نمونه تدریس های شیمی

فایل اول نمونه تدریس شیمی

در صورتی که نمیتوانید ببینید اینجا کلیک کنید.


فایل دوم نمونه تدریس شیمی

در صورتی که نمیتوانید ببینید اینجا کلیک کنید.

 


فایل سوم نمونه تدریس شیمی

در صورتی که نمیتوانید ببینید اینجا کلیک کنید.