تغییرات منابع کنکور ۹۶

تغییرات منابع کنکور ۹۶ در یک نگاه

تغییرات منابع کنکور ۹۶ ریاضی : بدون تغییر

تغییرات منابع کنکور ۹۶ ادبیات : بدون تغییر

تغییرات منابع کنکور ۹۶ دینی : بدون تغییر

تغییرات منابع کنکور ۹۶ زبان انگلیسی : بدون تغییر

تغییرات منابع کنکور ۹۶ عربی : بدون تغییر اما عربی ۱ جزئی

تغییرات منابع کنکور ۹۶ زیست : خیلی جزئی

تغییرات منابع کنکور ۹۶ شیمی : بدون تغییر

تغییرات منابع کنکور ۹۶ فیزیک ۱ : تغییرات کلی

تغییرات منابع کنکور ۹۶ فیزیک ۲ : تغییرات جزئی و کلی در دو فصل

تغییرات منابع کنکور ۹۶ فیزیک پیش : بدون تغییر

تغییرات منابع کنکور 96
تغییرات منابع کنکور ۹۶

تغییرات منابع کنکور ۹۶ / فیزیک ۱

فیزیک ۱ :

فصل ۱ :

 • حذف فعالیت شماره ی ۱ در صفحه ی ۵ از کتاب قبلی
 • اضافه شدن زندگی نامه ی جیمز پری اسکات ژول به کناره ی صفحه ی ۴
 • تغییر توضیحات آهنگ مصرف انرژی در صفحه ی ۴
 • تغییر مثال ۱ و اضافه شدن مثال شماره ی ۲ در صفحه ی ۵
 • تغییر توضیح انرژی جنبشی در صفحه ی ۶
 • اضافه شدن مثال شماره ۳ و ۴ و اضافه شدن شکل ۱ – ۹ به صفحه ی ۶
 • تغییر تمرین ۲ در صفحه ی ۷
 • اضافه شدن مثال شماره ی ۵ و تمرین شماره ی ۳ به صفحه ی ۸
 • تغییر پاسخ دهید ۲ در صفحه ی ۹
 • اضافه شدن مثال ۶ به صفحه ی ۹
 • تغییر تمرین ۴ در صفحه ی ۱۰
 • اضافه شدن مثال ۷ و تمرین ۵ به صفحه ی ۱۰
 • تغییر توضیح انرژی پتانسیل گرانش در صفحه ی ۱۱
 • اضافه شدن آزمایش کنید ۱ به صفحه ی ۱۱
 • اضافه شدن مثال ۸ به فعالیت ۲
 • تغییر توضیح انرژی پتانسیل گرانشی در صفحه ی ۱۲
 • اضافه شدن مثال ۱۰ و تمرین ۶ به صفحه ی ۱۳
 • تغییر توضیحات انرژی پتانسیل کشسانی در صفحه ی ۱۳
 • اضافه شدن فعالیت های ۳ و ۴ به صفحه ی ۱۴
 • تغییر توضیح انرژی باد در صفحه ی ۱۷
 • تغییر توضیح سوخت های گیاهی در صفحه ی ۱۹
 • اضافه شدن زندگی نامه ی شیخ بهایی به کنار صفحه و خود متن در صفحات ۲۰ و ۲۱
 • اضافه شدن فعالیت ۶ به صفحه ی ۲۱
 • تغییر پرسشها و اضافه شدن مسئله ها و پرسش ها و تمرین های اضافی در صفحات ۲۳ و ۲۴ و ۲۵ و ۲۶

