کلیدها پیشنهادی کنکور ریاضی ۹۳

سلامی گرم خدمت دوستان عزیز و عرض خستتتتتتته نباشید ، امیدوارم همتون تمامی گزینه های صحیح رو تیک زده باشید و در بهترین رشته ها قبول بشید ، واستون کلید های پیشهادی کنکور رو قرار دادم امیدوارم گزینه هاتون همگی مشابه این گزینه ها باشند… .

کلیدها پیشنهادی کنکور ریاضی 93

کلیدها پیشنهادی کنکور ریاضی ۹۳ درس ریاضی :

شماره سوالعماد عباسییغما کلانتریانحجت سردارمهرداد ماهرهادی پلاورعلی سعیدی زادحسین حاجیلوحمید علیزادهامیرحسین ابومحبوبمحمد صادق رحمانيعلی رضا زارعیمختار منصوریمحمد ابوطالبیمريم صالحيمحمد رضا انصاریفرهاد حامیسارا عدل خواههاشم موسویعباس امیدوارعلی عبدی پور
۱۰۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۰۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۰۵۱۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۲
۱۰۶۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۰۷۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۰۸۳۳۳۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۰۹۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۱۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۱۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۱۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۱۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۱۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۱۵۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۱۶۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۱۷۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۱۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۱۹۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۲۰۱۱۱۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۲۱۲۱۱۱۱۱۱۳۱۱۱۱۱
۱۲۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۲۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۲۵۳۳۳۳۳۳
۱۲۶۲۲۲۲۲
۱۲۷۴۴۴۴۴
۱۲۸۴۴۴۴۴
۱۲۹۳۳۳۳۳
۱۳۰۱۱۱۱۱
۱۳۱۴۴۴۴۴
۱۳۲۲۲۲۲۲
۱۳۳۱۱۱۱۱
۱۳۴۳۳۳۳۳
۱۳۵۲۲۲۲۲
۱۳۶۴۴۴۴۴
۱۳۷۲۴۲۴۴
۱۳۸۱۱۱۱۱
۱۳۹۳۳۳۳۳
۱۴۰۱۱۴۱۱
۱۴۱۱۱۱۱
۱۴۲۲۲۲۲
۱۴۳۳۲۳۳۳۳
۱۴۴۳۳۳۳۳۳
۱۴۵۴۴۴۴۴۴
۱۴۶۳۱۱۱۳۳
۱۴۷۱۱۱۱۱۱
۱۴۸۲۲۲۲۲۲
۱۴۹۳۳۳۳۳۳
۱۵۰۱۱۱۱۱۱
۱۵۱۱۱۱۱۱۱
۱۵۲۲۲۲۲۲۲
۱۵۳۳۳۳۳۴۴
۱۵۴۴۴۴۴۴۴
۱۵۵۲۲۲۲۲۲
جای خالی را پرکنید ! (انگیزشی)

 

کلیدها پیشنهادی کنکور ریاضی ۹۳ درس فیزیک :

 

شماره سوالمحمد اکبریعلی نظری وثوقمجيد ساکيحامد نسیانینيما نوروزيامير محمودي انزابيعباس میرزاپورامیرحسین برادرانهومن میرعابدینیبهاره عبدیلیلا خداوردیانمحمد شاهملکیاحسان هادویعلي ميربيگيمحمد جعفر مفتاح
۱۵۶۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۵۷۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۵۸۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۵۹۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۶۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۶۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۶۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۶۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۶۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۳
۱۶۵۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۶۶۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۶۷۲۲۲۲۴۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۶۸۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۶۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۷۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۷۱۲۱۲۱۱۲۲۴۲۲۲۲۲۲۲
۱۷۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۷۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۷۴۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۷۵۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۷۶۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۷۷۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۷۸۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۷۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۸۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۸۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۸۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۸۳۱۱۴۱۱۱۱۱۱۱۱۲۱۱۱
۱۸۴۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۸۵۳۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۸۶۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۸۷۱۱۱۱۱۱۱۱۱۲۲۱۱۱۱
۱۸۸۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۸۹۲۲۲۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۹۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۹۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۹۳۲۲۲۴۲۲۲۲۲۲۲۲۴۴۲
۱۹۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۹۵۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۹۶۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۹۷۳۳۳۳۳۳۳۳۱۱۱۳۳۳۳
۱۹۸۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۹۹۳۳۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۰۰۳۳۳۳۳۴۴۳۳۳۳۳۳۳۳

 

کلیدها پیشنهادی کنکور ۹۳ درس شیمی :

شماره سوالمهيار خوش سيماغلامحسین شیروانیآروین شجاعیاحسان فهاماحسان عزیزآبادیمصطفی رستم آبادیمهدی صالحی رادسیدرضا عمادیفرشاد میرزاییامیرحسین افشار
۲۰۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۰۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۰۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۰۴۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۰۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۰۶۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۰۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۰۸۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۰۹۲۱۲۲۲۲۲۲۲
۲۱۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۱۳۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۱۴۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۱۵۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۱۶۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۱۷۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۱۸۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۱۹۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۲۰۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۲۱۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۲۲۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۲۳۱۴۲۲۲۴۴
۲۲۴۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۲۵۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۲۶۳۳۲۳۳۳۳۳
۲۲۷۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۲۸۳۳۲۳۳۳۳۳
۲۲۹۴۲۲۲۲۲۲۳
۲۳۰۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۳۱۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۳۲۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۳۴۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۳۵۱۱۱۱۱۱۱۱
پروژه بررسی علل نشتی در مخازن حاوی سیال

