گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو رشته شيمي كاربردي

گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو رشته شيمي كاربردي

 

گزارش كارآموزي كنترل فيزيكي و شيميايي دارو رشته شيمي كاربردي

قیمت:۲۰۰۰۰۰ریال

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱

چكيده……………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۲

تاريخچه…………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴

بخش اول

تاريخچه شيمي دارويي……………………………………………………………………………………………………………… ۷

تئوري شيمي دارويي………………………………………………………………………………………………………………….. ۷

تعريف شيمي دارويي………………………………………………………………………………………………………………….. ۸

طبقه بندي داروها ……………………………………………………………………………………………………………………… ۹

واكنش هاي اسيداسيون……………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

دهالوژناسيدن……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱

گيرنده دارو يا رسپتور………………………………………………………………………………………………………………… ۱۱

پيش دارو يا پرودراگ ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳

خلق دارو……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۴

تعريف آنالوگ يك دارو………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶

متابوليسم داروها ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۶

شرط انجام متابوليسم ……………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

نام گذاري داروها ………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۹

تغيير ملكولي با ايجاد پيوند دوگانه ………………………………………………………………………………………… ۲۰

آگونيست و آنتاكونيست……………………………………………………………………………………………………………… ۲۱

ايزو استرها…………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

بيد ايزو استرها ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۲

ايزو استرهاي كلاسيك …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۲

ايزواسترهاي غير كلاسيك ………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

ضد دردها …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

ضد دردهاي قوي ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

مورفين ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۴

مشتقات مورفين …………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

ضددردهاي گروه فنيل پريدين ………………………………………………………………………………………………. ۲۶

برخي از مشتقات مربوط به ضددردهاي گروه فنيل پريدن………………………………………………. ۲۷

ضد دردهاي گروه دي فنيل پروپيل آآمين …………………………………………………………………………… ۲۷

ضددردهاي ضعيف و متوسط الاثر …………………………………………………………………………………………. ۲۸

مشتقات پارا آيندنفل………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹

مشتقات پيرازول …………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹

فنيل بوتازون ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۰

ضد دردهاي خانواده آنترالينك اسيد …………………………………………………………………………………….. ۳۰

مشتقات آريل الكنوئيني اسيدها ……………………………………………………………………………………………… ۳۰

داروهاي ضد سرخه …………………………………………………………………………………………………………………… ۳۱

داروهاي خلط آور ………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱

بيهوش كننده هاي عمومي ………………………………………………………………………………………………………. ۳۲

بخش دوم

مشخصات و شرايط كار در يك لابراتوار داروسازي نمونه ………………………………………………… ۳۵

بخش تهيه گرانول……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۶

بخش قرص سازي……………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۷

بخش قرصهاي بدون روكش …………………………………………………………………………………………………… ۳۷

بخش روكش دادن قرصهاي پوشش دار ………………………………………………………………………………. ۳۹

بخش كپسول سازي ………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

بخش داروهاي نيمه مايع (پماد و كرم سازي)…………………………………………………………………….. ۴۱

بخش تهيه مايعات خوراكي …………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

كنترل هنگام توليد در صنعت داروسازي ……………………………………………………………………………… ۴۹

كنترل در انبار مواد اوليه يا در اتاق توزين …………………………………………………………………………… ۴۹

روش سنجش متوكلوپرآميد هيدروكرايد …………………………………………………………………………….. ۵۱

محلول استاندارد ………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۲

روش سنجش كپسول تتراسايكلين ……………………………………………………………………………………….. ۵۲

روش سنجش قرص ويتامين C جوشان ……………………………………………………………………………… ۵۳

روش سنجش پماد تتراسايكلين ۳%………………………………………………………………………………………. ۵۳

روش سنجش مپروبامات قرص يا گرانول………………………………………………………………………………. ۵۴

روش سنجش قرص استامينوفن …………………………………………………………………………………………….. ۵۴

روش سنجش ديكلوفناك سديم ……………………………………………………………………………………………. ۵۵

روش سنجش دراژه ايبوپروفن ۴۰۰……………………………………………………………………………………… ۵۶

روش سنجش ويتامين A ………………………………………………………………………………………………………… 56

روش سنجش كپسول رينامپين ۳۰۰mg……………………………………………………………………………. 57

روش ساختن بافر پتاسيم دي هيدروژن فسفات باPH=7.4………………………………………….. 57

روش سنجش دراژه كلرامفنيكل ۲۵۰mg …………………………………………………………………………. 57

روش سنجش ناخالصي هاي كلرامفنيكل ۲۵۰mg…………………………………………………………… 58

