در سال ۱۳۹۴  در پرژوه ای مطالعه ای بر روی همراهانمان انجام شد تا مشخص کند میزان افزایش زمان مطالعه آنها پس از استفاده از خدمات مکتبستان چه مقدار بوده است .
افزایش زمان مطالعه پس از همراهی با مکتبستان
افزایش زمان مطالعه ۲ ماه بعد۴ ماه بعد 
کمتر از ۲۳٫۲ برابر۳٫۶ برابر
۲-۴۲٫۱ برابر۲٫۳برابر
۴-۶۱٫۴۵ برابر۱٫۵۳ برابر
۶-۸۰٫۱۲ برابر۰٫۱۳ برابر

 

نکات کلیدی تحقیقات:

۳٫۲ برابر افزایش زمان مطالعه در شرکت کنندگان در باشگاه انگیزشی VIP

باشگاه انگیزشی VIP۲٫۱برابر افزایش زمان مطالعه در شرکت کنندگان در دوره پرواز

دوره مشاوره پرواز۱٫۵برابر افزایش زمان مطالعه در شرکت کنندگان در دوره ده قانون رسیدن به پزشکی

دوره ده قانون رسیدن به پزشکی