راه ھای افزایش تمرکز ذھنی

برای ایجاد تمرکز ذھن و دور کردن افکار نامربوط از آن به خصوصدر ھنگام مطالعه،ازمون دادن و سر کلاس درس و  خواندن و خیلی ازکارھای دیگر، چه باید کرد؟

یکی از مھم ترین عوامل یادگیری و یادسپاری و بازیافت اطلاعات، تمرکز حواس است و اساس آن ھماھنگی ذھنی است؛ یعنی، به خود یادآوری کنیم که چه کار یا ھدفی را پی می گیریم. اگر ما حواس خود را برای انجام کاری ھماھنگ کرده،تماما به ان کار اختصاص دھیم، تمرکز حواس ایجاد کرده ایم و ھر چه تمرکز بیشتر باشد، یادگیری دقیق تر، کامل تر و ماندگارتر خواھد بود.

عدم تمرکز به گسستگی مطالب، بی نظمی ذھنی، آشفتگی روانی و فراموشی می انجامد.

راه ھای افزایش تمرکز ذھنی

عوامل ایجاد تمرکز حواس:

 1. قصد ؛

تا زمانی به چیزی انگیزه نداشته باشید، در تمرکز حواس و توجّه به آن، دقیق نخواھید بود. برای آنکه به چیزی توجّه کنیم، باید انگیزه ای نسبت به آن در ما پدید آید.

پس ھیچ گاه برای انتخاب ھدف ،فقط تصمیم و نظر دیگران را مورد پذیرش خود قرار ندھید،اگر کاری را واقعا از صمیم قلب دوست دارید ،شروع کنیدانتخاب ھدف از عوامل مھم و اساسی در موفقیت است.
 1. زمان و مکان و شرایط مطالعه ؛

راه ھای افزایش تمرکز ذھنی

مطالعه منظم در زمان ھای تعیین شده و در مکان ھای مخصوص، در ایجادتمرکز تأثیر به سزایی خواھد داشت. وقتی در مکان تعیین شده یا مثلاً پشت میز  خود قرار گرفتیم، به آرامی تمرکز در ما شکل می گیرد. البتهّ باید شرط ھای زیر نیز رعایت شود:

الف. لَم ندھیم.

 • از شل شدن بیش از حد عضلات جلوگیری کنیم.
 • از لباس خواب و راحتی بھره نگیریم.
 • ارتباط خود را با دنیای خارج قطع کنیم.نگذاریم صدای تلویزیون یا ماشینھای خیابان حواسمان را پرت کنند

 

ب. گرمای مکان مطالعه را طبیعی و متوسط نگه داریم.گرمای زیاد باعث خوابالودگی در فرد میشود و کیفیت مطالعه را کاھش می دھد

 • از سر و صدا دوری کنیم.
 • از برنامه ھای تلویزیونی دور بمانیم.
 1. پرھیز از خیال بافی ؛

خیال بافی، از عوامل برھم زننده تمرکز است و سراغ کسانی می آید که بی برنامه باشند و یا به خود اجازه می دھند که غرق در خاطره ھا شوند.

این که به ھدف و عاقبت ان فکر کنیم کار درستی است اما نباید بگذاریم فکر کردنبه ان به گونه ایی باشد که تمام زمان درس خواندن ما را اشغال کند.
 1. مرور ذھنی ؛

مرور فعالیت قبل از انجام آن – که اصطلاحاً نقشه ذھنی خوانده می شود -تمرکزآور است؛ چنان که نقشه ی کاملی برای رسیدن به ھدف داشته باشید خیلی راحت تر و منظم تر پیش می روید. وقتی سیر فعالیت علمی و شیوه ی ھر کدام  رادر ذھن به سرعت مرور می کنیم، آموخته ھا و اطلاعاتِ نھفته در حافظه دراز مدّت،به صفحه ھشیار حافظه حاضر می شوند و در نتیجه برای تمرکز حواس در یادگیری،آمادگی فزون تر به دست می آوریم.

راه ھای افزایش تمرکز ذھنی

متخصصان فراوان معتقدند: بھترین روش، برای یادگیری بھتر و دقّت بیشتر،برخورد سؤالی با موضوع، متن یا محتوای مورد مطالعه است. یعنی به جای اینکه مطالعه ای یکنواخت داشته باشید،سعی کنید مطالعه ایی پویا ،ھمراه با سوال کردن از خود ،داشته باشید.

