رشته ھای پر در امد ریاضی و فیزیک کدام ھستند؟

رشته ھای پر در امد ریاضی و فیزیک کدام ھستند؟

رشته ریاضی و فیزیک در دبیرستان ھمونطور که از اسمش ھم پیداست، درس ھای ریاضی و فیزیک رو به عنوان درس ھای اصلی در خودش جا داده؛ یعنی دانش آموزی که رشته ریاضی و فیزیک رو در میخواد در دبیرستان انتخاب کنه و درنھایت وارد شغلھای رشته ریاضی و فیزیک در بازار کار بشه، برای ورود به این رشته در دبیرستان لازمه که در درس ھای ریاضی و فیزیک حرفی برای گفتن داشته باشه و این درسھا براش قول بی شاخ و دُم نباشن!

 

علاقه و مھارت در حل مسایل ریاضی از پیش نیاز ھای اصلی برای موفقیت در این رشته محسوب می شود بنابراین دانش آموزانی که وارد رشته ی ریاضی و فیزیک می شوند باید در دروس ریاضی و علوم قوی باشند و به خصوص در پایه نھم چنانچه نمره دانش آموزان در این درس کمتر از ١٧باشد این دانش آموز در این رشته مشکلات جدی پیدا خواھد کرد زیرا در رشته ریاضی و فیزیک درس ھای فیزیک و شیمی و ریاضی نیاز به توانایی ذھنی بالا و سرعت عمل ذھنی خوب نیاز دارد قدرت تجسم فضایی (تصور اشکال ھندسی و اجسام در ذھن ) از دیگر توانایی ھای لازم برای توفیق در این رشته است.

رشته ھای پر در امد ریاضی و فیزیک کدام ھستند؟

دروس  رشته ریاضی فیزیک در دوره متوسطه

دروس عمومی

 • دین و زندگی (٢) و (٣)
 • زبان فارسی (٢) و (٣)
 • ادبیات فارسی (٢) و (٣)
 • عربی (٢) و (٣)
 • زبان خارجه (٢) و (٣)
 • جغرافیای عمومی
 • تربیت بدنی
 • تاریخ معاصر ایران

دروس اختصاصی

 • فیزیک (٢) (٣) و آزمایشگاه
 • شیمی (٢) و
 • ریاضی (٢)
 • ھندسه (١) و (٢)
 • جبر و احتمال حسابان
 • مبانی کامپیوتر
 • آمار و مدلسازی ھندسه تحلیلی و جبر خطی
 • حساب دیفرانسیل و انتگرال
 • ریاضیات گسسته

____________

رشته ریاضی و فیزیک با چه مشاغلی در ارتباط است ؟

رشته ھای پر در امد ریاضی و فیزیک کدام ھستند؟

نام رشته ریاضی و فیزیک با رشته فنی و مھندسی دانشگاه ھا عجین شده است بنابراین اکثر مشاغل فنی و مھندسی ، از طریق تحصیل در رشته ی ریاضی و فیزیکقابل دسترسی خواھند بود رشته ھای دانشگاھی ریاضی فیزیک بسیار متنوع است.

زیر گروه ھای رشته ریاضی در دانشگاه

رشته ریاضی و فیزیک در کنکور دارای سه زیر مجموعه می باشد که ضرایبدرس ھا در زیر گروه ھای مختلف متفاوت می باشد. جدول زیر ضرایب و رشته ھارا به تفکیک زیر گروه ارائه می کند.

 

زیرگروه ھای آزمایشی

 

زیر گروه ١

مھند سی صنایع(تمام گرایش ھا) – مھند سی عمران(تمام گرایش ھا)

مھند سی برق(تمام گرایش ھا) – د بیر فنی برق(تمام گرایش ھا) – مھند سید ریا(تمام گرایش ھا) – مھند سی رباتیک

مھند سی فناوری اطلاعات(IT) – مھند سی مکانیک(تمام گرایش ھا)-د بیر فنی مکانیک(تمام گرایش ھا)

مھند سی نساجی(تمام گرایش ھا) – مھند سی ھوا و فضا –مھند سی نگھد اری ھواپیما

کارد انی معماری – کارد انی معماری سنتی – ریاضی(تمام گرایش ھا) – د بیریریاضی فیزیک – د بیری فیزیک – آمار، کارد انی آمار

کارد انی علمی کاربرد ی نرم افزار کامپیوتر – کارد انی علمی کاربرد ی سخت افزارکامپیوتر – کارد انی کامپیوتر (نرم افزار)

