کلیدها پیشنهادی کنکور تجربی ۹۳

سلامی گرم خدمت دوستان عزیز و عرض خستتتتتتته نباشید ، امیدوارم همتون تمامی گزینه های صحیح رو تیک زده باشید و در بهترین رشته ها قبول بشید ، واستون کلید های پیشهادی کنکور تجربی رو قرار دادم امیدوارم گزینه هاتون همگی مشابه این گزینه ها باشند… .

کلیدها پیشنهادی کنکور تجربی 93

کلیدها پیشنهادی کنکور تجربی  ۹۳ : 

 

کلیدها پیشنهادی کنکور تجربی ۹۳ درس زمین شناسی :

 

شماره سوالمحمود نصرت ناهوکیمحمد بصیریعلی رحمانیعلیرضا کاهانیسیدمحمد حسینیایمان کیاپویا باستانیسجاد خادم نژادمهرداد محبیمهرداد ساسانی فرسالار هوشیارسینا رضازادهعلی شایقسید آرمان موسوی زادهعلی محمدی اصلحمیدرضا زارعالهه فرهادمازیار اعتمادزادهیسنا فرودیجعفر پاسبانیمحمد نصریامین فخاریسینا صیفوریجعفر رحیمیلیدا علی اکبریعلیرضا عابدیبهرام میرحبیبی
۱۵۶۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۵۷۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۵۸۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۵۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۳۳۳۳۳۳۳
۱۶۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۶۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۶۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۴۱۱۱۱۱۱۱۱۳۱۱۱۱۱۱
۱۶۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۴۲۲۲
۱۶۴۴۱۱۴۱۱۱۴۱۴۴۴۴۱۲۱۲۱۱۱۴۱۴۴۱۱۱
۱۶۵۲۲۲۲۲۳۳۳۲۳۳۳۳۲۲۲۲۲۳۲۲۲۳۳۲۲۳
۱۶۶۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۶۷۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۶۸۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۶۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۷۰۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۷۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۷۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۳۱۳۱۳۱۱۳۱۴۱۱۱
۱۷۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۷۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۷۵۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۷۶۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۷۷۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۳۲۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۷۸۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۷۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۸۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۳۳۳۳۳۳
۱۸۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۸۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۸۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۸۵۳۳۳۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۸۶۲۲۲۲۱۲۱۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۱۲۲۲
۱۸۷۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۸۸۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۸۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۳۲۳۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۹۰۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۹۱۴۴۴۴۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۹۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۱۴۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۹۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۹۴۱۱۱۳۲۳۱۱۱۱۳۳۱۳۱۱۳۲۳۳۳۲۱۱۳
۱۹۵۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۹۶۲۲۲۲۱۲۲۲۱۲۲۲۱۱۲۱۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۲
۱۹۷۱۳۳۱۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۹۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۹۹۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۰۰۲۴۴۴۴۴۴۴۴۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۱۴۴۴۴۴۴
۲۰۱۳۴۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۴۳۳۳۳۳۳۳
۲۰۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۰۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۰۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۰۵۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴

 

کلیدها پیشنهادی کنکور تجربی ۹۳ درس شیمی :

 

