تاثیر سهمیه ها در کنکور

تمام آنچه درباره سهمیه‎های کنکور باید بدانید

آیا می دانید همه داوطلبین کنکور، حداقل یک سهمیه دارند

آیا می دانید سهمیه شما در کنکور چیست و چه تاثیری در رتبه شما دارد؟

تاثیر سهمیه ها در کنکور
تاثیر سهمیه ها در کنکور

تا کنون مطالب زیادی در مورد سهمیه ها در کنکور شنیده اید.  شاید ندانید که همه داوطلبین کنکور جزء یکی از سهمیه ها قرار می گیرند. شاید برای شما هم لازم باشد بدانید که شما جزء کدام سهمیه ها هستید. با خواندن این مطلب می توانید با سهمیه های کنکور آشنا شوید و تاثیر هر یک از سهمیه ها را در کنکور بدانید.

آنچه در این مقاله درباره  تاثیر سهمیه ها در کنکور خواهید خواند:

آشنایی با تاریخچه سهمیه بندی در کنکور

معرفی سهمیه های کنکور

سهمیه مناطق سه گانه

سهمیه شاهد

سهمیه بهیاران و آموزگاران

سهمیه استان های محروم

و …

به گزارش خبرنگار مهر، تاریخچه اعمال سهمیه بندی در پذیرش دانشجو برای رفع محرومیتها به سالهای دور برمی گردد؛ به عنوان نمونه در سال ۱۳۴۸ دانشگاههای شهرستانها تا حدود ۵۰ درصد از دانشجویان خود را از بین داوطلبان محلی انتخاب می کردند.

در سال ۱۳۶۱ داوطلبان به سه گروه کلی داوطلبان آزاد، داوطلبان منطقه ای و داوطلبان نهادها تقسیم می شدند. داوطلبان آزاد، شامل کسانی میشد که دیپلم خود را از استان تهران یا یکی از شهرهای تبریز، ارومیه، رشت، ساری، مشهد، کرمان، زنجان، سمنان، یزد، اراک، اصفهان، کرمانشاه، همدان و شیراز اخذ کرده بودند.

داوطلبان منطقه ای نیز شامل افرادی که جزو منطقه آزاد نبودند میشد؛ البته این داوطلبان درصورت تمایل میتوانستند از سهمیه آزاد استفاده کنند. سهمیه هریک از این گروهها حدوداً معادل یک سوم کل ظرفیت دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی بود.

بخشهای کشور از سال ۱۳۶۳ به پنج منطقه در قالب سهمیه مناطق تقسیم بندی شده (با وقوع جنگ تحمیلی و تبعات ناشی از آن، سهمیه هایی مانند خانواده شهداء، رزمندگان و شاهد (فرزندان شهدا) نیز اضافه شد) و این روند تا سال ۱۳۶۷ ادامه داشت و از سال ۱۳۶۸ به بعد، سهمیه مناطق به سه منطقه تقلیل یافت.

ﻫﺮ داوﻃﻠﺐ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻮد، ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﻳﻜﻲ از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎی ﻣﺼﻮب ﻣﻨﺪرج در دفترچه کنکور شود.

ﺳﻬمیه ﻣﻨﺎﻃﻖ در کنکور:

ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻞ اﺧﺬ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل آﺧﺮ دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺟﺰو ﻳﻜﻲ از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ۱و ۲ و ۳ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ شوند. داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻳﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺑﻮط در ﺑﻨﺪ ۱۶ ﻓﺮم ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ را ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاری می کرد.

ﺗﺒﺼﺮه۱ – ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺳﻲ و ﭘﻨﺠﻤﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﻛﻨﻜﻮر ﺳﺮاﺳﺮی داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ ، ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن و داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺨﺶ ﻣﺤﻞ اﺧﺬ ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دوره ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و دو ﺳﺎل آﺧﺮ دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن و ﻳﺎ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ( ﺳﺎل دوم و ﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن ﻳﺎ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻓﻨﻲ و ﺣﺮﻓﻪ ای و ﻳﺎ ﻛﺎر و داﻧﺶ) ﺟﺰو ﻳﻜﻲ از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ۱، ۲ و یا ۳ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ۲ – ﻓﺎرغ اﻟﺘﺤﺼﻴﻼن دوره ﻫﺎی ﻛﺎرداﻧﻲ ﭘﻴﻮﺳـﺘﻪ آﻣﻮزﺷﻜﺪه ﻫﺎی فنی و ﺣﺮﻓﻪ ای وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﻛـﻪ دوره ﭘﻴﺶ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ را ﮔﺬراﻧﺪه اﻧﺪ، در آزﻣﻮن ﺳﺮاﺳﺮی ﺳﺎل ۱۳۹۳ ﺑﺮ اﺳﺎس بخش ﻣﺤﻞ اﺧﺬ مدرک ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺳﻪ ﺳﺎل آﺧـﺮ دوره دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎن و ﻳﺎ ﻫﻨﺮﺳـﺘﺎن (ﺳﺎل اول، دوم و ﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن و ﻳﺎ ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن)، ﻛﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ کرده اند جزو ﻳﻜﻲ از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ۱، ۲ و یا ۳ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺷﺎﻫﺪ و اﻳﺜﺎرﮔﺮ در کنکور:

دارندگان شرایط ﺑﻨﺪﻫﺎی «اﻟﻒ» ﺗﺎ «د» می توانند ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ باشند.

