کلیدها پیشنهادی کنکور ریاضی ۹۳

سلامی گرم خدمت دوستان عزیز و عرض خستتتتتتته نباشید ، امیدوارم همتون تمامی گزینه های صحیح رو تیک زده باشید و در بهترین رشته ها قبول بشید ، واستون کلید های پیشهادی کنکور رو قرار دادم امیدوارم گزینه هاتون همگی مشابه این گزینه ها باشند… .

کلیدها پیشنهادی کنکور ریاضی 93

کلیدها پیشنهادی کنکور ریاضی ۹۳ درس ریاضی :

شماره سوالعماد عباسییغما کلانتریانحجت سردارمهرداد ماهرهادی پلاورعلی سعیدی زادحسین حاجیلوحمید علیزادهامیرحسین ابومحبوبمحمد صادق رحمانیعلی رضا زارعیمختار منصوریمحمد ابوطالبیمریم صالحیمحمد رضا انصاریفرهاد حامیسارا عدل خواههاشم موسویعباس امیدوارعلی عبدی پور
۱۰۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۰۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۰۵۱۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۲
۱۰۶۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۰۷۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۰۸۳۳۳۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۰۹۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۱۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۱۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۱۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۱۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۱۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۱۵۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۱۶۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۱۷۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۱۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۱۹۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۲۰۱۱۱۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۲۱۲۱۱۱۱۱۱۳۱۱۱۱۱
۱۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۲۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۲۵۳۳۳۳۳۳
۱۲۶۲۲۲۲۲
۱۲۷۴۴۴۴۴
۱۲۸۴۴۴۴۴
۱۲۹۳۳۳۳۳
۱۳۰۱۱۱۱۱
۱۳۱۴۴۴۴۴
۱۳۲۲۲۲۲۲
۱۳۳۱۱۱۱۱
۱۳۴۳۳۳۳۳
۱۳۵۲۲۲۲۲
۱۳۶۴۴۴۴۴
۱۳۷۲۴۲۴۴
۱۳۸۱۱۱۱۱
۱۳۹۳۳۳۳۳
۱۴۰۱۱۴۱۱
۱۴۱۱۱۱۱
۱۴۲۲۲۲۲
۱۴۳۳۲۳۳۳۳
۱۴۴۳۳۳۳۳۳
۱۴۵۴۴۴۴۴۴
۱۴۶۳۱۱۱۳۳
۱۴۷۱۱۱۱۱۱
۱۴۸۲۲۲۲۲۲
۱۴۹۳۳۳۳۳۳
۱۵۰۱۱۱۱۱۱
۱۵۱۱۱۱۱۱۱
۱۵۲۲۲۲۲۲۲
۱۵۳۳۳۳۳۴۴
۱۵۴۴۴۴۴۴۴
۱۵۵۲۲۲۲۲۲

 

کلیدها پیشنهادی کنکور ریاضی ۹۳ درس فیزیک :

 

شماره سوالمحمد اکبریعلی نظری وثوقمجید ساکیحامد نسیانینیما نوروزیامیر محمودی انزابیعباس میرزاپورامیرحسین برادرانهومن میرعابدینیبهاره عبدیلیلا خداوردیانمحمد شاهملکیاحسان هادویعلی میربیگیمحمد جعفر مفتاح
۱۵۶۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۵۷۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۵۸۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۵۹۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۶۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۶۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۶۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۶۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۶۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۳
۱۶۵۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۶۶۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۶۷۲۲۲۲۴۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۶۸۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۶۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۷۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۷۱۲۱۲۱۱۲۲۴۲۲۲۲۲۲۲
۱۷۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۷۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۷۴۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۷۵۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۷۶۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۷۷۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۷۸۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۷۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۸۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۸۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۸۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۸۳۱۱۴۱۱۱۱۱۱۱۱۲۱۱۱
۱۸۴۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۸۵۳۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۸۶۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۸۷۱۱۱۱۱۱۱۱۱۲۲۱۱۱۱
۱۸۸۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۸۹۲۲۲۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۹۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۹۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۹۳۲۲۲۴۲۲۲۲۲۲۲۲۴۴۲
۱۹۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۹۵۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۹۶۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۹۷۳۳۳۳۳۳۳۳۱۱۱۳۳۳۳
۱۹۸۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۹۹۳۳۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۰۰۳۳۳۳۳۴۴۳۳۳۳۳۳۳۳

 

کلیدها پیشنهادی کنکور ۹۳ درس شیمی :

شماره سوالمهیار خوش سیماغلامحسین شیروانیآروین شجاعیاحسان فهاماحسان عزیزآبادیمصطفی رستم آبادیمهدی صالحی رادسیدرضا عمادیفرشاد میرزاییامیرحسین افشار
۲۰۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۰۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۰۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۰۴۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۰۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۰۶۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۰۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۰۸۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۰۹۲۱۲۲۲۲۲۲۲
۲۱۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۱۳۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۱۴۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۱۵۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۱۶۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۱۷۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۱۸۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۱۹۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۲۰۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۲۱۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۲۲۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۲۳۱۴۲۲۲۴۴
۲۲۴۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۲۵۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۲۶۳۳۲۳۳۳۳۳
۲۲۷۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۲۸۳۳۲۳۳۳۳۳
۲۲۹۴۲۲۲۲۲۲۳
۲۳۰۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۳۱۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۳۲۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۳۴۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۳۵۱۱۱۱۱۱۱۱

کلیدها پیشنهادی کنکور ۹۳ درس ادبیات :