شماره سوالعبدالرضا دادخواهآروین شجاعیغلامحسین شیروانیاحسان فهاماحسان عزیزآبادیمصطفی رستم آبادیمهدی صالحی رادسیدرضا عمادیعلی فرزادتبارنوید پورجلیلیحسن ذاکریرضا جعفری فیروز آبادیاحسان حیدرپناهیمجید شمسمرتضی رضایی زادهمحمد حسین انوشهاسداله صحرانورد گرگریمحمد فراهانیفرید مسعودرضوان جعفریمعصومه پورقیومیحسین زارعحسین عظمتسید اسماعیل سیدیحامد محمدیدلارام بدیعیهادی حسینی
۲۳۶۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۳۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۳۳۳۳
۲۳۸۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۳۹۴۴۲۴۴۴۱۴۴۴۴۴۴۴۴۱۲۴۴۴۴۴۲۱۴۳۳
۲۴۰۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۴۱۱۱۴۱۱۱۱۱۱۱۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۴۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۳۳۳۴۴
۲۴۴۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۱۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۴۵۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۴۶۱۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۴۴
۲۴۷۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۴۸۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۴۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۵۰۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۵۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۵۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۳۱۱۱۱۱۳۳
۲۵۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۵۴۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۵۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۲
۲۵۶۳۳۳۳۳۳۴۳۴۴۳۳۳۳۴۳۴۳۴۳۳۳۴۳۲۲
۲۵۷۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۵۸۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۴۴۲۲۲۲۳۲۲۲۲
۲۵۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۳۱۱
۲۶۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۴۴
۲۶۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۶۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۶۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۶۴۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۲۲
۲۶۵۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۳۳۳۳۳۳۲۲
۲۶۶۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۱۲۲۱۲۱۱۲۲۲۲۱۱
۲۶۷۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۱۱
۲۶۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۲
۲۶۹۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۷۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱

 

کلیدها پیشنهادی کنکور تجربی ۹۳ درس ریاضی :

 

شماره سوالعماد عباسیحجت سردارمحمد صادق رحمانیمحمد ابوطالبیمحمد رضا انصاریمحمد رضا جلالیعباس امیدوارحسنیه شریفیفرشاد صدیقی فربهزاد نظام هاشمیموسی خسروی مقدممحمد مهدی ناظمیاحسان حبیبیحسن نصرتی ناهوکابراهیم بهادریحسین اسفینیوحید ذاکری فردیعلیرضا راحتلومحمد فاضل‌پورنریمان صمدائیانحمیدرضا صاحبیایمان چینی فروشانبهرام طالبیعلیرضا قرانیسید محمود رضا اسلامی
۱۲۶۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۳۴۴۴۴۴۴۴۴۱۴۴۴۴۴
۱۲۷۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۳۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۲۸۴۲۴۲۲۴۲۲۳۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۴۲۲۴۲
۱۲۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۱۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۳۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۳۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۲۴۴۴۴۴۴۴
۱۳۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۳۱۲۱۱۱۱۱
۱۳۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۳۲۲۲۲۲
۱۳۴۳۲۲۲۲۲۲۲۲۳۲۲۲۲۲۲۲۲۳۲۲۲۲۳۳
۱۳۵۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۳۶۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۳۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۳۸۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۳۲۲۲۲
۱۳۹۱۱۱۱۱۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۴۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۴۱۴۴۴۴۴۴۴۴۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۴۲۲۲۲۱۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۴۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۳۴۴۴۴۴۴۴۴۳۴۴۳۴۴
۱۴۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۴۵۱۱۱۱۱۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۳۳۱۱۱۱۱۱۱
۱۴۶۴۴۴۴۴۴۴۴۴۲۴۴۴۴۴۴۳۴۴۴۳۴۴۴۴
۱۴۷۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۴۲۲۳۲۲۲۲
۱۴۸۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۴۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۵۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۱۳۳۳۳۳
۱۵۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۲۴
۱۵۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۵۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۵۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۵۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۴۳۳۳۳۱۳۳

 

کلیدها پیشنهادی کنکور تجربی ۹۳ درس فیزیک :

 

