free hit counter

شرایط قبولی و استفاده از تک ماده

شرایط قبولی و استفاده از تک ماده

یه سری از دوستان راجع به شرایط قبولی و استفاده از تک ماده سوال کرده بودم. لازم دیدم این پست رو بخاطر این عزیزان بذارم و در مورد شرایط قبولی و استفاده از تک ماده توضیح بدم.

شرایط قبولی و استفاده از تک ماده

تبصره ۱: دانش آموزانی که در یک یا چند درس نیمسال اول نمره قبولی کسب نمیکنند ضمن انتخاب و شرکت در کلاس و امتحان دروس مربوط به نیمسال دوم باید در امتحا نات جبرا نی دروس مر بو ط که در اسفند ماه بر گزار می شود شرکت کنند و دانش آ موزانی که در امتحانات جبرانی نیمسال اول نمره قبولی کسب نمی کنند باید در امتحانات جبرانی درس یا دذروس مربوط که در تابستان( تیرماه ) همان سال تحصیلی بر گزار می شود شر کت کنند

تبصره ۲: دانش  موزانی که در یک یا چند درس نیمسال دوم نمره قبولی کسب نمی کنند باید در امتحانات جبرانی درس یا دروس مربوط که در تابستان ( تیر ماه) همان سال تحصیلی بر گزار می شودشـــــــر کت کننــــــــد .

تبصره۳: دانش آموزانی که پس از پایان سال تحصیلی در یک یا چند درس نیمسال اول ویانیمسال دوم ویا امتحانات جبرانی نمره قبو لی کسب نمی کنند می توانند در سال تحصیلی بعد باقی مانده دروس را در مراکز پیش دانشگا هی بزگسالان ویابه شیوه داوطب آزاد( متفرقه ) انتخاب کرده وبگذارنند ودر صورت عد م مو فقیت در تمام دروس مربوطهادامه تحصیل آ نان در سالهای بعد صرفا بصورت داوطب آ زاد مجاز خواهد بود این قبیل ا فراد از گذارندن دروسی که نمره قبولی کسب کرده اند معاف می باشد

تبصره ۴: معاونت آموزشــی وزارت آ مـوزش وپرورش از طــریق اداره کل سنجش وارزشیابی ویا اداره کل آ موزش وپرورش می تواند در امتحانات نیمسال وجبرانی در هررشته یک یا دوماده درسی را به صورت هما هنگ برگزار کند.

شرایط قبولی و استفاده از تک ماده

شرایط قبولی و استفاده از تک ماده

ماده های شرایط قبولی و استفاده از تک ماده

ماده هیجده: درهرنیمسال ارزیا بی پیشرفت تحصیلی درهردرس بر ا ساس میزان حضور و فعالیت درکلاس انجام تکالیف درسی ونتایج ا متحانات میان نیمسال و پا یا ن نیمسال صورت می گیرد وبرگزاری امتحان پایان نیمسال برای هر درس ا لزا می است .

نمره هر درس عبارت از مجمو ع نمره میان نیمسال وپایان نیمسال است وسهم ارزشیا بیهای انجام شده درطول نیمسال ۲۵% کل نمره ( ۵نمره از ۲۰نمره) خواهدبود .

تبصره : سؤال امتحان جبرانی بر مبنای بیست نمره طرح می شود ونمره میان نیمسال نخواهد داشت .

ماده نوزده : امتحانات پایان نیمسال از تمام محتوای مواد درسی با سؤا لاتی که توسط مدرسین مربوط و زیر نظر رئیس مرکز تعیین می شود با نظا رت اداره آ موزش وپرورش محل بر گزار میشود وبر اساس این امتحانات برای هر درس یک نمره مستقل بعنوان نمره امتحان پا یان نیمسال آن درس منظور می شود.

اوراق امتحانی حد اکثر تا یک هفته پس از انجام امتحان هر درس توسط مدرس مربوط وزیر نظر رئیس

مرکز تصحیح وپس از ثبت نمره دانش آ مو زان در سیا هـه نمرات ( لیست نمرا ت ) و امضاء به دفتر مرکز تحویل می شود . رئیس مرکز می تواند با مسؤو لیت خود اور اق امتحانی را جهت تصحیح در خارج از محل مرکز، در اختیار مدرسین قـــــــــرار دهــــــــــــد.

