رشته ھای پر در امد ریاضی و فيزیک کدام ھستند؟

رشته ھای پر در امد ریاضی و فيزیک کدام ھستند؟

رشته ریاضی و فيزیک در دبيرستان ھمونطور که از اسمش ھم پيداست، درس ھای ریاضی و فيزیک رو به عنوان درس ھای اصلی در خودش جا داده؛ یعنی دانش آموزی که رشته ریاضی و فيزیک رو در ميخواد در دبيرستان انتخاب کنه و درنھایت وارد شغلھای رشته ریاضی و فيزیک در بازار کار بشه، برای ورود به این رشته در دبيرستان لازمه که در درس ھای ریاضی و فيزیک حرفی برای گفتن داشته باشه و این درسھا براش قول بی شاخ و دُم نباشن!

 

علاقه و مھارت در حل مسایل ریاضی از پيش نياز ھای اصلی برای موفقيت در این رشته محسوب می شود بنابراین دانش آموزانی که وارد رشته ی ریاضی و فيزیک می شوند باید در دروس ریاضی و علوم قوی باشند و به خصوص در پایه نھم چنانچه نمره دانش آموزان در این درس کمتر از ١٧باشد این دانش آموز در این رشته مشکلات جدی پيدا خواھد کرد زیرا در رشته ریاضی و فيزیک درس ھای فيزیک و شيمی و ریاضی نياز به توانایی ذھنی بالا و سرعت عمل ذھنی خوب نياز دارد قدرت تجسم فضایی (تصور اشکال ھندسی و اجسام در ذھن ) از دیگر توانایی ھای لازم برای توفيق در این رشته است.

رشته ھای پر در امد ریاضی و فيزیک کدام ھستند؟

دروس  رشته ریاضی فيزیک در دوره متوسطه

دروس عمومی

 • دین و زندگی (٢) و (٣)
 • زبان فارسی (٢) و (٣)
 • ادبيات فارسی (٢) و (٣)
 • عربی (٢) و (٣)
 • زبان خارجه (٢) و (٣)
 • جغرافيای عمومی
 • تربيت بدنی
 • تاریخ معاصر ایران

دروس اختصاصی

 • فيزیک (٢) (٣) و آزمایشگاه
 • شيمی (٢) و
 • ریاضی (٢)
 • ھندسه (١) و (٢)
 • جبر و احتمال حسابان
 • مبانی کامپيوتر
 • آمار و مدلسازی ھندسه تحليلی و جبر خطی
 • حساب دیفرانسيل و انتگرال
 • ریاضيات گسسته

____________

رشته ریاضی و فيزیک با چه مشاغلی در ارتباط است ؟

رشته ھای پر در امد ریاضی و فيزیک کدام ھستند؟

نام رشته ریاضی و فيزیک با رشته فنی و مھندسی دانشگاه ھا عجين شده است بنابراین اکثر مشاغل فنی و مھندسی ، از طریق تحصيل در رشته ی ریاضی و فيزیکقابل دسترسی خواھند بود رشته ھای دانشگاھی ریاضی فيزیک بسيار متنوع است.

زیر گروه ھای رشته ریاضی در دانشگاه

رشته ریاضی و فيزیک در کنکور داراي سه زير مجموعه مي باشد که ضرايبدرس ھا در زير گروه ھاي مختلف متفاوت مي باشد. جدول زير ضرايب و رشته ھارا به تفکيک زير گروه ارائه مي کند.

کدام مباحث ریاضی کنکور ساده تر است؟

 

زيرگروه ھاي آزمايشي

 

زیر گروه ١

مھند سي صنايع(تمام گرايش ھا) – مھند سي عمران(تمام گرايش ھا)

مھند سي برق(تمام گرايش ھا) – د بير فني برق(تمام گرايش ھا) – مھند سيد ريا(تمام گرايش ھا) – مھند سي رباتيک

مھند سي فناوري اطلاعات(IT) – مھند سي مکانيک(تمام گرايش ھا)-د بير فني مکانيک(تمام گرايش ھا)

مھند سي نساجي(تمام گرايش ھا) – مھند سي ھوا و فضا –مھند سي نگھد اري ھواپيما

کارد اني معماري – کارد اني معماري سنتي – رياضي(تمام گرايش ھا) – د بيريرياضي فيزيک – د بيري فيزيک – آمار، کارد اني آمار

کارد اني علمي کاربرد ي نرم افزار کامپيوتر – کارد اني علمي کاربرد ي سخت افزارکامپيوتر – کارد اني کامپيوتر (نرم افزار)

