free hit counter

IST افزایش زمان مطالعه پس از همراهی با مکتبستان

در سال ۱۳۹۴  در پرژوه ای مطالعه ای بر روی همراهانمان انجام شد تا مشخص کند میزان افزایش زمان مطالعه آنها پس از استفاده از خدمات مکتبستان چه مقدار بوده است .
افزایش زمان مطالعه پس از همراهی با مکتبستان
افزایش زمان مطالعه  ۲ ماه بعد ۴ ماه بعد 
کمتر از ۲ ۳.۲ برابر ۳.۶ برابر
۲-۴ ۲.۱ برابر ۲.۳برابر
۴-۶ ۱.۴۵ برابر ۱.۵۳ برابر
۶-۸ ۰.۱۲ برابر ۰.۱۳ برابر

 

نکات کلیدی تحقیقات:

۳.۲ برابر افزایش زمان مطالعه در شرکت کنندگان در باشگاه انگیزشی VIP

باشگاه انگیزشی VIP۲.۱برابر افزایش زمان مطالعه در شرکت کنندگان در دوره پرواز

دوره مشاوره پرواز۱.۵برابر افزایش زمان مطالعه در شرکت کنندگان در دوره ده قانون رسیدن به پزشکی

دوره ده قانون رسیدن به پزشکی

دریافت لینک دانلود
بیش از 3 ساعت فیلم و صوت مشاوره کنکور رایگان
این پیشنهاد فقط یک بار ارائه می شود و پیشنهاد می کنیم این فرصت را از دست ندهید
شما فقط یک بار فرصت دریافت این هدیه ردنشدنی را دارید !
برای دانلود کافی است ایمیلتان را وارد کنید
برای دانلود کافی است ایمیلتان را وارد کنید
برای دانلود کافی است ایمیلتان را وارد کنید
هر هفته یک فیلم مشاوره رایگان می خواهید؟