 

ماده بیست: صرفا دانش آ موزانی که کلیه دروس دوره پیش دانشگا هی را دررشته مربوط بامــوفقیت می گذرانند می توانندمتقاضی شرکت در آ زمون  کنکور ورود به دانشگا ههاومراکز آ موزش عا لی شوند.

ماده بیست ویک: مسئوولیت حسن اجرا ی امتحانات واعلام بمو قع نتا یج بعهده رئیس مرکز است و اداره آ موزش وپرورش محل واداره کل آ موزش وپرورش استان واداره کل سنجش وارزشیابی تحصیلی در صورت لزوم می توانند اوراق امتحانی تصحیح شده رامورد بازبینی قرار دهند درصورتیکه در بازبینی اوراق ، نمره دانش آ موزی تغییر یابد ملاک عمل آ خرین نمره خواهد بود و موضوع باید کتبا به اطلا ع مدرس مربوط برسد.

ماده بیست ودو: نتیجه امتحانات پس از پایان هر نیمسال تعیین وکتبا به دانش آموز ویاولی اواعلام میشود

ماده بیست وسه: مهلت اعــتراض به نمرات امتحانـــی دروس کتبی حداکــثر سه روز پس از اعلام نتیجه امتحانات می باشد رئیس مرکز موظف است اوراق امتحانی مربوط را جهت تجدیدنظر در وهله اول در اختیار مصحح مربوط ودر صورت اعتراض مجدد در وهله دوم در اختیار مصحح مربوط و یکنفر از مدرسان همان درس قرار دهد . چنانچه مدرس دیگری از همان درس در آن مرکز نباشد از مراکز دیگری دعوت می آید(۱) نمره ورقه تجدید نظر شده زیر نظر رئیس مرکز وبا امضای مدرسان مربوط ملاک ارزشیابی از آن درس بوده واحتساب آ ن درسیاهه نمرات لازم ا لا جرا است. رئیس مرکز موظف است نتیجه این بررسیهارا حداکثر ظرف مدت ۷روزپس از پایان مهلت اعتراض به دانش آموز اعلام کند

تبصره: نمرات دروس علمی وشفا هی قابل اعتراض و تجدید نظرنمی باشد و نمره اعلام شده قطعی است

ماده بیست وچهار: نمو نه سیاهه نمرات ( لیست نمرات ) دفتر امتحا نات، کارنامه تحصیلی و گواهینامه پایان دوره پیش دانشگا هی وسایر مدارک تحصیلی توسط اداره کل سنجش وارزشیابی وبا هما هنگی دفتر آ موزشهای نظری وپیش دانشگا هی تهیه وبه ادارات کل آ موزش وپرورش استا نها ابلا غ می شود.

ماده بیست وپنچ: نمرات دانش آ موزان مطابق با لیست ریزنمرات مدرسان به سیستم رایانه ا ی منتقل و دفتر امتحانات، کار نامه تحصیلی ، گوا هینا مه پایان دوره پیش دانشگا هی توسط سیستم رایانه ای صادر و با امضا رئیس ومهر مرکز تائید می شود.

ماده بیست وشش: دفتر امتحانات ومجموعه سیاهه نمرات به وسیله فرد یا افرادی که از طرف اداره کل آ موزش وپرورش استان تعیین می شوند در موعد مقرر بررسی ودفتر امتحانات مسدود وبا امضاء ومهر تائید می شود.

ماده بیست وهفت: اوراق امتحا نی پایان هر نیمسال دانش آ موز بمدت یک سال در مرکز نگهداری و سپس برابر مقررات امحاء می شود ولی سیاهه نمرات دفتر امتحانات جزء اسناد ومدارک تحصیلی محسوب وبطور دائم در مرکز نگهداری خواهد شد.

ماده بیست وهشت : درپایان هر نیمسال دوره پیش دانشگا هی به دانش آ موزان بر اساس رفتار، اخلاق ورعایت موازین اسلامی و اصول بهداشت ، نظافت شخصی ومیزان مشارک در فعا لیتهای پرورشی و مقررات مرکز وکیفیت حضور وغیاب وگزاشهای رسیده از سوی مدرسان توسط رئیس ومعاون یا معاونان مرکز یک نمره انضباط داده می شود واین نمره در سیاهه مربوط ثبت وبا امضاء رئیس مرکزیا معاون مربوط تسلیم دفتر مرکز می شود.

