معرفی رشته رفاه اجتماعی

معرفی رشته رفاه اجتماعی :

تجربی – غیر پزشکی – علوم پایه >> رفاه اجتماعی

معرفی رشته رفاه اجتماعی

رفاه اجتماعی که زمانی یک بحث فرعی و حاشیه ای بود امروزه به جایگاهی رسیده که یکرشته دانشگاهی شده است .

 
هدف دوره

رفاه اجتماعی شامل مجموعه اقداماتی درسطوح اجرایی از سیاستگذاری تا ارائه خدمات است که در هر یک از بخشهای دولتی ، خصوصی، خانواده و خیریه با هدف کاهش ، رفع ، کنترل یا پیشگیری از مشکلات اجتماعی صورت میگیرد

رفاه اجتماعی که زمانی یک بحث فرعی و حاشیه ای بود امروزه به جایگاهی رسیده که یکرشته دانشگاهی شده است .

 
هدف دوره

رفاه اجتماعی شامل مجموعه اقداماتی درسطوح اجرایی از سیاستگذاری تا ارائه خدمات است که در هر یک از بخشهای دولتی ، خصوصی، خانواده و خیریه با هدف کاهش ، رفع ، کنترل یا پیشگیری از مشکلات اجتماعی صورت میگیرد

منظور از مشکل اجتماعی هر پدیده اجتماعی است که به اعتقاد کثیری از افرادجامعه ، مخل کیفیت زندگی یا تهدید کننده ارزشهای آن جامعه باشد ، علل یا عوارضاجتماعی داشته باشد و حل آن مستلزم سیاستگذاری اجتماعی باشد 

براساس این تعریف، پدیده هایی نظیر فقر ، نابرابری (اقتصادی ، قومی ، جنسی و غیره ) مشکلات نهادآموزش (مثل بی سوادی ، افت تحصیلی و کیفیت پایین آموزشها ) مشکلات نهاد بهداشت (مثلدسترسی ناکافی به خدمات و کیفیت پایین خدمات ) مشکلات نهاد تولید (مثل بیکاری وکمبود بهره وری نیروی انسانی و سرمایه )مشکلات نهاد خانواده (مثل فروپاشی و تزلزلخانواده ها ، خشنونت خانگی و فرار کودکان ) و انحرافات اجتماعی (مثل مشکلات بهداشتروان ، اعتیاد ، خشونت و جرم ) همگی مشکل اجتماعی تلقی می شوند

رفاه اجتماعیشامل شش قلمرواصلی است که حوزه های اصلی فعالیت این دانش آموختگان را نیز تشکیل میدهد

تامین اجتماعی:

مجموعه اقداماتی عمدتا به شکل بیمه و با مشارکتنیروی کار و کارفرماست که با هدف تامین حداقل نیازهای کار در موارد افت در آمد نظیربیماری ، از کارافتادگی و بازنشستگی صورت می پذیرد

در برخی کشورها تامیناجتماعی با مفهوم گسترده تری مد نظر است که تقریبا همه قلمروهای رفاه اجتماعی را دربرمی گیرد

خدمات اجتماعی: 

مجموعه اقداماتی عمدتا به شکل غیربیمه ای (حمایتی ) است که با هدف تامین حداقل نیازهای بخشی از جامعه که تحت پوشش تامیناجتماعی قرار نمی گیرند ، صورت می پذیرد

پرداخت یارانه به خانوارهای زیر خطفقر از جمله مهمترین این اقدامات است که در بخش دولتی سازماندهی و اجرا می شود. درعین حال ، خدمات اجتماعی محدود به فعالیتهای دولت نمی شود و امروزه طیف وسیعی ازفعالیتهای سازمانهای غیردولتی بویژه خیریه ها را در بر می گیرد

بهداشت همگانی : 

هر اقدامی که هر یک از بخشهای جامعه (اعم از دولتی ، دولتی ، خانوادهو خیریه ) برای دسترسی عموم افراد آن جامعه به خدمات بهداشتی مورد نیاز آنها و برایتامین سایر نیازهای بهداشتی آنها انجام دهد ، در این قلمرو قرار می گیرد. 
پرداخت یارانه غذا برای پیشگیری از سو تغذیه و عوارض آن و تاسیس خانه ها یبهداشت و بیمارستانهای دولتی ، از جمله مهمترین این اقدامات در بخش دولتی است . خیریه ها در این زمینه هم نقش قابل توجهی می توانند ایفا کنند

آموزش همگانی : 

تامین نیازهای آموزشی پایه برای همگان در این قلمرو قرار می گیرد. تاسیسمدارس دولتی برای طبقات فقیر از مهمترین این اقدامات در بخش دولتی و تاسیس خیریههایی برای تامین نیازهای تحصیلی کودکان فقیر از جمله این اقدامات در بخش غیر دولتیاست

اشتغال :

