معرفی رشته پرورش طیور

معرفی رشته پرورش طیور :

تجربی – غیر پزشکی – مهندسی >> پرورش طیور

معرفی رشته پرورش طیور

مجموعه علوم دامی در برگیرنده تخصص های متنوعی است که این تخصص ها در سطوح مختلف باتوجه به نیاز از دو جنبه موضوعی و کاربردی قابل طرح و بررسی است. از جنبه موضوعیعناوین تخصصی تغذیه دام ، اصلاح نژاد ، فیزیولوژی ، اقتصاد دامپروری ، فرآورده هایدامی … از مهمترین تخصص هایی است که در سطوح عالی دامپروری مطرح بوده و از جنبهکاربردی نیز پرورش گاو و گاومیش ، پرورش زنبور عسل ،… از مهمترین عناوین قابل طرحمی باشد… 

مجموعه علوم دامی در برگیرنده تخصص های متنوعی است که این تخصص ها در سطوح مختلف باتوجه به نیاز از دو جنبه موضوعی و کاربردی قابل طرح و بررسی است. از جنبه موضوعیعناوین تخصصی تغذیه دام ، اصلاح نژاد ، فیزیولوژی ، اقتصاد دامپروری ، فرآورده هایدامی … از مهمترین تخصص هایی است که در سطوح عالی دامپروری مطرح بوده و از جنبهکاربردی نیز پرورش گاو و گاومیش ، پرورش زنبور عسل ،… از مهمترین عناوین قابل طرحمی باشد

انشعاب عنوان کلی امور دام (دامپروری ) در تخصص های فوق الذکر از هریک از جنبه های موضوعی و با کاربردی می تواند زمینه های لازم را برای رشد و توسعهبخش مربوطه فراهم آورد و مانع از اتلاف نیروهای آموزش دیده در زمان ورود به کارگردد . با توحه به عملکرد مورد انتظار از کاردان برای ارائه خدمات مشخص در زمینههای مختلف اجرایی ، تخصصی نمودن آموزشها در این مقطع ضمن افزایش کارآیی افراد آموزشدیده در زمینه خاص آموزشی از اتلاف زمان برای احراز شرایط لازم در جهت وظایف محولهجلوگیری خواهد نمود

در همین ارتباط به لحاظ نوع وظایف تعیین شده برای فارغالتحصیلان این مقطع آموزشی و لزوم توجه بیشتر به جنبه های کاربردی ، تقسیم بندیتخصص های مورد نیاز در مقطع کاردانی را اجتناب ناپذیر ساخته است

روند بررسی وتهیه برنامه : 

برنامه تکنولوژی پرورش طیور به طور مشترک توسط کارشناسان معاونتآموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی و کارشناسان آموزش کشاورزی وزارت آموزش و پرورشتهیه و تدوین گردیده است و روند بررسی و تهیه آن به شرح ذیل می باشد. 
با توجهبه تنوع مشاغل مرتبط با صنعت دامپروری و گستردگی روز افزون آن و به لحاظ اختلافنسبتا زیاد گرایشهای مختلف قابل طرح در آن ، امکان جمع بندی کلیه تخصص ها و تامیننیاز این بخش تحت عنوان مجموعه ای واحد بنام دامپروری وجود ندارد
 

لذا بهمنظور پوشش دادن نیازها ی کلیه زیر بخشهای دامپروری و با استناد به نظرات مسئولیناجرایی امور دام کشور تفکیک عنوان کلی دامپروری در گرایشهای پرورش گاو گاومیش ،پرورش گوسفند و بز ، پرورش طیور ، پرورش زنبور عسل طرح و توسط صاحب نظران این صنعتدر بخشهای مختلف آموزشی ، تحقیقاتی و تولید کنندگان، تفکیک عنوان کلی دامپروری درعناوین تخصصی تر مورد تایید قرار گرفت. 
در این میان با توجه به مشاغل موجود وقابل طرح ، تکنولوژی پرورش طیور بعنوان یک گرایش تخصصی مطرح گردید تا زمینه لازم راجهت رشد و شکوفایی این بخش از صنعت دامپروری فراهم آورد

مراحل تدوین برنامه 

الف)تعیین مشاغل موجود و نیازمندیهای شغلی

ب)تعیین دانش و مهارتهای موردنیاز کار و پاره کارهای هر یک از مشاغل براساس دستور العمل کلی تدوین برنامه هایآموزشی دو ره های کاردانی و کارشناسی علمی – کاربردی

ج‌) تعیین دروس و محتوایآموزشی براساس دانش و مهارتهای مورد نیاز هر یک از مشاغل

د)تعیین ریز محتوایآموزشی براساس نظام آموزشهای کاردانی در بخش کشاورزی از آموزشهای علمی  کاربردی

ه)رعایت اصول و مصوبات شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی)دستورالعمل کلی تدوین برنام های آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی علمی کاربردی و نظام آموزشهای کاردانی در بخش کشاورزی و آموزشهای علمی – کاربردی (