تبصره : نمره انضباط در احتساب معدل کل منظور نمی شود ولی میانگین نمرات انضباط در گواهینامه پایان دوره پیش دانشگا هی ثبت می شود.

ماده بیست ونه : حداقل نمره قبو لی در هردرس ۱۰میباشد ونمرات کلیه دروس اعم از قبولی و مر دودی در کارنامه دانش آ موز ثبت می شود و دانش آ موزی که کلیه واحدهای رشته مربوط را با موفقیت گذرانده باشد فارغ التحصیل محسو ب می شود .

تبصره: حداقل نمره قبولی دروس کارگاه هنر یک وکارکاه هنر دو رشته هنر دوازده می باشد.

ماده سی: درپایان دوره برای محاسبه معدل کل نمرات هر دانش آ موز، تعداد واحد های هر درس در نمره قبولی آ ن درس ضرب ومجموع حاصل ضربها ی بدست آ مده بر تعداد کل واحدهائی که دانش آموز باید در طول دوره طی نماید تقسیم میشود .

ماده سی و یک: به دانش آ موزانیکه موفق به گذراندن کلیه واحد های درسی دوره پیش دانشگا هی دررشته مربوط شوند با رعایت سایر شرایط وضوابط گوا هینا مه پایان دوره پیش دانشگا هی اعطاء میشود

تبصره : چنانچه دانش آموز واحدهای آ موزشی ایثارگران از کلیه درسهای دوره پیش دانشگا هی رشته مربوط نمره قبولی کسب کرده باشد ودریک عنوان درسی آ خرین نمره وی ۷وبیشتر ومعدل کل وی حداقل۱۰باشد نیز فارغ التحصیل دوره پیش دانشگا هی شناخته خواهد شد. (۱)

ماده سی و دو: امتحانات دروس معارف اسلا می(۱)و(۲) اقلیتهای دینی مندرج در قانون اساسی برابر دستور العملهای خاص وزارت آ موزشوپرورش انجام می شود. این قبیل دانش آ موزان در صورت تمایل می توانند بجای امتحان دروس خاص دانش آموز اقلیتها، همراه سایر دانش آموزان در امتحانات این دروس شرکت کنند.

تبصره : دانش آ موزان اقلیتهای دینی مندرج در قانون اساسی از گذراندن آزمون روخوانی قرآ ن در دوره پیش دانشگا هی(موضوع تبصره یک ماده دوازده) معاف می باشند.

ماده سی وسه: برای دارندگان نقض عضو موء ثر در امتحان کتبی، شفا هی وعملی وهمچنین دانش آ موزانی که قبل یادرحین بر گزاری امتحانات دچار سانحه می شوند مدیر مرکز با اطلاع اداره کل آموزش وپرورش استان تسهیلا تی متنا سب با وضع دانش آ موزفراهم می نماید ودر صورت لزوم از امتحانات بخش عملی دروسی که از نظر جسمی قادر به انجام آن نمی باشند، معاف می شوند دراین صورت نمره بخش کتبی یا شفاهی ملاک عمل خواهد بود. در این حالت صورتجلسه ای با امضاء مدیر ودونفر از مدرسان مرکز تنظیم می شودوتسهیلات انجام شده مستند به این ماده را توضیع می دهند و موضوع باید در ستون ملا حظات دفتر امتحانات وکارنامه تحصیلی این قبیل دانش آ موزان درج شود.

ماده سی و چهار : امتحان دانش آموزان وداطلبان آ زاد خارج از کشور وهمچنین داوطلبان آزاد داخل کشور نیز مطابق مفاد این آیین نامه برگزار می شود.

ماده سی وپنچ: نظارت بر حسن اجرای امتحانا ت داخل وخارج از کشور بر عهده اداره کل سنجش وارزشیابی تحصیلی می باشد.

 

شرایط قبولی و استفاده از تک ماده را در این مقاله بررسی کردیم، امیدوارم بتوانید به خوبی از این مقاله و اطلاعات آن استفاده کنید.

