20 نکته مهم دین و زندگی

نکته مهم دین و زندگی

با سلام. در این پست 20 نکته مهم دین و زندگی را برای شما بیان میکنیم. با نزدیک شدن به کنکور سراسری سعی میکنیم پست های سایت بیشتر و بیشتر رنگ و بوی کنکور و جمع بندی را بگیرد.

سعی کنید چندین بار این نکات را مرور کنید.

نکته مهم دین و زندگی

نکته مهم دین و زندگی

20 نکته مهم دین و زندگی

1. از آیهی شریفه ّ ی <قالوا الحمداهلل الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لوال ان هدانا  اهلل> مفهوم میشود که اگر خدا هدایتمان نمیکرد هرگز هدایت نمیشدیم و پیام  »اکنون که خداوند انسان را هدایت کرده اگر کسی راه سعادت را انتخاب کند عواقب آن  بر عهدهی خودش است« از دقت در آیهی شریفهی »انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق  فمن اهتدی فلنفسه و من ضل فانما یضل علیها…« مفهوم میشود. – درس 1

 

2. پیام »خداوند یک دین برای پیامبران تشریع کرده و از آنان خواسته این دین را به ً…  پا دارند و در آن اختالف و تفرقه نکنند« از آیه ّ ی »شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا  ان اقیموا الدین و التتفرقوا فیه« برداشت میشود و پیام »هدایتشدهی واقعی کسی است که به همهی پیامبران ایمان داشته و میان آنان تفرقه نیندازد« از آیهی شریفهی  »قولوا امنا باهلل و ما انزل الینا و ما انزل الی ابراهیم و اسماعیل… النفرق بین احد منهم« مفهوم میشود. – درس 2

 

3. »اینکه متخصصان دین با توجه به نیازهای جدید به وجودآمده در جامعه قوانین  مورد نیاز جامعه دربارهی بانکداری، اسکناس، خرید و استفاده از سالحهای جدید را  استخراج کنند مربوط به »توجه به نیازهای متغیر در عین توجه به نیازهای ثابت«  است و »صنعت بیمه و بانکداری« از نیازهای زندگی روزمره است که حاکم اسالمی در  چهارچوب قوانین اسلامی آن را به اجرا درمیآورد مربوط به »اختیارات حاکم و نظام  اسالمی« است و قاعدهی »الضرر و الضرار فی االسالم« و »ما جعل علیکم فی الدین من ٍ حرج« مربوط به »وجود قوانین تنظیمکننده« است. – درس 2

 

4. پاسخ به سؤال »یکی از دالیل الهی بودن قرآن چیست؟« از دقت در آیهی ً« به دست ً کثیرا  »افلا یتدبرون القرآن و لوکان من عند غیر اهلل لوجدوا فیه اختالفا  میآید. همچنین پاسخ به سؤال »اگر کسی بدون دلیل منکر الهی بودن قرآن باشد چه  سرنوشتی در انتظار اوست؟« از دقت در آیهی شریفهی »فان لمتفعلوا و لنتفعلوا النار  التی وقودها الناس و الحجاره اعدت للکافرین« مفهوم میگردد. -درس 3

 

5. اسالم بر پنج پایه استوار است )حدیث امام باقر(: نماز، زکات، روزه، حج، والیت که  برای یادگیری بهتر اگر حرف اول این کلمات را به هم بچسبانیم میشود »روح زن«. سخن  امام خمینی )ره( که میفرمایند: »هیچ حرکت و عملی از فرد و جامعه نیست مگر اینکه  مذهب اسلامی برای آن حکمی مقرر داشته است« به این اشاره دارد که جامعیت دین  اسالم از دالیل نیازمندی جامعهی اسالمی به والیت و حکومت اسالمی است. -درس 4

 

6. از دقت در حدیث »من مات و لمیعرف امام زمانه مات میته جاهلیه« مفهوم  میگردد که مهمترین ویژگی نظام جاهالنه، نظام غیر الهی و حاکمیت و فرمانروایی  ظالمانه است و هر کس حکومت غیر الهی را بپذیرد، زندگی جاهالنه را برگزیده و  درنتیجه مرگ در جاهلیت خواهد داشت. -درس 5

