بررسی تغییرات منابع کنکور ۹۵

بررسی تغییرات منابع کنکور ۹۵

هرساله کتاب های درسی مورد تغییرات جزیی یا کلی قرار میگیرند که این تغییرات باعث آشفتگی افرادی که قصد امتحان دو یا چندباره  در آزمون سراسری داشتند، شده است . از این رو با انتشار تغییرات منابع کنکور ۹۵ سعی کردیم اقدامی هر چند کوچک در جهت کمک به شما دانش آموزای عزیز این مرز و بوم برای رسیدن به اهداف بزرگتان بردارد

تغییرات منابع کنکور 95
تغییرات منابع کنکور ۹۵

 

بررسی تغییرات منابع کنکور ۹۵

تغییرات منابع کنکور ۹۵ – ریاضی بدون تغییر

تغییرات منابع کنکور ۹۵ – ادبیات بدون تغییر

تغییرات منابع کنکور ۹۵ – دینی – بدون تغییر

تغییرات منابع کنکور ۹۵ – زبان –  بدون تغییر

تغییرات منابع کنکور ۹۵ – عربی – تغییر جزیی

تغییرات منابع کنکور ۹۵ – زیست تغییر کلی

تغییرات منابع کنکور۹۵ – شیمی – پایه جزیی -پیش کلی

تغییرات منابع کنکور۹۵ : فیزیک::

تغییرات منابع کنکور۹۵ – فیزیک۱ – بدون تغییر

تغییرات منابع کنکور۹۵ – فیزیک۲ – تغییرات جزیی ولی مهم

تغییرات منابع کنکور۹۵ – فیزیک۳ – تغییرات کلی در متن درس و مسائل

تغییرات کتاب های کنکور۹۵ – فیزیک پیش -تغییرات بسیار جزیی در فصل اول

 

در ادامه تغییرات جز به جز را مشاهده خواهید کرد.

 

تغییرات منابع کنکور ۹۵ – زیست ۱ (سال دوم)

فصل ۱

ص ۳ خودآزمایی ۱-۱ اضافه شده است .

ص ۷ اضافه شدن شکل ساختار کلی استرویید ها .

حذف تعدادی از فعالیت های انتهایی فصل .

** تغییری مشترک در تمامی فصل ها حذف تعدادی از سوالات خودآزمایی هاست **

 

فصل ۲

ص ۱۴ شکل تریکودینا تغییر داشته

ص ۱۷ فعالیت ۱ – ۲ کار با میکروسکوپ با تغییر متن و شکل همراه بوده

ص ۲۴ اضافه شدن شکلی جدید از دیواره و پلاسمودسم ها

ص ۳۱ شکل واکویل ضربان دار و مرکزی تغییر داشته

ص ۳۵ اضافه شدن شکل انتقال فعال

ص ۳۷ اضافه شدن شکل اسمز سلول های گیاهی و جانوری

ص ۳۸ شکل فعالیت ۷ – ۲ تغییر داشته

 

فصل ۳

ص ۳۹ – ۴۱ اضافه شدن رده بندی جانداران و شکل های مربوط به اونا + اضافه شدن بیشتر بدانید

ص ۴۸ اضافه شدن شکل برش عرضی ساقه و ریشه گیاهان تک لپه ای و دو لپه ای

ص ۵۰ شکل نمای طولی آوند های چوبی تغییر داشته

ص ۵۲ اضافه شدن بیشتر بدانید

 

فصل ۴

ص ۶۴ اضافه شدن شکل مخل اتصال روده کوچک و بزرگ + اضافه شدن بیشتر بدانید

ص ۶۵ اضافه شدن شکل طول لوله گوارش جانوران گیاه خوار و گوشت خوار

فصل ۵

ص ۷۰ اضافه شدن شکل اسپیرومتر و اسپیروگرام

 

فصل ۶

ص ۸۱ اضافه شدن شکل ساختار رگ های خونی

ص ۸۴ اضافه شدن شکل تبادل مواد مویرگ های خونی و مایع بین سلولی

ص ۹۲ اضافه شدن شکل ساختار سلول های درون پوست

ص ۹۳ شکل مسیرحرکت مواد در عرض ریشه تغییر داشته

ص ۹۴ اضافه شدن شکل عدسک در تنه درختان

حذف فعالیت انتهایی فصل

فصل ۷

ص ۱۰۶ اضافه شدن شکل برش طولی کلیه گوسفند

 

فصل ۸

ص ۱۱۴ اضافه شدن شکل باله ها و بادکنک شنای ماهی

ص ۱۱۶ شکل ساختار سارکومر تغییر داشته

ص ۱۱۹ شکل ساختار استخوان دراز و اسفنجی تغییر داشته

 

تغییرات منابع کنکور ۹۵ – زیست ۲ (سال سوم)

این تغییرات از تغییر جلد کتاب تا اضافه شدن یا حذف برخی مطالب بود . البته عمدتا شامل تغییر اشکال کتاب بود . و بنظرم نسبت به شیمی پیش دانشگاهی تغییرات زیاد و مهمی محسوب نمیشود

در بررسی این تغییرات اولین چیزی که مشاهده کردیم ، در مقدمه کتاب بود ، که عبارت ” طرح سوال از جدول های کتاب در ازمون سراسری ممنوع میباشد ” حذف شده بود . پس با این وجود دست طراح ها از قبل بیشتر باز گذاشته شده و باید حتما این جدول های مهم رو مورد مطالعه قرار دهید؛ البته تعدادی از این جدول ها در چاپ جدید تبدیل به بیشتر بدانید شده اند

 

فصل ۱

اضافه شدن یک فعالیت تنها چیزی است در این فصل میبینیم(ص ۱۷ چاپ جدید)

فصل ۲

بجای دود سیگار از واژه دود ” تنباکو ” استفاده کرده(ص ۳۸ چاپ جدید)

تغییر اکثر شکل ها

روش تشریخ مغز با توضیحات مفصل تری اورده شده نسبت به کتاب قبلی . همچنین شکل های کتاب قبلی با شکل های جدید جایگزین شده اند)ص ۴۹ چاپ جدید(

فصل ۳

اضافه شدن تشریح چشم در قالب یک خود ازمایی (ص ۶۱ چاپ جدید)

تغییر بیشتر شکل ها + اضافه شدن یا حدف بعضی از خودآزمایی ها(ص ۷۸ )