تغییرات منابع کنکور 96

فصل ۲

 • اضافه شدن شکل های ۲ – ۱ و ۲ – ۲  به صفحه ی ۲۸
 • اضافه شدن زندگی نامه ی آندره سلسیوس به صفحه ی ۲۹
 • حذف ساخت دماسنج ومدرج­ساختن­دماسنج­که­درکتاب­قبلی­درصفحه­ی ۳۴ قرار داشت
 • اضافه شدن شکل ۲ – ۳ و فعالیت ۲ در صفحه ی ۳۰
 • اضافه شدن بستگی نقطه انجماد و نقطه جوش آب به فشار و ناخالصی در صفحه ی ۳۱
 • اضافه شدن زندگی نامه ی ابن شاطر به صفحه ی ۳۳
 • تغییر توضیح رسانش گرما در صفحه ی ۳۴
 • اضافه شدن فعالیت ۵ و تغییر توضیحات متن در صفحه ی ۳۵
 • اضافه شدن آزمایش کنید ۴ و پاسخ دهید ۴ در صفحه ی ۳۶
 • تغییر توضیحات گرمای ویژه در صفحه ی ۳۸
 • تغییر فناوری و کاربرد در صفحه ی ۳۶
 • تغییر در سه آزمایش کنید صفحات ۳۸ و ۳۹
 • اضافه شدن مثال ۱ و ۲ و تمرین ۱ در صفحه ی ۴۰
 • تغییرات در پرسش ها و تمرین های فصل دو در صفحات ۴۳ و ۴۴ و ۴۵

تغییرات منابع کنکور 96

فصل ۳

 • اضافه شدن ساختار اتمی در صفحه ی ۴۷
 • به علت تغییرات کلی بیشتر تشابه های این بخش گفته می شود .
 • یکسان بودن توضیحات پایستگی انرژی و آذرخش یا تخلیه ی الکتریکی در صفحات ۵۰ و ۵۳
 • یکسان بودن مصرف انرژی الکتریکی در صفحه ی ۶۶
 • یکسان بودن توان الکتریکی مصرفی در صفحه ی ۶۷
 • بهای انرژی الکتریکی مصرفی در صفحه ی ۶۹

تغییرات منابع کنکور 96

فصل ۴

 • تغییر پاسخ دهید ۱ در صفحه ی ۷۸
 • اضافه شدن شکل ۴ – ۱ و ۴ – ۳ در صفحه ی ۷۸
 • اضافه شدن توضیحاتی به متن در صفحه ی ۷۹
 • اضافه شدن زندگی نامه ی ابن سنان در صفحه ی ۸۱
 • تغییر فعالیت ۴ و شکل ۴ – ۹ در صفحه ی ۸۳
 • اضافه شدن فعالیت ۵ در صفحه ی ۸۴
 • اضافه شدن ویژگی های تصویر در آینه ی تخت و کامل تر شدن آن در صفحه ی ۸۴
 • اضافه شدن فعالیت ۶ در صفحه ی ۸۵
 • تغییر توضیح کانون آینه ی مقعر در صفحه ی ۸۶
 • تغییر توضیح رسم پرتوها در آینه ی مقعر در صفحه ی ۸۷
 • اضافه شدن فعالیت ۸ در صفحه ی ۸۷
 • تغییر توضیح چگونگی تشکیل تصویر در آینه های مقعر در صفحه ی ۸۸
 • اضافه شدن فعالیت ۹ در صفحه ی ۹۰
 • اضافه شدن فعالیت ۱۰ و آزمایش کنید ۷ به صفحه ی ۹۱
 • تغییر توضیح کانون آینه ی محدب در صفحه ی ۹۱
 • تغییر توضیح رسم پرتوهای بازتاب در آینه های محدب در صفحه ی ۹۲
 • اضافه شدن فعالیت ۱۱ در صفحه ی ۹۲
 • اضافه شدن فعالیت ۱۲ در صفحه ی ۹۳
 • اضافه شدن فعالیت ۱۳ و مثال ۱ به در صفحه ی ۹۴
 • اضافه شدن معادله ی آینه های کروی به صفحه ی ۹۴
 • اضافه شدن مثال ۲ و مثال ۳ و تمرین ۱ به صفحه ی ۹۵
 • اضافه شدن فعالیت ۱۴ و مثال ۴ به صفحه ی ۹۶
 • تغییر مثال ۵ و ۶ در صفحه ی ۹۷
 • اضافه شدن مثال ۷ در صفحه ی ۹۸
 • اضافه شدن پاسخ دهید ۵ و تمرین ۲ در صفحه ی ۹۹
 • اضافه شدن فعالیت ۱۵ در صفحه ی ۱۰۰
 • تغییر پرسش های و مسائل در صفحات ۱۰۱ و ۱۰۲ و ۱۰۳ و ۱۰۴ و ۱۰۵