اﻟﻒ) رزﻣﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ اساس آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﻳﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻳﺠﺎد ﺗﺴﻬﻴﻼت ﺑﺮای ورود رزﻣﻨﺪﮔﺎن و ﺟﻬﺎدﮔﺮان داوﻃﻠﺐ ﺑﺴﻴﺠﻲ ﺑﻪ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ از ﺗﺎرﻳﺦ ۱۳۵۹/۶/۳۱ ﻟﻐﺎﻳﺖ ۱۳۶۷/۶/۳۱ ﺣﺪاﻗﻞ ﺷﺶ (۶) ﻣﺎه ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﻳﺎ ﻣﺘﻨﺎوب داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻲ ﺟﺒﻬﻪ ﻫﺎی ﻧﺒﺮد ﺣﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻃﻞ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪاﻧﺪ.

ب) ﺟﺎﻧﺒﺎزان ۲۵ ﺗﺎ ۶۹ درصد، ﻓﺮزﻧﺪ و ﻫﻤﺴﺮ ﺟﺎﻧﺒﺎزان ۵۰ درصد و ﺑﺎﻻﺗﺮ، آزادﮔﺎن و ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮان آﻧﺎن و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﺮزﻧﺪان و ﻫﻤﺴﺮان ﺷﻬﺪا، ﻣﻔﻘﻮدﻳﻦ و اﺳﺮا و ﺟﺎﻧﺒﺎزان ۷۰ درصد و ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﻬﺪا (ﺧﻮاﻫﺮ، ﺑﺮادر، ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺷﻬﻴﺪ)

ج) ﻓﺮزﻧﺪ و ﻫﻤﺴﺮ ﺟﺎﻧﺒﺎزان ۲۵ ﺗﺎ ۴۹ درﺻﺪ بر اساس آیین نامه اجرایی

د) آن دﺳﺘﻪ از ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻛﺎدر ﺛﺎﺑﺖ، ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ و وﻇﻴﻔﻪ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻛﻪ از ﺗـﺎرﻳﺦ ۱۳۵۹/۶/۳۱ ﺗﺎ ۱۳۶۷/۶/۳۱ ﺣﺪاﻗﻞ ۶ ﻣﺎه ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﻳﺎ ۹ ﻣﺎه ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺷﺮﻛﺖ در ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ در ﺧﻄﻮط ﻣﻘﺪم ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.

ﺳﻬﻤﻴﻪ آﻣﻮزﮔﺎران در کنکور:

افراد شامل این سهمیه آﻣﻮزﮔﺎران دﻳﭙﻠﻤﻪ رﺳﻤﻲ (ﻗﻄﻌﻲ ـ آزﻣﺎﻳﺸﻲ) و ﻳﺎ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺳﺎل در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺗﻌﻴﻴﻦ کرده، ﺧﺪﻣﺖ ﻛـﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ، هستند.

ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﻣﺸـﺎوره ﺑـﺎ ﺳﻬﻤﻴﻪ آﻣﻮزﮔﺎران، ﺑﻮرسیه وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش نیستند.

ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺑﻬﻴﺎران در کنکور:

ﺑﻬﻴﺎران دارﻧﺪه دﻳﭙﻠﻢ ﻧﻈﺎم ﻗﺪﻳﻢ و ﻳﺎ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﻳﺪ (ﻛﺎروداﻧﺶ) ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮور ش ﻛﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻬﻴﺎری اﺷﺘﻐﺎل دارﻧﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ از این سهمیه در کنکور سراسری برای ورود ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری استفاده کنند.

ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﻲ برنامه ریزی علوم پزشکی در سال ۹۲ سهمیه وﻳﮋه ﺑﻬﻴﺎران ﺑﺮای ﻳﻜﺴﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ۹۳-۹۴ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ۵ درصد ﻇﺮﻓﻴﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد، ﭘﺬﻳﺮش ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ رﺷﺘﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎری ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ﻣﺘﻘﺎﺿﻲ در ﻫﺮ اﺳﺘﺎن ﺑﺮای دوره روزاﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﻗﺮار ﮔﺮفته است.

در مورد سهمیه کنکور بیشتر بدانید

بر اساس مصوبات مراجع ذیصلاح، هر یک از داوطلبان در آزمون سراسری دارای سهمیه مشخصی هسـتند. این سهمیه بر اساس اطلاعاتی که داوطلبان در فرم تقاضانامه ثبت نامی تکمیل کرده اند، در کارنامـه اولیه آنان درج خواهد شد (اطلاعات ارسالی داوطلبان در تقاضانامه در زمان قبولی توسـط دانشـگاه محـل قبـولی کنترل می شود).

میزان ظرفیت اختصاص یافته به سهمیه ها بر اساس نسبت شرکت کنندگان سهمیه بندی مناطق است. این سهمیه شامل سهمیه مناطق (منطقه یک، دو و سه) خانواده شهداء، ایثارگران و رزمندگان است.

سهمیه مناطق در کنکور

در تقسیمات کشوری که توسط وزارت کشور تعیین شده است، کشور دارای استان، شهر ، بخش و زیـربخش یا دهستان است. داوطلبان باید توجه داشته باشند که بخش محل تحصـیل سه سال آخر متوسطه برای داوطلبان نظام قدیم و بخش اخذ مدرک پیش دانشگاهی و دو سال آخر متوسطه برای داوطلبان نظـام ترمـی واحدی یا سالی – واحدی در اختصاص سهمیه نهایی آنان تعیین کننده است.

داوطلبانی که در بند ۱۶ فرم ثبت نامی خود در آزمون سراسری، سهمیه ثبـت نامی مناطق را انتخـاب کرده اند، بر اساس سه سال آخر بخش محل تحصیل دارای سهمیه نهایی منطقه یک، دو یا سه خواهند شد.