هر اقدامی که در هر یک از بخشهای دولتی و غیردولتی برایافزایش اشتغال و کاهش بیکاری صورت گیرد ، در این قلمرو قرار دارد
. 
ارائه آموزشهای فنی – حرفه ای ، خدمات کاریابی و بیمه بیکاری از جمله اینهاست . در برخی تقسیمبندیها این قلمرو زیر مجموعه ای از تامین اجتماعی قلمداد می شود

مسکن: 

تامین سرپناه برای همگان در این قلمرو قرار می گیرد که نظیر سایر قلمروهایپیشگفته شامل فعالیتهای در هر دو بخش دولتی (مثل واگذاری مسکن به طبقات نیازمند بهشکل اجاره یا اجاره به شرط تملک و پرداخت وامهای دراز مدت کم بهره برای تهیه مسکنبه طبقات کم درآمد) و غیردولتی (بویژه خیریه ) می شود

به روشنی دیده می شود کهرفاه اجتماعی حوزه وسیعی از فعالیتهای دولت و جامعه مدنی را شامل می شود

این حجم وسیع عملیات و این سهم عظیم بودجه دولتی و یا درآمدهای ملی مستلزم تربیت نیروی انسانی کارآمد برای اداره دستگاههای متولی رفاه اجتماعی اعم از دولتی (صف یا ستاد(خیریه و انتفاعی است که مهارتهای تحلیل ، پژوهش و ارزشیابی را داشته باشند 

دوره کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی برای پاسخ به چنین ضرورتی طراحی شده است.

درسهای رشته:
ردیف
نام درس
۱
آمار و روش تحقیق مقدماتی
۲
ارزشیابی برنامه ها و طرح های رفاهاجتماعی
۳
اقتصاد خرد و کلان
۴
اقتصاد رفاه
۵
برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک
۶
پایان‌نامه
۷
حقوق رفاه
۸
خدمات اجتماعی و شناخت گروههای هدف
۹
روانشناسی اجتماعی
۱۰
روش تحقیق پیشرفته در توسعه در رفاهاجتماعی
۱۱
زبان تخصصی
۱۲
سازمان و مدیریت
۱۳
سلامت اجتماعی
۱۴
سیاست های اجتماعی و برنامه های توسعه
۱۵
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی
۱۶
فنون پیشگیری از انحرافات اجتماعی وارتقای سلامت اج
۱۷
مشکلات اجتماعی
۱۸
نظریه های جامعه شناسی
۱۹
نظریه های رفاه اجتماعی
بازار کار:  

معرفی رشته شیمی

تواناییهای مورد انتظار:

توانایی کاربرد نظریه های علمی در تشخیص مشکلاتپیچیده رفاه اجتماعی
 

مهارت های کمی لازم برای مدل سازی مشکلات ، اجرا وارزشیابی راه حلها

درک جامعی از اهمیت تعیین راهبرد (استراتژی ) درسازمانهای رفاه اجتماعی

توانایی کار موثر در گروه و تیم و راهبری آنها

توانایی پژوهش و تحلیل در مسائل و مشکلات اجتماعی

توانایی تدوینسیاستها ، برنامه ها و راهکارهای موثر (eeffective) و کار آ (efficient) 

برایحل مسائل و مشکلات اجتماعی براساس یافته های پژوهشی

توانایی تدوین و اجرایارزشیابی برای برنامه ها و راهکارهای اجرا شده به منظور ارتقا کیفیت خدمات وسیاستهای رفاه اجتماعی

توانایی مستند سازی تجارب سازمانی و یافته های پژوهشیبرای ارتقا علم رفاه اجتماعی

شرایط و ضوابط شرکت در دوره : 

دارا بودن مدرک تحصیلی لیسانس از یکی از دانشگاه های معتبر داخلی یا خارج از کشور مورد تاییدوزارت علوم ، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در یکی ازرشته های مددکاری اجتماعی ، برنامه ریزی اجتماعی پژوهشگری اجتماعی ، مردم شناسی ،تعاون ، علوم سیاسی، روان شناسی ، جامعه شناسی ، جمعیت شناسی ، اقتصاد ، مدیریت ،بهداشت عمومی ، حقوق ، رشته های توانبخشی فیزیو تراپی ،گفتار درمانی ، کار درمانی( پرستاری ، شنوایی شناس ، آموزش کودکان استثنایی و بینایی سنجی (

دارا بودنشرایط کلی ورود به کارشناسی ارشد

یک جلسه مشاوره رایگان با دانشجویان پزشکی

ما توی مکتبستان یک تیم بزرگ از دانشجویان پزشکی داریم که میتونیم تا کنکور بهتون برنامه و مشاوره تلفنی بدیم.

معرفی رشته گفتار درمانی

برای آشنایی با خدمات ما یک جلسه میتونیم مشاوره رایگان داشته باشیم.

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان، کافیست فرم زیر را پر کنید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت لینک دانلود