یک خبر بسیار عالی برای کنکوری ها:

دوست کنکوری من
دکتر کاویانی به صورت روزانه پست های انگیزشی و آموزشی بسیار مهمی را در پیج اینستاگرام مکتبستان منتشر میکنن.
به شما توصیه میکنیم برای موفقیت در کنکور حتما این مطالب را در پیج اینستاگرام ببینین:

اینستاگرام مکتبستان
مشاوره کنکور
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

77 نظرات
 1. Erfan می گوید

  سلامببخشید یه سوال خیلی مهم داشتم
  من ریاضی ۱ سال دهم رو ۷ شدم امسال میرم دوازدهم میتونن اونو تک ماده بزنم دیپلم بگیرم کنکور ۹۸ شرکت کنم؟

 2. نهال می گوید

  سلام تروخدا جواب بدید من دانش اموز پایه دهم هستم و در یکی از درس هام تجرید شدم ترم اول۵ و ترم دوم۸ میخواستم ببینم امکان استفاده از تبصره و تک ماده دارم که قبول شم

 3. مهدی می گوید

  سلام من سال دهم انسانی ریاضی رو شدم۸ اگه بخواهم تکماده کنم فرصت سال دوازدهمم برای تکماده کم نمی شود و می تونم در سال دوازدهم دوباره تکماده کنم

 4. مهدی می گوید

  سلام من سال دهم انسانی ریاضی رو شدم۸ اگه بخواهم تکماده کنم فرصت سال دوازدهمم برای تکماده کم نمی شود.

 5. محمد می گوید

  سلام سال دهم هم تک ماده داره بعد از امتحان شهریور میتونم تک ماده کنم بعد چن درس هست

 6. محمدرضا می گوید

  سلام من پیش ریاضی هستم و واسه فردا امتحان دیفرانسیل دارم مستمر اول ۱۴ و ۱۲ هم کتبی اول هستش میخوام بدونم با نمره چند تو ورق میتونم تبصره بزارم یا محدودیتی به نمره نداره لطفااااا زود جواب بدین

 7. ابراهیم می گوید

  سلام خشته نباشید یه سوال داشتم ببخشید من سوم دبیرستان فنی حرفه ای می خوندم حالا تموم کردم یه تک ماده مونده اونم قبول میشم معدلم ۱۲ هست آیا من میتونم همه امتحانات سوم دبیرستان رو از اول بدم تا معدل بره بالا؟

 8. دل ارام می گوید

  سلام من دانش اموز سال سوم دبیرستان هستم من فیزیک ۳ رو توی خرداد وشهریور امتحان ندادم ودرس ریاضی روهم تک ماده زدم درس فیزیک رو دوروز پیش تو دی امتحان دادم میخواستم ببینم اگه نمره ام بالای ۷ نشه اما نمره سالانه بالای ۱۰ باشه اونوقت میتونم از تک ماده استفاده بکنم یانه ؟لطفا لطفا بهم جواب بدین به جوابش خیلی نیاز دارم چون شبا خوابم نمیبره از استرس
  ممنونتون میشم .لطفا جواب بدین

 9. امیرحسین می گوید

  سلام من سال سوم هستم و حسابان رو تجدید شدم و رفتم شهریور و شهریور هم قبول نشدم رفتم دی ایا میشه تغییر رشته داد و دی ماه امتحان رشته دلخواهم رو بدم یا نه

 10. فاطمه می گوید

  سلام..یه سوال فوری داشتم…من داخل امتحان زیست خرداد(سوم دبیرستان)شرکت نکردم و گواهی پزشکی بردم و پایانیمو برام موجه زدن ولی جمع نمره های سالانم به ۸رسید ولی تک ماده نزدم و خواستم شهریور امتحان بدم و پس فردا هم امتحانمه…الان با این اوضاع هنوزم میتونم تک ماده بزنم یا باید حتما برم رو جلسه؟میترسم ۷نیارم و پاس نشم

 11. حامد می گوید

  سلام استاد خسته نباشید..ی سوالی داشتم واقعا خیلی مهمه برام نمیدونم از کی بپرسم میشه شما راهنماییم کنید..من دوبار کنکور دادم۹۵ و ۹۶ هردوشم انتخاب رشته نکردم..متولد ۷۷ هستم..من کنکوری ۹۵ بودم..من امتحان زیست پیش رو نداده بودم کلا..ثبتنام میکردم واس پاس کردنش امات نرفتم سر جلسه امتحان..چهارشنبه همین هفته امتحانشو دارم..میخام ببینم اگ پاسش نکردم مشکلی به وجود میاد؟(منظورم اگ پاسش نکردم سرباز میشم؟)من تا ۲۲فروردین ۹۷ هم معافیت تحصیلی دارم..
  من میخام واس ۹۷ کنکور بدم واس اینکه سرباز نشم قراره پیام نور ثبت نام کنم..
  میخام بدونم اگ این امتحانو پاس نشم تو شهریور مشکلاتی ک پیش میاد چیه

