مرور برچسب

SMH-Biology – معرفی رشته زیست شناسی

معرفی رشته زیست شناسی

معرفی رشته زیست شناسی : تجربی – غیر پزشکی – علوم پایه >> زیست شناسیهدف این رشته تربیت کارشناسان متعهد و متخصصى است که از مفاهیم کلى و اساسى زیست شناسی آگاهى کافى داشته جنبه هاى نظرى و کاربردى این علم را با گذرانیدن واحدهاى نظرى…
ادامه مطلب ...
دریافت لینک دانلود