راه ھای افزایش تمرکز ذھنی

دلایل پراکندگی حواس

»عدم تمرکز حواس«، موضوعی است که بسیاری از دانش اموزان از آن رنج میبرند و دلایل مختلف و متعددی دارد. تمرکز حواس در ھر کاری – از جمله مطالعه و درس خواندن – از ضروریات قطعی است. تمرکز حواس، حالتی ذھنی و روانی است که در آن حالت، تمام قوای حسی، روانی و فکری انسان، روی موضوع خاصی متمرکز می شود و تضمین کننده امر یادگیری و انجام صحیح کارھا و رھایی از خطرات احتمالی است. به ھر حال در یک جمع بندی کلی، می توان گفت:

بیشتر افراد به دلایل عمده زیر، با عدم تمرکز فکر و حواس مواجه می شوند:

 1. کسانی که خود را به انجام دادن مطالعه درسی مجبور می کنند ؛ در حالیکه تمایل درونی چندانی به آن ندارند! در این صورت تمام قوای ذھنی شان به طور خودکار، از آن موضوع پرت می شود و دچار حواس پرتی می گردند. چنین افرادی ممکن است مدت ھا با بی علاقگی، کارھایی انجام دھند یا به دنبال درس یا رشته تحصیلی خاصی، تلاش ھایی کنند و به عبارت دیگر خود را مجبور به انجام دادن آن کار یا مطالعه می بینند. پس سعی کنید کارھایی که به ان علاقه و ھدفی که به ان علاقه دارید را انتخاب کنید

 

 1. فشارھای روانی نیز از عوامل عمده تشتّت فکری است. بیشتر افراد زمانیکه با مسئله ای مواجه می شوند، اگر معتقد باشند زمان کافی برای حل آن ندارند(مثل زمان ھایی که از برنامه ی ازمون ھا عقب می افتید) دچار نگرانی و اضطرابمی شوند. این نگرانی ھا، ترس از شکست، عدم اعتماد به نفس و خیال بافی ھایمنفی گرایانه، توان عمل و ابتکار و خلاقیت را از آنان سلب می کند و به جای اینکهروی موضوع خاص تمرکز کنند، بر ترس و احتمال شکست خود تمرکز می یابند ویأس و ناامیدی بر آنھا چیره شده، موجب حواس پرتی می شود.
 2. گاھی بعضی از حوادث و اتفاقات، فضای روانی فرد را دچار اختلال می کند (نظیر حوادث ناگواری که در زندگی شخصی، تحصیلی، خانوادگی، اجتماعی واقتصادی و… رخ می دھد) و امکان تمرکز حواس را از بین می برد. گاھی صحبت ھای دانش اموزان دیگر نیز بر روحیه ی شما تاثیر منفی میگذارد پس ھیچ گاه پرداخته ی ذھن انھا را با واقعیات درونی خود یکی ندانید
 1. گاھی عدم رعایت بھداشت مطالعه و اصول و قوانین آن و بھره نگرفتن از روشمناسب مطالعه، باعث خستگی جسمی و روانی شده و آمادگی روانی لازم را برای مطالعه و درس خواندن از بین می برد. در نتیجه احساس بی علاقگی و به دنبال آن عدم تمرکز حواس بر شما چیره میشود.

پس کتاب ھای خود را در اتاق پخش نکنید و روزی حداقل ١٠ دقیقه به نظافت اتاقتان بپردازید.

راه ھای افزایش تمرکز ذھنی

راه ھای مقابله با عوامل حواس پرتی:

برای مقابله با ھر یک از عوامل فوق، باید به راه کار خاص و مناسب با آن توجه کرد. در عین حال نکات زیر می تواند به عنوان راه کارھای کلی، موثر واقع شود:

 1. ۱. در ابتدا و پیش از ھر چیز، برای تمام فعالیت ھای درسی و غیردرسی، برنامهریزی کنید. اوقات شبانه روز را در یک جدول زمان بندی شده، از ھنگام بیداری تاموقع خواب، یادداشت نموده و برای ھر کاری، زمان خاص و مناسب آن را معینکنید. تا حد امکان طبق برنامه تنظیم شده، به انجام دادن ھمان فعالیت مشخص(کلاس، مطالعه، استراحت، ورزش و…) بپردازید. حتی زمان معین و مشخصیرا در طول روز، برای اندیشیدن درباره موضوعات مختلف یا تخیلّات و افکار مزاحم،اختصاص دھید. این کار حداقل دو فایده مھم دارد:

الف. نظم و انضباط در تمام فعالیت ھا – حتی در اندیشه ھا و افکارتان – حاکممی شود که خود بسیار ارزشمند است.