فصل ۴

مکانیسم خودتنظیمی منفی و مثبت ب انتهای فصل منتقل شده

جدول هورمون های غده هیپوفیز دیگه جزمطالب بیشتر بدانید نیست و از اونجایی که طرح سوال از جدول ها موردی نداره ! باید مورد مطالعه قرار بگیره(ص ۹۰)

در قسمت غده های هیپوفیز در چاپ جدید مطالب مطرح شده دسته بندی شدند و برعکس کتاب قبلی بصورت کلی نیست . بجز اندکی توضیح برا هیپوفیز میانی دیگه چیزی اضافه نشده ولی همون مطالب قبلی به ۳ دسته پسین پیشین و میانی تقسم شده اند (ص ۸۹ و ۹۰ چاپ جدید)

اضافه شدن یکی دومورد فعالیت و خود آزمایی (ص ۸۷ چاپ جدید)

تغییر شکل ها و اضافه شدن یه بیشتر بدانید که اهمیت کنکوری نداره

فصل ۵ و ۶ و ۷

تغییر خاصی جز تغییر بعضی از اشکال نداشته که بنظرم انچنان مهم نیست

فصل ۸

حذف مقدمه های قبل فرضیه مندل (ص ۱۶۰ چاپ قدیم ) و توضیحات قبل از مندل و ریاضی در صفحه ۱۵۲ البته این توضیحاتو قبلنم کسی نمیخوند

اضافه شدن شکل ها و توضیحاتی برای نشان دادن فنو تیپ و ژنوتیپ از خوکچه هندی بجای رنگ چشم و نخود فرنگی در چاپ قدیم (ص ۱۵۸ و ۱۵۹ )

اضافه شدن شکلی جدید برای ترکیب و توضیح قوانین مندل و میوز(ص ۱۶۲ چاپ جدید)

جابجا شدن و اصطلاحا پس و پیش شدن متن های کتاب درسی)مثلا دودمانه چند صفحه جلوتر رفته( و همچنین تغییری در تیتر ها . البته محتوا و مفاهیم تغییری نداشته

جدول ۸ – ۲ چاپ قدیم (ص ۱۸۱ ) در چاپ جدید تبدبل شده به بیشتر بدانید(درچاپ جدید ص ۱۷۶) که درهرصورت مهم نیست

فصل ۹

حذف جدول ۹ – ۳ روش های تکثیرررویشی گیاه(ص ۲۰۸ چاپ قدیم)

حذف فعالیت و خود ازمایی انتهایی فصل(فعالیت ۹ – ۵ و خود ازمایی ۹ – ۴ )

تغییر تعدادی شکل ها که اهمیت انچنانی ندارد

فصل ۱۰

تغییر تعدادی از شکل ها که همیت خاصی ندارند

حذف توضیحات مربوط به حلقه های سالیانه در انتهای ص ۲۱۹ کتاب چاپ قبلی

جدول ۱۰ – ۱ صفحه ۲۲۶ چاپ قدیم ” تعدادی از عناصر اصلی مورد نیاز گیاه ” در چاپ جدید ص ۲۱۸ تبدیل شده به بیشتر بدانید .

درکاربرد های ” ژیبرلین ” توضیحات انتهایی که مربوط به گیاهان تریپلویید و نازا و بدون دانه هست . حذف شده اند)ص ۲۲۱ چاپ چدید(

توضیحات بازدارنده های رشد)صفحه ۲۲۱ چاپ جدید( مرتب تر شده اند و توصیه میشود این توضیحاتو از چاپ جدید مطالعه کنید .

فعالیت ۱۰ – ۵ هم که درباره حلقه های سالیانه بود . متناسب باحذف توضیحات حلقه های سالیانه حذف شده .

فصل ۱۱

اضافه شدن بخشی به اسم اسپرم سازی وتخمک زایی واژه هایی همچون ” اسپرماتوگونی ” و ” اسپرماتوسیت “.” اووسیت ” و ” اووگونی ” و شکل های این فرایندها البته گول این اسم های سختو نخورید . موضوع خیلی ساده و کوچکیست که قبلا هم در کلاسهاتون مطرح میشد ولی اسمشو بهتون نمیگفتن! ولی حالا کتاب اسمشونوگفته و باید حفظشون کنید (ص ۲۳۹ و ۲۳۴ چاپ جدید)

تغییرات منابع کنکور ۹۵ – زیست پیش دانشگاهی

بدون تغییر !

 

بررسی تغییرات شیمی کنکور

 

خبر خوب اینکه شیمی ۲ و ۳ امسال برعکس تغییرات خیلی خیلی جزیی داشتند . اما خبر بد تغییرات واقعا زیاد و گسترده شیمی پیش دانشگاهی است .

در مجموع بنظر من در شیمی پایه به هیچ عنوان نیاز به تغییر کتاب یا خرید کتاب درسی یا کمک درسی نیست اما درشیمی پیش دانشگاهی بعلت اضافه شدن مطالب بسیاری حدالامکان کتاب درسی جدید رو تهیه کنید .

شیمی ۲

بخش۱

بدون تغییر

بخش ۲

ص ۳۱ در حاشیه این صفحه توضیح مختصری درباره گالیم داده شده

بخش ۳

ص ۵۹ و ۶۰ اضافه شدن ۲ شکل درباره نمایش ترکیبات یونی

بخش ۴

بدون تغییر

 

بخش ۵

ص ۹۴ اضافه شدن شکل و توضیحاتی درباره سیلیس و سیلیکات ها

ص ۹۶ اضافه شدن شکل و توضیحاتی در حاشیه این صفحه درباره گرافیت و الماس

ص ۹۸ اضافه شدن توضیحاتی درباره کربن مونوکسید

ص ۱۰۶ اضافه شدن شکل و توضیحاتی درباره منتول

ص ۱۰۷ اضافه شدن ” حفظ نام و ساختار ترکیب های آلی جز هدف های این کتاب درسی نیست “

 

تغییرات منابع کنکور ۹۵ –شیمی ۳

 

بخش۱

ص ۲۴ واکنش ترمیت در قالب یک خودآزمایی اضافه شده

بخش ۲

بدون تغییر

بخش ۳

ص ۸۶ و ۹۵ تغییر جزیی اشکال (اهمیت کنکوری ندارند)

*به دلیل تغییرات گسترده شیمی پیش دانشگاهی ، تغییرات در یک فایل جداگانه در آینده نزدیک خدمتتون تقدیم میشه*

 

فیزیک اول دبیرستان

 بدون تغییر

فیزیک دومدبیرستان

فصل ۱

۱ – گرافیک کتاب تغییرات باحالی داشته است.

