لطفا برای دریافت بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

زیست:

http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/zist45/Zist-dovom.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/zist45/Zist-sevom.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/zist45/Zist-pish.zip

شیمی

http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/shimi78/Dovom.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/shimi78/Sevom.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/shimi78/Pish.zip

فیزیک

http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/fizik33/Aval.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/fizik33/Dovom.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/fizik33/Sevom.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/fizik33/Pish.zip

 

ریاضی رشته تجربی

http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/riazi-tajrobi64/Dovom.zip

http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/riazi-tajrobi64/Sevom.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/riazi-tajrobi64/Pish.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/riazi-tajrobi64/Hendese1.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/riazi-tajrobi64/Amar.zip

 

ریاضی رشته ریاضی

http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/riazi-riazi71/Hesaban.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/riazi-riazi71/Jabr.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/riazi-tajrobi64/Hendese1.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/riazi-riazi71/Hendese2.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/riazi-riazi71/Hendese-tahlili.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/riazi-riazi71/Gosaste.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/riazi-riazi71/Difranciel.zip

 

عربی:

http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/arabi10/ghavaed-adad-madud.zip

http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/arabi10/ghavaed-erab.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/arabi10/ghavaed-esm.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/arabi10/ghavaed-fel.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/arabi10/ghavaed-horuf.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/arabi10/ghavaed-navasekh.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/arabi10/ghavaed-sakhtar-jomle.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/arabi10/ghavaed-sanaAt-adabi.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/arabi10/ghavaed-tajzie-tarik.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/arabi10/ghavaed-tavabe.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/arabi10/soalat-tarkibi.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/arabi10/tarjome.zip

 

دینی

http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/dini65/Dovom.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/dini65/Sevom.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/dini65/pish.zip

 

زبان

http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/english78/vocabulary.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/english78/pronounciation.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/english78/grammer.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/english78/comprehension.zip