تذکر ۱ : در صورتی که بخشهای محل تحصیلی سه سال آخر متوسطه داوطلبان از سهمیه مناطق متفاوت باشد، سهمیه داوطلب براساس بخش محل اخذ مدرک تحصیلی بخش مرفه تر (حتی یک سال از سه سال) تعیین می شود.

مثال: اگر داوطلبی سه سال آخر بخش محل تحصیل خود را در بخشهای زیر گذرانده باشـد، سهمیه نهایی این داوطلب منطقه یک خواهد شد:

نکته ۲ : فارغ التحصیلان کاردانی آموزشکده های فنی و حرفه ای، بر اساس بخش محـل تحصـیل سال اول، دوم و سوم هنرستان، دارای یکی از سهمیه های منطقه یک، دو یا سه خواهند بود.

نکته ۳ : داوطلبانی که دو سال آخر تحصیل خود را در خارج از کشور گذرانده اند، جزو منطقه سه محسـوب می شوند.

نکته ۶: کلیه داوطلبان معلول (نابینا، ناشنوا، نیمه بینا، نیمه شنوا و معلولان جسمی حرکتی) جزو سهمیه منطقه سه محسوب می شوند.

سهمیه های ایثارگران و رزمندگان در کنکور

با توجه به تصویب قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، گزینش داوطلبان واجد شرایط براساس این قانون صورت می گیرد.

ایثارگران: همسر و فرزندان شهدا، آزادگان و همسر و فرزندان آنان، جانبازان، همسر و فرزندان جانبازان با جانبازی ۲۵ درصد به بالا، جزو سهمیه ایثارگران محسوب می شوند و تـابع ضـوابط مربوط بـه سهمیه ایثارگران هستند. ظرفیت اختصاصی برای این دسته از داوطلبان ۲۰ درصد از ظرفیت هر کدرشـته محـل است و حدنصاب نمره این داوطلبان ۸۰ درصد نمره گزینش آزاد برای تمامی رشته های تحت پوشـش وزارت بهداشت (رشته هایی که در دانشگاههای علوم پزشکی ارائه می شوند) و ۷۰درصد نمره گزینش آزاد برای سایر رشته هاست.

رزمندگان: رزمندگان (با حداقل شش ماه حضور در جبهه) جزو سهمیه رزمندگان محسوب می شوند و تابع ضوابط مربوط به سهمیه رزمندگان هستند. حدنصاب نمره برای این داوطلبان ۷۵ درصد نمره گزینش آزاد در رشته محل مورد نظر است.

خانواده شهدا: پدر، مادر، خواهر و برادر شهید جزو سهمیه خانواده شهدا محسوب می شوند و تابع ضـوابط مربوط به سهمیه خانواده شهدا هستند.

داوطلبان مشمول سهمیه رزمندگان سپاه پاسداران و وزارت جهاد کشاورزی از سـال ۱۳۶۸ به بعد و داوطلبان مشمول سهمیه های رزمندگان و ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران از سال ۱۳۷۶ به بعد، فقط یکبار می توانند با استفاده از سهمیه مربوط در رشته های تحصیلی دوره روزانه پذیرفته شوند. این داوطلبان مجاز به استفاده مجدد از سهمیه نیستند.

داوطلبانی که با استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران در دوره های نوبت دوم (شـبانه)، پیام نور، غیرانتفـاعی، نیمه حضوری، مجازی و پردیس های خودگردان آزمون سراسری پذیرفته شوند، در صـورت انصراف از قبولی اولیه، منحصراً یک بار دیگر مجاز به استفاده از سهمیه مذکور خواهند بود.

گزینش آزاد: در کلیه کد رشته محل ها، انتخاب کنندگان بدون توجه به سهمیه و گزینش بـومی، صرفاً براساس نمره مرتب شده و نمره آخرین نفر پذیرفته شده هرکد رشته محل که صرفاً براساس ظرفیت آن کد رشته محل تعیین می شود، نمره گزینش آزاد نامیده می شود.

نکات مهمی که باید داوطلبان به آن دقت کنند

نکته ۱: سهمیه های منطقه یک، دو، سه و خانواده شهداء در کد رشته محل هایی که داوطلب، بومی آن کدرشته هاست اعمال می شود؛ در واقع داوطلب دارای سهمیه منطقه سه اگر در کدرشته ای بومی محسوب نشود، در قسمت آزاد گزینش خواهد شد و در سهمیه منطقه سه گزینش نمی شود . برای روشن تر شدن مطلب، به این مثال توجه کنید:

فرض کنید که داوطلبی، بومی استان یزد بوده و دارای سهمیه منطقه سه در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی است. چنانچه این داوطلب متقاضی رشته مهندسی معماری در دانشگاههای یزد، اصفهان یا چهارمحال- بختیاری باشد، با توجه به اینکه نوع گزینش بومی رشته مذکور ناحیه ای است، بومی این استانها محسـوب می شود و در بین داوطلبان هم سهمیه خود یعنی منطقه سه گزینش خواهد شد ؛ اما اگر این داوطلب، متقاضی رشته مهندسی معماری دانشگاه تهران یا زنجان یا زاهدان باشد، از آنجا که بومی (هم ناحیه ای) این استانها نیست، در سهمیه آزاد به رقابت با سایر داوطلبان خواهد پرداخت .

نکته ۲ : با توجه به اجرای قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران، مصوب مجلس شورای اسـلامی، از آزمون سراسری سال ۱۳۹۳ سهمیه شاهد به سهمیه ایثارگران تغییر یافته است.