شماره سوالمحمد اکبریمجید ساکیعلی نظری وثوقنیما نوروزیحامد نسیانیامیر محمودی انزابیعباس میرزاپورامیرحسین برادرانعلیرضا شاه ملکیهومن میرعابدینیبهاره عبدیاحسان هادویعلی میربیگیسینا شهسواریمحمد جعفر مفتاحغلامرضا محبیسید سجاد میرجوادیمیلاد ابراهیمیانابوالقاسم خورشیدوندسیدایمان بنی هاشمیسید مجتبی میرامیر صالحیحسام قاضی پورسیدجواد اسحاقیمحمدحسین دژبندسعید اردمابراهیم بهادریمحمد طاهریفاطمه مقصودلومهدی هاشمیسید ابوالفضل خالقیآبتین عابدحمید صفریسعید منبریرضا قاضیسمیه صدقیمرتضی عساکریمهران اسماعیلیعلی نصرتی ناهوک
۲۰۶۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۰۷۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۰۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۰۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۱۰۲۲۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۱۲۲۲۲۲۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۳۲۲۲۲۲۲۲۲۳۲۲۳۲۲۲۲۲۲۲
۲۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۴۳۳۴۳۳۴۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۱۴۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۱۱۲۲۲۲۱۲۴۲۲۴۲۲۲۱۱۲۱۱۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۱۵۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۱۶۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۱۷۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۱۸۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۱۹۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۳۲۱۲۲۲۲۲۲۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۲۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۲۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۲۴۴۴۴۴۴۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۲۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۲۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۲۵۳۳۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۱۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۲۶۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۲۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۲۸۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۲۹۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۴۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۳۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۳۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۳۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۳۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۳۵۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲

 

کلیدها پیشنهادی کنکور تجربی ۹۳ درس زمین شناسی :

 

شماره سوالطاهره پورمحمودمریم بیاتامیر شهباززادهسید سینا نقیبی ایروانی
۱۰۱۴۱۴۴
۱۰۲۲۳۱۲
۱۰۳۲۳۲۲
۱۰۴۳۳۳۳
۱۰۵۲۳۲۲
۱۰۶۱۴۴۴
۱۰۷۳۱۱۱
۱۰۸۱۱۱۱
۱۰۹۲۲۲۲
۱۱۰۳۳۳۳
۱۱۱۲۱۲
۱۱۲۴۴۴۴
۱۱۳۱۱۱۱
۱۱۴۱۱۱۱
۱۱۵۴۴۴۴
۱۱۶۴۴۴۴
۱۱۷۳۳۳۳
۱۱۸۴۴۴۴
۱۱۹۱۱۱۱
۱۲۰۲۲۳
۱۲۱۳۳۴
۱۲۲۲۲۲۲
۱۲۳۳۳۳
۱۲۴۱۱۱
۱۲۵۳۳۳۳

 

کلیدها پیشنهادی کنکور تجربی ۹۳ درس ادبیات :

 

شماره سوالکاظم کاظمیمسعود اعتصامیمهدی رادنیاحسین پارسی فرالهام محمدیعلیرضا جعفریمرتضی منشاریسید هادی قمریمحسن اصغریامیر افضلیمنصور صالح نیایدالله افتخاریاحمد اصغریفوژان صادق زادهسیدرحیم میرعمادیامیرعبّاس سقّازادهرضی حسن پور سیلابسید اسماعیل سیدیسعید گنج بحش زمانی
۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۲۲۱۱۲۲۲۲۲۱۲۲۳۲۲۳۲۲۲
۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۳۳
۴۴۴۴۴۴۴۴۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۵۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۶۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۸۲۲۲۲۲۲۲۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۹۳۳۴۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۳
۱۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۳۱۱۱۲۱۱۱۱
۱۳۲۲۱۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۴۴۲۲۲
۱۴۳۳۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۵۴۴۴۴۴۴۴۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۶۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۳۳۳۳۲۳۳۳۳
۱۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۴۳۳
۱۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۳۱۲۱۱۲۲۲۲۱۲۱۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۲۱۱۱۱۲
۲۵۴۴۳۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴

 

کلیدها پیشنهادی کنکور تجربی ۹۳ درس معارف :

 