۲ – در فصل اول مبحث معرفی فیزیک ۵ صفحهای در یک صفحه خلاصه شده است!

۳ – در چاپ جدید فعالیت ۱ – ۱ صفحه ۳ کمی بهبود پیداکرده!

۴ – توضیحات در مورد یکا و اندازهگیری کمی بیشتر شده و یک تصویر مقایسهی طولها نیز اضافه شده.

۵ – جدول ۵ کمیت اصلی در صفحهی ۶ اضافه شده است.

۶ – فعالیت ۱ – ۳ در صفحه ۶ اضافه شده است.

۷ – توضیحات پیشوند یکاها خلاصه تر شده است.

۸ – تمرین ۱ – ۱ در صفحه ۷ تغییراتی داشته است .

۹ – مثال ۱ – ۱ و تمرین ۲ – ۱ در صفحه ۸ عوض شده و بهبودیافته اند .

۱۰ – توضیحات در مورد کار با کولیس و اندازهگیری طول اضافه شده است (صفحه ۹ )

۱۱ – در بخش اندازهگیری جرم نیز مطالب و تصاویر و همچنین یک مثال و فعالیت اضافه شده است .(صفحه ۱۰ و ۱۱ )

۱۲ – در صفحه ۱۱ فعالیت مربوط بهاندازه گیری زمان و مایعات با یکدیگر ادغام شده است .

۱۳ – توضیحات مربوط به خطای اندازهگیری حذف شده و فقط فعالیت مربوط به آن باقیمانده است .

۱۴ – توضیحات مربوط به کمیتهای نردهای و برداری در قسمتی اضافه و در قسمتی خلاصه تر شده اند (صفحه ۱۲ )

۱۵ – در صفحه ۱۴ مثال ۱ – ۳ اضافه شده است .

۱۶ – مثال ۱ – ۴ در صفحه ۱۴ دارای تغییراتی است .

۱۷ – در صفحات بعد نیز مثالها و فعالیتها خلاصه تر شده و تغییر کرده اند .

۱۸ – فرم کلی بخش تمرینهای آخر کتاب تغییر کرده و به دو قسمت پرسشها و مسائل تغییریافته است .

درمجموع تعداد پرسشها افزایش یافته ، مرتبتر شده و تمرین شماره ۱۲ نیز از ویرایش ۹ کتاب هالیدی اضافه شده است!

 

فصل ۲

۱ – به روزآوری تصاویر و حروفچینی در صفحات اول فصل

۲ – در توضیح مکان و جابجایی ، مقدمهچینی در مورد بردار مکان و مکان جسم در صفحه حذف شده و مطلب کاربردیتر ، مفهومیتر و همراه با اشکال زیباتری توضیح داده شده است.

۳ – در توضیح مکان و جابجایی مثالها تغییر و بهبودیافتهاند.

۴ – توضیحات مربوط به نمودار مکان-زمان خلاصه و مفیدتر شده اند.

۵ – در بخش سرعت متوسط توضیحات مفهومیتر شده و مثالها کمتر و بهتر شده اند

۶ – در توضیح سرعت لحظهای مطلب صرف ا مفهومی شده و توضیحات حدی از روی نمودار کاملا حذف شده اند .(توضیح این مطلب به کتاب فیزیک پیش دانشگاهی واگذارشده است)

۷ – در بخش حرکت یکنواخت ، مثالها بهبود پیداکرده و ملموستر شده اند .یک تمرین دیگر نیز به این بخش اضافه شده است .

۸ – توضیحات مربوط به نمودار سرعت – زمان حذف شده است!

۹ – در آموزش شتاب متوسط مثالهای بهتری جایگزین شده و توضیحات مربوط به شتاب لحظه ای حذف شده است.

۱۰ – در چاپ قبلی تمرینهایی مربوط به شتاب لحظه ای وجود داشت که همگی حذف شده اند!

۱۱ – در قسمت حرکت با شتاب ثابت مثالهای ملموستری جایگزین شده است .

۱۲ – مثال ۲ – ۱۵ به تازگی به کتاب اضافه شده است .

۱۳ – اثبات رابطه ی ۲ – ۱۴ از کتاب حذف و به عنوان یک تمرین به دانش آموز واگذارشده است .

۱۴ – سقوط آزاد کلا از این کتاب حذف شده است!

۱۵ – در قسمت پرسشهای انتهایی ، سؤالات بسیار جالب ، مفید و مفهومی اضافه شده است .

۱۶ – در قسمت مسائل نیز سؤالات متعدد و کاربردی اضافه شده و سؤالات مربوط به سقوط آزاد حذف شدند .

 

فصل ۳

۱ – به طورکلی در این کتاب توضیحات خلاصه تر و در بخشهایی هم مفصلتر شدند…

متن کتاب بهینه شده است!

۲ – توضیحات مربوط به قانون هوک از ابتدای فصل به انتها منتقل شدند.

۳ – توضیحات قانون اول نیوتن خلاصه تر شده و آزمایش تخته هوا حذف شده است.

۴ اضافه شده است )یک » برآیند « – در بیان قانون دوم نیوتن ، برای نیرو زیروند حرکت هوشمندانه!

۵ – به طور کل مؤلفین مثالهای متفاوتی را برای این کتاب انتخاب نموده اند . مثالهای طبیعی و روزمره با داده های متفاوت .

۶ – تعریف قانون سوم نیوتن خلاصه تر و جذابتر شده است و در این تعریف از نیروی آشنای مغناطیسی بجای نیروی گرانشی استفاده شده است .

۷ – با توجه به حذف توضیحات مربوط به سقوط آزاد ، استدلال شتاب گرانی در اینجا متفاوت از قبل صورت گرفته است.

۸ -استفاده از مدلسازی مولکولی در توضیح نیروی عمودی تکیه گاه علاوه بر استفاده از قانون دوم و سوم نیوتن

۹ – تغییرات جزئی در مثال مربوط به آسانسور و اضافه کردن یک تمرین

۱۰ – انجام ساده سازیهای زیادی در آزمایش ۳ – ۱

 ۱۱ – اضافه شدن جدول ضرایب اصطکاک ایستایی و جنبشی

۱۲ – خلاصه کردن توصیه های مربوط به استفاده از قوانین نیوتن درحرکت

۱۳ – تغییر مثالهای این قسمت (استفاده از قوانین نیوتن درحرکت)

۱۴ – تعداد تمرینها در مجموعه افزایش یافته و مرتب تر شده اند .

 

فصل ۴

۱ – مثالها اصلاحشده و کاربردیتر شده اند .