نکته ۳: کلیه داوطلبان مشمول سهمیه ایثارگر و رزمنده، فقط یکبار می توانند با استفاده از سـهمیه مـورد نظر در رشته های تحصیلی دوره روزانه آزمون سراسری پذیرفته شوند (برای داوطلبان ایثارگر از سال ۷۶ به بعد و رزمنده از سال ۶۸ به بعد) و حتی در صورتی که در رشته قبولی ثبت نام کرده یا نکرده باشند، حق استفاده مجدد از سهمیه مذکور را در آزمون سراسری نخواهند داشت. همچنین این دسته از داوطلبان، در صـورت پذیرفته شدن (سال ۱۳۸۷ و قبل آن) در دوره هایی به غیر از دوره روزانه (شبانه، پیام نور، غیرانتفـاعی، نیمه حضوری و مجازی) در صورت انصراف از رشته قبولی می تواننـد مجدداً فقـط یـک بار دیگـر در آزمـون سراسری از سهمیه استفاده کنند.

سایر سهمیه ها(تسهیلات)

سهمیه مناطق محروم

۴۰ درصد ظرفیت هر یک از کد رشته های دوره روزانه ۹ استان محروم شامل استان های (ایـلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهکیلویـه و بویراحمـد، لرسـتان، هرمزگان) به داوطلبان بومی خود این استان ها اختصاص دارد.

بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور تأمین نیروی متخصـص اسـتان هـای ایـلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان،کردستان، کرمانشاه، کهکیلویه و بویر احمـد، لرسـتان و هرمزگان در رشته های مورد نیاز برحسب نظر استانداری های این استانها و بـه تعـداد ۵۰۰ نفر به نسبت شانس قبولی هر یک از استانها در دانشگاهها تقسیم می شوند.

سهمیه داوطلبان شهرستانهای جنوب استان کرمان (جیرفت، عنبرآباد، کهنوج، رودبار، قلعه گنج و منوجان) و بخش بشاگرد در استان هرمزگان

بر اساس مصوبه شصتمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون سراسری، داوطلبان بومی شهرستانهای مذکور که سه سال آخر تحصیلات دوره متوسطه آنان (سال دوم، سوم و پیش دانشگاهی) در این شهرستانها یا یکی از بخشهای تابع آن بوده است، می توانند کدرشته های اختصاصی این شهرستانها را از بخـش های مربوط در این دفترچه انتخاب کنند.

در صورت پذیرفته شدن در این کدرشته ها، داوطلبان باید گواهی مربوط را در زمان ثبت نام به موسسه هایی که در آن قبول شده اند، ارائه کنند، در غیر این صورت، قبولی آنها لغو می شود. پذیرفته شدگان مشمول تسهیلات این طرح باید متعهد شوند که به مدت دو برابر مدت تحصیل در مناطق محروم استان خود خدمت کنند.

سهمیه داوطلبان زلزله زده شهرستانهای اهر، ورزقان و هریس استان آذربایجان شرقی

بنا بر مصوبه ۷۳۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۹۲ داوطلبان بومی(اقامت یا یکی از سه سال آخر تحصیل) کلیه بخشهای شهرستانهای اهر، ورزقان و هریس می توانند از سهمیه اختصاصی به خود (در قسمت ظرفیت های اختصاصی به مناطق محروم) استفاده کنند.

سهمیه داوطلبان شهرستان ابوموسی

در راستای اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر اختصاص سهمیه برای داوطلبان شهرستان ابوموسی در آزمون سراسری، پذیرش داوطلبان بومی ابوموسی در دانشگاه هرمزگان، همانند شرایط پذیرش رزمندگان است (سهمیه ۴۰ درصدی ظرفیت با اعمال ۷۵ درصد حدنصاب گزینش آزاد).

تبصره۱- سکونت مستمر داوطلب به مدت سه سال در شهرستان ابوموسی ملاک بومی بودن است.

تبصره۲- چنانچه داوطلبان واجد شرایط حدنصاب لازم را در رشته های دانشگاه هرمزگان کسب نکنند در دانشگاه پیام نور ابوموسی جایابی و معرفی می شوند.

سهمیه بهیاران

مطابق ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای شماره ۱، دارندگان دیپلم بهیاری مورد تأیید آمـوزش و پرورش که بند ۲۴ تقاضانامه ثبت نامی را علامتگذاری کرده اند، چنانچه مجاز به انتخاب رشته شـده باشـند، در صورت انتخاب کدرشته های پرستاری با نمره کل زیرگروه یک گروه آزمایشی علوم تجربـی که رشـته پرستاری در این زیرگروه قرار دارد و احتساب با تأثیر مثبت نمره درس تخصصی بهیاری با ضریب ۴ گزینش خواهند شد. ضمناً گزینش این گونه داوطلبان برای سایر رشـته ها با نمره کل بدون احتساب دروس تخصصی بهیاری خواهد بود.

سهمیه آموزگاران

حدود ۸۰ درصد از ظرفیت رشته راهنمایی و مشاوره به سهمیه آموزگاران وزارت آموزش و پرورش اختصـاص می یابد.

تعهدات پذیرفته شدگان سهمیه های مختلف

پذیرفته شدگان دارای سهمیه نهایی منطقه یک، ایثارگر و رزمنده در صورت پذیرفته شدن یک برابـر مدت تحصیل تعهد خدمت دارند.

پذیرفته شدگان دارای سهمیه نهایی منطقه دو یا سه، در صورت پذیرفته شدن دو برابر مدت تحصیل تعهد خدمت دارند.

تبصره ۱: میزان تعهد خدمت سهمیه مناطق، فقط برای پذیرفته شدگان دوره روزانه است و پذیرفتـه شدگان سایر دوره ها شامل تعهد خدمت نخواهند بود.