علوم اقتصاد ی(گرایش اقتصاد نظری- اقتصاد صنعتی- اقتصاد پول و بانکد اری)– تکنولوژی ماشین ھای کشاورزی

مھند سی عمران روستایی – مھند سی د ریایی – کارد ان فنی الکترونیکصد ا و سیما – کارد انی د ری انورد ی

مھند سی علمی کاربرد ی مکانیک و برق و عمران(تمام گرایش ھا) –تعمیر و نگھد اری ھواپیما

کارد ان فنی مکانیک (تأسیسات) – تکنولوژی آبیاری کارد ان فنینساجی(تمام گرایش ھا)

مھند سی حمل و نقل ریلی – مهندسی خط و سازه ھای ریلی –مھند سی ماشین ھای ریلی

کارشناسی حسابد اری(تمام گرایش ھا) – مد یریت و کمیسر د ریایی،مد یریت و بازرگانی د ریایی

علوم کامپیوتر – الھیات و معارف اسلامی و ارشاد(تمام گرایش ھا)– معارف اسلامی و اقتصاد

معارف اسلامی و علوم سیاسی – معارف اسلامی و مد یریت(تمامگرایش ھا) – اد بیات و زبان عربی

معارف اسلامی و الھیات(گرایش فقه و اصول- فلسفه و کلام) – شھرسازی

کارشناسی خبرنگاری(گرایش اقتصاد ی و علوم استراتژیکی) – علوم پایه نظامی

الھیات و معارف اسلامی(گرایش فقه و حقوق اسلامی، فلسفه و حکمت اسلامی)

کارشناسی مد یریت امور بانکی – مد یریت بیمه – مد یریت فرھنگیو ھنری، امور گمرکی

 • کارد انی امور بیمه – کارد انی مد یریت بازرگانی – روابط سیاسیعلوم سیاسی – فلسفه
 • علوم سیاسی(گرایش امنیت ملی) – کارد ان فنی برق الکترونیک د ریاییکارد ان فنی برق مخابرات د ریایی

اقتصاد صنعتی – امور د فتری – تربیت مربی عقید تی و سیاسی– کارشناسی تولید سیما

حقوق – مھند سی فرماند ھی و کنترل ھوایی(تمام گرایش ھا) – معلم فنیبرق – تربیت د بیر فنی عمران

مھند سی ھوانورد ی(ناوبری ھوایی) – کارد انی تکنولوژی ھسته ای– د کترای پیوسته ریاضی

علوم و فنون ھوانورد ی – خلبانی ھلیکوپتری – مھند سی نگھد اری – مھند سیسیستم -مھند سی الکترونیک و مخابرات د ریایی

ناوبری و فرماند ھی کشتی – اطلاعات نظامی – تفنگد اری د ریایی – علومقرآنی تربیت معلم قرآن مجید

 • کتابد اری – فقه و حقوق حنفی – فقه و حقوق امامی – فقه و حقوق شافعیروانشناسی(گرایش صنعتی و سازمانی)

خد مات مسافرتی و جھانگرد ی – کارشناسی خبرنگاری – کارد انی اویونیک ھواپیما

کارد انی کامپیوتر (سخت افزار) – آباد انی و توسعه روستاھا- کارد انیعلمی و کاربرد ی پست

علمی کاربرد ی مھند سی مخابرات(تمام گرایش ھا) – مھند سیکشاورزی(تمام گرایش ھا)

د کترای پیوسته فیزیک – د کترای پیوسته بیوتکنولوژی- کارد انی امور گمرکی،– کارد انی حسابد اری(تمام گرایش ھا)

ھوانورد ی(تمام گرایش ھا) – مراقبت پرواز، مھند سی معماری- معلمفنی مکانیک(تمام گرایش ھا)

کارد ان فنی کشتی – کارد ان فنی حفاری – معلم فنی معماری – مھند سیپزشکی(تمام گرایش ھا)

کارد نی تسلیحات – کارد انی تکنیک خود روھای نظامی – کارشناسی

مد یریت(تمام گرایش ھا)

معارف اسلامی و حقوق(تمام گرایش ھا)- اطلاعات و ضد اطلاعات –علوم حد یث(تمام گرایش ھا)

د بیری تربیت بد نی و علوم ورزشی – تربیت بد نی و علوم ورزشی – علوماسلامی – اقتصاد حمل و نقل

الھیات و معارف اسلامی علوم قرآن و حد یث – کارد انی امور بانکی– مد د کاری اجتماعی

د بیر فنی عمران(تمام گرایش ھا) – مھند سی کامپیوتر(تمام گرایش ھا)-مھند سی مواد( تمام گرایشھا)

 مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آن ھا :

ریاضی(با ضریب ۴)

فیزیک(با ضریب ٣)

شیمی (با ضریب ٢)

 

زیر گروه ٢

مھند سی پلیمر(تمام گرایش ھا)- مھند سی شیمی(تمام گرایش ھا) –مھند سی معد ن(تمام گرایش ھا)

 • کارد ان فنی مواد(تمام گرایش ھا) – کاربرد ی طراحی و مھند سی پتروشیمیکاربرد ی و مھند سی عملیات و صنایع پتروشیمی
 • کاربرد ی طراحی و مھند سی پلیمر – کاربرد ی مھند سی ایمنی و حفاظتکاربرد ی مھند سی ایمنی و بازرسی فنی
 • مھند سی نفت(تمام گرایش ھا) – مھند سی اکتشاف نفتشیمی(تمام گرایش ھا)

 

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آن ھا :

ریاضی(با ضریب ۴)

فیزیک(با ضریب ٣)

شیمی (با ضریب ٣)

 

زیر گروه ٣

کارد ان فنی برق(تمام گرایش ھا) – کارد ان فنی شیمی(تمام گرایش ھا) – معلمفنی صنایع شیمیایی – کارد ان فنی صنایع غذایی

کارد انی ایمنی صنعتی – معلم فنی صنایع چوب – کارد ان فنی عمران(تمامگرایش ھا) – کارد ان فنی معد ن(استخراج معاد ن ذغال سنگ)

کارد ان فنی مکانیک (تمام گرایش ھا به جز گرایش تاسیسات) – الکترونیکھواپیمایی – مخابرات ھواپیمایی – معلم فنی مواد(تمام گرایش ھا)

کارد ان صنایع چوب – کارد انی علمی_کاربرد ی صنایع چوب – کارد انی استخراجمعاد ن غیر ذغال سنگ – کارد ان فنی عملیات پتروشیمی

معلم فنی عمران(تمام گرایش ھا) – کارد انی علمی_کاربرد ی صنایع چاپ– کارد انی شیمی مواد پر انرژی

مواد امتحان اختصاصی و ضرایب آن ھا :

ریاضی (با ضریب ٣)

 • فیزیک (با ضریب
 • شیمی (با ضریب

 

 دانش آموزان به دروس و ضرایب زیر توجه کنند :

ادبیات ( ضریب ۴ )

عربی ( ضریب ٢ )

معارف ( ضریب ٣ )

زبان ( ضریب ٢ )

دیفرانسیل  ( ضریب ۶ )

گسسته ( ضریب ۵٢٫٧ )

ھندسه ( ضریب ۵٣٫٧ )

فیزیک ( ضریب ٩ )

شیمی  ( ضریب ۶ )

 

جدول بالا برای زیر گروه یک می باشد:

این زیر گروه شامل بیشترین رشته است، ھمان طور که مشاھده می کنید برایاین زیر گروه ضرایب دروس ریاضی به تفکیک امده است. این جدول ارزش اصلیسوالات اختصاصی را نسبت به دروس عمومی مشخص می کند. اعدادی که درجدول اول آمده است. باید در عدد  ۳ ضرب شوند تا ارزش پاسخ گویی آنھا در مقابلدروس عمومی مشخص شود. (مثلا برای زیر گروه اول : ریاضی ١٢، فیزیک ٩، شیمی ۶، ادبیات ۴، معارف ٣، عربی ٢، زبان ٢ )

موفق باشید

 

برای اطلاع از شرایط تهیه محصولات و استفاده از خدمات مکتبستان کلمه ی “کنکور ” را به شماره ۳۰۰۰۷۰۰۴۹۰ پیامک کنید تا مشاورین ارشد ما با شما تماس بگیرند و به طور کامل راهنماییتون کنند

این پست چقدر براتون مفید بود؟

میانگین امتیاز ها: / ۵. تعداد رای ها:

آیا سوالی در مورد این مطلب دارین؟

هر سوالی در مورد این پست دارین در بخش کامنت ها بپرسین، مشاورین دانشجوی پزشکی مکتبستان در کوتاهترین زمان پاسخ میدن.مشاوره کنکور
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هدیه مکتبستان برای کنکوریها

فیلم تدریس ۱۵% مباحث کنکور۹۹
(!کاملا رایگان)
دریافت رایگان پکیج
close-link
دریافت لینک دانلود