۲ – در کل کتاب جزئیات و کیفیت اشکال بیشتر شده است.

۳ – در روابط بجای ۱ و ۲ برای نشان دادن آغاز و پایان از i و f استفاده شده است.

۴ – در قضیه کار و انرژی مثالهای جدیدی آمده است.

۵ – آزمایش ۴ – ۱ اضافه شده است.

۶ – در این قسمت دو مثال و یک تمرین حذف شدند.

۷ – در توضیح انرژی پتانسیل گرانشی مثالها تغییر کردهاند . انرژی پتانسیل الکتریکی هم از این کتاب حذف شده است.

۸ – حذف نمودار معروف و مثال انرژی پتانسیل الکتریکی در قسمت پایستگی انرژی مکانیکی

۹ – طرح بحث مقاومت هوا و تأثیر آن در پایستگی انرژی مکانیکی

۱۰ – در ارائه فرمول توان ، t به دلتای t تبدیل شده است.

۱۱ – افزودن تصویر ۴ – ۷

۱۲ – تبدیل مثال ۴ – ۱۷ کتاب سابق به تمرین ۴ – ۳

۱۳ – اضافه شدن مقدار زیادی پرسش و مسئله به انتهای فصل

 

فصل ۵

تنها تغییر این فصل ، عوض شدن چند سؤال در انتهای کتاب و اضافه شدن یک تمرین بوده است .

 

فصل ۶

در این فصل نیز تغییرات کوچکی در بخش تمرینات انتهای فصل مشاهده میشود .مرتب شدن تمرینها ، اضافه شدن چندین تمرین کاربردی و مفهومی و حذف دو تمرین .

 

فیزیک سوم دبیرستان

(تجربی)

فصل ۱

۱ – در توضیح قانون کولن ، دو آزمایشی که برای یافتن رابطه وجود داشت حذف شده است و توضیحات مختصرتر شده است.

۲ – فرم نوشتاری رابطه ی کولن بهتر شده و برای بار قدر مطلق در نظر گرفته شده است

۳ – مثال ۱ – ۲ جدید ا اضافه شده که یک مثال کاربردیتر و آموزنده تر است .

۴ – یادداشت ریاضی در صفحه ۵ مفید و مختصرتر شده است.

۵ – میدان الکتریکی به طرز خلاصه تری توضیح داده شده است .

۶ – مثال ۱ – ۷ با دادههای متفاوتی تغییریافته است.

۷ – مثال ۱ – ۸ نیز با تغییر داده ها بازنویسی شده است .

۸ از استدلال ریاضی » میدان الکتریکی حاصل از مجموعه ذرات باردار « – در توضیح به جای توضیح شفاهی استفاده شده است.

۹ – مثال ۱ – ۹ بازسازی دادهای شده است.

 ۱۰ – در خطوط میدان الکتریکی اشکال بیشتری برای هر مورد از قوانین خطوط میدان استفاده شده است .

۱۱ – آزمایش ۱ – ۱ به کتاب اضافه شده است .

۱۲ – فعالیت ۱ – ۱ دستخوش تغییراتی بوده است .

۱۳ – مثال ۱ – ۱۱ تغییر کرده است .

۱۴ بخش زنبورهای عسل و گردافشانی گل ها اضافه شده است

۱۵ – توزیع بار الکتریکی در جسم به انتهای فصل منتقل شده است .

۱۶ – انرژی پتانسیل الکتریکی بهتر و استدلالیتر توضیح داده شده است . همچنین مطالب آموزشی درون مثالها به متن توضیحات منتقل شده است .

۱۷ – تمرین ۱ – ۴ جدید ا اضافه شده است .

۱۸ – توضیحات مربوط به پتانسیل الکتریکی مرتبتر شده است .

۱۹ – مثال ۱ – ۱۳ جدید ا به کتاب اضافه شده است .

۲۰ – مثال ۱ – ۱۴ بازنویسی شده است .

۲۱ – فعالیت ۱ – ۴ جدید ا به کتاب اضافه شده است .

۲۲ آزمایش ، » توزیع و القای بار الکتریکی « – در بخش ۱ – ۳ در کتاب سابق به صورت جزئی از متن کتاب درآمده است .

۲۳ – فعالیت ۱ – ۵ جدید ا به کتاب اضافه شده است.

۲۴  – استفاده از مفهوم رسانای منزوی

 ۲۵ – مثال مربوط به چگالی سطحی بار الکتریکی حذف شده است .

۲۶ – مطالعه آزاد رسوبدهنده الکترواستاتیکی به یک تمرین تبدیل شده است.

۲۷ – در بخش خازن توضیحات کاربردی و ملموستری ارائه شده است .

۲۸ – توضیحات مربوط به شارژ خازن مختصرتر شده است.

۲۹ – متن کتاب به طورکلی مختصرتر شده و از دقت بیشتری برخوردار گردیده است .

۳۰ – توضیحات مربوط به عوامل مؤثر بر ظرفیت خازن کوتاهتر شده است .

۳۱ – در ادامه ابتدا بررسی میکروسکوپیک نقش دیالکتریک مطرح شده و بعدازآن فروشکست مطرح میشود .

۳۲ – مثال ۱ – ۱۷ یک مثال کاربردی و زیبا جدید ا اضافه شده است .

۳۳ – در توضیحات مربوط به انرژی ذخیرهشده در خازن از استدلال و توضیحات بهتری بهره گرفته شده است .

۳۴ – مثال ۱ – ۱۸ تغییرات دادهای داشته است.

۳۵ – فعالیت هوشمندانه ۱ – ۸ به تازگی اضافه شده است .

۳۶ – بستن موازی و متوالی خازنها به شکل مرتبتری بیان شده است .

۳۷ – مثالهای مربوط به این قسمت بهبودیافته اند .

۳۸ – فعالیت جالب ۱ – ۹ بهتازگی به کتاب اضافه شده است .

۳۹ – تعدادی سؤال به تمرینات انتهای بخش اضافه شده است .

 

فصل ۲

۱ – توضیحات مربوط به جریان الکتریکی دقیقتر و مرتبتر شده است .

۲ – فعالیت بسیار مهم ۲ – ۱ برای پاسخگویی به سؤال معمول دانش آموزان اضافه گردیده است .

۳ – تعریف جریان لحظهای حذف شده است .

۴ – مثال ۲ – ۱ به تازگی اضافه شده است .

۵ – کدگذاری مقاومتها بعد از تأثیر دما بر مقاومت مطرح شده است .

