کلیدها پیشنهادی کنکور تجربی ۹۳

سلامی گرم خدمت دوستان عزیز و عرض خستتتتتتته نباشید ، امیدوارم همتون تمامی گزینه های صحیح رو تیک زده باشید و در بهترین رشته ها قبول بشید ، واستون کلید های پیشهادی کنکور تجربی رو قرار دادم امیدوارم گزینه هاتون همگی مشابه این گزینه ها باشند… .

کلیدها پیشنهادی کنکور تجربی 93

کلیدها پیشنهادی کنکور تجربی  ۹۳ : 

 

کلیدها پیشنهادی کنکور تجربی ۹۳ درس زمین شناسی :

 

شماره سوالمحمود نصرت ناهوکیمحمد بصیریعلی رحمانیعلیرضا کاهانیسیدمحمد حسینیایمان کیاپویا باستانیسجاد خادم نژادمهرداد محبیمهرداد ساسانی فرسالار هوشیارسینا رضازادهعلی شایقسید آرمان موسوی زادهعلی محمدی اصلحمیدرضا زارعالهه فرهادمازيار اعتمادزادهیسنا فرودیجعفر پاسبانیمحمد نصریامین فخاریسینا صیفوریجعفر رحیمیلیدا علی اکبریعلیرضا عابدیبهرام میرحبیبی
۱۵۶۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۵۷۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۵۸۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۵۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۳۳۳۳۳۳۳
۱۶۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۶۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۶۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۴۱۱۱۱۱۱۱۱۳۱۱۱۱۱۱
۱۶۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۴۲۲۲
۱۶۴۴۱۱۴۱۱۱۴۱۴۴۴۴۱۲۱۲۱۱۱۴۱۴۴۱۱۱
۱۶۵۲۲۲۲۲۳۳۳۲۳۳۳۳۲۲۲۲۲۳۲۲۲۳۳۲۲۳
۱۶۶۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۶۷۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۶۸۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۶۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۷۰۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۷۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۷۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۳۱۳۱۳۱۱۳۱۴۱۱۱
۱۷۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۷۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۷۵۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۷۶۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۷۷۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۳۲۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۷۸۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۷۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۸۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۳۳۳۳۳۳
۱۸۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۸۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۸۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۸۵۳۳۳۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۸۶۲۲۲۲۱۲۱۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۱۲۲۲
۱۸۷۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۸۸۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۸۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۳۲۳۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۹۰۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۹۱۴۴۴۴۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۹۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۱۴۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۹۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۹۴۱۱۱۳۲۳۱۱۱۱۳۳۱۳۱۱۳۲۳۳۳۲۱۱۳
۱۹۵۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۹۶۲۲۲۲۱۲۲۲۱۲۲۲۱۱۲۱۲۱۲۲۱۲۲۱۲۲۲
۱۹۷۱۳۳۱۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۹۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۹۹۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۰۰۲۴۴۴۴۴۴۴۴۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۱۴۴۴۴۴۴
۲۰۱۳۴۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۴۳۳۳۳۳۳۳
۲۰۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۰۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۰۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۰۵۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴

 

کلیدها پیشنهادی کنکور تجربی ۹۳ درس شیمی :

 