 

7. حدیث جابر مرتبط با آیهی اطاعت از اولیاالمر و حدیث غدیر مرتبط با آیهی  ابالغ است. بعد از بیان آیهی والیت در مسجد صدای تکبیر یاران بلند شد و رسول  خدا ستایش و سپاس خداوند را به جا آوردند. آیهی تطهیر در منزل امسلمه نازل شد  و بیانگر عصمت اهل بیت است. در حدیث جابر مسئلهی غیبت امام زمان نیز مطرح  شده است. حدیث ثقلین به طور مکرر بیان شده است و عصمت اهل بیت را میرساند.  حدیث منزلت بر ختم نبوت اشاره دارد و به خطر انداختن منافع برخی از افراد سبب  نزول آیهی ابالغ شد. -درس 5

 

8. رسول خدا به حضرت علی )ع( میفرمایند: »مثل تو و امامان از فرزندان تو، مثل  کشتی نوح است. هر کس بر آن سوار شود نجات یابد و هر کس سرپیچی کند، هالک  شود« و »مثل شما مثل ستارگان آسمان است که چون ستارهای غایب شود، ستارهای  دیگر طلوع میکند تا روز قیامت. -درس 6

 

9. از نظر قرآن کریم زندگی آن دسته از انسانهایی مورد قبول است که تقوا پیشه  کرده باشند، با تفکر و تعقل زندگی کردهاند و در تصمیمگیریها به آخرت وجه کرده  باشند و این مفهوم از دقت در آیهی »و لدار االخره خیر للذین اتقوا افال تعقلون«  استنباط میشود. -درس 7

مشاهده مقاله  ترجمه مقاله مثال های عددی در رشد اقتصادی

 

10. »بر اساس اغراض شخصی به جعل یا تحریف حدیث پرداختن« و »به ناچار سلیقهی  شخصی را در احکام دینی دخالت دادن« مربوط به ممنوعیت وشتن احادیث پیامبر اکرم از  مسائل و مشکالت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پس از رحلت پیامبر اکرم است. -درس7

 

11. امیرالمومنین راهحل نجات از بازگشت به دوران جاهلیت را پیروی از اهل بیت  میداند که نظر دادن و حکم کردنشان حکایتگر توانایی و دانش آنهاست. سکوتشان  خبردهندهی منطق و گفتارشان است و ظاهرشان نمودار باطنشان است. هرگز با دین  مخالفت نمیکنند و در دین اختالف ندارند. دین در میان آنان شاهدی صادق و در عین  سکوت گویاست. -درس 8

 

12. امام سجاد )ع( در کنار گسترش معارف از طریق دعا به تجدید بنای سازمان  تشیع پرداخت و تشیع در زمان ایشان به عنوان یک جریان بزرگ فکری و سیاسی  در جامعه حضور فعال پیدا کرد. در اثر فعالیتهای امام سجاد )ع( در دوران امام باقر  )ع( زمام معرفی اسلام اصیل فرارسید. امام یک مدرسهی علمی بزرگ در مدینه را  پایهگذاری کرد. در زمان امام صادق )ع( ناخشنودی نسبت به بنیامیه به اوج رسیده  بود. به همین جهت امام صادق )ع( مبارزهی خود را علنیتر کرد. ایشان به زید بن علی  عموی خود اجازهی قیام داد. -درس 8

 

13. پیام »اگر مردم نعمتی را که خدا به آنان داده ضایع کنند خداوند آن نعمت  را از آنان میگیرد« به آیهی شریفه ّ ی »ذلک بان اهلل لمیک مغیرا نعمه انعمها علی قوم  حتی یغیروا ما بانفسهم« مرتبط است و پیام »زمینهساز هالکت و بدبختی یا عزت و  سربلندی یک جامعه، اعمال و کردار همان جامعه است« از آیه ّ ی »ان اهلل الیغیر ما بقوم  حتی یغیرو ما بانفسهم« مفهوم میگردد. -درس 9

 