  خواهش میکنم راهنکماییم کنید بدجوری فکرمو مشغول کرده..ممنونم

 12. 074 می گوید

  سلام میخواستم بدونم که اگه من درس های افتادمو تو خونه بخونم
  برای شهریور
  نمره ی مستمر از کجا بهم میدن
  آیا همون نمره ی مستمری رو که در نوبت دوم گرفتن رو میدن؟؟؟؟

 13. ارشیا می گوید

  سلام من سوم ریاضی هستم
  نمره سالانه ی من بالای ۱۰۰ میشود ولی نمره امتحان نهایی خرداد من ۹ میشود می خواستم بدونم که من بدون تک ماده و تبصره قبول میشوم ؟؟؟
  لطفا جواب بدید

  1. دنيا می گوید

   سلام بله

 14. ارشیا می گوید

  سلام من سوم ریاضی هستم
  نمره سالانه ی درس فیزیک من بالای ۱۰۰ میشود ولی در امتهان نهایی خرداد ۹ میشوم میخواستم بدونم بدون تک ماده و تبصر قبول میشوم؟؟؟؟

 15. matin می گوید

  سلام من سال هشتم هستم درس ریاضی را با نمره ۵ تجدید شدم میشه از تک ماده استفاده کرد اگه میشه چجوری ؟با چه کارکنم؟؟

 16. اوا می گوید

  سلام من نمره نهایی دیفرانسیلم ۳،۵شده که اعتراض زدم چون بیشتر میشد نمرم اگر قبول نکنن حتما باید شهریور امتحان بدم؟

 17. Shabi می گوید

  سلام
  من سال چهارم هستم یک درس داخلی و یک درس نهایی رو تک شدم ولی بالای هفت هست . میتونم تک ماده کنم این ۲تا درس رو؟ بعد چجوری هست چه کاری باید انجام بدم و کی جواب درخواستم برای استفاده از تک ماده میاد ؟
  ممنون میشم پاسخم رو بدید

 18. امیرحسین می گوید

  سلام من پیش دانشگاهی میخونم رشته ی انسانیم توو درسه ریاضی جمع نمراتم شده ۹۹ قبولم یا ن؟؟!! از مدرسه پرسیدم ک گفتن سیستم رند میکنه ب بالا یعنی میشه ۱۰۰ درسته؟؟؟؟

 19. فاطمه می گوید

  من حسابان تبصره زدم میتونم دیفرانسیل تبصره بزنم؟؟؟

 20. yass می گوید

  سلام من ۱۱/۵ شدم برگه نهایی رو و مستمرم ۱۷ شد و ترم برگه رو ۱۸ شدم و مستر ترم اول ۱۸ آیا تو دین و زندگی قبول میشم
  چه طوری محاسبه رو انجام میدن؟من دانش آموز سال سومم خرداد ۹۶ امتحان نهایی رو میگم

  1. saman می گوید

   سلام فکر کنم۱۴

 21. ندا می گوید

  ببخشید من پیش تجربی هستم.دی امتحان دادم . احتمالا دو تا درس میوفتم .آیا میتونم از تک ماده استفاده کنم

 22. baran می گوید

  سلام ؛ من اول تجربی ام، چند تا از درسای اصلی ترم اول رو افتادم.
  میخواستم بدونم طبق متنی که نوشتید (تبصره ۱) اسفندماه امتحان جبرانی ازم میگیرن؟ مدرسه چیزی اعلام نکرده.
  یک جواب قطعی میخواستم.

 23. سینا می گوید

  سلام خسته نباشید من در امتحانات دی ماه شرکت کردم و از هفت تا درس دوتاشو تک ماده زدم و از پنج امتحان یکی شون رو زیر هفت شدم و اگر هفت میشدم قبول بودم در اون امتحان ۴.۷۵ صدم شدم آیا در آموزش پرورش میتونند به ۷ برسوننش تو رو خدا جواب بدید

 24. Sahar Ghasemi می گوید

  سلااام تروووخدا جواب بددددین خیلی استرس دارم ، من امروز امتحان دادم ولی زیر ۱۰ بالای ۷ میگیرم ، من میتونم به تبصره بذارم این درسمو؟امتانای دی به تبصره میرن؟
  تروجون مادرتون جواب بدین دارم میمیرم

  1. فر می گوید

   سلام…نمره برگه باید بین چند تا چند باشه تا بزارم تبصره.