شماره سوالحامد دورانیمسعود اعتصامیمحمدحسن فضلعلیسید احسان هندیامین اسدیان پورشهریار امیدقاءمیمرتضی محسنی کبیرصادق بایعسکر امیرکلائی اندی
۵۱۱۴۴۴۱۴۱۴۴
۵۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۵۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۵۴۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۵۵۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۵۶۴۳۳۳۳۴۴۴۴
۵۷۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۵۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۵۹۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۶۰۱۱۱۱۱۱۱۱۴
۶۱۳۳۳۳۳۳۱۱۱
۶۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۶۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۶۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۶۵۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۶۶۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۶۷۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۶۸۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۶۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۷۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۷۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۷۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۷۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۷۴۲۲۲۲۲۲۳۲۲
۷۵۴۴۴۴۴۴۴۴

 

کلیدها پیشنهادی کنکور تجربی ۹۳ درس زبان انگلیسی :

 

شماره سوالسید میلاد قریشیمهدی مهدیونحبیب سعادتاحمد صوفیفاطمه فلاحت پیشهجواد مومنینصرالله ابراهیمی مهررضا کیاسالارسپیده عربصابر شیرافکنلیلا زحلیروزبه شهلایی مقدممیرحسین زاهدیعلیرضا چاوشیمحمد بصیریحسن روحیپیمان اسم علیافشین سمیعیابوبکر اسراریفیروز آذرگونفرشید مفتون
۷۶۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۷۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۷۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۷۹۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۸۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۸۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۸۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۲۴
۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۸۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۴۳۳۳۳۳۳۳۳۴۳
۸۵۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۸۶۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۲۴۴۴۴
۸۷۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۸۸۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۳۴۴۳۴
۸۹۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۹۰۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۳۴۲۲۲۲
۹۱۳۳۲۲۳۲۲۲۳۳۲۲۳۳۲۲۳۳۲۳۲
۹۲۱۱۴۱۱۱۱۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۳۱۱
۹۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۱۴۴۴۴۴
۹۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۹۵۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۱۴۳۴
۹۶۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۹۷۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۹۸۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۹۹۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۰۰۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲

 

کلیدها پیشنهادی کنکور تجربی ۹۳ درس عربی :

 

شماره سوالمسعود محمدیسید محمد علی مرتضویولی اله نوروزیزهرا نعمتیصادق پاسکهفاطمه منصورخاکیحسین رضایییوسف هادی پورعلیرضا جعفریزهرا فرزانهیوسف عباسیمحمد جهان بینحامد مقدس زادهفاطمه خرمعلی بهنامبهزاد جهانبخشمحمد بصیریلیلا ایزدیمحیا ابراهیمی نیاسید حمید رضا موسویمجید برادران
۲۶۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۸۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۹۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۳۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۳۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۳۳۳۳۳۳
۳۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۳۴۱۱۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۳۵۲۲۴۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۳۲۲
۳۶۳۳۳۳۴۳۳۳۳۳۳۳۳۴۳۳۳۳۳۳
۳۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۴۳۳
۳۸۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۳۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۴۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۴۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۴۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۴۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۳۱۱۱۲۱۳
۴۵۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۴۶۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۴۴۳۳
۴۷۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۴۸۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۴۹۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۵۰۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
یک خبر بسیار عالی برای کنکوری ها:

دوست کنکوری من
دکتر کاویانی به صورت روزانه پست های انگیزشی و آموزشی بسیار مهمی را در پیج اینستاگرام مکتبستان منتشر میکنن.
به شما توصیه میکنیم برای موفقیت در کنکور حتما این مطالب را در پیج اینستاگرام ببینین:

اینستاگرام مکتبستان
مشاوره کنکور
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دریافت لینک دانلود
بیش از 3 ساعت فیلم و صوت مشاوره کنکور رایگان
این پیشنهاد فقط یک بار ارائه می شود و پیشنهاد می کنیم این فرصت را از دست ندهید
شما فقط یک بار فرصت دریافت این هدیه ردنشدنی را دارید !
برای دانلود کافی است ایمیلتان را وارد کنید
برای دانلود کافی است ایمیلتان را وارد کنید
برای دانلود کافی است ایمیلتان را وارد کنید
هر هفته یک فیلم مشاوره رایگان می خواهید؟