14. ویژگیهایی انسان منتظر آن است که به معنای خاص کلمه کسی است که  الف( هدف و آرمان خود را میشناسد و یقین میکند که روزی این هدف بر جهان  محقق میشود. ب( از این رو همواره برای رسیدن جامعه به چنین هدفی تالش میکند  تا جامعه هر چند یک قدم به آن هدف نزدیکتر شود. ج( از آنجا که به خدا و جهان  آخرت ایمان دارد میداند که پاداش این تالش را خواهد گرفت. ویژگیهای جامعهی  منتظر آن است که الف( به واقعیتهای ناهنجار موجود در جامعه »نه« میگوید و به  امید فردای درخشان تالش میکند. ب( حکومتهای غیر الهی و طاغوتی را نمیپذیرد  و در مقابل آنها میایستد و مقاومت میکند. ج( میکوشد در جهت همان نوع از  جامعهای که انتظارش را میکشد حرکت کند. همچنین باید دقت کنیم منتظران مصلح  خود باید صالح باشند و کسی که بینش انزواطلبانه را نسبت به یاران امام در عصر غیبت  داشته باشد انتظار آنها نیز انتظاری غیر فعال یا منفی است. -درس 10

(  لنفسه حافظا  ّا من کان من الفقها صائنا )

 

15. حدیث امام صادق (ع) که میفرماید: »فام  ً المر مواله فللعوام ان یقلدوه« با پیام »مردمی که میخواهند بر  ً هواه مطیعا  لدینه مخالفا  اساس قوانین اسالم زندگی کنند اما به پیامبر و امام دسترسی ندارند باید به فقیهی که  دارای شرایط ویژهای است مراجعه کنند« مطابقت مفهومی دارد. )درس11(

16. آیهی شریفهی »فاستقم کما امرت و من تاب معک و التطغوا انّه بما تعملون  بصیر« به قاطعیت و استواری از مسئولیتهای رهبر جامعه و استقامت و پایداری از  وظایف مردم نسبت به رهبر اشاره دارد. -درس 12

 

 

17. چهرهی نیکوکاران از تیرگی و خواری پوشانده نشده است )الیرهق وجوههم وتر  الذله« و بر چهرهی بدکاران تیرگی و خواری پوشانده میشود. – درس 13

 

18. آیهی شریفهی »و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا  ّ جعل بینکم مو ًده ً و رحمه ّ ان ٍ فی ذلک الیات ٍ لقوم یتفکرون« به دو هدف دوم و چهارم  ازدواج یعنی انس با همسر و رشد اخالقی معنوی اشاره دارد. -درس 14

 

19. دعای والدین برای فرزندان از دقت در آیه ّ ی »رب اجعلنی مقیم الصاله و من  ذریتی ربنا و تقبل دعا« مفهوم میشود و دعای فرزندان برای والدین از دقت در آیهی  »ربنا اغفرلی و لوالدی و للمومنین یوم الحساب« منتج میشود. -درس 15

 

20. حفظ حرمت پدر و دستورات وی به قانونمند کردن فرزندان کمک میکند و  محبت و احترام به مادر حس قدردانی و شکرگزاری را در آنان قویتر میسازد. نفقه مربوط  به نقش مرد در تأمین هزینهی زندگی خانواده است و مشورت، برنامهریزی و استقامت در  برابر نامالیمات، فراهم آوردن زمینهی رشد و تحصیل فرزندان و آرامش روحی و آسایش  همسر و حفاظت از خانواده، مربوط به نقش مدیریت و نگاهبانی مرد است. -درس 16

 

 

یک جلسه مشاوره رایگان با دانشجویان پزشکی

ما توی مکتبستان یک تیم بزرگ از دانشجویان پزشکی داریم که میتونیم تا کنکور بهتون برنامه و مشاوره تلفنی بدیم.

برای آشنایی با خدمات ما یک جلسه میتونیم مشاوره رایگان داشته باشیم.

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان، کافیست فرم زیر را پر کنید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان، کافیست فرم زیر را پر کنید 

محصولات مکتبستان
دریافت لینک دانلود