  2. فر می گوید

   سلام…نمره برگه باید بین چند تا چند باشه تا بزارم تبصره.یا نمره سالانم باید چند باشه بزارم تبصره.

 25. کیاناز می گوید

  سلام
  من پیش تجربی هستم درس فیزیک نهایی پایین ۷ میگیرم ولی با مستمرم (نمره سالیانه) بالا هفت میگیرم معدلمم بالا ۱۰ میشه میتونم از تبصره یا تک ماده استفاده کنم؟

  خواهشن زود جواب بدین خیلی استرس دارم

 26. Ehsan می گوید

  سلام،با عرض خسته نباشید،ببخشید میتونیمداگر رویه برگه ۴بگیریم،بعد سه نمره مستمر در امتحانات دیناه بهمون تعلق بگیره ،بعد میتونیم از تک ماده استفاده کنیم

 27. هستی می گوید

  من یه درس پیش دانشگاهی افتادم میخوام برم کاردانی کارشناسی میخواستم بدونم میشه بعد از اینکه دی ماه امتحان دادم از ترم دوم دانشگاه ثبت نام کنم؟

 28. محبوبه می گوید

  باسلام
  پسرم در سال آخر فنی وحرفهای در امتحانات نهایی،شهریور یک درس دینی را ۵/۵ آورده هست آیا میتواند تک ماده کند با توجه به اینکه
  تا به حال تک ماده نکرده است.
  سپاسگزارم?

 29. مریم می گوید

  اگر درس ریاضی دوم دبیرستان رو افتاده باشیم و بعد دوسال بخوای امتحانشو بدی باید در مدارس شبانه امتحان بدیم؟و روی کارنامه درج میشه یا ن؟

 30. محمد می گوید

  سلام ، من درس فیزیک رو ٨ونیم شدم ، الانم میخوام واسه شهریور امتحان بدم ، اگر که نتونم بازم قبول بشم ، باید ٧ باشه نمرم تا بتونم تک ماده کنم ؟! اصلا میتونم بعد از امتحان شهریور تک ماده کنم ؟!

 31. Astatine می گوید

  سلام من فقط درس عربی دوم دبیرستان رو ۸ شدم معدلم بالا ۱۲ هست میشه تک ماده استفاده کرد؟

 32. مرتضی می گوید

  سلام.خسته نباشید.
  سلام.
  من دانش آموز سال نهم هستم.
  من سه تا درس رو افتادم.
  ریاضی مستمر ۱۴ پایانی ۴ نوبت دوم ۱۸
  علوم مستمر ۱۳ پایانی ۵ نوبت دوم ۱۸
  مطالعات مستمر ۸ پایانی ۷ نوبت دوم زده ۱۶

  پارسال هشتم که بودم درس ریاضی رو افتادم،بعد یه دونه تبصره زدن.
  حالا میتونم دو تا از درسام رو تبصره بزنم؟

  لطفا جواب بدین خیلی برام مهمه.
  تورو خدا جواب بدین.

  ممنون.

 33. farnoosh می گوید

  سلام ببخشید من پیش دانشگاهی هستم دیفرانسیل رو با ۷کتبی و ۹.۲۵ سالانه افتادم و هندسه و شیمی داخلی رو هم با هندسه کتبی ۴ سالانه ۷.۷۵ و شیمی کتبی ۳.۷۵ پایانی ۶.۵ افتادم
  با این شرایط برای دیفرانسیل میشه از تبصره استفاده کرد که پاس بشم؟ شیمی و هندسه چطور؟

 34. محمد می گوید

  سلام من پیش تجربیم برگه فیزیکم روصفرتحویل دادم که شهریورامتحان بدم ونمره خوبی بگیرم
  اماصفربرگه بامستمرونمره نوبت اول جمع شده ونمره سالم۷/۵هستش حالامدیرمدرسه میگه که راهی نداره وقبول شدی وتک ماده اجباریه!!!!(وفقط همین یک درس رو افتادم)
  خواستم بدونم که آیاهمچین قانونی هست وتک ماده اجباریه؟؟ یامدیرمحترم داره از زیر کاردرمیره!!!
  ممنون میشم کمکم کنید

