کلیدها پیشنهادی کنکور زبان ۹۳

سلامی گرم خدمت دوستان عزیز و عرض خستتتتتتته نباشید ، امیدوارم همتون تمامی گزینه های صحیح رو تیک زده باشید و در بهترین رشته ها قبول بشید ، واستون کلید های پیشهادی کنکور رو قرار دادم امیدوارم گزینه هاتون همگی مشابه این گزینه ها باشند… .

کلیدها پیشنهادی کنکور تجربی ۹۳  :

کلیدها پیشنهادی کنکور زبان 93

کلیدها پیشنهادی کنکور زبان ۹۳ درس زبان تخصصی :

 

شماره سوالسید میلاد قریشیفاطمه فلاحت پیشهلیلا زحلیافشین سمیعیمرجان شیخیمسعود پیربداقیشهاب اناری
۱۰۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۰۲۴۴۴۴۴۴۴
۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۰۴۱۱۱۱۱۱۱
۱۰۵۲۲۲۲۲۲۲
۱۰۶۳۳۳۳۳۳۳
۱۰۷۱۱۱۱۱۱۱
۱۰۸۲۲۲۲۲۲۲
۱۰۹۲۲۲۱۲۲۲
۱۱۰۴۴۴۴۴۴۴
۱۱۱۳۳۳۳۳۳۳
۱۱۲۴۴۴۴۴۴۴
۱۱۳۱۱۱۱۱۱۱
۱۱۴۳۳۳۳۳۳۳
۱۱۵۲۲۲۲۲۲۲
۱۱۶۴۴۴۴۴۴۴
۱۱۷۱۱۱۱۱۱۱
۱۱۸۲۲۲۲۲۲۲
۱۱۹۴۴۴۴۴۴۴
۱۲۰۳۳۳۱۳۳۳
۱۲۱۴۴۲۴۴۴۴
۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۲۳۲۲۲۲۲۲۲
۱۲۴۱۱۱۱۱۱۱
۱۲۵۳۳۳۳۳۳۳
۱۲۶۱۱۱۱۱۱۱
۱۲۷۳۳۳۳۳۳۳
۱۲۸۲۲۲۲۲۲۲
۱۲۹۴۴۴۴۴۴۴
۱۳۰۳۳۳۳۳۳۳
۱۳۱۲۲۲۲۲۲۲
۱۳۲۱۱۱۱۱۱۱
۱۳۳۴۴۱۴۴۴۴
۱۳۴۱۱۱۱۱۱۱
۱۳۵۴۴۴۴۴۴۴
۱۳۶۳۳۳۳۳۳۳
۱۳۷۴۴۴۴۴۴۴
۱۳۸۱۱۱۱۱۱۱
۱۳۹۴۴۴۲۴۴۴
۱۴۰۳۳۳۳۳۳۳
۱۴۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۴۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۴۳۱۱۱۱۱۱۱
۱۴۴۲۲۲۲۲۲۲
۱۴۵۳۳۱۳۳۳۳
۱۴۶۲۲۲۲۲۲۲
۱۴۷۳۳۳۳۳۳۳
۱۴۸۴۴۴۴۴۴۴
۱۴۹۲۲۲۲۲۲۲
۱۵۰۱۱۱۱۱۱۱
۱۵۱۳۳۳۳۳۳۳
۱۵۲۴۴۲۴۴۴۴
۱۵۳۱۱۱۱۱۱۱
۱۵۴۳۳۳۳۳۳۳
۱۵۵۴۴۴۴۴۴۴
۱۵۶۴۴۳۳۳۳۴
۱۵۷۲۲۲۲۲۲۲
۱۵۸۲۲۱۲۲۲۲
۱۵۹۱۱۱۱۱۱۱
۱۶۰۴۴۴۴۴۴۴
۱۶۱۳۳۳۳۳۳۳
۱۶۲۳۴۱۲۲۲۳
۱۶۳۱۱۱۱۱۱۱
۱۶۴۳۳۳۳۳۳۳
۱۶۵۳۳۳۳۳۳۳
۱۶۶۳۱۱۲۴۴۳
۱۶۷۱۱۲۱۱۱۱
۱۶۸۲۲۲۲۲۲۲
۱۶۹۳۳۳۳۳۳۳
۱۷۰۴۴۴۴۴۴۴
موفقیت در کنکور | عوامل موفقیت ساز

 

کلیدها پیشنهادی کنکور زبان ۹۳ درس ادبیات :

 