تبصره ۲: پذیرفته شدگان دارای سهمیه نهایی منطقه دو یا سه، در صورتی که حداقل سهمیه منطقه یک یا سهمیه آزاد را در کدرشته محل قبولی کسب کنند به تشخیص دانشگاه یک برابـر مدت تحصیل تعهد خدمت دارند.

تبصره ۳: تعهدات پذیرفته شدگان کد رشته های خاص (به عنوان نمونه مخصوص داوطلبان استان یا شهر خاص، بورسیه ها یا مناطق محروم) بر اسا قراردادهای منعقد شده بین نهادهای مربوط صورت می پذیرد و مشمول موارد فوق نیست.

 

یک خبر بسیار عالی برای کنکوری ها:

دوست کنکوری من
دکتر کاویانی به صورت روزانه پست های انگیزشی و آموزشی بسیار مهمی را در پیج اینستاگرام مکتبستان منتشر میکنن.
به شما توصیه میکنیم برای موفقیت در کنکور حتما این مطالب را در پیج اینستاگرام ببینین:

اینستاگرام مکتبستان
مشاوره کنکور
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

77 نظرات
 1. abbas nasimi می گوید

  سلام مدرسه نمونه دولتی در منطقه دو چند درصد در کنکور تاثیر دارد؟ اگر امکانش هست کسی میدونه به ایمیلم پاسخ بده abbas.nasimi@yahoo.com

 2. سرینا می گوید

  سلام خسته نباشید
  من نظام جدیدم (دوازدهم انسانی ) و در یزد زندگی میکنم (منطقه دو) و هدفم دانشگاه تهران هست !!!
  من نمیدونم برای قبولی در تهران رتبه در سهمیه مهمه یا کشوری!!!
  از هرکس میپرسم جواب درست و حسابی بهم نمیده و این خیلی منو ازار میده !!
  یک جا دیده بودم که رتبه در سهمیه فقط بای دانشگاه های بومی پذیر هستش
  ولی تهران بومی پذیر نیست و به جای رتبه سهمیه رتبه کشوری من با دو منطقه دیگه محاسبه میشه !!!
  میشه من رو از این سردرگمی نجات بدین؟

 3. Kazemi می گوید

  سلام ، خواستم ببینم سهمیه ی جانبازی ۴۰٪ چقد حدودا تو رتبه تاثیر داره؟!

 4. دریا می گوید

  سهمیه معلولان و کم بینا ها به چه صورته؟

 5. علی می گوید

  سلام یه سوال دارم اونم اینکه من پدربزرگم ۲۵ درصد جانبازی داره میتونم برای کنکور خودم استفاده کنم؟!

 6. طاها می گوید

  با سلام. خدمت همه، ببخشید اینکه مثلا من در مدرسه تیزهوشان باشم و کنکور بدم، و محل سکونت من روستا باشه آیا تاثیری در رتبه کنکور داره؟ اگه داره لطفا توضیح بدید، با تشکر

 7. جواد می گوید

  سلام خسته نباشید من سال اول تحصیلیم رو که همان دهم است در منطقه دو تحصیل کردم میخواستم بدونم که اگر دوسال دیگر رو در منطقه سه درس بخونم منطقه نهاییم در کنکور چه منطقه ای میشه؟؟؟؟

 8. فاطمه می گوید

  سلام آیا نوه ی جانباز هم سهمیه داره؟

 9. Mohammad می گوید

  با سلام
  لطفا مشخص کنید برای من،کد ایثارگری پدرم برای حضور در جبه را دارم،رزمنده را باید انتخاب کنم یا ایثارگران.پدرم فقط حضور در جبه را دارد و جانباز نیست.

 10. Sobhan می گوید

  سلام,خسته نباشید,ببخشید برای کنکور ۹۸ آیا سهمیه نظام جدیدا از نظام قدیمیا بیشتره یعنی برای نظام جدیدا سهمیه بیشتری میذارن؟

 11. علی اصغر می گوید

  ببخشین یه سوال دیگاه هم داشتم
  بچه های کم شنوا در درس زمین شناسی چقدر وقت دارند برای هرتست ؟

 12. علی اصغر می گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید
  اینجانب کم شنوا هستم
  و میخواستم بدونم بچه های کم شنوا که منطقه سه حساب میشوند و در دروس عمومی ۱/۳ برابر وقت دارند و در دروس شیمی و فیزیک و ریاضی هم ۱/۵ برابر وقت دارند .
  در درس زیست چقدر وقت دارند ؟
  و همچنین
  کسی که منطقه سه اصفهان است دانشگاه همدان را انتخاب کند آیا سهمیه تاثیری خواهد داشت یا نه ؟

 13. فرناز می گوید

  سلام من تمام دوران تحصیلم رو در منطقه۳ گذراندم ولی در فرم ثبتنامی ادرس را در جایی دیگر(منطقه۱)نوشتم.ایا این تاثیری در قبولی من ایجاد میکنه؟مثلا در سهمیه در گزینش یا هرچیز دیگر؟ایا بهتر است ادرس را هم در همان شهری که تحصیل کردم بدم

 14. هانیه می گوید

  سلام,خواهش میکنم جوابمو بدین,من شنیدم میگن واسه ثبت نام فقط از یک سهمیه میشه استفاده کرد,یا سهمیه ایثارگران یا سهمیه منطقه,درست میگن ؟؟یعنی نمیشه از جفت سهمیه ها استفاده کرد؟؟!

 15. محدثه می گوید

  ببخشید من ده جز از قران رو حفظم سهمیه ندارم برا تجربی؟

  1. علی می گوید

   ابوالفضلی این دیگه سهمیه برا چیشه 😐

 16. mahsa می گوید

  سلام اگه من سال آخر رو در منطقه۲ درس بخونم سهمیه چطور محاسبه میشه برام؟

 17. sobhan می گوید

  سلام خسته نباشید
  من کمک پرستار هستم و الان تصمیم دارم دوباره کنکور بدم برای رشته پرستاری
  می خاستم بدون کنکوری که من شرکت می کنم مختص رشته خودم هست یا نه همون کنکوری هسته که بقیه بچه های تجربی شرکت می کنن
  باید درس های مربوط به کمک پرستاری بخونم یا درسهای مربوط به دبیرستان
  ممنون می شم اگر جواب بدین

 18. مشاور آموزشی می گوید

  با سلام. دوست عزیز سهمیه ها هیچ تاثیری در قبولی شما یا دیگر دانش آموزان در کنکور ندارند چون هر دانش آموزی در سهمیه خودش سنجیده میشود. به طور مثال وقتی ۶۰۰ هزار داوطلب در رشته تجربی وجود دارد و رتبه کشوری شما، به فرض ۱۱۰۰۰ میشود با کل دانش آموزان از جمله بچه های دارای سهمیه سنجیده می شوید اما در همین زمان، رتبه سهمیه شما ۲۰۰۰ شده است که اگر سهمیه منطقه یک باشید یعنی این رتبه را بین ۹۰ هزار نفر کسب کرده اید که فقط و فقط بچه های منطقه یک هستند نه سایر مناطق و نه سایر سهمیه ها. همانطور که خودتان بهتر می دانید پذیرش در کنکور بر اساس رتبه سهمیه است نه رتبه کشوری. پس سهمیه ۲۵ درصد یا ۵ درصد تاثیری در قبولی شما ندارد. با آرزوی موفقیت و سلامتی شما

 19. احمد می گوید

  سلام من برادر شهیدم امسال کنکور ریاضی شرکت میکنم میخوام بدونم از سهمیه خانواده شهدا استفاده کنم بهتره یا منطقه ۳ آخه میگن تاثیر سهمیه خانواده شهدا اون قدرها نیست لطفا کمکم کنین ممنون

  1. ا می گوید

   سلام فرقی نداره چون یکیش لحاظ میشه…

 20. P. B می گوید

  با سلام. هر یک از دو فرزند ایثارگر مشمول استفاده از سهمیه در یک سال و دو مقطع مجزا میشوند؟ یا سهمیه فقط به یک فرزند تعلق میگیرد؟

 21. neda می گوید

  سلام من سال۹۰از سهمیه ۲۵درصدی جانبازان استفاده کردم و شبانه قبول شدم ولی ادامه ندادم و فوق دیپلم گرفتم و درس رو رها کردم، دوباره میخام کنکور بدم میتونم از سهمیه ام استفاده کنم؟؟

 22. یوسف می گوید

  با سلام.من ک پایه دهم رو منطقه ۲ خوندم الان اگه پایه ۱۱ و ۱۲ رو منطقه ۳ بخونم سهمیه منطقه ۳ محسوب میشم

 23. طاهره می گوید

  سلام من سال دوم و سوم دبیرستان منطقه ۳ بودم ولی امسال که چهارم هستم اومدم منطقه ۱ میخاستم بدونم اگر ترم دوم چهارمم رو برم منطقه ۳ و مدرک پیش دانشگاهی ام را اونجا بگیرم برای منطقه ۳ بودنم مشکلی پیش نمیاد ؟ چون ترم اول منطقه یک بودم ؟

 24. سبحان می گوید

  با سلام افراد معلول و کسی که زیر حمایت بهزیستیه سهمیه داره؟؟؟

 25. شقایق می گوید

  سلام درسته که میگن سال دوم دیگه سهمیه منطقه نداریم

 26. فاطمه می گوید

  سلام آیا مدارس تیزهوشان سهمیه متفاوتی در کنکور دادند?

 27. بهرنگ می گوید

  چرا همه چیز شده سهمیه بازی و پارتی داشتن!
  یعنی بقیه که ندارن باید برم سر به بیابون بذارن!
  وقتی تلاش و کوشش بره تو حاشیه و این چیزا مد نظر باشه باید هم اختلاف طبقاتی پیش بیاد …
  امیدوارم به خودمون بیایم …

  1. عرفان حبیب زاده می گوید

   شما هیچ وقت حق نداری خودتو با اون فرزند شهیدی که هر شب تا صبح ب خاطر پدرش گریه میکنه یکی بدونی

   1. فاطمه می گوید

    سلام ببخشید که اینو میگم ولی اون کسی که پدرش فوت کرده چه فرقی داره با فرزند شهیدکه هیچ سهمیه ای نداره

 28. محمدرسول می گوید

  سلام…خواستم بدونم منطقه۳بهتره یا ایثارگر۵ درصد؟
  با رتبه۱۴۸۶ سهمیه ایثارگر ۵درصد میشه به پزشکی و دندان و دارو سراسری یا آزاد امیدوار بود؟ چه دانشگاه هایی؟

 29. Fatima می گوید

  سلام وقتتون بخیر.تشکر از پاسخگوییتون.من پدرم ۱۲ماه جبهه داوطلبانه دارن اما کارت ایثارگری ندارن من تو سایت سنجش فقط سهمیه رو زدم و یه کد پاسداری که پدرم داشتن.الان از کجا بفهمم که تایید شده یا نه؟ یه سوال دیگه هم داشتم خدمتتون ؛ من لیسانس دولتی دارم امسال کنکور تجربی دادم ایا میتونم تحصیل رایگان تو رشته های پزشکی یا دندون پزشکی داشته باشم؟ اگر باید شهریه بدم مثل پردیس خودگردان هست یا کمتره؟با تشکر