۶ » برخی از استانداردهای مهندسی سیمها « – اضافه شدن مطلبی تحت عنوان

۷ – قبل از بیان افت پتانسیل در مدار ، بحث نیروی محرکه مولد مطرح شده است .

۸ – در قسمت افت پتانسیل و مدار تک حلقه توضیحات مناسبتری ارائهشده است .

۹ – در این فصل تغییرات اساسی در جابجایی ترتیب بیان مطالب ، مختصر سازی و

ادغام برخی سرفصلها و همچنین کاربردی کردن و مناسبسازی مثالها بوده است .

۱۰ – افزودن تعداد زیادی مسئله و پرسش کاربردی و پیچیدهتر از کتاب گذشته .

 

فصل ۴

۱ – تغییرات گرافیکی معمول

۲ – در بخش عاملهای مؤثر بر نیروهای مغناطیس وارد بر سیم حامل جریان ، اثبات رابطه ی به دست آمده حذف شده است .

۳ – طرز کار گالوانومتر از مطالعه آزاد به فناوری و کاربردها تبدیل شده است .

۴ – اثبات رابطهی نیروی وارد بر ذرهی باردار متحرک در میدان مغناطیسی حذف شده است .

۵ – دستگاه اندازه گیری سرعت جریان خون حذف شده اند .

۶ – کمربندهای تابشی وُن آلن اضافه گردیده است .

۷ – توضیحات مربوط به خواص مغناطیسی مواد دقیقتر شده اند .

۸ – دو پرسش نیز در انتهای فصل به این کتاب اضافه شده است .

 

فصل ۵

۱ – مثالها اندکی تغییر کرده است .

۲ – اثبات رابطه خود نیروی محرکه خودالقایی حذف شده است .

۳ – محاسبه ی ضریب خودالقایی در قالب یک مثال ارائه شده است .

۴ – تغییرات جریان نسبت به زمان هنگام بستن و باز کردن کلید حذف شده است .

۵ – بحث القای متقابل به کتاب اضافه شده است .

۶ – توضیحات مربوط به جریان متناوب کمی کاملتر شده است .

۷ -مبحث مربوط به مبدلها به کتاب اضافه شده است .

۸ – اضافه شدن ۶ تمرین به مسائل و پرسشهای انتهای فصل و تغییرات

 

فیزیک پیش دانشگاهی

(تجربی)

فصل اول

۱ – توضیحات مربوط به سرعت لحظه ای کمی بیشتر شده است .

۲ – مثال ها کمی تغییر کرده اند و چندین مثال اضافه شده است.

۳ – با توجه به حذف سقوط آزاد از کتاب فیزیک ۲ ، مطلب در اینجا کمی بیشتر توضیح داده شده است

۴ – اضافه شدن چند سوال به تمرین های انتهای بخش

مابقی فصول هیچگونه تغییراتی نداشته اند.

 

با تشکر از گروه آموزشی نام بابت تهیه این تغییرات

موفق باشید.

 

 

معرفی دو محصول ویژه کنکوری مکتبستان

یک خبر بسیار عالی برای کنکوری ها:

دوست کنکوری من
15% از مباحث کنکور 99 برای مدت محدودی رایگان شده
برای دریافت این دوره هرچه زودتر روی لینک زیر کلیک کنید

ورود به صفحه دوره
مشاوره کنکور
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

160 نظرات
 1. سعید می گوید

  سلام اقای دکتر
  لطف کنید جواب بدید من سال ۸۴ کنکور دادم میخوام الان دوباره برای کنکور اماده بشم با توجه ب اینکه همزمان کار میکنم و نمیتونم از کلاسای کنکور استفاده کنم بنظرتون میشه از دی وی دی های موسسات اموزشی مثل افبا یا موسسه ونوس استفاده کرد ببخشید اسم بردم نمیخوام تبلیغ بشه ولی میخوام بدونم میشه ب این دی وی دی های اموزشی اعتماد کرد شرایط من ویژه هست لطفن جواب بدید بدجور دودل هستم برای گرفتن دی وی دی ها و خب هزینه ین دی وی دی ها هم بالاست موندم چیکار کنم

 2. فاطمه می گوید

  عزیزان کتاب پیش دانشگاهی ادبیات بخش لغاتش یه تغییرات خیلی جزئی داشته در جریان باشید.

  1. فاطمه می گوید

   بله چند تا لغت البته خیلی کم اضافه شده حتما واژگان پیش دانشگاهی رو دانلود کنید البته من طبق کنکور پارسال میگم چون من سال دوممه که کنکور میخوام بدم و همین تغییرات جزئی هم در کنکور خیلی مهم میشه