روش سنجش كليدنيوم سي ۵mg…………………………………………………………………………………………. 58

روش ساختن محلول تيمول بلو ……………………………………………………………………………………………… ۵۸

روش دي سولوشن كپسول رينامپين ……………………………………………………………………………………. ۵۸

روش دي سولوشن قرص استامينوفن …………………………………………………………………………………… ۵۹

طرز تهيه بافر فسفات PH=5.8…………………………………………………………………………………………….. 60

روش دي سولوشن شياف ايندمتاسين …………………………………………………………………………………. ۶۰

روش دي سولوشن قرص آلوپوريندل ……………………………………………………………………………………. ۶۱

روش دي سولوشن دراژه كد دياز پوكسايد mg5……………………………………………………………… 62

روش دي سولوشن كپسول تتراسايكلين ۲۵۰mg…………………………………………………………….. 62

روش دي سولوشن دراژه ديكلوفناك ……………………………………………………………………………………. ۶۳

روش دي سولوشن دراژه ايبوپروفن ………………………………………………………………………………………. ۶۳

روش دي سولوشن قرص پروبامات ………………………………………………………………………………………… ۶۵

طرز درست كردن محلولهاي لازم …………………………………………………………………………………………. ۶۵

بخش سوم

دستگاه حداسي……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

دستگاه سنجش سختي ……………………………………………………………………………………………………………. ۶۸

دستگاه فرسايش سنج……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۹

دستگاه ph سنج ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰

حمام آب گرم (بن ماري)………………………………………………………………………………………………………….. ۷۰

دستگاه دي سولوشن ………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱

ترازوي آزمايشگاه ………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۱

دستگاه رطوبت سنج …………………………………………………………………………………………………………………. ۷۲

بخش چهارم

شناسايي ۱……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

شناسايي ۲……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

شناسايي ۳……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴

شناسايي ۴……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

شناسايي ۵ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۵

شناسايي ۶ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

شناسايي ۷ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

شناسايي ۸ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۶

شناسايي ۹ ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

شناسايي ۱۰ ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

شناسايي ۱۱………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۸

شناسايي ۱۲ ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸

شناسايي ۱۳ ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۸

شناسايي ۱۴ ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۹

شناسايي ۱۵ ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۹

شناسايي ۱۶………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۰

شناسايي ۱۷ ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۸۰

شناسايي۱۸………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

شناسايي۱۹………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

شناسايي۲۰………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

شناسايي۲۱………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

شناسايي۲۲………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

شناسايي۲۳………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

شناسايي۲۴………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳

شناسايي۲۵………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

شناسايي۲۶………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۴

بخش پنجم

اثرات فارماكولوژي داروها …………………………………………………………………………………………………………. ۸۶

ايندومتاسين ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۷

ايبوپروفن ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۸۷

رينامپين ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۸۸

ويتامين A…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 89

مپروبامات …………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۰

متوكلوپراميد ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۱

اسيد اسكوربيك ويتامين C……………………………………………………………………………………………………… 92

كليدنيوم C…………………………………………………………………………………………………………………………………… 93

تتراسايكلين …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۴

ديكلوفناك سديم ………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۵

كلوامفنيكل ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷

استامينوفن …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۹۸

كلوديازپوك يد …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۰

خواص فيزيكي ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱

پيوست

منابع

 

جهت دانلود محصول اینجا کلیک نمایید

یک جلسه مشاوره رایگان با دانشجویان پزشکی

ما توی مکتبستان یک تیم بزرگ از دانشجویان پزشکی داریم که میتونیم تا کنکور بهتون برنامه و مشاوره تلفنی بدیم.

برای آشنایی با خدمات ما یک جلسه میتونیم مشاوره رایگان داشته باشیم.

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان، کافیست فرم زیر را پر کنید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت لینک دانلود