تغییرات منابع کنکور 96

فصل ۵

 • تغییر آزمایش کنید ۲ در صفحه ی ۱۰۸
 • اضافه شدن زندگی نامه ی ویلبرورد اسنل به صفحه ی ۱۱۰
 • اضافه شدن قانون اسنل و توضیحات آن در صفحه ی ۱۱۰
 • اضافه شدن تمرین ۱ در صفحه ی ۱۱۱
 • اضافه شدن فعالیت ۱ و تغییر فعالیت ۲ در صفحه ی ۱۱۲
 • اضافه شدن مثال ۲ و آزمایش کنید ۴ و تغییر فعالیت ۳ در صفحه ی ۱۱۳
 • آوردن زندگی نامه ی ابن هیثم در صفحه ی ۱۱۴
 • تغییر جدول ضریب شکست مواد در صفحه ی ۱۱۴
 • تغییر توضیح زاویه حد در صفحه ی ۱۱۶
 • اضافه شدن آزمایش کنید ۵ در صفحه ی ۱۱۶
 • اضافه شدن مثال ۵ و تغییر فعالیت ۴ و ۵ در صفحه ی ۱۱۷
 • تغییر توضیح تار نوری و آوردن آن در متن کتاب در صفحه ی ۱۱۹
 • اضافه شدن توضیح طیف نور سفید در صفحه ی ۱۲۱
 • اضافه شدن مثال ۶ در صفحه ی ۱۲۲
 • تغییر توضیح عدسی های همگرا و عدسی های واگرا در صفحه ی ۱۲۳
 • تغییر ویژگی های عدسی های همگرا و عدسی های واگرا در صفحه ی ۱۲۳
 • تغییر آزمایش کنید ۷ در صفحه ی ۱۲۴
 • تغییر کپی کردن از نام در صفحه ی ۱۲۴
 • اضافه شدن فعالیت ۹ و آزمایش کنید ۸ در صفحه ی ۱۲۶
 • اضافه شدن فعالیت ۱۰ در صفحه ی ۱۲۸
 • اضافه شدن فعالیت ۱۱ در صفحه ی ۱۳۰
 • اضافه شدن معادله عدسی ها در صفحه ی ۱۳۰
 • اضافه شدن تمرین ۳ در صفحه ی ۱۳۲
 • تغییر مثال ۹ در صفحه ی ۱۳۳
 • اضافه شدن مثال ۱۰ و ۱۱ و فعالیت ۱۲ در صفحه ی ۱۳۵
 • اضافه شدن سه خط به متن درس در صفحه ی ۱۴۰
 • تغییر پرسش ها و مسائل در صفحات ۱۴۲ و ۱۴۳ و ۱۴۴ و ۱۴۵

تغییرات منابع کنکور 96

تغییرات منابع کنکور ۹۶ / فیزیک ۲

 • اضافه شدن توضیحات بیشتر در رابطه با گالیلئور گالیله در صفحه ی ۲
 • اضافه شدن بخش سایز نانو و تمرین های آن در صفحه های ۷ و ۸
 • اضافه شدن اضافه شدن تمرین ۳ – ۴ در صفحه ی ۶۵
 • تغییر کامل فصل ۵ که علت تغییرات کلی و زیاد مقایسه به صورت تشابه می باشد :

فرمول ها که طبیعیه چون یه چیز کاملاً قراردادی می باشد .