 35. فاطمه می گوید

  سه درس تو پیش دانشگاهی افتادم ولی نمراتم ۷ و نیم و ۷ و ۸ نمرات سالانم ۹ و ۷۵ و ۹ و۲۵ و ۹ نیم تورو خدا بگین چکار کنم در طول تحصیلم از تک ماده استفاده نکردم نمیخوام کارم به شهریور بکشه

 36. محسن می گوید

  سلام دوستان.
  الان من حسابان نمره سالانه شده۹.۲۵ فقط هم همین درسه چیکار میتونم بکنمش؟

 37. مهدی می گوید

  با سلام
  من سوم ریاضی هستم و درس فیزیک رو باید شهریور امتحان بدم
  آیا باید نمره برگه بالای ۱۰باشه؟؟؟
  درصورت ۷ گرفتن میشه از تک ماده استفاده کرد؟

 38. Asal می گوید

  سلام ببخشید دوم تجربی ریاضی تجدید بیارم میتونم تبصره بزنم؟!بعضیا میگن دوم تبصره نداره و یه سری هم میگن تبصره بزنی دوباره باید امتحان بدی چون از دروس پیش نیاز سال سوم…گیج شدم!!!!بعد با تجدید در ریاضی میتونم پایه سوم تجربی ادامه تحصیل بدم یا مجبور به تغییر میشم؟

 39. محسن قوامی می گوید

  سلام
  من امسال دوم تجربی (دوم دبیرستان) بودم و میخواهم بروم سوم تجربی و کارنامه نویت دوم را گرفته ام.
  من در نوبت اول همه ی درس هایم بالای ۱۰ بود ولی در نوبت دوم (خرداد) ، درس هندسه را ۸.۵۰ شدم و بقیه درس های عمومی و تخصصی ام بالای ۱۰ است .
  الان میتوم تک ماده استفاده کنم و بدون امتحان در شهریور درس هندسه ام قبول بشه؟
  یا باید حتما در شهریور امتحان بدم؟
  یا میتونم از قانون با تبصره خاصی استفاده کنم؟
  لطفا راهنماییم کنید .
  ممنون
  دوم تجربی-۳۰ خرداد یا ۱۲ ماه رمضان ۱۳۹۵

 40. رضا می گوید

  نمره سالانه زیر هفت باشه میشه تبصره زد پیش دانشگاهبم

 41. مرجان می گوید

  سلام خسته نباشید من در درس فیزیک وزیست نمره سالانه ۸ و۸ونیم در پیش دانشگاهی شدم می خواستم بدونم می توانم از تبصره برای ۲درس استفاده کنم ایا برای قبولی کنکور مشکلی نیست توروخدا جواب بدید خیلی نگرانم ممنون

 42. علی می گوید

  گه نمره سالانه ۹ بشه میشه تبصره زد پیش تجربی

  1. moji می گوید

   bale yek dars ro mitavanid dar pish tabsare bezanid

 43. علی می گوید

  سلام من اگه نمره سالانه ریاضیم ۹.۸۵ با تقسیم بر ۱۰ ایا مردودم میتونم از تک ماده استفاده کنم خواهششششششششششششششششششششششششششششششششش ج بدید دارم دیونه میشم ج بدید خواهش میکنم

 44. شادی می گوید

  من نمره نهایی یکی از درسام کمتر از ۷ شده ولی نمره سالیانم بیشتر از هفته . با تک ماده قبول میشم آیا!؟
  اگه نه ، اگه شهریور امتحان بدم ، امسال میتونم کنکور بدم یا نه !؟

  1. moji می گوید

   in dars be tor ejbari barayetan tabsare mahsub mishavad agar sevvom motevasete hastid ! konkoor moshkeli nadarid

 45. 123 می گوید

  سلام . من خواهرم دو تادرس ۸ و ۹ شده و نمره سالانه ۱۱و ۱۲ شده قبول شده ؟؟؟؟؟خواهش جواب بدیم ممنونم
  .

  1. moji می گوید

   sale sevvom age bashand bale ghabul mishavand mostaghiman yaani bedune tabsare

 46. سحر می گوید

  سلام ببخشید توروخدا زودجواب بدید.من سوم تجربیم. ریاضیم ۴/۵ونمره سالانم بالای ده.فیزیکم ۳/۵نمرهسالانمب بالای ده.اعتراض هم زدم.هردو شونمبعه ۱۰۰میرسن. بنظرتون میوفته شهریور یا نه؟
  توروخدا یکی جواب بده

  1. صفری می گوید

   سلام با تبصره دو درس فوق قبول هستید و نیازی به امتحان شهریور نمی باشد) (از دروس داخلی هم می توان از ۲ تبصره استفاده کرد) – معاون اجرایی دبیرستان

 47. پارمیدا می گوید

  سلام سال چهارم چند تا تک ماده داریم
  ممنون میشم جواب درست بدید؟

 48. mo می گوید

  من نمره ی نهاییم ۵/۵و میانگین سالم ۷/۵هست تک ماده میشم یا ن؟

 49. مریم می گوید

  سال دوم تک ماده درس ریاضی داره

  1. maryam می گوید

   سلام میخواستم بدونم سال دوم دبیرستان برای درس ریاضی تک ماده داره درضمن نمره ام بالای ۷ میشه میتونم تک ماده بزنم یا نه میشه فوری جواب بدید

   1. moji می گوید

    bale mitavanid

 50. ندا می گوید

  سلام ببخشید درسته که اگه سه درس رو زیر هفت بگیریم با توجه به شرایط سختی امتحانای امسال واسمون میزارن تبصره؟؟؟؟؟؟؟؟ بعد اینکه درسته که امسال به همه درسای نهاییمون ۱.۵ نمره اضافه میکنن؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  توروخدا جواب بدید خیییلی واجبه

  1. saman می گوید

   سلام.شما از کجا اینارو شنیدین؟

 51. Hani می گوید

  سلام …میخواستم بدونم سال دوم دبیرستان میتونم از تک ماده استفاده کنم؟ ممنون میشم جواب بدید

  1. moji می گوید

   bale mitavanid 2 dars gheyre nahaee ro tabsare bezanid

  2. nima می گوید

   بله میتونی

 52. رضا می گوید

  سلام ، نمره یکی از درس های نهایی من پیش دانشگاهی میشه زیر ٧ میشه اما با نمرات سالیانه ١٠ میشه ، قبولهم یا مردود ،
  میگن برای پیش نمره سالیانه مهمه ؟ درسته ؟

  1. Hatef می گوید

   قبولی مشتی

 53. Parsa می گوید

  واسه پیش دانشگاهی چندتا تک ماده داریم؟

  1. سید محمد می گوید

   ۲ تا

  2. admin می گوید

   هفت تا

  3. moji می گوید

   yeki

 54. سارا می گوید

  سلام من پیش هستم نمره فیزیک من پایین ۷ ولی معدلم بالای ۱۲ می شود ایا با این وجود دوباره باید امتحان بدم؟

  1. سارا می گوید

   سلام من پیش هستم نمره فیزیک من پایین ۷ ولی معدلم بالای ۱۲ می شود ایا با این وجود دوباره باید امتحان بدم؟

  2. سید محمد می گوید

   میتونی تک ماده بزنی میتونی شهریور هم امتحان بدی

  3. moji می گوید

   zire 7 bayad shahrivar emtehan bedid

 55. محمدفاضلی می گوید

  سلام من در امتحانات نهایی درس هندسه ۲ غیبت موجه کردم میخواستم بدونم میتونم شهریور امتحان بدم یا باید حتما دو درس را غیبت کنم تا بتونم شهریور امتحان بدم

 56. . می گوید

  سلا من یکی از درساموبانمره سالانه اش میشه۹۸که میگن باید۱۰۰بشیم ایا قبولم یانه؟ولی توکارنامه نمره سالانه۱۰زده

  1. سید محمد می گوید

   قبولی

دریافت لینک دانلود
بیش از 3 ساعت فیلم و صوت مشاوره کنکور رایگان
این پیشنهاد فقط یک بار ارائه می شود و پیشنهاد می کنیم این فرصت را از دست ندهید
شما فقط یک بار فرصت دریافت این هدیه ردنشدنی را دارید !
برای دانلود کافی است ایمیلتان را وارد کنید
برای دانلود کافی است ایمیلتان را وارد کنید
برای دانلود کافی است ایمیلتان را وارد کنید
هر هفته یک فیلم مشاوره رایگان می خواهید؟