بھترین منابع کنکور از دیدگاه رتبه ھای برتر کنکور

بھترین منابع کنکور باید چه ویژگی ھایی داشته باشد؟

بهترین منابع کنکور

چگونه بھترین منابع کنکور را پيدا کنيم؟

یک منبع خوب باید کدام نياز ما را برطرف کند و شامل چه ویژگی ھایی باشد؟ تا به حال با خودتان فکر کرده اید اگر منبع مناسبی انتخاب نکنيد چه بلایی سرنتيجه کنکورتان می آید؟ چگونه ميان تمام گزینه ھای موجود، کتابی را انتخاب کنيم که بھترین باشد؟ در حالی که در بيشتر موارد، تجربه ی کمی در استفاده از آن منابع دارید یا حتی ھيچ تجربه ای در مورد آن ھا ندارید!

 

انتخاب منبع کامل یکی از سخت ترین کار ھاست ،در کتاب خانه ھا و کتاب فروشیھا منابع زیادی برای کتب درسی وجود دارند به گونه ایی که ما را برای  انتخاب یک منبع مناسب برای کنکور گيج می کنند.

بهترین منابع کنکور

در ابتدا به ضرورت انتخاب بهترین منابع کنکور می پردازیم:

اگر منابع کنکور  درست و صحيح انتخاب بشود، سرعت یادگيری را بسيار بالا میبرد ، بازده مطالعه را بيشتر می کند ، اعتماد به نفس را به گونه ای بارز افزایش می دھد،در نتيجه  در سر جلسه آزمون ھای ازمایشی ، سرعت پاسخ دھی به تستھا افزایش می یابد و زمان بيشتری ذخيره شده  و ترس از کنکور از بين ميرود.

 

در حالی که اگر منابع کنکور به درستی انتخاب نشود؛    سرعت یادگيری کاھش میابد ، بازدھی به سرعت کاھش پيدا می کند و در نتيجه اعتماد به نفس ھم پایين می اید و در زمان  کنکور استرس و ترس از سوالات باعث می شود اطلاعاتی را که یاد گرفته بودید از یاد ببرید و این یعنی *شکست و ھدر رفتن وقت*

یک منبع خوب چه ویژگی ھایی دارد؟

منابع کنکور

شاید الان سوال مھم این باشد؛ چگونه می توانيم منابع درست را بشناسيم و انتخابکنيم؟ در جواب باید بگویم منابع درست منابع معتبری ھستند که:

١-دانش آموزان زیادی از ان استفاده کردند و نتيجه گرفتند.

٢-درسنامه ھای مفھومی،تست ھای برگزیده،جزوات کم حجم و مفيد وشامل تمام قسمت ھای کتاب درسی به گونه ایی که استفاده از ان ،نياز دانش اموزان را به طور کامل فراھم کند.

٣-فيلم ھایی با تدریس اساتيد برتر و شناخته شده ، تدریس ھا مفھومی و با روشھای نوین مثل انيميشن و الگو سازی باشد.

۴-مورد تایيد مشاورین و رتبه ھای برتر کنکور باشد.

۵-پس از انتخاب یک منبع از موسسه،موسسه پایبند به حقوق دانش آموز بوده و درخدمت دانش آموز باشد و منافع دانش آموز در  اولویت اول قرار گرفته شود.

موسسه مکتبستان با توجه به نياز دانش اموزان و در نظر گرفتن سطح تمام دانشاموزان علاقه مند به شرکت در کنکور و با استفاده از تجربيات بھترین اساتيد منابعیرا در اختيار شما دانش اموزان قرار داده از ویژگی ھای این منابع:

این منابع شامل فيلم ھای آموزشی و جزوات نکات طلایی و جزوات تکميلی ھستند که تمام نياز شما را به شرکت در کلاس خصوصی تامين می کند،در نتيجه بھترین اساتيد، در ھر زمان در اختيار شما قرار می گيرند.

منابع کنکور

این عملکرد مکتبستان فواید زیر را در بر داشته است:

 

١-صرفه جویی:

مانع از صرف ھزینه ھای گزاف برای شرکت در کلاس ھای خصوصی متنوع می شود.

در نتيجه به جای خرج ھزینه ھای اضافی برای شرکت در کلاس ھای خصوصی متنوع ،با پرداخت ھزینه ای بسيار کمتر کيفيت بالایی را دریافت می کنيد ھمچنين از اتلاف زمان نيز جلوگيری ميکند.

بسياری از کلاس ھای خصوصی زمان ھای خاصی دارند که امکان دارد شما در ان زمان ھا توانایی شرکت در کلاس را نداشته باشيد یا ذھنتان برای یادگيری خسته باشد در نتيجه با شرکت در کلاس ھا علاوه بر اینکه خسته تر می شوید بازده یادگيری تان به شدت پایين می اید و وقتتان ھدر می رود.

به جای صرف زمان زیاد برای رفتن به کلاس ھا و پيدا کردن اساتيد خوب ،در ھرزمان که مایليد ميتوانيد از سيدی ھا استفاده کنيد.

٢-تکرار تجربه ھای یادگيری :

اگر یک معلم یا استاد بخواھد چندین بار یک موضوع ، مطلب یا مھارت را تکرار کند ، نخست آن که دچار خستگی می شود و دوم آن که با ھر بار ارائه ممکن است مطلبی به آموزش بيفزاید یا از آن بکاھد . حال آن که فيلم ھای آموزشی را می توان بارھا مورد استفاده قرار داد .