 • سوالات ۱ و ۲ و ۴ در بخش پرسش های فصل ۵ در صفحه ی ۱۱۶
 • سوالات ۱ تا ۱۰ در بخش مسئله های فصل ۵ در صفحه های ۱۱۶ و ۱۱۷
 • تغییر کامل فصل ۵ که علت تغییرات کلی و زیاد مقایسه به صورت تشابه می باشد :
 • فرمول ها که طبیعیه چون یه چیز کاملاً قراردادی می باشد .
 • تمرین ۶ – ۱ در صفحه ی ۱۲۰
 • حالت های ماده در صفحه ی ۱۲۷
 • فعالیت ۶ – ۲ در صفحه ی ۱۲۸
 • انتقال گرما در صفحه ی ۱۴۴
 • یکسان بودن تمارین و مسئله های بخش ۶

تغییرات منابع کنکور 96

تغییرات منابع کنکور ۹۶ / فیزیک ۳

 • اضافه شدن بخش کارت های اعتباری و دستگاه های کارت خوان در صفحه ی ۱۵۲
 • توضیحات بیشتر درباره ی ضریب القای متقابل در صفحه ی ۱۵۸
 • تغییر سوالات در قسمت مسئله ها در صفحه ی ۱۶۸
 • اضافه شدن سوال ۹ در صفحه ۱۶۹ و بخش مسئله ها

 

تغییرات منابع کنکور ۹۶ / عربی ۱

تغییرات در درس عربی اول دبیرستان ، فقط در درس ۱ آن هم به صورت جزئی و در حد کم و زیاد شدن بعضی عنوان ها در بخش قواعد (یادآوری قواعد دوره راهنمایی) و تمرینات است و متن درس و سایر بخش ها تغییر نکرده است .

تغییرات منابع کنکور 96
تغییرات منابع کنکور ۹۶

تغییرات منابع کنکور ۹۶ / زیست دوم

تغییر جزئی در تصویر ماهی در صفحه ی ۱۱۴

تغییرات منابع کنکور 96

تغییرات منابع کنکور ۹۶ / زیست سوم

حذف شدن جدول آمیزش نخود فرنگی در صفحه ۱۶۰

تغییرات منابع کنکور 96

تغییرات منابع کنکور ۹۶ / زیست پیش دانشگاهی

 • تبدیل واژه ی ژن به DNA در سه خط آخر در صفحه ی ۹
 • تبدیل ژن به DNA در خط اول در صفحه ی ۳۰
 • تغییر در مورد ۵ شکل در صفحه ی ۱۶
 • تغییر مختصر در توضیح شکل در صفحه ی ۲۴
 • تبدیل کلمه ی بیگانه به گونه ی دیگری در خط یازدهم در صفحه ی ۴۳
 • تغییر مختصر در جمله ی ۴ تا مانده به آخر در صفحه ی ۹۵
 • اضافه شدن یک جمله به خط پنجم در صفحه ی ۱۱۸
 • تبدیل کلمه ی هرگز به معمولاً در خط بالای بیشتر بدانید در صفحه ی ۱۱۸
 • اضافه شدن یک جمله به خط چهارم در صفحه ی ۱۲۱
 • اضافه شدن مورد ۲ به پاورقی در صفحه ی ۱۸۹

تغییرات منابع کنکور 96

با آرزوی بهترین ها برای شما مکتبستانی های عزیز

منبع : گروه مشاوره نام

تغییرات منابع کنکور ۹۶

تغییرات کتاب درسی برای کنکور ۹۶

تغییرات کتاب درسی برای کنکور۹۶

منابع کنکور تجربی ۹۶ سازمان سنجش

تغییرات کتاب درسی ۹۵-۹۶

این پست چقدر براتون مفید بود؟

میانگین امتیاز ها: / ۵. تعداد رای ها:

آیا سوالی در مورد این مطلب دارین؟

هر سوالی در مورد این پست دارین در بخش کامنت ها بپرسین، مشاورین دانشجوی پزشکی مکتبستان در کوتاهترین زمان پاسخ میدن.مشاوره کنکور
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 نظرات
 1. farzad می گوید

  سلام به دوستان من امسال فارغ التحصیل رشته ی مهندسیم سال۹۱ سه رقمی شدم ولی امسال میخام پزشکی بیارم،از تغییرات کتابانترسین یکم برا کتب کمک درسی جدید هزینه کنین همه چی حله،موفق باشین.