تعریف و هدف دوره : 
این دوره بعد از دوره های آموزشی بلند مدت کاردانی علمی  کاربردی با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه پرورش طیور می باشد تا ضمناشاعه فرهنگ نوین پرورش طیور امکان رشد و توسعه این بخشها از صنعت دامپروری رافراهم آورد

اهمیت و ضرورت دوره : 
واحدهای پرورش طیور در کشور با سرعت روزافزون در حال توسعه می باشند این بخش از صنعت دامپروری نقش قابل توجهی در تامینمواد پروتئینی جامعه دارد و به لحاظ فقدان نیروهای کارآمد اجرایی اغلب این واحدهااز بازده اقتصادی کافی برخوردار نمی باشند. لذا تربیت نیروهای کاردان با تخصص پرورشطیور می تواند نقش موثری در ارتقای فعالیتهای این بخش از صنعت دامپروری داشته باشد.

ردیف
نام درس
۱
فارسی
۲
آمار و طرح آزمایشات مقدماتی
۳
ابزار ماشین آلات پرورش طیور
۴
اخلاق و تربیت اسلامی
۵
اصول پرورش مرغ مادر
۶
اصول پیشگیری و بهداشت طیور
۷
اصول سرپرستی واحدهای پرورش طیور
۸
بیماریهای طیور
۹
پرورش اردک ، غاز
۱۰
پرورش بوقلمون
۱۱
پرورش پرندگان کوچک و زینتی
۱۲
پرورش توام اردک و ماهیان گرم آبی
۱۳
پرورش مرغ تخم گذار
۱۴
پرورش مرغ گوشتی
۱۵
تربیت بدنی
۱۶
ترویج و آموزش دامپروری و منابع طبیعی
۱۷
تغذیه طیور
۱۸
جامعه شناسی روستایی
۱۹
جوجه کشی
۲۰
ریاضیات
۲۱
زبان خارجی
۲۲
زبان فنی
۲۳
ژنتیک و اصلاح نژاد مقدماتی
۲۴
شناخت داروهای دامی
۲۵
شیمی
۲۶
صنایع تبدیلی طیور
۲۷
فیزیک
۲۸
معارف اسلامی ۱
۲۹
مقدمه ای بر اقتصاد و بازار یابی محصولاتطیور
۳۰
کارآموزی
۳۱
کاربرد کامپیوتر
بازار کار:

نقش و توانایی فارغ التحصیلان :

الف)ارائه و انتقال اطلاعات و دستورالعملها وروشهای مورد تاکید کارشناسان به افراد تحت پوشش در حوزه عملیاتی مربوطه

ب)بررسیمقدماتی نیازهای محلی و منطقه ای در زمینه پرورش طیور به منظو ر عرضه خدمات متناسب 

ج)کاربرد صحیح وسایل ، تجهیزات و نهاده های تولیدی و تشخیص عیوب و رفع آنها باتوجه به حیطه تخصصی مربوطه

د)تنظیم و تهیه گزارشات روزانه

ه)نظارت بر اعمالبهداشت کار و محیط زیست

و)سرپرستی و اداره واحدهای پرورشی طیور گوشتی و تخم گذارو انجام امور مربوطه

عناوین مشاغل در نظر گرفته شده جهت طراحی دوره

الف)پرورش دهنده مرغ تخم گذار

ب)پرورش دهنده مرغ گوشتی

ج)پرورش دهندهبوقلمون

د)پرورش دهنده اردک و غاز

ه)متصدی جوجه کشی

و)متصدی سالن پرورشمرغ مادر

عناوین مشاغل فارغ التحصیلان بعد از طی دوره :

الف) سرپرست واحدپرورش مرغ تخم گذار

ب)سرپرست واحد پرورش مرغ گوشتی

ج)سرپرست واحد های پرورشیماکیان 

د)سرپرستی موسسات جوجه کشی

ه)متصدی تهیه خوراک طیور

و)متصدی راهاندازی، تعمیر و سرویس ماشینهای پرورش طیور 

ر)سرپرست سالن واحدهای پرورش مرغ مادر

یک جلسه مشاوره رایگان با دانشجویان پزشکی

ما توی مکتبستان یک تیم بزرگ از دانشجویان پزشکی داریم که میتونیم تا کنکور بهتون برنامه و مشاوره تلفنی بدیم.

ضرایب دروس اختصاصی و عمومی کنکور 1401 تجربی | زیر گروه های تجربی

برای آشنایی با خدمات ما یک جلسه میتونیم مشاوره رایگان داشته باشیم.

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان، کافیست فرم زیر را پر کنید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک جلسه مشاوره رایگان

برای یک جلسه مشاوره رایگان با دانشجوی پزشکی، فرم زیر را پر کنید
درخواست یک جلسه مشاوره رایگان
close-link
دریافت لینک دانلود