با سلام

لینک ها:

تدریس اصلی:

http://dl.maktabestan.ir/soti/zist-to-med/zist2.zip

http://dl.maktabestan.ir/soti/zist-to-med/zist3.zip

http://dl.maktabestan.ir/soti/zist-to-med/zist4.zip

جزوه:

http://dl.maktabestan.ir/soti/zist-to-med/zist-to-med-pics.zip

 

فیلم ها:

در صورت عدم نمایش فیلم های توسط پلیر سیستمتون لطفا پلیر زیر را دانلود و نصب کنید .

http://dl.maktabestan.ir/soti/zist-to-med/vlc-2.2.3.zip

 

دوم :

http://dl.maktabestan.ir/soti/zist-to-med/2/zist-14-fasl5-dovom.zip

http://dl.maktabestan.ir/soti/zist-to-med/2/zist-15-fasl6-dovom-jalaseh1.zip

http://dl.maktabestan.ir/soti/zist-to-med/2/zist-16-fasl6-dovom-jalaseh2.zip

http://dl.maktabestan.ir/soti/zist-to-med/2/zist-17-fasl6-dovom-jalaseh3.zip

http://dl.maktabestan.ir/soti/zist-to-med/2/zist-18-fasl7-dovom.zip

http://dl.maktabestan.ir/soti/zist-to-med/2/zist-19-fasl8-dovom-jalaseh1.zip

http://dl.maktabestan.ir/soti/zist-to-med/2/zist-20-fasl8-dovom-jalaseh2.zip

 

سوم :

http://dl.maktabestan.ir/soti/zist-to-med/3/zist-21-fasl1-sevom-jalaseh1.zip

http://dl.maktabestan.ir/soti/zist-to-med/3/zist-22-fasl1-sevom-jalaseh2.zip

http://dl.maktabestan.ir/soti/zist-to-med/3/zist-23-fasl2-sevom-jalaseh1.zip

http://dl.maktabestan.ir/soti/zist-to-med/3/zist-24-fasl2-sevom-jalaseh2.zip

http://dl.maktabestan.ir/soti/zist-to-med/3/zist-25-fasl3-sevom-jalaseh1.zip

http://dl.maktabestan.ir/soti/zist-to-med/3/zist-26-fasl3-sevom-jalaseh2.zip

http://dl.maktabestan.ir/soti/zist-to-med/3/zist-27-fasl4-sevom-jalaseh1.zip

http://dl.maktabestan.ir/soti/zist-to-med/3/zist-28-fasl4-sevom-jalaseh2.zip

http://dl.maktabestan.ir/soti/zist-to-med/3/zist-45-fasl11-sevom-jalaseh1.zip

http://dl.maktabestan.ir/soti/zist-to-med/3/zist-46-fasl11-sevom-jalaseh2.zip

 

چهارم :

http://dl.maktabestan.ir/soti/zist-to-med/4/zist-65-fasl8-pish-jalaseh1.zip

http://dl.maktabestan.ir/soti/zist-to-med/4/zist-66-fasl8-pish-jalaseh2.zip

http://dl.maktabestan.ir/soti/zist-to-med/4/zist-67-fasl8-pish-jalaseh3.zip

http://dl.maktabestan.ir/soti/zist-to-med/4/zist-68-fasl9-pish-jalaseh1.zip

http://dl.maktabestan.ir/soti/zist-to-med/4/zist-69-fasl9-pish-jalaseh2.zip

http://dl.maktabestan.ir/soti/zist-to-med/4/zist-70-fasl10-pish-jalaseh1.zip

http://dl.maktabestan.ir/soti/zist-to-med/4/zist-71-fasl10-pish-jalaseh2.zip

http://dl.maktabestan.ir/soti/zist-to-med/4/zist-72-fasl11-pish-jalaseh1.zip

http://dl.maktabestan.ir/soti/zist-to-med/4/zist-73-fasl11-pish-jalaseh2.zip