 3. امیر پایکاری می گوید

  اینجانب : امیر پایکاری –دانشجوی : کارشناسی ناپیوسته : عمران در دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب از اردیبهشت سال ۹۴ با این سیستم زندگی تمام مشکلات لاینحل زندگی خود را برطرف کرده ام واحساسم به دنیا کاملا عوض شده چیز جالبی که در نماز متوجه شدم این است که حالت قرارگرفتن جنین در بدن مادر دقیقا مانند سجده انسان در نماز است ودر دین نباید افراط و تفریط شود وپی آمد آن را نمیگویم زیرا سبب میشود که مو منین دیگر همدیگررا قبول نداشته باشند که این باعث تفرقه بین مسلمانان دنیا میشود
  کنکوریهای عزیز شاید بسیار دیده باشید افرادی را که بسیار مطالعه های طاقت فرسا برای کنکور انجام دادند ولی نتیجه مطلوب متناسب با آن را نگرفتند.((حالا میخواهم راز را به شما عزیزان بگویم کنکور یک چیز واقعا خدایی است وقبولی در آن نتیجه ای جز رسیدن به پست و مقام آموزشی و مدیریتی نخواهد داشت که این افراد را میبینیم که بدون فخر ورزیدن ونازیدن به قدرت مادی و یا معنوی دارای روحی قوی بوده و کارهای زیاد پشت نیمکت آنان را خسته و ضعیف روحی نمیکند اگر خوب دقت کنید میبینید هیچ حس علاقه و یا تنفر به مطالعه نداشته و وآنان را خسته از مطالعه نمیکند ودر جایگاه بی تحرکی آنان را محتاج به ورزش نمیبینیم اگر شما این طور زندگی کنید که الان میگویم اقتدار روحی یک پست و مقام بالا دست را پیدا کرده و در زندگی به تفریحات دنیوی و یا بازیهای رایانه ای کاملا بی نیاز شده واین تفریحات را فقط برای دل انسانهای زیر سن تکلیف انجام میدهید که این طوری دیگر افراط وتفریط در زندگی خود نخواهید کرد بهترین روش به این گونه است :(هنگام اذان صبح که از خواب بلند میشویم قبل از به جا آوردن نماز صبح واجب ابتدا دو رکعت نماز برای سلامتی آقا امام زمان وشادی روح چهارده معصوم و صدو بیست وچهار هزار پیغمبر به جا آورده وسپس نماز واجب صبح را میخوانیم نکته بسیار مهم این است که در نمازهایمان کوچکترین خودپرستی وفخر ورزیدن نداشته و بدون کوچکترین تفکر به چیزی ویا کسی حس خود را به سمت پروردگار خود میبریم و اگر این کار را انجام دهیم می بینیم که تپش قلبمان بالا رفته وفعل و انفعالات شیمیایی و سوخت وساز بدنمان را بالا برده و باعث میشود که غذا رسانی در کمترین مدت به کلیه اندامها برسد و بدن انسان دچار کوفتگی و یا احساس نیاز به ورزش را نداشته باشد و این گونه بتوانیم بیشتر فعالیت علمی کنیم واین معجزه آیات پروردگار وعبادت صحیح است ومن هم از راز این حالت کاملا شیمیایی بی اطلاع هستم وبه معجزه بیشتر هماندی دارد وبعد از هر اذان و تمام شدن نمازمان یک صفحه قرآن را مانند کتابهای درسی بخوانیم وهم فکر روی آیه ها کرده وهمزمان حفظ کنیم این کار باعث میشود که شما کتابهای درسی خود را با سرعت بالاتری خوانده وحفظ مطالب مهم آنرا کنیم و دیگر حس علاقه ویا تنفر به کتابهای درسی رانداشته باشیم ومطالعه دروس خود را تا اذان ظهر انجام میدهیم وهمین طور دو مرتبه نماز دو رکعتی برای معصومین و پیامبران را به جا آورده وسپس نماز واجب را میخوانیم ودوباره کتاب بزرگ قرآن را با فکر .اندیشه و تجسم کلام به کلام آن و سعی در حفظ آیاتش در حد توان کرده طوری که زبان عربی قرآن مانند زبان مادریمان شود مثلا وقتی میگوییم که به معنای به جای این که با کلمه زمین کره زمین رامجسم کنیم باکلمه الارض کره زمین را مجسم کنیم وباعث میشود معجزه آیات قرآن در ذهن انسان اثر کرده وبعد از مدت کوتاهی بسیار سریع درس را بخوانیم وخوب مطالب را به حافظه بلند مدت بفرستیم ودر شب هنگامی که نماز شب وارد میشود نماز شبمان را هم به نیت سلامتی آقا امام زمان وشادی روح چهارده معصوم (علیهم السلام ) وصدو بیست وچهار هزار پیغمبر(ص) به جا آورده و سپس دوباره یک صفحه قرآن را با سرعت بسیار پایین مطالعه کرده و سعی در حفظ و فهم آیات کرده و سپس استراحت می کنیم ونزدیک کنکور کوچکترین استرسی نداشته ومیتوانیم بهترین کنکور را بدهیم التماس دعا از تمام شما بزرگواران و دوستان زحمتکش

 4. سجاد می گوید

  سلام
  من کنکوری ۹۳ تجربی هستم ایا با کتاب های خودم میتونم بخونم؟ باید چیکار کنم یعنی این تغییرات خیلی مهم هس ؟ ضمن اینکه من چون کنکوری ۹۳ بودم باید تغییرات دوسال را برسی کنم ؟

 5. حامد می گوید

  سلام
  تو عنوان نوشتید “تغیرات منابع کنکور ۹۵”
  حالا یعنی تغیرات کتابای سال سوم ک نوشتید مربوش میشه ب تغیرات سال قبل؟
  یا تغیرات کتابای سال دوم ک نوشتید مربوط میشه به تغیرات دو سال قبل؟
  یا که فقط تغیرات امسال رو نوشتید؟
  اگه لطف کنید زودتر جواب بدید ممنون میشم

 6. صديقه می گوید

  سلام من سال ۹۴ کنکور دادم الان که کتابا عوض شده باید کتاب جدید بگیرم یا همون کتاباى قدیمیم خوبه؟؟ کدوم کتابا خیلى ضرورى هستن که عوضشون کنم؟
  من رشته ام ریاضیه میشه چندتا کتاب تست خوب هم معرفى کنید؟ممنون میشم…

 7. ویدا ساعی می گوید

  سلام خدا قوت
  ممنون بابت اطلاع رسونیاون
  من هم دقیقا درشرایط saye هستم و سوالی ک مطرح کردن سوال من هم هست خواهشا جواب بدید

 8. maryam می گوید

  سلام شما که ایتقدر زحمت کشیدید خب تغییرات جزیی عربی رو هم بزارید لطفا دیگه……

 9. saye می گوید

  سلام.وقت بخیر
  کنکوری۹۳هستم(تجربی)_باتوجه به عوض شدن کتاب های ذکرشده باید کتابهارو از اول تهیه کنم یا کتابهای منبع وکمک درسی روجایگزین کنم؟
  بنظرتون تغیرات جوریه که نیاز به کلاس پیدا کنم؟

  1. amin می گوید

   واسه درسی مثه زیست شناسی لازمه که کتاب جدید زست ۱ و ۲ رو تهیه کنید.
   ولی خب واسه کتابا همون کتابای کمک آموزشی چاپ کنکور ۹۵ کفایت میکنه
   البته این تغییرات به صورت تاثیر گذار فقط تو همون زیست ۱ و ۲ و شیمی پیش وجود داره

 10. ایران می گوید

  سلام برای زیست تخته سیاه بهتره یا گاج یا خیلی سبز؟

  1. سید سجاد می گوید

   نشر الگو

  2. saeid می گوید

   سلام .خیلی سبز چاپ جدید رو بگیر .ترکونده

  3. soheila می گوید

   هیچکدوم
   نشر الگو عالیه

 11. ایران می گوید

  slm merc

 12. salma می گوید

  سلام سال ۹۴ کنکور دادم وپشت کنکوریم با توجه به تغییر منابع کنکور ۹۵ به نظرتون لازمه کتاب عربی درسی و فیزیک کمک درسی رو عوض کنم؟
  راستی اگه کسی بخواد زیستو ترکیبی بخونه می تونه با آزمون ها و برنامشون پیش بره؟ اگه میتونه چطور؟ لطفا راهنمایی ام کنید
  با تشکر -از شهر اصفهان

 13. زهرا می گوید

  اگه میشه بهترین کتابای هر درس رو هم معرفی کنین یعنی چه کتاب کاری چه کتاب تستی واسه هر درس بهتره ؟

 14. زهرا می گوید

  سلام میخواستم ببینم منابع کنکور ۹۵ همون کتاب های دوم و سوم امسال است ؟یعنی میتونم کتابای دومو سوم امسال رو استفاده کنم ؟

  1. آرش می گوید

   سلام
   منم همین سؤالو دارم ، لطفأ پاسخ بدید .