شماره سوالعلیرضا جعفریسید هادی قمریسیمین میثمیمحسن اصغريامير افضليمنصور صالح نیایدالله افتخاریاميرعبّاس سقّازادهسعید گنج بحش زمانی
۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۳۲۳۳۲۳۳۴۳۲
۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۶۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۷۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۸۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۰۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۱۴۳۳۳۳۳۳۳
۱۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۳۲۲۴۲۲۲۲۲۲
۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۶۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۷۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۸۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۹۲۲۲۲۲۲۳۲۲
۲۰۳۳۳۱۳۳۳۳۳
۲۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۳۴۴۴۴۳۴۴۳۴
۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۵۲۲۲۲۲۲۲۲۲
مشمولان شرکت مجدد در کنکور با معافیت تحصیلی

 

کلیدها پیشنهادی کنکور زبان ۹۳ درس معارف :

 

شماره سوالحامد دورانیمحمدحسن فضلعلیسید احسان هندیامین اسدیان پورشهریار امیدقاءمیفيروز نژادنجفعسکر امیرکلائی اندی
۵۱۲۲۲۲۲۲۲
۵۲۴۴۴۴۴۴۴
۵۳۲۲۲۲۲۲۲
۵۴۱۱۱۱۱۱۱
۵۵۴۴۴۴۴۴۴
۵۶۲۲۲۲۲۲۲
۵۷۳۳۳۳۳۳۳
۵۸۱۱۱۱۱۱۱
۵۹۳۳۳۳۳۳۳
۶۰۱۱۱۱۱۱۱
۶۱۲۴۴۴۴۲۴
۶۲۱۱۱۱۱۱۱
۶۳۳۳۳۳۳۳۳
۶۴۴۴۴۴۴۴۴
۶۵۳۲۲۲۲۲۲
۶۶۱۱۱۱۱۱۱
۶۷۲۲۲۲۲۲۲
۶۸۳۳۳۳۳۳۳
۶۹۳۳۳۳۳۱۱
۷۰۳۳۳۳۳۳۳
۷۱۴۴۴۴۴۲۴
۷۲۳۳۳۳۳۳
۷۳۴۲۲۲۲۲۲
۷۴۱۱۱۱۱۲۱
۷۵۴۲۲۲۲۴۲

 

کلیدها پیشنهادی کنکور زبان ۹۳ درس زبان انگلیسی :

 

شماره سوالمهدي مهديوناحمد صوفیفاطمه فلاحت پیشهجواد مومنیرضا کیاسالارسپیده عربصابر شیرافکنلیلا زحلیافشین سمیعیعلیرضا رستگاری آراسید سعید حسینی
۷۶۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۷۷۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۷۸۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۷۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۸۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۸۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۸۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۸۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۳
۸۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۸۶۴۴۴۴۴۴۴۴۴۳۴
۸۷۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۸۸۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۸۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۹۰۴۴۴۴۴۴۴۲۴۴۴
۹۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۹۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۹۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۹۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۹۵۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۹۶۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۹۷۳۳۳۳۳۴۳۳۳۳۴
۹۸۱۱۱۱۱۱۳۱۱۱۴
۹۹۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۰۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
ترجمه مقاله مدیریت تعارض در روابط برون سپاری B2B

 

کلیدها پیشنهادی کنکور زبان ۹۳ درس عربی :

 

شماره سوالسامان شیریمسعود محمدیسید محمد علی مرتضویزهرا نعمتيمجید برادران
۲۶۳۳۳۳۳
۲۷۱۱۱۱۱
۲۸۴۴۴۴۴
۲۹۴۴۴۴۴
۳۰۲۲۲۲۲
۳۱۲۲۲۲۲
۳۲۱۱۱۱۱
۳۳۴۴۴۴۴
۳۴۲۲۳۳۲
۳۵۲۲۱۲۱
۳۶۴۴۴۴۴
۳۷۱۱۱۱۱
۳۸۴۴۴۴۴
۳۹۴۴۴۴۴
۴۰۱۱۱۱۱
۴۱۱۱۱۱۱
۴۲۱۱۱۱۱
۴۳۲۲۲۲۲
۴۴۳۳۳۳۳
۴۵۴۴۴۴۴
۴۶۳۳۳۳۳
۴۷۴۴۴۴۴
۴۸۱۱۱۱۱
۴۹۲۲۲۲۲
۵۰۴۴۴۴۴
یک جلسه مشاوره رایگان با دانشجویان پزشکی

ما توی مکتبستان یک تیم بزرگ از دانشجویان پزشکی داریم که میتونیم تا کنکور بهتون برنامه و مشاوره تلفنی بدیم.

برای آشنایی با خدمات ما یک جلسه میتونیم مشاوره رایگان داشته باشیم.

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان، کافیست فرم زیر را پر کنید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت لینک دانلود