کلیدها پیشنهادی کنکور ۹۳ درس ادبیات :

شماره سوالکاظم کاظمياکرم السادات رضویمهدی رادنیاحسين پارسي فرالهام محمدیعلیرضا جعفریمرتضی منشاریسید هادی قمریسپيده موسويسیمین میثمیمحسن اصغريامير افضليمسعود اعتصامیمنصور صالح نیا
۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۱۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۳۳۴۳۳۳۳۳۴۳۴۳۳۳۲
۴۲۲۲۲۲۲۲۳۲۲۲۲۲۲
۵۴۴۳۳۴۴۴۴۳۴۴۴۴۴
۶۱۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۷۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۸۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۹۳۳۱۱۳۳۳۳۳۱۳۳۳۳
۱۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۲۱۱۱۱۱۱۱۲۱۱۱۱۱۲
۱۳۲۲۲۲۲۲۲۲۴۲۲۲۲۱
۱۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۴۳۳
۱۵۳۳۳۳۳۳۳۲۳۳۳۳۳۳
۱۶۱۱۱۲۳۲۲۱۱۲۱۱۲
۱۷۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۸۲۲۲۲۲۲۲۳۴۲۲۲۲۲
۱۹۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۰۲۲۲۲۱۱۱۲۱۱۲۱۱۱
۲۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۳
۲۴۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۵۲۲۲۲۲۲۲۳۲۲۲۲۲۲

کلیدها پیشنهادی کنکور ریاضی ۹۳ درس معارف :

شماره سوالحامد دورانییحیی عیدیوندیمسعود اعتصامیمحمدحسن فضلعلیسید احسان هندیسکینه گلشنیامین اسدیان پورعلی محمدی اصلحسین رادپور
۵۱۴۱۴۴۴۴۴۱۴
۵۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۵۳۳۳
۵۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۵۵۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۵۶۱۴۱۱۱۱۱۳۳
۵۷۳۳۳۳۳۳۳۳۱
۵۸۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۵۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۶۰۳۳۳۳۳۳۳۱۱
۶۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۶۲۴۳۴۴۴۴۴۴۴
۶۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۶۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۶۵۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۶۶۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۶۷۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۶۸۳۳۳۳۳۳۳۳
۶۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۷۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۷۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۷۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۷۳۴۴۴۴۴۴۴۴
۷۴۳۳۳۳۳۳۳۳
۷۵۳۱۳۳۳۳۳۳
شبکه اجتماعی کنکوری ها

کلیدها پیشنهادی کنکور ریاضی ۹۳ درس زبان انگلیسی :

شماره سوالبابک باباييسید میلاد قریشیمهدي مهديونحبیب سعادتاحمد صوفیفاطمه فلاحت پیشهجواد مومنینصرالله ابراهیمی مهررضا کیاسالارفهیمه کورکی نژادسپیده عربصابر شیرافکنلیلا زحلیروزبه شهلایی مقدم
۷۶۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۷۷۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۷۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۷۹۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۸۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۸۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۸۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۸۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۸۴۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۸۵۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۸۶۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۸۷۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۸۸۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۸۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۹۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۹۱۳۱۲۲۱۲۱۲۱۲۳۲۲۲
۹۲۴۴۴۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۹۳۲۲۲۲۲۱۲۲۲۱۴۲۲۲
۹۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۹۵۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۹۶۴۱۴۴۴۴۴۴۴۴۱۴۴۴
۹۷۱۱۱۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۹۸۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۹۹۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۰۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳

کلیدها پیشنهادی کنکور ریاضی ۹۳ درس عربی :

شماره سوالمسعود محمدیسید محمد علی مرتضویولی اله نوروزیزهرا نعمتيکاظم فلاحیصادق پاسکهفاطمه منصورخاکیسامان شیرییوسف هادی پوربهمن حجتيحميد حسن نژادابوالفضل تاجیکعلیرضا جعفریسید ابوالفضل قدمگاهیحسین رضایی
۲۶۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۷۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۸۳۳۳۳۳۳۳۳۲۳۳۳۳۳۳
۲۹۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۳۰۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۳۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۳۲۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۳۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۳۴۳۲۳۲۲۲۲۲۴۳۲۲۲۲۲
۳۵۳۲۴۲۲۲۲۳۲۱۳۳۳۴۳
۳۶۴۴۴۲۲۱۱۴۱۲۲۴۴۲۱
۳۷۳۳۲۳۳۳۳۴۳۲۳۳۳۳۳
۳۸۱۴۴۴۱۴۴۴۴۴۴۴۴۱۴
۳۹۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۴۰۳۳۳۳۳۳۳۳۱۳۳۳۳۳۳
۴۱۳۱۱۱۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۴۲۳۳۳۳۳۳۳۲۳۳۳۳۳۳۳
۴۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۱۴۴۴۴۴
۴۴۳۳۳۳۱۳۳۳۳۴۴۳۳۳۳
۴۵۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۴۶۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۴۷۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۴۸۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۴۹۲۳۳۳۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۵۰۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
یک جلسه مشاوره رایگان با دانشجویان پزشکی

ما توی مکتبستان یک تیم بزرگ از دانشجویان پزشکی داریم که میتونیم تا کنکور بهتون برنامه و مشاوره تلفنی بدیم.

برای آشنایی با خدمات ما یک جلسه میتونیم مشاوره رایگان داشته باشیم.

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان، کافیست فرم زیر را پر کنید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت لینک دانلود