بھترین منابع کنکور از دیدگاه رتبه ھای برتر کنکور

بھترین منابع کنکور باید چه ویژگی ھایی داشته باشد؟

بهترین منابع کنکور

چگونه بھترین منابع کنکور را پیدا کنیم؟

یک منبع خوب باید کدام نیاز ما را برطرف کند و شامل چه ویژگی ھایی باشد؟ تا به حال با خودتان فکر کرده اید اگر منبع مناسبی انتخاب نکنید چه بلایی سرنتیجه کنکورتان می آید؟ چگونه میان تمام گزینه ھای موجود، کتابی را انتخاب کنیم که بھترین باشد؟ در حالی که در بیشتر موارد، تجربه ی کمی در استفاده از آن منابع دارید یا حتی ھیچ تجربه ای در مورد آن ھا ندارید!

 

انتخاب منبع کامل یکی از سخت ترین کار ھاست ،در کتاب خانه ھا و کتاب فروشیھا منابع زیادی برای کتب درسی وجود دارند به گونه ایی که ما را برای  انتخاب یک منبع مناسب برای کنکور گیج می کنند.

بهترین منابع کنکور

در ابتدا به ضرورت انتخاب بهترین منابع کنکور می پردازیم:

اگر منابع کنکور  درست و صحیح انتخاب بشود، سرعت یادگیری را بسیار بالا میبرد ، بازده مطالعه را بیشتر می کند ، اعتماد به نفس را به گونه ای بارز افزایش می دھد،در نتیجه  در سر جلسه آزمون ھای ازمایشی ، سرعت پاسخ دھی به تستھا افزایش می یابد و زمان بیشتری ذخیره شده  و ترس از کنکور از بین میرود.

 

در حالی که اگر منابع کنکور به درستی انتخاب نشود؛    سرعت یادگیری کاھش میابد ، بازدھی به سرعت کاھش پیدا می کند و در نتیجه اعتماد به نفس ھم پایین می اید و در زمان  کنکور استرس و ترس از سوالات باعث می شود اطلاعاتی را که یاد گرفته بودید از یاد ببرید و این یعنی *شکست و ھدر رفتن وقت*

یک منبع خوب چه ویژگی ھایی دارد؟

منابع کنکور

شاید الان سوال مھم این باشد؛ چگونه می توانیم منابع درست را بشناسیم و انتخابکنیم؟ در جواب باید بگویم منابع درست منابع معتبری ھستند که:

١-دانش آموزان زیادی از ان استفاده کردند و نتیجه گرفتند.

٢-درسنامه ھای مفھومی،تست ھای برگزیده،جزوات کم حجم و مفید وشامل تمام قسمت ھای کتاب درسی به گونه ایی که استفاده از ان ،نیاز دانش اموزان را به طور کامل فراھم کند.

٣-فیلم ھایی با تدریس اساتید برتر و شناخته شده ، تدریس ھا مفھومی و با روشھای نوین مثل انیمیشن و الگو سازی باشد.

۴-مورد تایید مشاورین و رتبه ھای برتر کنکور باشد.

۵-پس از انتخاب یک منبع از موسسه،موسسه پایبند به حقوق دانش آموز بوده و درخدمت دانش آموز باشد و منافع دانش آموز در  اولویت اول قرار گرفته شود.

موسسه مکتبستان با توجه به نیاز دانش اموزان و در نظر گرفتن سطح تمام دانشاموزان علاقه مند به شرکت در کنکور و با استفاده از تجربیات بھترین اساتید منابعیرا در اختیار شما دانش اموزان قرار داده از ویژگی ھای این منابع:

این منابع شامل فیلم ھای آموزشی و جزوات نکات طلایی و جزوات تکمیلی ھستند که تمام نیاز شما را به شرکت در کلاس خصوصی تامین می کند،در نتیجه بھترین اساتید، در ھر زمان در اختیار شما قرار می گیرند.

منابع کنکور

این عملکرد مکتبستان فواید زیر را در بر داشته است:

 

١-صرفه جویی:

مانع از صرف ھزینه ھای گزاف برای شرکت در کلاس ھای خصوصی متنوع می شود.

در نتیجه به جای خرج ھزینه ھای اضافی برای شرکت در کلاس ھای خصوصی متنوع ،با پرداخت ھزینه ای بسیار کمتر کیفیت بالایی را دریافت می کنید ھمچنین از اتلاف زمان نیز جلوگیری میکند.

بسیاری از کلاس ھای خصوصی زمان ھای خاصی دارند که امکان دارد شما در ان زمان ھا توانایی شرکت در کلاس را نداشته باشید یا ذھنتان برای یادگیری خسته باشد در نتیجه با شرکت در کلاس ھا علاوه بر اینکه خسته تر می شوید بازده یادگیری تان به شدت پایین می اید و وقتتان ھدر می رود.

به جای صرف زمان زیاد برای رفتن به کلاس ھا و پیدا کردن اساتید خوب ،در ھرزمان که مایلید میتوانید از سیدی ھا استفاده کنید.

٢-تکرار تجربه ھای یادگیری :

اگر یک معلم یا استاد بخواھد چندین بار یک موضوع ، مطلب یا مھارت را تکرار کند ، نخست آن که دچار خستگی می شود و دوم آن که با ھر بار ارائه ممکن است مطلبی به آموزش بیفزاید یا از آن بکاھد . حال آن که فیلم ھای آموزشی را می توان بارھا مورد استفاده قرار داد .