  2. amin می گوید

   نهههههه اصلا! مثلا کتاب ادبیات چاپ ۹۴ کلی تغییر کرده (سوم) ولی منبع کنکور شما ادبیات سال ۹۳ خواهد بود! ینی همون چیزی که خوندین خودتون..

  3. lمرتضی می گوید

   اره

 15. حدیثه می گوید

  سلام من کنکور ۹۴ رو شرکت کردم و چون پزشکی میخواستم میخوام دوباره کنکور ۹۵ شرکت کنم.من برای شیمی فقط مبتکران دارم.میشه به کتاب تست دیگه معرفی کنید؟زیستم فقط الگو وگاج دارم اگه کتاب خوب دیگه ای میشناسید ممنون میشم معرفی کنید.با تشکر از سایت بسیار خوبتون

  1. روابط عمومی سایت می گوید

   واسه شیمی میتونبن از خیلی سبز هم استفاده کنین

 16. نسترن می گوید

  سلام میخواستم بدونم که من که الان پیش هستم با این تغییراتی که صورت گرفته مثلا باید تو زیست سال دوم اونی که خوندمو بخونم یا یا اونی که تازه توش تغییراتی ایجاد شده؟ لطفا راهنماییم کنید ممنون

 17. مهسا می گوید

  باسلام وخسته نباشید.من امسال کنکورشرکت کردم ولی قصددارم دوباره کنکوربدم ولی نیازبه یه برنامه ریزی دقیق دارم میشه یکم راهنمایی کنیدکه من چه طوری یه برنامه ی دقیق تهیه کنم؟؟؟

  1. دکتر علی کاویانی می گوید

   با سلام
   لطفا به شماره های سایت پیامک بدین
   مشاورین ما راهنماییتون میکنن 🙂

 18. سارا می گوید

  سلام.میشه بگین عربی چ سالی تغییر کرده؟؟؟ممنون

 19. ایمان می گوید

  سلام
  کتب کمک درسیه من مربوط به کنکور۹۳ هست. لطفا بگید برای کدوم کتابا لازمه کمک درسیش رو بگیرم ؟؟
  ممنون

 20. مهسا می گوید

  سلام از مطالبی که در خدمتمون گذاشتین ممنون… من امسال کنکور دادم ولی تو رشته ای که میخواستم قبول نشدم و میخوام سال دیگه کنکور بدم باید کتابای درسی جدید تهیه کنم یا همون پارسالیارو بخونم؟؟؟

 21. رز می گوید

  سلام
  اینکه گفتید در کتاب فیزیک۳ در فصل۱ فرم نوشتاری راطه ی کولن بهتر شده و برای بار قدرمطلق در نظر گرفته شده یعنی اینکه فرمول عوض شده؟؟؟ و آیا لازم هست کتاب کمک درسی فیزیک پایه رو عوض کنیم؟؟؟

 22. amin می گوید

  سلام.ببخشید شما در جواب ممم گفتید (حتما باید دوم و سوم ر نود و دو و نود و سه تهیه کنین)یعنی چی!!!!!من دوم /سوم / و پیش تجربی رو میخوام چاپ امسال بخرم .ینی چاپ جدید هم دوم .سوم ۹۲و۹۳ هست!ممنون

 23. amin می گوید

  سلام دکتر.دکتر من واقعا به راهنمایی شما محتاجم.بنده ۸سال از درس دور بودم و الان تغییر رشته از حسابداری به تجربی داده ام و الان میخوام شروع کنم به خوندن برا کنکور ۹۵.الان مشکل من اینه که زیست و شیمی و ادبیات و دینی رو میتونم باهاشون کنار بیام و حتی در حد ۷۰یا ۸۰ تو کنکور بزنم اما ریاضی فیزیک کلا از پایه ضعیف هستم.میخواستم راهنمایی کنید و بگید ایا کار درستیه کلا از خیر این دو کتاب بگذرم و وقت خودم رو برا زیستو شیمی بگذارم یا خیر.کلا هر راهنمایی دیگر یا نظر دیگه دارید لطفا بگید.ممنون

 24. مریم می گوید

  سلام من امسال کنکور تجربی دادم ولی چیزی که خواستم نشد و می خوام سال ۹۵ دوباره شرکت کنم. برای درس فیزیک لازمه کتاب درسی مربوط به سالی که گفتید تهیه کنم؟ کتاب های کمک درسیم هم یا چاپ ۹۲ یا ۹۳ لازمه کتاب جدید تهیه کنم؟اگه لازمه برای کدوم درس ها؟ و سوال آخر اینکه کتاب خیلی سبز برای زیست خوبه؟

 25. مهدیه می گوید

  سلام من شیمی ۲ سال۹۱ وشیمی۳ سال۹۲ دارم نیازه ک عوض کنم یا نه

 26. ونوس می گوید

  سلام .من چندتاازکتابایی که تغییرکرده رو ندارم میخوام بخرم.واسه کتابای سال دوم وسوم که گفتین بایدچاپ۹۲و۹۳باشه میخواستم بدونم این کتاباتوی چاپ۹۴تغییرکردن؟یعنی نمیشه من کتابای سال دوم وسومم مثل پیش دانشگاهی چاپ۹۴ بگیرم؟

 27. معصومه می گوید

  سلام.میشه بگید دقیقا چه درسایی نیاز به تهیه ی کتاب تست جدید داره

 28. سحر می گوید

  من پارسال واسه پیش شیمی مبتکران گرفتم لازمه امسالم بگیرم؟

 29. سپيده می گوید

  سلام من کتاب گاج نقره اى فیزیک پیش دانشگاهى چاپ ٩٣ رو دارم لازمه که چاپ جدید کتاب رو بخرم؟
  فیزیک پایه هم چاپ٩٢ رو دارم میشه از همین استفاده کنم؟

 30. پگاه می گوید

  سلام.من میخوام امسال کنکور شرکت کنم چون کنکور ۹۴ کم کاری کردم و رشته مورد نظرمو نیوردم
  میخوام بدونم دقیقا کدوم کتابارو برم بگیرم که دوباره کاری هم نشه؟اونایی که نیازه

 31. رز می گوید

  سلام
  اینکه گفتیدکتاب فیزیک۳ چاپ جدید در فصل ۱ فرم نوشتاری رابطه کولن بهتر شده و برای بار قدر مطلق در نظر گرفته شده یعنی اینکه فرمولش عوض شده و مسائل بر اساس رابطه جدید حل میشن؟؟؟و اینکه آیا لازمه که کتاب درسی و کمک درسی مربوط به فیزیک پایه رو عوض کنیم؟؟؟

 32. شیما می گوید

  سلام…من میخوام بدونم یا کتاب های دوم و سوم چاپ ۹۴بگیرم مشکلی نداره??