 2. شادی می گوید

  سلام
  من کارشناسیمو امسال فارغ التحصیل شدم، الان میخوام کنکور تجربی شرکت کنم باید همه ی کتابا رو جدید بگیرم؟
  کتاب قبلیام هیچکدوم قابل استفاده نیست؟

 3. نیلوفر می گوید

  سلام خسته نباشید
  من فارغ التحصیلم و امسال برای بار‌دوم میخوام‌کنکوربدم
  میخوام بدونم این تغییراتی که ذکرکردین برای ماهایی که سال۹۵هم کنکوردادیم هم هست یاخیر
  ممنون میشم حتماً جوابموبدین.

 4. حسین۲۰ می گوید

  سلام من پدرم میگه نمی خواد کنکور بدی همون پیام نور بمون درستو بخوون من ب دندونپزشکی علاقه دارم ولی هی مانعم میشه ک درس بخونم طوری ک هر روز ب انگیزه منفی میده و میگی همونن پیام نور بمون
  من باید چیکار کنم حتی وقتی خونه نیست افکار منفییش میاد سراغم خسته شدم توروخدا بم بگید چیکار کنم

  1. دکتر.Z می گوید

   سلام
   بنظرمن بشین و محکم و با اراده قوی واسه دندونپزشکی بخون هزار برابر بهتر از رشته های دیگه تو دانشگاه پیام نوره
   ان شاء الله که صدرصد قبول میشی و اونوقته که پدرت خوشحال میشه?

 5. parisa می گوید

  من برای ادبیات کتاب پنج گنج جامع مهروماه رو خریدم اما دیدم که دارن ادبیات موضوعی گاج رو میخونن نظر شما چیه؟ یعنی باید دوباره گاج بخرم یا همون مهروماه جامع جواب میده؟
  ازنظر خودم کامله اما خب کتاب ادبیات رو ندیدم

 6. مهرانه می گوید

  الان یعنی ما دانش آموزا که سال ۹۶ کنکور داریم باید چیکار کنیم؟ همه کتابامونو بریم عوض کنیم؟؟؟؟؟ ای چه وضعشه اخه؟؟؟؟؟؟؟

  1. م می گوید

   سلام،خیر لازم به تغییر کتبتون نیست این تغیر منابع برای کسانی است که فارغ التحصیل سال ۹۵ به قبل می باشد
   موفق باشید

 7. marzie می گوید

  پس چرا بقیه رشته ها نیستن؟؟؟
  تغییرات درسهای رشته انسانی روهم بذارین لطفا.

 8. زهرا می گوید

  سلام میشه از این سایت منابع رو دانلود کرد؟همون تغییرات رو

 9. نگار می گوید

  چرا هر چی فیزیک ۳ دانلود میکنم همشون ۱۳۸ ص هستن ولی شما گفتین فلان موضوع ب ص ۱۵۲ اضافه شده؟؟؟

 10. فرزانه می گوید

  سلام
  برای فیزیک کلاس ثبت نام کنم؟
  چیکار کنم؟
  خیلی نگران شدم
  میشه با کتاب کمک آموزشی و درسنامه گاج نقره ای خودمو برسونم؟
  لطفا جواب بدین مرسی

 11. ترانه می گوید

  پس زمین شناسی چی ؟؟؟؟

 12. کیوان دلپذیر می گوید

  یعنی من نمیتونم از منبع گاج نقره ای فیزیک پایه چاپ۹۴استفاده کنم؟لطفا پاسخ بدید

 13. ترانه می گوید

  پس چرا در مورد فیزیک ۳ چیزی نگفتین؟

 14. ساسان می گوید

  پس رشته ی ریاضی چی؟؟؟

 15. محمد می گوید

  پس چیمستری؟
  عمومیا؟

 16. فاطمه می گوید

  ببخشید این تعییرات همه با منابع ۹۵ هست؟؟؟

دریافت لینک دانلود