لطفا برای دریافت بر روی لینک های زیر کلیک کنید.

زیست:

http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/zist45/Zist-dovom.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/zist45/Zist-sevom.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/zist45/Zist-pish.zip

شیمی

http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/shimi78/Dovom.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/shimi78/Sevom.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/shimi78/Pish.zip

فیزیک

http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/fizik33/Aval.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/fizik33/Dovom.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/fizik33/Sevom.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/fizik33/Pish.zip

 

ریاضی رشته تجربی

http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/riazi-tajrobi64/Dovom.zip

http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/riazi-tajrobi64/Sevom.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/riazi-tajrobi64/Pish.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/riazi-tajrobi64/Hendese1.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/riazi-tajrobi64/Amar.zip

 

ریاضی رشته ریاضی

http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/riazi-riazi71/Hesaban.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/riazi-riazi71/Jabr.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/riazi-tajrobi64/Hendese1.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/riazi-riazi71/Hendese2.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/riazi-riazi71/Hendese-tahlili.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/riazi-riazi71/Gosaste.zip
http://dl.maktabestan.ir/post/Package-Test/riazi-riazi71/Difranciel.zip

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *