برخي از اطلاعات لازم درباره کنکور سراسری ۹۳

کنکور سراسری ۹۳

کنکور سراسری 93

۱- ثبت‌نام از داوطلبان آزمون سراسري سال ۱۳۹۳ براي پذيرش دانشجو در دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)، نيمه‌حضوري، مجازي و بين‌الملل دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، همچنين براي کد رشته‌هاي تحصيلي با آزمون دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي، در دو مرحله انجام شده است. ۲- با توجه به آمار ثبت‌نام‌کنندگان مرحله اول و مرحله دوم، جمعاً تعداد ۱۰۳۱۳۲۲ نفر متقاضي ثبت‌نام و شرکت در آزمون سراسري سال ۱۳۹۳ شده‌اند که از اين تعداد ۶۰۸۸۵۲ نفر زن و ۴۲۲۴۷۰ نفر مرد مي‌باشند؛ به عبارت ديگر، ۰۴/۵۹ درصد ثبت‌نام‌کنندگان زن و ۹۶/۴۰ درصد آنان مرد هستند. آمار ثبت‌نام‌کنندگان در اين آزمون به تفکيک گروه آزمايشي و جنس به شرح جدول شماره ۱ است.

جدول ۱: آمار داوطلبان ثبت‌نام‌کننده در آزمون سراسري سال ۱۳۹۳ به تفکيک گروه آزمايشي و جنس
گروه آزمايشي
جمع
زن
مرد
درصد زن
درصد مرد
علوم رياضي و فني
۲۲۲۵۰۷
۸۴۷۰۹
۱۳۷۷۹۸
۰۷/۳۸
۹۳/۶۱
علوم تجربي
۵۲۲۸۳۳
۳۴۴۱۹۸
۱۷۸۶۳۵
۸۳/۶۵
۱۷/۳۴
علوم انساني
۲۶۳۰۷۲
۱۶۳۲۲۴
۹۹۸۴۸
۰۵/۶۲
۹۵/۳۷
هنر
۱۳۷۲۷
۹۸۵۸
۳۸۶۹
۸۱/۷۱
۱۹/۲۸
زبانهاي خارجي
۹۱۸۳
۶۸۶۳
۲۳۲۰
۷۴/۷۴
۲۶/۲۵
جمع
۱۰۳۱۳۲۲
۶۰۸۸۵۲
۴۲۲۴۷۰
۰۴/۵۹
۹۶/۴۰

۳- اين آمار نسبت به آمار داوطلبان آزمون سراسري سال ۱۳۹۲، تعداد ۵۲۲۴۹ نفر، نسبت به سال ۱۳۹۱ تعداد ۳۴۹۵۲ نفر، نسبت به سال ۱۳۹۰ تعداد ۱۰۱۶۵۸ نفرو نسبت به آزمون سراسري سال ۱۳۸۹ تعداد ۲۵۵۴۹۱ نفر کمتر است.
۴- در آزمون سراسري سال ۱۳۹۳ همانند سال گذشته به هر يک از داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني و زبان‌هاي خارجي اجازه داده شده بود تا در صورتي که علاقه‌مند به شرکت در گروه آزمايشي هنر نيز باشند، علاقه‌مندي خود را در تقاضانامه ثبت‌نام اعلام نمايند. براساس اين ضابطه، تعداد ۴۳۵۱۴ داوطلب (۲۸۲۱۷ نفر زن و ۱۵۲۹۷ نفر مرد) علاقه‌مندي خود را به شرکت در گروه آزمايشي هنر نيز اعلام نموده‌اند.
۵- با توجه به ضوابط آزمون سراسري سال ۱۳۹۳ به هر يک از داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني و هنر اجازه داده شده بود تا در صورتي که علاقه‌مند به شرکت در گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي نيز باشند، علاقه‌مندي خود را در تقاضانامه ثبت‌نام اعلام نمايند. براساس اين ضابطه تعداد ۱۱۹۷۹۳ داوطلب (۷۷۸۰۴ نفر زن و ۴۱۹۸۹ نفر مرد) علاقه‌مندي خود را به شرکت در گروه زبان‌هاي خارجي نيز اعلام نموده‌اند.
۶- کارت‌شرکت درآزمون داوطلبان و برگ راهنماي مربوط از روز يکشنبه ۱/۴/۱۳۹۳ روي سايت سازمان قرار داده خواهد شد.
۷- با توجه به اينکه آزمون عمومي و اختصاصي هر يک از گروه‌هاي آزمايشي پنجگانه آزمون سراسري سال ۱۳۹۳ به طور جداگانه و هر کدام در يک نيمروز برگزار مي‌شود و هر داوطلب براي حضور در هر يک از جلسات امتحاني گروه‌هاي آزمايشي ضرورت دارد که پرينت کارت شرکت در آزمون گروه آزمايشي مربوط را داشته باشد، لذا داوطلباني که در ۲ يا ۳ گروه آزمايشي ثبت‌نام کرده‌اند بترتيب ۲ کارت يا ۳ کارت شرکت در آزمون دريافت خواهند داشت. با توجه به آمار داوطلبان واقعي (ثبت‌نام‌کنندگان) که جمعاً ۱۰۳۱۳۲۲ نفر است و آمار علاقه‌مندان به شرکت در گروه هنر و گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي علاوه بر گروه آزمايشي اصلي که تعداد آنها جمعاً ۱۶۳۳۰۷ نفر است، لذا براي برگزاري آزمون جمعاً تعداد ۱۱۹۴۶۲۹ کارت ورود به جلسه صادر مي‌شود. آمار برگزاري آزمون (کارت) به تفکيک گروه آزمايشي و جنس به شرح جدول شماره ۲ است.

جدول ۲: آمار برگزاري آزمون سراسري سال ۱۳۹۳ (آمار کارت) به تفکيک گروه آزمايشي و جنس
گروه آزمايشي
جمع
زن
مرد
درصد زن
درصد مرد
علوم رياضي و فني
۲۲۲۵۰۷
۸۴۷۰۹
۱۳۷۷۹۸
۰۷/۳۸
۹۳/۶۱
علوم تجربي
۵۲۲۸۳۳
۳۴۴۱۹۸
۱۷۸۶۳۵
۸۳/۶۵
۱۷/۳۴
علوم انساني
۲۶۳۰۷۲
۱۶۳۲۲۴
۹۹۸۴۸
۰۵/۶۲
۹۵/۳۷
هنر
۵۷۲۴۱
۳۸۰۷۵
۱۹۱۶۶
۵۲/۶۶
۴۸/۳۳
زبان‌هاي خارجي
۱۲۸۹۷۶
۸۴۶۶۷
۴۴۳۰۹
۶۵/۶۵
۳۵/۳۴
جمع
۱۱۹۴۶۲۹
۷۱۴۸۷۳
۴۷۹۷۵۶
۸۴/۵۹
۱۶/۴۰

۸- داوطلبان علاقه‌مند به رشته­هاي تحصيلي داراي شرايط خاص آزمون سراسري مي‌بايست براساس اطلاعيه‌اي که در اين خصوص در سايت اين سازمان و همچنين هفته نامه پيک سنجش امروز منتشر گرديده است، از تاريخ ۱/۴/۹۳ لغايت ۱۰/۴/۹۳ به صورت اينترنتي علاقه‌مندي خود را اعلام نمايند.
۹- داوطلباني که در زمان ثبت‌نام آزمون، موفق به اعلام علاقه‌مندي براي شرکت در گزينش دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي نشده‌اند، مي‌توانند با پرداخت مبلغ ۵۸۰۰۰ ريال منحصراً از طريق سايت سازمان سنجش آموزش کشور، در قسمت ويرايش اطلاعات، نسبت به علامتگذاري مورد مذکور از تاريخ ۱/۴/۹۳ لغايت ۷/۴/۹۳ اقدام نمايند.
۱۰-داوطلبان علاقه­مند به رشته­هاي تحصيلي مورد نياز وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه­هاي تربيت دبير شهيد رجايي و پرديس‌هاي دانشگاه فرهنگيان ضرورت دارد که با مراجعه به اطلاعيه حاوي شرايط و ضوابط پذيرش دانشجو، عناوين رشته­هاي مورد نياز، جنس پذيرش و استان‌هاي داراي ظرفيت پذيرش که در روز دوشنبه مورخ ۲/۴/۹۳ در سايت اين سازمان و نشريه پيک سنجش درج مي­گردد، ضمن اطلاع از مفاد فوق در صورت واجد شرايط بودن با پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۹ هزار ريال (بيست و نه هزار ريال) به صورت الکترونيکي به وسيله کارت‌هاي عضو شبکه بانکي شتاب از طريق سايت اين سازمان، نسبت به اعلام علاقه­مندي به اين رشته­ها از همين طريق اقدام نمايند.
۱۱- براساس برنامه زماني پيش‌بيني شده، آزمون سراسري سال ۱۳۹۳ در صح و بعدازظهر روزهاي پنج‌شنبه ۵، جمعه ۶ و صبح شنبه ۷ تيرماه ۱۳۹۳ در ۳۶۴ شهرستان و بخش مختلف کشور و ۱۵ کشور خارجي برگزار خواهد شد. براين اساس، آزمون داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در صبح و آزمون داوطلبان گروه آزمايشي هنر در بعدازظهر پنج‌شنبه ۵/۴/۹۳، آزمون داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي در صبح و آزمون داوطلبان گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي در بعدازظهر جمعه ۶/۴/۹۳ و آزمون داوطلبان گروه آزمايشي علوم انساني نيز در صبح شنبه ۷/۴/۹۳ برگزار مي‌شود.