 33. غزل می گوید

  سلام خسته نباشید.من دانش آموز سال ۹۳_۹۴بودم اما الان میخوام کنکور ۹۵ بدم بنظر شما لازمه کتابامو عوض کنم?تغییرات طوری هست که لازم باشه کتاب زیستوشیمی و فیزکمو عوض کنم?

 34. سعید می گوید

  من به شدت موندم برای فیزیک پیش گاج بگیرم یا شهریاری.از یک طرف گاج سابقش بیشتره،شهریار ی هم سایت کنکور سخت خیلی تعریفش میکنه.یک سوال دیگه هم داشتم:شما خبر نداری فیزیک سوم آقای شهریار ی کی میاد ؟

  1. دکتر علی کاویانی می گوید

   سلام. گاج رو تهیه کنین:)

 35. پریسا می گوید

  سلام و درود
  من دین و زندگی گاج نقره ای مظاابق کنکور ۹۳ دارم نیازه تغیر بدم ؟
  و هچنین کتاب شیمی تخته سیاه ۹۱دارم ایا نیاز هست تغیرش بدم ؟

 36. عطیه می گوید

  سلام ، میشه بگید کدوم یک از کتاب های سوم ریاضی امسال تغییر داشتن؟

 37. پرنیان می گوید

  سلام
  من کتاب شیمی ۲م چاپ ۹۰ و شیمی ۳م چاپ ۹۱ رو دارم
  خواستم بدونم نیازی هست برای کنکور امسال کتاب درسی و کمک درسی جدید بگیرم؟؟
  ممنون

  1. روابط عمومی سایت می گوید

   بله نیازه

 38. سارا می گوید

  سلام.لطفا بگین عربی چندم تغییر کرده؟؟؟نیاز به کتاب کمک درسی جدید هست؟؟خیلی ممنون

 39. رضا می گوید

  سلام
  من امسال کنکورتجربی دادم و سال جاری بودم میخام کنکور۹۵هم شرکت کنم میتونم با کتب خودم پشت کنکور بمونم؟ یعنی تغییرات تاثیرداره؟؟؟

 40. حسن می گوید

  لطفا دقیق جواب سوال من را بدید:من دین و زندگی جامع نشر الگو چاپ ۹۳را دارم.سال ۹۶کنکور ریاضی دارم.میتونم استفاده کنم یا کتاب درسی تغییر داشته ؟ شما الگو را بهتر میدونید یا گاج؟

  1. روابط عمومی سایت می گوید

   پیش هنوز معلوم نیست
   سوال دوم هر دو عالین
   گاج به نسبت باز بهتره

 41. پیام می گوید

  سلام مرسی از سایت خوبتون.ینی واسه کنکور ۹۵باید کتاب های سال دوم چاپ۹۲ سوم۹۳پیش۹۴ باشهه??

  1. روابط عمومی سایت می گوید

   بله

 42. علی می گوید

  من سیر تا پیاز عربی سوم ریاضی چاپ۹۳را دارم.لازمه ۹۴ را هم بگیرم؟

  1. روابط عمومی سایت می گوید

   خیر

 43. نوشین می گوید

  سلام من میخاستم بدونم اگه کتابای پایه چاپ ۹۳و۹۴رو بجای ۹۲و۹۳بخونم ایرادی نداره ینی تغییری ایجاد نشده؟ همچنین برای فیزیک پایه باید کتاب تست بگیرم دوباره یا تغییرات جزییه؟عربی چه چیزیش تغییر کرده ؟
  ممنون میشم پاسخ بدید(باتشکر)

 44. حامد می گوید

  سلام.
  واقعا دستتون درد نکنه.

 45. parisarajaei می گوید

  سلام
  ببخشیدمیخواستم بدونم کتاب هار رشته ی ریاضی هم همین تغییرات رو کرده؟
  وآیا لازمه برای شیمی پیش وپایه کتاب۹۵تهیه کنم؟

 46. نگین می گوید

  سالم ممنون از مطالب مفیدتون من تا بحال دو بار در کنکور شرکت کردم اما رشته مورد علاقم رو قبول نشدم سال دوم هم نسبت به سال اول رتبم بدتر شد حالا بهنظرتون بازم بخونم و کنکور ۹۵ رو شرکت کنم ممنون میشم اگه راهنماییم کنید

 47. mahdieh می گوید

  slm az koja mishe ketabe ziste sal 3vvom daBrestano baraye konkur 95 tahaye kard?

  1. روابط عمومی سایت می گوید

   chap.sch.ir

 48. شبنم می گوید

  سلام من دوساله کنکور ریاضی میدم .واسه ۹۴کنکور تجربی دادم.بعد برای دی ماه امسال میخوام دیپلم تجربی بگیرم برا معدلم.حالا تکلیف من چی میشه ؟باید چاپ چه سالیو بخونم؟

هدیه مکتبستان برای کنکوریها

فیلم تدریس ۱۵% مباحث کنکور۹۹
(!کاملا رایگان)
دریافت دوره
close-link
دریافت لینک دانلود
بیش از 3 ساعت فیلم و صوت مشاوره کنکور رایگان
این پیشنهاد فقط یک بار ارائه می شود و پیشنهاد می کنیم این فرصت را از دست ندهید
شما فقط یک بار فرصت دریافت این هدیه ردنشدنی را دارید !
برای دانلود کافی است ایمیلتان را وارد کنید
برای دانلود کافی است ایمیلتان را وارد کنید
برای دانلود کافی است ایمیلتان را وارد کنید
هر هفته یک فیلم مشاوره رایگان می خواهید؟