شماره سوالعبدالرضا دادخواهآروین شجاعیغلامحسین شیروانیاحسان فهاماحسان عزیزآبادیمصطفی رستم آبادیمهدی صالحی رادسیدرضا عمادیعلی فرزادتبارنوید پورجلیلیحسن ذاکریرضا جعفري فيروز آبادياحسان حیدرپناهیمجید شمسمرتضی رضایی زادهمحمد حسین انوشهاسداله صحرانورد گرگریمحمد فراهانیفرید مسعودرضوان جعفریمعصومه پورقیومیحسین زارعحسین عظمتسید اسماعیل سیدیحامد محمدیدلارام بدیعیهادی حسینی
۲۳۶۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۳۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۳۳۳۳
۲۳۸۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۳۹۴۴۲۴۴۴۱۴۴۴۴۴۴۴۴۱۲۴۴۴۴۴۲۱۴۳۳
۲۴۰۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۴۱۱۱۴۱۱۱۱۱۱۱۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۴۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۳۳۳۴۴
۲۴۴۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۱۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۴۵۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۴۶۱۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۴۴
۲۴۷۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۴۸۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۴۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۵۰۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۵۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۵۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۳۱۱۱۱۱۳۳
۲۵۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۵۴۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۵۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۲
۲۵۶۳۳۳۳۳۳۴۳۴۴۳۳۳۳۴۳۴۳۴۳۳۳۴۳۲۲
۲۵۷۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۵۸۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۴۴۲۲۲۲۳۲۲۲۲
۲۵۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۳۱۱
۲۶۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۴۴
۲۶۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۶۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۶۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۶۴۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۲۲
۲۶۵۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۳۳۳۳۳۳۲۲
۲۶۶۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۱۲۲۱۲۱۱۲۲۲۲۱۱
۲۶۷۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۱۱
۲۶۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۲
۲۶۹۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۷۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
پروژه تستهای غیرمخرب جوش و روش (TDN) در بازرسی قطعات فورج

 

کلیدها پیشنهادی کنکور تجربی ۹۳ درس ریاضی :

 

شماره سوالعماد عباسیحجت سردارمحمد صادق رحمانيمحمد ابوطالبیمحمد رضا انصاریمحمد رضا جلاليعباس امیدوارحسنیه شریفیفرشاد صدیقی فربهزاد نظام هاشميموسی خسروی مقدممحمد مهدي ناظمياحسان حبیبیحسن نصرتی ناهوکابراهیم بهادریحسین اسفینیوحید ذاکری فردیعلیرضا راحتلومحمد فاضل‌پورنریمان صمدائیانحمیدرضا صاحبیايمان چيني فروشانبهرام طالبیعلیرضا قرانیسید محمود رضا اسلامی
۱۲۶۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۳۴۴۴۴۴۴۴۴۱۴۴۴۴۴
۱۲۷۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۳۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۲۸۴۲۴۲۲۴۲۲۳۲۴۲۲۴۲۲۴۲۲۴۴۲۲۴۲
۱۲۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۱۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۳۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۳۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۲۴۴۴۴۴۴۴
۱۳۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۳۱۲۱۱۱۱۱
۱۳۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۳۲۲۲۲۲
۱۳۴۳۲۲۲۲۲۲۲۲۳۲۲۲۲۲۲۲۲۳۲۲۲۲۳۳
۱۳۵۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۳۶۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۳۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۳۸۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۳۲۲۲۲
۱۳۹۱۱۱۱۱۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۴۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۴۱۴۴۴۴۴۴۴۴۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۴۲۲۲۲۱۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۴۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۳۴۴۴۴۴۴۴۴۳۴۴۳۴۴
۱۴۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۴۵۱۱۱۱۱۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۳۳۱۱۱۱۱۱۱
۱۴۶۴۴۴۴۴۴۴۴۴۲۴۴۴۴۴۴۳۴۴۴۳۴۴۴۴
۱۴۷۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۴۲۲۳۲۲۲۲
۱۴۸۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۴۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۵۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۱۳۳۳۳۳
۱۵۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۲۴
۱۵۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۵۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۵۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۵۵۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۴۳۳۳۳۱۳۳

 

کلیدها پیشنهادی کنکور تجربی ۹۳ درس فیزیک :

 