در ھر زمان نياز به مرور یا یاد آوری مطلبی داشتيد بااستفاده از سی دی ھای آموزشی به راحتی می توانيد نياز ھای خود را برطرف کنيد علاوه بر ان در سی دی ھای مکتبستان به خلاصه ایی از نکات برتر در انتھای ھر  فصل اشاره می کند که به راحتی می توان به کمک آن تمام مطالب گفته شده را دوباره یاد اوری کرد.

با حل تست ھای گوناگون در فيلم ھای ـموزشی و تاکيد بر نکات سوال خيز و مھم ھر جلسه ،یادگيری شما از حالت سرد و بی روح خارج شدھ و فرم فعالانه ای را به خود می گيرد.

منابع کنکور 98

٣-یادگيری بھتر:

ما انسان ھا، ۷۰% اطلاعات خودمان از محيط اطراف را به صورت تصویری دریافت می کنيم و درک و متوجه شدن اطلاعات تصویری برای ما راحت تر است.

ھمچنين در صورتی که از چندین کانال حسی استفاده شود، ما بھتر می توانيم موارد را یاد گرفته و به خاطر بسپاریم.

با استفاده از فيلم ھای مکتبستان علاوه بر به کار بردن حس بينایی،حس شنوایی خود را تقویت می کنيد و به دليل به کار بردن اساتيد مکتبستان از نمودار ھا ،شکلھا،جداول،مطالب راحت تر در ذھن شما می نشيند.

ھمچنين، بطور کلی یادگيری بوسيله ویدئو و فيلم آموزشی راحت تر است؛ شماصرفاً می توانيد عقب نشسته و اطلاعات را خيلی راحت دریافت کنيد. در حاليکه یادگيری بوسيله مطالعه می تواند سخت تر و زمان برتر باشد و لازم است که بصورت فعالانه برای آن تلاش کنيم. ھمچنين در مورد ویدئو، می توانيم به راحتی در تلفن ھمراه و تبلت و کامپيوتر خودمان آن ھا را تماشا کنيم و استفاده از آن ھا محدود به زمان یا مکان خاصی نمی شود.

برترین منابع کنکور

۴- ایجاد انگيزه :

فيلم ھای آموزشی با بھره گيری از ویژگی ھای منحصر به فردی که فناوری فيلم برایشان فراھم می آورد ، سبب ایجاد انگيزه در یادگيرنده می شوند . ارائه ی صحنه ھای جذاب و دیدنی ، نمایش تضاد ھای موجود در مطالب به ظاھر شبيه ھم در جداول ، استفاده از عکس ھا و تصاویر و اسلاید ھا برای یادگيری بھتر ،  حل سوالات متنوع با توضيحات کامل حين تدریس،نشان دادن فيلم ھای اموزشی حين تدریس.

برای تسلط بھتر دانش اموزان ، استفاده از صدای بلند و رسا و انگيزشی به گونه ای که خستگی را از داوطلبان دور کند می تواند انگيزش یادگيرندگان را به نفع محيط آموزش مورد استفاده قرار دھد .

این مزیت فيلم به این دليل  اھميت دارد که باعث وجود و بقای انگيزه ، سبب فعاليت داوطلبانه و درگيری مستقيم دانش اموزان در جریان یادگيری می شود و دست یابی دانش اموزان به ھدف ھای آموزشی را افزایش می دھد . دیدن فيلم موجب برانگيخته شدن حس علاقه و انگيزه می شود .

 

۵-استفاده از جزوات

در کنار فيلم ھای اموزشی جزوات شامل نکات پر تکرار و سوال ھای مھم  و پرتکرارھر سال کنکور با ارزیابی دقيق کنکور ھای سال اخير در اختيار دانش اموزان قرار گرفته تا نياز انھا را به کتاب ھای دیگر تامين کند.

۶-فيلم ھا و کتاب های مشاوره ایی و انگيزشی

مردم اغلب می گویند که انگيزه دوام طولانی ندارد. خب، شما ھم ھر روز شاید لازم باشد حمام کنيد به ھمين دليل ما آن را بصورت روزانه توصيه می کنيم.

(زیگ زیگلار)

مکتبستان فکر ھمه جا را کرده است!

از دست دادن اميد و انگيزه بيماری مسری تمام دانش اموزان کنکوری است،تقویت حس ادامه دادن حتی از درس خواندن ھم مھم تر است ،با تقویت انگيزه و روحيه ی خود به کمک سی دی ھا و کتاب اموزشی مکتبستان به جنگ افکار ھای منفی بروید و در راه خود ثابت قدم باشيد.

دقت کنيد که تمام این منابع به کمک اساتيد برتر و مشاوران برتر تھيه شده که تمام نياز ھای دانش اموزان به یک منبع کامل را در بر می گيرد.

حال فقط کافيست حرکت کنيد.

در ھر حال ھمه افراد موفق با غلبه بر مشکلات و تحمل سختی ھابه اھداف خود رسيده اند.

 

 برای اطلاع از شرایط تهیه محصولات و استفاده از خدمات مکتبستان کلمه ی “کنکور” را به شماره ۳۰۰۰۷۰۰۴۹۰ پیامک کنید تا مشاورین ارشد ما با شما تماس بگیرند و به طور کامل راهنماییتون کنند.

یک جلسه مشاوره رایگان با دانشجویان پزشکی

ما توی مکتبستان یک تیم بزرگ از دانشجویان پزشکی داریم که میتونیم تا کنکور بهتون برنامه و مشاوره تلفنی بدیم.

برای آشنایی با خدمات ما یک جلسه میتونیم مشاوره رایگان داشته باشیم.

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان، کافیست فرم زیر را پر کنید 

وسواس در مطالعه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت لینک دانلود