علوم اقتصاد ي(گرايش اقتصاد نظري- اقتصاد صنعتي- اقتصاد پول و بانکد اري)– تکنولوژي ماشين ھاي کشاورزي

مھند سي عمران روستايي – مھند سي د ريايي – کارد ان فني الکترونيکصد ا و سيما – کارد اني د ري انورد ي

مھند سي علمي کاربرد ي مکانيک و برق و عمران(تمام گرايش ھا) –تعمير و نگھد اري ھواپيما

کارد ان فني مکانيک (تأسيسات) – تکنولوژي آبياري کارد ان فنينساجي(تمام گرايش ھا)

مھند سي حمل و نقل ريلي – مهندسي خط و سازه ھاي ريلي –مھند سي ماشين ھاي ريلي

کارشناسي حسابد اري(تمام گرايش ھا) – مد يريت و کميسر د ريايي،مد يريت و بازرگاني د ريايي

علوم کامپيوتر – الھيات و معارف اسلامي و ارشاد(تمام گرايش ھا)– معارف اسلامي و اقتصاد

معارف اسلامي و علوم سياسي – معارف اسلامي و مد يريت(تمامگرايش ھا) – اد بيات و زبان عربي

معارف اسلامي و الھيات(گرايش فقه و اصول- فلسفه و کلام) – شھرسازي

کارشناسي خبرنگاري(گرايش اقتصاد ي و علوم استراتژيکي) – علوم پايه نظامي

الھيات و معارف اسلامي(گرايش فقه و حقوق اسلامي، فلسفه و حکمت اسلامي)

کارشناسي مد يريت امور بانکي – مد يريت بيمه – مد يريت فرھنگيو ھنري، امور گمرکي

 • کارد اني امور بيمه – کارد اني مد يريت بازرگاني – روابط سياسيعلوم سياسي – فلسفه
 • علوم سياسي(گرايش امنيت ملي) – کارد ان فني برق الکترونيک د رياييکارد ان فني برق مخابرات د ريايي

اقتصاد صنعتي – امور د فتري – تربيت مربي عقيد تي و سياسي– کارشناسي توليد سيما

حقوق – مھند سي فرماند ھي و کنترل ھوايي(تمام گرايش ھا) – معلم فنيبرق – تربيت د بير فني عمران

مطالعه ی تکمیلی در نوروز

مھند سي ھوانورد ي(ناوبري ھوايي) – کارد اني تکنولوژي ھسته اي– د کتراي پيوسته رياضي

علوم و فنون ھوانورد ي – خلباني ھليکوپتري – مھند سي نگھد اري – مھند سيسيستم -مھند سي الکترونيک و مخابرات د ريايي

ناوبري و فرماند ھي کشتي – اطلاعات نظامي – تفنگد اري د ريايي – علومقرآني تربيت معلم قرآن مجيد

 • کتابد اري – فقه و حقوق حنفي – فقه و حقوق امامي – فقه و حقوق شافعيروانشناسي(گرايش صنعتي و سازماني)

خد مات مسافرتي و جھانگرد ي – کارشناسي خبرنگاري – کارد اني اويونيک ھواپيما

کارد اني کامپيوتر (سخت افزار) – آباد اني و توسعه روستاھا- کارد انيعلمي و کاربرد ي پست

علمي کاربرد ي مھند سي مخابرات(تمام گرايش ھا) – مھند سيکشاورزي(تمام گرايش ھا)

د کتراي پيوسته فيزيک – د کتراي پيوسته بيوتکنولوژي- کارد اني امور گمرکي،– کارد اني حسابد اري(تمام گرايش ھا)

ھوانورد ي(تمام گرايش ھا) – مراقبت پرواز، مھند سي معماري- معلمفني مکانيک(تمام گرايش ھا)

کارد ان فني کشتي – کارد ان فني حفاري – معلم فني معماري – مھند سيپزشکي(تمام گرايش ھا)

کارد ني تسليحات – کارد اني تکنيک خود روھاي نظامي – کارشناسي

مد يريت(تمام گرايش ھا)

معارف اسلامي و حقوق(تمام گرايش ھا)- اطلاعات و ضد اطلاعات –علوم حد يث(تمام گرايش ھا)

د بيري تربيت بد ني و علوم ورزشي – تربيت بد ني و علوم ورزشي – علوماسلامي – اقتصاد حمل و نقل

الھيات و معارف اسلامي علوم قرآن و حد يث – کارد اني امور بانکي– مد د کاري اجتماعي

د بير فني عمران(تمام گرايش ھا) – مھند سي کامپيوتر(تمام گرايش ھا)-مھند سي مواد( تمام گرايشھا)

 مواد امتحان اختصاصي و ضرايب آن ھا :

رياضي(با ضريب ۴)

فيزيک(با ضريب ٣)

شيمي (با ضريب ٢)

 

زیر گروه ٢

مھند سي پليمر(تمام گرايش ھا)- مھند سي شيمي(تمام گرايش ھا) –مھند سي معد ن(تمام گرايش ھا)

 • کارد ان فني مواد(تمام گرايش ھا) – کاربرد ي طراحي و مھند سي پتروشيميکاربرد ي و مھند سي عمليات و صنايع پتروشيمي
 • کاربرد ي طراحي و مھند سي پليمر – کاربرد ي مھند سي ايمني و حفاظتکاربرد ي مھند سي ايمني و بازرسي فني
 • مھند سي نفت(تمام گرايش ھا) – مھند سي اکتشاف نفتشيمي(تمام گرايش ھا)

 

مواد امتحان اختصاصي و ضرايب آن ھا :

رياضي(با ضريب ۴)

شرایط شرکت در کنکور سراسری 98

فيزيک(با ضريب ٣)

شيمي (با ضريب ٣)

 

زیر گروه ٣

کارد ان فني برق(تمام گرايش ھا) – کارد ان فني شيمي(تمام گرايش ھا) – معلمفني صنايع شيميايي – کارد ان فني صنايع غذايي

کارد اني ايمني صنعتی – معلم فني صنايع چوب – کارد ان فني عمران(تمامگرايش ھا) – کارد ان فني معد ن(استخراج معاد ن ذغال سنگ)

کارد ان فني مکانيک (تمام گرايش ھا به جز گرايش تاسيسات) – الکترونيکھواپيمايي – مخابرات ھواپيمايي – معلم فني مواد(تمام گرايش ھا)

کارد ان صنايع چوب – کارد اني علمي_کاربرد ي صنايع چوب – کارد اني استخراجمعاد ن غير ذغال سنگ – کارد ان فني عمليات پتروشيمي

معلم فني عمران(تمام گرايش ھا) – کارد اني علمي_کاربرد ي صنايع چاپ– کارد اني شيمي مواد پر انرژي

مواد امتحان اختصاصي و ضرايب آن ھا :

رياضي (با ضريب ٣)

 • فيزيک (با ضريب
 • شيمي (با ضريب

 

 دانش آموزان به دروس و ضرایب زیر توجه کنند :

ادبيات ( ضریب ۴ )

عربی ( ضریب ٢ )

معارف ( ضریب ٣ )

زبان ( ضریب ٢ )

دیفرانسيل  ( ضریب ۶ )

گسسته ( ضریب ۵٢٫٧ )

ھندسه ( ضریب ۵٣٫٧ )

فيزیک ( ضریب ٩ )

شيمی  ( ضریب ۶ )

 

جدول بالا براي زير گروه يک مي باشد:

اين زير گروه شامل بيشترين رشته است، ھمان طور که مشاھده مي کنيد براياين زير گروه ضرايب دروس رياضي به تفکيک امده است. اين جدول ارزش اصليسوالات اختصاصي را نسبت به دروس عمومي مشخص مي کند. اعدادي که درجدول اول آمده است. بايد در عدد  ۳ ضرب شوند تا ارزش پاسخ گويي آنھا در مقابلدروس عمومي مشخص شود. (مثلا براي زير گروه اول : رياضي ١٢، فيزيک ٩، شيمي ۶، ادبيات ۴، معارف ٣، عربي ٢، زبان ٢ )

موفق باشید

 

برای اطلاع از شرایط تهیه محصولات و استفاده از خدمات مکتبستان کلمه ی “کنکور ” را به شماره ۳۰۰۰۷۰۰۴۹۰ پیامک کنید تا مشاورین ارشد ما با شما تماس بگیرند و به طور کامل راهنماییتون کنند
یک جلسه مشاوره رایگان با دانشجویان پزشکی

ما توی مکتبستان یک تیم بزرگ از دانشجویان پزشکی داریم که میتونیم تا کنکور بهتون برنامه و مشاوره تلفنی بدیم.

برای آشنایی با خدمات ما یک جلسه میتونیم مشاوره رایگان داشته باشیم.

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان، کافیست فرم زیر را پر کنید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت لینک دانلود