 30. مپهیار می گوید

  سلام من بواسطه ی تحصیل در خارج از کشور دارای سهمیه ی مناطق ۳ قرار گرفته ام ولی به هتگام گزینش چه باید بکنم از آنجا که در آنجا هیچ دانشگاه سراسری بومی وجود ندارد

 31. user می گوید

  منطقه ۳ بهتره یا ۵٪ ایثارگر ؟

 32. محمد جواد می گوید

  سلام
  میخواستم ببینم واسه سهمیه ۵درصدرزمندگان باید چ طوری باید ثبت نام کنم؟؟ کارتم دارم

 33. هاینه می گوید

  سلام.روز شما بخیر.فرزند جانباز ۲۵ درصد هستم. سال ۹۱ کنکور کارشناسی شرکت کردم که اون زمان سهمیه انتخاب رشته داشتیم نه سهمیه تو رتبه و بعد کنکور نمیدونم که این سهمیه انتخاب رشته تو قبولیم تاثیر داشته یا نه که روزانه قبول شدم.الان تصمیم دارم آزاد شرکت کنم .با توجه به اینکه امسال فرزندان جانبار ۲۵ درصد سهمیه در رتبه دارند آیا الان تو آزاد سهمیه دارم یا خیر؟یا اول باید مطمین بشم که با سهمیه انتخاب رشته قبول شدم یا خیر؟

 34. سعیده می گوید

  سلام. تاثیر سهمیه اعلام شده از سازمان سنجش چطوری. برای زیر ۲۵درصد

 35. محمد می گوید

  سلام
  من پدرم ۱۲ ماه در جبهه بوده بعدش که از جبهه اومد سربازیش رو هم بهش معاف زدن
  میخواستم ببینم مشمول سهمیه ای در کنکور ۹۶ هستم ؟

 36. m می گوید

  سلام
  در کنکور ۹۶ سهمیه تاثیری دارد یا حذف شده؟
  اگر حذف نشده سهمیه آزادگی و جانبازی چطوری روی رتبه تاثیر میذاره؟
  ممنون میشم پاسخ بدید

 37. مهديس می گوید

  سلام.میشه لطفا بگید سهمیه شاهد دقیقا چی میشه ؟

 38. Sali می گوید

  سلام من ۳سال اخر منطقه سه بودم اگه کنکور شرکت کنم و به هیچ سوالی جواب ندم رتبم حدودا چقدر میشه

 39. عسل می گوید

  ســـــــــــــــــــــــلام. لطفا هرکی جواب سوال منو میدونه دریغ نکنههههههههههههههههههه
  بچه ها لطفاااااااااااااااااااااااااااااا یکی جواب بده
  اگــــــــــــــر کسی پدرش ۱۲۰۰ روز حضور در جبهه داشته باشه
  (جنگ تن به تن). اما کارت ایثارگر نداره. خب الان من چطور میتونم از این سهمیه بابا استفاده کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ لطفا هرکی میدونه بهم بگه. مگه سهمیه رزمندگان هم شماره کارت ایثارگری میخواد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من کل اینترنت رو گشتم جواب سوالم نیست. لطفا یکی جواب بـــــــــــــــــــده دارم دیوونه میشم اخه. 🙁
  دکتررررررررررر لطفا اگه خودتون میدونید جواب بدید.
  بچه ها هرکی اطلاعاتی داره. دریغ نکنه

  1. یه آریایی می گوید

   سلام من که میگم از سهمیه استفاده نکن و بیخیالش شو
   با تلاش خودت پیش برو

  2. somaye می گوید

   پیشنهاد میکنم که بری به بنیاد شهید و ایثارگری شهرتون سر بزنی تا تکلیفت روشن شه

 40. زینب می گوید

  سلام ببخشید من من سهمیه منطقه ۳ (خارج از کشور)دارم میخواستم ببینم رتبه کشوری چطور با این سهمیه حساب میشه وچقدر کمک میکنه
  لطفاً جواب بدید…. با تشکر

 41. امیرحسین می گوید

  سلام من برادر شهید هستم می خواستم بدونم چقدر تو کنکور برام تاثیر داره؟

 42. مهسا می گوید

  سلام ببخشید دایی شهید هم سهمیه دارد یا نه؟؟

 43. مهسا می گوید

  سلام باعرض خسته نباشید،
  کمیته امداد یا بهزیستی هیچ سهمیه ای نداره؟؟

 44. کوروش می گوید

  با سلام و خسته نباشید ، پدربنده جانباز ۲۰ درصد هستند و کارت ایثارگری دارن با ثابقه ۳۶ ماه جبهه میخواستم بدونم ایا در سهمیه های کنکور تاثیری دارند یا نه؟

 45. نسیم می گوید

  سلام ببخشید میخواستم بدونم با تاثیر ۲۵درصدی سهمیه ایثارگری حداقل تراز لازم برای قبولی تو رشته پزشکی تو دانشگاه تبریز چقدر هست ؟؟؟؟

 46. مهدی خدمتی می گوید

  سلام پدر من از نیروهای مسلح جانبازی دارد ایا در کنکور تاثیری دارد؟

 47. مستر سوال می گوید

  سلام خسته نباشید..گویا سهمیه ایثارگران در کنکور ۹۶ حزف شده میشه لطفا بگید امکان بازگشتش هست یا نه؟؟

 48. ماهرو می گوید

  با سلام پدر من از کارکنان نیروهای مسلح ،و در حین ماموریت دچار مسدومیت شده ولی کارت جانبازی یا ایثارگری نداریم ….آیا به من سهمیه ای تعلق میگیرد؟؟؟