شماره سوالمحمد اکبریمجيد ساکيعلی نظری وثوقنيما نوروزيحامد نسیانیامير محمودي انزابيعباس میرزاپورامیرحسین برادرانعلیرضا شاه ملکیهومن میرعابدینیبهاره عبدیاحسان هادویعلي ميربيگيسینا شهسواریمحمد جعفر مفتاحغلامرضا محبیسید سجاد میرجوادیمیلاد ابراهیمیانابوالقاسم خورشیدوندسیدایمان بنی هاشمیسید مجتبی میرامير صالحيحسام قاضي پورسیدجواد اسحاقیمحمدحسین دژبندسعید اردمابراهیم بهادریمحمد طاهریفاطمه مقصودلومهدی هاشمیسيد ابوالفضل خالقيآبتین عابدحمید صفریسعید منبریرضا قاضيسمیه صدقیمرتضی عساکریمهران اسماعیلیعلی نصرتی ناهوک
۲۰۶۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۰۷۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۰۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۰۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۱۰۲۲۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۱۲۲۲۲۲۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۳۲۲۲۲۲۲۲۲۳۲۲۳۲۲۲۲۲۲۲
۲۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۴۳۳۴۳۳۴۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۱۴۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۱۱۲۲۲۲۱۲۴۲۲۴۲۲۲۱۱۲۱۱۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۱۵۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۱۶۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۱۷۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۱۸۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۱۹۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۳۲۱۲۲۲۲۲۲۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۲۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۲۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۲۴۴۴۴۴۴۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۲۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۲۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۲۵۳۳۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۱۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۲۶۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۲۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۲۸۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۲۹۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۴۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۳۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۳۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۳۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۳۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۳۵۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
جزوه آموزشی نانو به زبان ساده

 

کلیدها پیشنهادی کنکور تجربی ۹۳ درس زمین شناسی :

 

شماره سوالطاهره پورمحمودمریم بیاتامیر شهباززادهسید سینا نقیبی ایروانی
۱۰۱۴۱۴۴
۱۰۲۲۳۱۲
۱۰۳۲۳۲۲
۱۰۴۳۳۳۳
۱۰۵۲۳۲۲
۱۰۶۱۴۴۴
۱۰۷۳۱۱۱
۱۰۸۱۱۱۱
۱۰۹۲۲۲۲
۱۱۰۳۳۳۳
۱۱۱۲۱۲
۱۱۲۴۴۴۴
۱۱۳۱۱۱۱
۱۱۴۱۱۱۱
۱۱۵۴۴۴۴
۱۱۶۴۴۴۴
۱۱۷۳۳۳۳
۱۱۸۴۴۴۴
۱۱۹۱۱۱۱
۱۲۰۲۲۳
۱۲۱۳۳۴
۱۲۲۲۲۲۲
۱۲۳۳۳۳
۱۲۴۱۱۱
۱۲۵۳۳۳۳

 

کلیدها پیشنهادی کنکور تجربی ۹۳ درس ادبیات :

 

شماره سوالکاظم کاظميمسعود اعتصامیمهدی رادنیاحسين پارسي فرالهام محمدیعلیرضا جعفریمرتضی منشاریسید هادی قمریمحسن اصغريامير افضليمنصور صالح نیایدالله افتخاریاحمد اصغریفوژان صادق زادهسیدرحیم میرعمادیاميرعبّاس سقّازادهرضی حسن پور سیلابسید اسماعیل سیدیسعید گنج بحش زمانی
۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۲۲۱۱۲۲۲۲۲۱۲۲۳۲۲۳۲۲۲
۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۳۳
۴۴۴۴۴۴۴۴۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۵۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۶۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۸۲۲۲۲۲۲۲۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۹۳۳۴۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۳
۱۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۳۱۱۱۲۱۱۱۱
۱۳۲۲۱۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۴۴۲۲۲
۱۴۳۳۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۱۵۴۴۴۴۴۴۴۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۱۶۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۱۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۳۳۳۳۲۳۳۳۳
۱۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۴۳۳
۱۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۱۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۳۱۲۱۱۲۲۲۲۱۲۱۲۲۲۲۲۲۲۲
۲۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۲۱۱۱۱۲
۲۵۴۴۳۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
تغییرات کتب درسی کنکور 94

 