در ھر زمان نیاز به مرور یا یاد آوری مطلبی داشتید بااستفاده از سی دی ھای آموزشی به راحتی می توانید نیاز ھای خود را برطرف کنید علاوه بر ان در سی دی ھای مکتبستان به خلاصه ایی از نکات برتر در انتھای ھر  فصل اشاره می کند که به راحتی می توان به کمک آن تمام مطالب گفته شده را دوباره یاد اوری کرد.

با حل تست ھای گوناگون در فیلم ھای ـموزشی و تاکید بر نکات سوال خیز و مھم ھر جلسه ،یادگیری شما از حالت سرد و بی روح خارج شدھ و فرم فعالانه ای را به خود می گیرد.

منابع کنکور 98

٣-یادگیری بھتر:

ما انسان ھا، ۷۰% اطلاعات خودمان از محیط اطراف را به صورت تصویری دریافت می کنیم و درک و متوجه شدن اطلاعات تصویری برای ما راحت تر است.

ھمچنین در صورتی که از چندین کانال حسی استفاده شود، ما بھتر می توانیم موارد را یاد گرفته و به خاطر بسپاریم.

با استفاده از فیلم ھای مکتبستان علاوه بر به کار بردن حس بینایی،حس شنوایی خود را تقویت می کنید و به دلیل به کار بردن اساتید مکتبستان از نمودار ھا ،شکلھا،جداول،مطالب راحت تر در ذھن شما می نشیند.

ھمچنین، بطور کلی یادگیری بوسیله ویدئو و فیلم آموزشی راحت تر است؛ شماصرفاً می توانید عقب نشسته و اطلاعات را خیلی راحت دریافت کنید. در حالیکه یادگیری بوسیله مطالعه می تواند سخت تر و زمان برتر باشد و لازم است که بصورت فعالانه برای آن تلاش کنیم. ھمچنین در مورد ویدئو، می توانیم به راحتی در تلفن ھمراه و تبلت و کامپیوتر خودمان آن ھا را تماشا کنیم و استفاده از آن ھا محدود به زمان یا مکان خاصی نمی شود.

برترین منابع کنکور

۴- ایجاد انگیزه :

فیلم ھای آموزشی با بھره گیری از ویژگی ھای منحصر به فردی که فناوری فیلم برایشان فراھم می آورد ، سبب ایجاد انگیزه در یادگیرنده می شوند . ارائه ی صحنه ھای جذاب و دیدنی ، نمایش تضاد ھای موجود در مطالب به ظاھر شبیه ھم در جداول ، استفاده از عکس ھا و تصاویر و اسلاید ھا برای یادگیری بھتر ،  حل سوالات متنوع با توضیحات کامل حین تدریس،نشان دادن فیلم ھای اموزشی حین تدریس.

برای تسلط بھتر دانش اموزان ، استفاده از صدای بلند و رسا و انگیزشی به گونه ای که خستگی را از داوطلبان دور کند می تواند انگیزش یادگیرندگان را به نفع محیط آموزش مورد استفاده قرار دھد .

این مزیت فیلم به این دلیل  اھمیت دارد که باعث وجود و بقای انگیزه ، سبب فعالیت داوطلبانه و درگیری مستقیم دانش اموزان در جریان یادگیری می شود و دست یابی دانش اموزان به ھدف ھای آموزشی را افزایش می دھد . دیدن فیلم موجب برانگیخته شدن حس علاقه و انگیزه می شود .

 

۵-استفاده از جزوات

در کنار فیلم ھای اموزشی جزوات شامل نکات پر تکرار و سوال ھای مھم  و پرتکرارھر سال کنکور با ارزیابی دقیق کنکور ھای سال اخیر در اختیار دانش اموزان قرار گرفته تا نیاز انھا را به کتاب ھای دیگر تامین کند.

۶-فیلم ھا و کتاب های مشاوره ایی و انگیزشی

مردم اغلب می گویند که انگیزه دوام طولانی ندارد. خب، شما ھم ھر روز شاید لازم باشد حمام کنید به ھمین دلیل ما آن را بصورت روزانه توصیه می کنیم.

(زیگ زیگلار)

مکتبستان فکر ھمه جا را کرده است!

از دست دادن امید و انگیزه بیماری مسری تمام دانش اموزان کنکوری است،تقویت حس ادامه دادن حتی از درس خواندن ھم مھم تر است ،با تقویت انگیزه و روحیه ی خود به کمک سی دی ھا و کتاب اموزشی مکتبستان به جنگ افکار ھای منفی بروید و در راه خود ثابت قدم باشید.

دقت کنید که تمام این منابع به کمک اساتید برتر و مشاوران برتر تھیه شده که تمام نیاز ھای دانش اموزان به یک منبع کامل را در بر می گیرد.

حال فقط کافیست حرکت کنید.

در ھر حال ھمه افراد موفق با غلبه بر مشکلات و تحمل سختی ھابه اھداف خود رسیده اند.

 

 برای اطلاع از شرایط تهیه محصولات و استفاده از خدمات مکتبستان کلمه ی “کنکور” را به شماره ۳۰۰۰۷۰۰۴۹۰ پیامک کنید تا مشاورین ارشد ما با شما تماس بگیرند و به طور کامل راهنماییتون کنند.

آیا سوالی در مورد این مطلب دارین؟

هر سوالی در مورد این پست دارین در بخش کامنت ها بپرسین، مشاورین دانشجوی پزشکی مکتبستان در کوتاهترین زمان پاسخ میدن.مشاوره کنکور
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت لینک دانلود