مرور برچسب

کتاب زرد کانون برای جمع بندی کنکور

معرفی کتاب زرد کانون برای جمع بندی کنکور

کتاب زرد کانون برای جمع بندی کنکوربا نزديک شدن به زمان برگزاري کنکور، بهترين راه براي مرور،  جمع بندي و سنجش آموخته ها، پاســخگويي به آزمونهاي جامع،  مانند آزمونهاي سراســري ســالهاي قبل اســت.بهترين منبع  کتابهاي زرد اســت که با…
ادامه مطلب ...
دریافت لینک دانلود