شماره سوالکاظم کاظمیاکرم السادات رضویمهدی رادنیاحسین پارسی فرالهام محمدیعلیرضا جعفریمرتضی منشاریسید هادی قمریسپیده موسویسیمین میثمیمحسن اصغریامیر افضلیمسعود اعتصامیمنصور صالح نیا
۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۱۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۳۳۴۳۳۳۳۳۴۳۴۳۳۳۲
۴۲۲۲۲۲۲۲۳۲۲۲۲۲۲
۵۴۴۳۳۴۴۴۴۳۴۴۴۴۴
۶۱۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۷۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۸۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۹۳۳۱۱۳۳۳۳۳۱۳۳۳۳
۱۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۲۱۱۱۱۱۱۱۲۱۱۱۱۱۲
۱۳۲۲۲۲۲۲۲۲۴۲۲۲۲۱
۱۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۴۳۳
۱۵۳۳۳۳۳۳۳۲۳۳۳۳۳۳
۱۶۱۱۱۲۳۲۲۱۱۲۱۱۲
۱۷۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۸۲۲۲۲۲۲۲۳۴۲۲۲۲۲
۱۹۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۰۲۲۲۲۱۱۱۲۱۱۲۱۱۱
۲۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۳
۲۴۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۵۲۲۲۲۲۲۲۳۲۲۲۲۲۲

کلیدها پیشنهادی کنکور ریاضی ۹۳ درس معارف :

شماره سوالحامد دورانییحیی عیدیوندیمسعود اعتصامیمحمدحسن فضلعلیسید احسان هندیسکینه گلشنیامین اسدیان پورعلی محمدی اصلحسین رادپور
۵۱۴۱۴۴۴۴۴۱۴
۵۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۵۳۳۳
۵۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۵۵۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۵۶۱۴۱۱۱۱۱۳۳
۵۷۳۳۳۳۳۳۳۳۱
۵۸۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۵۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۶۰۳۳۳۳۳۳۳۱۱
۶۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۶۲۴۳۴۴۴۴۴۴۴
۶۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۶۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۶۵۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۶۶۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۶۷۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۶۸۳۳۳۳۳۳۳۳
۶۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۷۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۷۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۷۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۷۳۴۴۴۴۴۴۴۴
۷۴۳۳۳۳۳۳۳۳
۷۵۳۱۳۳۳۳۳۳

کلیدها پیشنهادی کنکور ریاضی ۹۳ درس زبان انگلیسی :

شماره سوالبابک باباییسید میلاد قریشیمهدی مهدیونحبیب سعادتاحمد صوفیفاطمه فلاحت پیشهجواد مومنینصرالله ابراهیمی مهررضا کیاسالارفهیمه کورکی نژادسپیده عربصابر شیرافکنلیلا زحلیروزبه شهلایی مقدم
۷۶۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۷۷۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۷۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۷۹۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۸۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۸۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۸۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۸۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۸۴۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۸۵۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۸۶۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۸۷۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۸۸۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۸۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۹۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۹۱۳۱۲۲۱۲۱۲۱۲۳۲۲۲
۹۲۴۴۴۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۹۳۲۲۲۲۲۱۲۲۲۱۴۲۲۲
۹۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۹۵۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۹۶۴۱۴۴۴۴۴۴۴۴۱۴۴۴
۹۷۱۱۱۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۹۸۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۹۹۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳

کلیدها پیشنهادی کنکور ریاضی ۹۳ درس عربی :

شماره سوالمسعود محمدیسید محمد علی مرتضویولی اله نوروزیزهرا نعمتیکاظم فلاحیصادق پاسکهفاطمه منصورخاکیسامان شیرییوسف هادی پوربهمن حجتیحمید حسن نژادابوالفضل تاجیکعلیرضا جعفریسید ابوالفضل قدمگاهیحسین رضایی
۲۶۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۷۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۸۳۳۳۳۳۳۳۳۲۳۳۳۳۳۳
۲۹۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۳۰۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۳۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۳۲۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۳۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۳۴۳۲۳۲۲۲۲۲۴۳۲۲۲۲۲
۳۵۳۲۴۲۲۲۲۳۲۱۳۳۳۴۳
۳۶۴۴۴۲۲۱۱۴۱۲۲۴۴۲۱
۳۷۳۳۲۳۳۳۳۴۳۲۳۳۳۳۳
۳۸۱۴۴۴۱۴۴۴۴۴۴۴۴۱۴
۳۹۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۴۰۳۳۳۳۳۳۳۳۱۳۳۳۳۳۳
۴۱۳۱۱۱۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۴۲۳۳۳۳۳۳۳۲۳۳۳۳۳۳۳
۴۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۱۴۴۴۴۴
۴۴۳۳۳۳۱۳۳۳۳۴۴۳۳۳۳
۴۵۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۴۶۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۴۷۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۴۸۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۴۹۲۳۳۳۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۵۰۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
یک خبر بسیار عالی برای کنکوری ها:

دوست کنکوری من
دکتر کاویانی به صورت روزانه پست های انگیزشی و آموزشی بسیار مهمی را در پیج اینستاگرام مکتبستان منتشر میکنن.
به شما توصیه میکنیم برای موفقیت در کنکور حتما این مطالب را در پیج اینستاگرام ببینین:

اینستاگرام مکتبستان
مشاوره کنکور
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت لینک دانلود
بیش از 3 ساعت فیلم و صوت مشاوره کنکور رایگان
این پیشنهاد فقط یک بار ارائه می شود و پیشنهاد می کنیم این فرصت را از دست ندهید
شما فقط یک بار فرصت دریافت این هدیه ردنشدنی را دارید !
برای دانلود کافی است ایمیلتان را وارد کنید
برای دانلود کافی است ایمیلتان را وارد کنید
برای دانلود کافی است ایمیلتان را وارد کنید
هر هفته یک فیلم مشاوره رایگان می خواهید؟