۱۲-پس از برگزاري آزمون سراسري سال ۱۳۹۳، قرايت پاسخنامه‌ها و تصحيح آنها، محاسبه نمرات خام، نمرات تراز شده، نمرات کل و… نتيجه اوليه آزمون سراسري سال ۱۳۹۳ به‌صورت کارنامه تنظيم و کارنامة مذکور براساس برنامه زماني که اعلام مي‌شود، روي سايت سازمان سنجش آموزش کشور قرار داده مي‌شود.
۱۳-کليه داوطلباني که براساس نتايج اوليه آزمون سراسري سال ۱۳۹۳ مجاز به انتخاب رشته مي‌شوند، مي‌توانند براي انتخاب کد رشته محل‌هاي تحصيلي دوره‌هاي روزانه، نوبت دوم (شبانه)، نيمه‌حضوري، بين‌المللي و مجازي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، دانشگاه پيام نور، مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي و دانشگاه فرهنگيان نيز برحسب مورد با دريافت دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون سراسري سال ۹۳ از سايت سازمان و مطالعه دقيق دفترچه راهنماي مذکور و اطلاعيه‌هاي منتشره اين سازمان، با رعايت کليه ضوابط و شرايط اعلام شده نسبت به انتخاب حداکثر ۱۰۰ کد رشته محل از ميان کد رشته محل‌هاي تحصيلي گروه آزمايشي مجاز يا گروه‌هاي آزمايشي مجاز اقدام و کد رشته محل‌هاي انتخابي را به ترتيب اولويت علاقه در فرم انتخاب رشته الکترونيکي ثبت نمايند.
۱۴-نظر به ‌اينکه دانشگاه آزاداسلامي براي‌ پذيرش دانشجو در کد رشته محل‌هاي تحصيلي با آزمون آن دانشگاه براساس نتايج آزمون‌ سراسري سال ۱۳۹۳ بطور جداگانه اقدام مي‌نمايد، لذا پس از اعلام نتايج اولية آزمون سراسري سال ۱۳۹۳، داوطلبان علاقه‌مند به انتخاب کد رشته محل‌هاي تحصيلي مراکز و واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي ضرورت دارد که پس از دريافت کارنامه نتيجه اوليه آزمون خود از سايت سازمان، براي انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامي به سايت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي مراجعه نمايند.
۱۵- براساس برنامه زماني پيش‌بيني شده فهرست اسامي پذيرفته‌شدگان نهايي رشته‌هاي متمرکز آزمون سراسري سال ۱۳۹۳ در نيمه دوم شهريورماه ۱۳۹۳ از طريق سايت سازمان سنجش آموزش کشور اعلام خواهد شد.

یک جلسه مشاوره رایگان با دانشجویان پزشکی

ما توی مکتبستان یک تیم بزرگ از دانشجویان پزشکی داریم که میتونیم تا کنکور بهتون برنامه و مشاوره تلفنی بدیم.

نتایج اولیه کنکور 92 فردا اعلام میشود

برای آشنایی با خدمات ما یک جلسه میتونیم مشاوره رایگان داشته باشیم.

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان، کافیست فرم زیر را پر کنید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت لینک دانلود