 49. zahra می گوید

  با سلام من یه سوال داشتم شما میگن که سهمیه رزمندگان شامل کسایی میشه که ۶ ماه در جبهه بودن پدر من یک سال و پنج ماه جبهه بوده کارت ایثار هم داره ایا به درد میخوره ؟خواهش میکنم جوواب بدید

 50. negar می گوید

  سلام،من میخواستم بدونم اگ پنچ درصدسال چهارم بگیرم باسهمیه ۲۰درصدی.جانبازی پدرم چقدتاثیرداره؟وبااین شرایط باید رتبم چندبشه برای پرستاری؟

 51. حسین می گوید

  سلام من فرزندجانباز وآزاده هستم و ۶۰درصدسهمیه شاهد دارم میشه بگین رتبم برای پزشکی گیلان_رشت باید چقدر باشه بدون سهمیه؟

 52. لیلی می گوید

  سلام
  من پدرم ۱۸ ماه در جبهه بوده البته در دوران سربازیش
  مشمول سهمیه ای نمیشم؟

  1. مهدیه می گوید

   نه چون برا سربازی بوده

 53. مریم می گوید

  سلام من سال چهارم هستم بابام هم کارت ایثارگرداره ایا تو سهمیه کنکور تاثیر داره؟

 54. مریم می گوید

  سلام من سال چهارم هستم بابام هم کارت ایثارگر داره ایا تو سهمیه کنکور تاثیر داره؟

 55. مریم می گوید

  سلام من سال چهارم هستم بابام هم کارت ایثارگر داره ایا تو سهمیه کنکور تاثیر میزاره؟

 56. تینا می گوید

  سلام ببخشید میخاستم بدونم اگه خانوادم جزوه شهدا نباشن و من در تهران زندگی کنم حداقل برای قبولی تو رشته های پزشکی تو دانشگاهای روزانه یا شبانه چقد شانس دارم و حداقل رتبه من باید چقد باشه

  1. مسعود می گوید

   با سلام بچه های ایثارگری میتونن از سهمیه پدرشون استفاده کنند؟

 57. rezzzzzzzza می گوید

  آقا من کنکور دادم بهترین دانشگاه دولتی روزانه تو گیلان قبول شدم الان تو کارنامم واسه سهمیه قبولی نوشته ایثارگرانو تو سهمیه ثبت نامیم هم نوشته آزاد ولی من هیچکسم ایثارگر نیست موقع ثبت نامم چیزی تو قسمت مربوط ب ایثارگریو اینجور چیزا ننوشتم چرا اینطوری شده فقط یه دایی شهید دارم ک فک کنم اصلا به اون ربط نداره الان من چه کنم واسه ثبت نام دانشگاه واسم مشکل پیش نمیاد؟ ازم مدارک ایثارگری نمیخوان؟

  1. مریم می گوید

   احتمالا سهمیه مادرتون ب نام شما زده شده

   1. مجید می گوید

    خخخخخ

   2. بهرنگ می گوید

    چند دقیقه تنفس لطفاً …. خیلی ج خوبی بود.

 58. رضا می گوید

  سلام.ببخشید من منطقه۳هستم.و پدرم هم ۸سال جبهه داره و شغلشم نظامی هستش.سهمیه ایثارگری شامل من میشه یانه؟

 59. نگین می گوید

  با سلام و احترام خدمت جنابعالی میخواستم بودنم که آیا حفظ جزء های قرآن تاثیری در کنکور دارد؟؟؟ من سال دهم ، رشته ی ریاضی هستم

  1. مهلا می گوید

   ن بابا :/

  2. لعیا می گوید

   حافظ کل قران بله سهمیه داره ولی انچنانی نه

 60. فیروز می گوید

  سلام
  من منطقه ی ۲ هستم و از سهمیه ۲۵ درصد به بالای جانبازی پدرمم برخوردارم.
  اگه رتبم ۲۰ هزار بیاد با سهمیه چقد میشه؟

  1. محمد می گوید

   ۱۸۰۰یعنی رتبه خودت را در۰/۰۹باید ضرب کنی میشه رتبه واقعی

 61. فاطمه می گوید

  سلام اقای کاویانی
  میخواستم بدون تاثیر مناطق تو کنکور بیشتره یا سهمیه رزمندگان ؟؟؟
  میشه جواب بدید
  به ایمیلم بفرستید مرسی

 62. زهرا می گوید

  سلام
  خسته نباشین
  ببخشید من سال دوم دبیرستانم منطقه یک
  اگه سال بعد وسال بعدش برم منطقه ۳ ینی هیچ سهمیه ای ندارم؟؟
  هیچ راهی نیست که منطقه سه حساب بشم؟؟؟
  لطف میکنین اگه زود تر جوابمو بدین
  خیلی ممنون .خدانگهدار
  منتظرم.
  اگه هر راهی هست بهم بگین
  مچکر

 63. غلی می گوید

  اگه یکی خودش معلولیت جسمی داشته باشه هم سهمیه داره؟؟؟

دریافت لینک دانلود
بیش از 3 ساعت فیلم و صوت مشاوره کنکور رایگان
این پیشنهاد فقط یک بار ارائه می شود و پیشنهاد می کنیم این فرصت را از دست ندهید
شما فقط یک بار فرصت دریافت این هدیه ردنشدنی را دارید !
برای دانلود کافی است ایمیلتان را وارد کنید
برای دانلود کافی است ایمیلتان را وارد کنید
برای دانلود کافی است ایمیلتان را وارد کنید
هر هفته یک فیلم مشاوره رایگان می خواهید؟