ب. اگر افکار مزاحم در غیر زمان معین، به سراغتان آمد و باعث حواس پرتی شماشد، می توانید به خود وعده بدھید که زمان اندیشیدن در این باره، فلان زمان خاص ومعین است. تأکید می کنیم برای ھر کار و فعالیتی، وقتی معین کنید و در آن زمانبه ھیچ امری، غیر از آن کار نپردازید.

 1. ۲. اصول و قوانین لازم برای یک مطالعه سودمند را بشناسید و آن را به دقت رعایتفرمایید. در اینجا به چند مورد اشاره می شود:

الف. با مد نظر قرار دادن ھدف خویش از مطالعه و درس خواندن، احساس نیازبه مطالعه را در خودتان افزایش دھید.

 • به ھنگام مطالعه یا حضور در کلاس، از افکار ناامید کننده، کسل کننده وغیرمنطقی بپرھیزید و ھمواره امید، قدرت و توانایی را در ذھن خود حفظ کنید.
 • ھمیشه برای مطالعه یا سر کلاس، کاغذ و قلمی داشته باشید و یادداشتبردارید و یا خلاصه ای از مطالب را بنویسید تا در فضای روانی درس و مطالعه قراربگرید ؛ نه اینکه به دنبال افکار و ذھنیات خود باشید.
 • با »پیش مطالعه« وارد کلاس شوید و پرسش ھایی که درباره درس به ذھنتانمی رسد، بلافاصله از استاد بپرسید و به خود اجازه ندھید سؤال مطرح شده، ذھنتانرا به خود مشغول دارد و به تدریج از فضای روانی کلاس خارج شوید. با این روشساده، می توانید فرآیند تدریجی و محتوای درسی کلاس را پی گیری کنید و خودرا در فضای درسی یا مطالعه قرار دھید.

ه . زمان و مکان مطالعه، باید از نظر فیزیکی و روانی از شرایط مناسب برخوردارباشد و ھرگونه عاملی که می تواند باعث حواس پرتی شود (نظیر سر و صداھا،سرما و گرما، نور کم یا خیلی شدید و…)، از محیط مطالعه خود حذف کنید.

 1. در صورتی که تعدّد کارھا و فعالیت ھای غیردرسی، باعث عدم تمرکز می شود،آنھا را به حداقل ممکن برسانید و به خود بگویید: در این دوره و زمان، مھم ترینوظیفه و کار من مطالعه و درس خواندن و ارتقای سطح علمی است و فعالیت ھایجانبی متعدد، مزاحم وظیفه اصلی من است.
 2. اگر مشکلات شخصی، اجتماعی، خانوادگی و… باعث عدمتمرکز می شود؛ بدانید که:

الف. زندگی ھیچ کس، خالی از مشکل نیست و ذھن ھیچ فردی خالی محضنیست. از طرف دیگر با صرف فکر کردن و مشغولیت ذھنی درباره چنین مشکلاتی،ھیچ دردی دوا نخواھد شد. پس به خود تلقین کنید که ھنگام درس یا مطالعه،ذھن خود را از آن مسائل برھانید.

 • به ھنگام ھجوم آن افکار، به خود قول بدھید در این باره خواھم اندیشید (و زمانیرا برای این کار در شبانه روز اختصاص دھید).
 • در صورت امکان به اتفاق یکی از دوستان خود، مطالعه یا مباحثه کنید.
 1. ۵. در صورتی که موضوع یا موضوعات خاص و محدودی، باعث حواس پرتی شما میشود، به دنبال راه حل مناسب آن باشید؛ چرا که آن موضوع خاص، در حکم علت عدمتمرکز حواس شما است. پس برای مقابله با آن، باید ابتدا علت و عامل اصلی راشناسایی کنید و در پی حذف یا تقلیل آن برآیید، ولی اگر موضوعات متعدد، باعثحواس پرتی می شود، به نکات چھارگانه بالا توجه کنید.

 

برای اطلاع از شرایط تهیه محصولات و استفاده از خدمات مکتبستان کلمه ی “کنکور” را به شماره ۳۰۰۰۷۰۰۴۹۰ پیامک کنید تا مشاورین ارشد ما با شما تماس بگیرند و به طور کامل راهنماییتون کنند

این پست چقدر براتون مفید بود؟

میانگین امتیاز ها: / ۵. تعداد رای ها:

آیا سوالی در مورد این مطلب دارین؟

هر سوالی در مورد این پست دارین در بخش کامنت ها بپرسین، مشاورین دانشجوی پزشکی مکتبستان در کوتاهترین زمان پاسخ میدن.مشاوره کنکور
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت لینک دانلود