کلیدها پیشنهادی کنکور تجربی ۹۳ درس معارف :

 

شماره سوالحامد دورانیمسعود اعتصامیمحمدحسن فضلعلیسید احسان هندیامین اسدیان پورشهریار امیدقاءمیمرتضی محسنی کبیرصادق بایعسکر امیرکلائی اندی
۵۱۱۴۴۴۱۴۱۴۴
۵۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۵۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۵۴۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۵۵۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۵۶۴۳۳۳۳۴۴۴۴
۵۷۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۵۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۵۹۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۶۰۱۱۱۱۱۱۱۱۴
۶۱۳۳۳۳۳۳۱۱۱
۶۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۶۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۶۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۶۵۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۶۶۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۶۷۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۶۸۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۶۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۷۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۷۱۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۷۲۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۷۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۷۴۲۲۲۲۲۲۳۲۲
۷۵۴۴۴۴۴۴۴۴

 

کلیدها پیشنهادی کنکور تجربی ۹۳ درس زبان انگلیسی :

 

شماره سوالسید میلاد قریشیمهدي مهديونحبیب سعادتاحمد صوفیفاطمه فلاحت پیشهجواد مومنینصرالله ابراهیمی مهررضا کیاسالارسپیده عربصابر شیرافکنلیلا زحلیروزبه شهلایی مقدممیرحسین زاهدیعلیرضا چاوشیمحمد بصیریحسن روحیپيمان اسم عليافشین سمیعیابوبکر اسراریفیروز آذرگونفرشید مفتون
۷۶۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۷۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۷۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۷۹۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۸۰۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۸۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۸۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۲۴
۸۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۸۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۴۳۳۳۳۳۳۳۳۴۳
۸۵۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۸۶۲۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۲۴۴۴۴
۸۷۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۸۸۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۳۴۴۳۴
۸۹۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۹۰۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۳۴۲۲۲۲
۹۱۳۳۲۲۳۲۲۲۳۳۲۲۳۳۲۲۳۳۲۳۲
۹۲۱۱۴۱۱۱۱۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۳۱۱
۹۳۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۱۴۴۴۴۴
۹۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۹۵۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۱۴۳۴
۹۶۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۹۷۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۹۸۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۹۹۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۱۰۰۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲

 

کلیدها پیشنهادی کنکور تجربی ۹۳ درس عربی :

 

شماره سوالمسعود محمدیسید محمد علی مرتضویولی اله نوروزیزهرا نعمتيصادق پاسکهفاطمه منصورخاکیحسین رضایییوسف هادی پورعلیرضا جعفریزهرا فرزانهیوسف عباسیمحمد جهان بینحامد مقدس زادهفاطمه خرمعلی بهنامبهزاد جهانبخشمحمد بصیریلیلا ایزدیمحیا ابراهیمی نیاسید حمید رضا موسویمجید برادران
۲۶۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۲۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۲۸۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۲۹۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۳۰۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۳۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۳۲۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۳۳۳۳۳۳
۳۳۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۳۴۱۱۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۳۵۲۲۴۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۳۲۲
۳۶۳۳۳۳۴۳۳۳۳۳۳۳۳۴۳۳۳۳۳۳
۳۷۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۴۳۳
۳۸۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۳۹۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۴۰۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۴۱۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۴۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۴۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳
۴۴۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۳۱۱۱۲۱۳
۴۵۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
۴۶۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۴۴۳۳
۴۷۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۴۸۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱
۴۹۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴۴
۵۰۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲۲
یک جلسه مشاوره رایگان با دانشجویان پزشکی

ما توی مکتبستان یک تیم بزرگ از دانشجویان پزشکی داریم که میتونیم تا کنکور بهتون برنامه و مشاوره تلفنی بدیم.

برای آشنایی با خدمات ما یک جلسه میتونیم مشاوره رایگان داشته باشیم.

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان، کافیست فرم زیر را پر کنید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت لینک دانلود