انواع تست های قرابت معنایی در کنکور سراسری‎

قرابت معنایی در کنکور سراسری‎

در درس ادبیات در کنکور، ۹ ســؤال از ۲۵ سؤال مخصوص قرابت  معنایی اســت. مبنای طرح تســتهای قرابت معنایی در کنکور سراسری‎ موضوعات کتاب درســی اســت اما عموما  نکته ی جالب این‌که بیشترین تسلط اکثر داوطلبان هم مبحث قرابت  معنایی است.

آنچه از طبقه بندی تســتهای قرابت معنایی در کنکور سراسری‎ برمی آید  این اســت که بیشترین تستها از کتاب سال چهارم می آید و اولویت بعدی با کتاب ســال دوم و از همه کمتر، کتاب سال سوم است. از نظر  مضمــون نیز بیشتریــن فصلی که مورد توجه طراحان اســت ادبیات  غنایی است. ســؤالهای قرابت معنایی در کنکور سراسری‎ در هجده شکل ارائه شده است  که پرتکرارترین آنها به صورت زیر است:

 

انواع تست های قرابت معنایی در کنکور سراسری‎

قرابت معنایی در کنکور سراسری‎

قرابت معنایی در کنکور سراسری‎

الف) بیت »…« با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟

بیت: »بگفتا گر نیابی ســوی او راه؟/ بگفت از دور شاید دید در ماه«، با کدام بیت تناسب مفهومی دارد؟ (سراسری انسانی- ۹۳)
۱- برخیز که باد صبح نوروز/ در باغچه می‌کند گلافشان  ّام گل از باغچه غوغا نرود
۲- باغبانان به شب از زحمت بلبل چونند/ که در ای
۳- گــر باغبان روزی به مــا بندد در گلزارها/ مــا را نگاهی بس بود از  رخنه ی دیوارها
۴- هر که را باغچه ای هست به بستان نرود/ هر که مجموع نشسته است  پریشان نرود

ب) مفهوم کدام بیت با ابیات دیگر متفاوت است؟

مفهوم کدام بیت با دیگر ابیات متفاوت است؟ (سراسری ریاضی-  ۹۳)
ّ سودای تو در سینه بماندی پنهان/ چشم تردامن اگر فاش نکردی
۱ – سر  رازم
۲- چهرهی خورشید پنهان اســت در زنگار من/ میزند صیقل به چشم  بسته روشنگر مرا
۳- نخواستم که بگویم حدیث عشق و چه حاجت/ که آب دیده ی سرخم  بگفت و چهرهی زردم
۴- چه حاجت اســت به اظهار عشــق پیش تو ما را/ که اشــک گوید و  رخسار زرد و رنگ پریده

ج) بیت »…« با کدام بیت قرابت مفهومی ندارد؟

بیت: »کبوتری که دگر آشیان نخواهد دید/ قضا همی بَردش تا به  ســوی دانه و دام «، با کدام بیــت قرابت مفهومی ندارد؟ (سراســری  ریاضی- ۹۳)
۱- نیک بنگر که کجا میبردت گیتی/ چو همی تازی بر مرکب رهوارش
۲- من آن رنگین نوا مرغم که در هر گلشنی باشم/ ز دست یکدگر گلها  ربایند آشیانم را
۳- آنکه تنپوش بهارش از خز و سنجاب بود/ گو زمستان باش تنها یک  کفن پوشید و رفت
۴- اهل دنیا چون مسافر خفت و خوابی دید و رفت/ در مسافرخانهی دنیا  شبی خوابید و رفت

د) مفهوم عبارت »…« با کدام بیت تناسب ندارد؟

مفهوم عبارت »برای من خواندن این‌که شــن ساحلها نرم است  کافی نیست، میخواهم پای برهنهام این نرمی را حس کند.« با کدام  بیت تناسب ندارد؟ (سراسری ریاضی- ۹۰)
۱-ای اهل هنر قصه همین اســت که گفتم/ هان تا نفروشید یقینی به  گمانی
۲- خدایگان جهان بر جهانش کرد ملک/ یقین خلق گمان شــد گمان  خلق یقین
۳- جایی که یقین باشد شک را چه محل باشد/ ظلمت به کجا ماند با نور  که بستیزد
۴- آن چیز کزین پیش گمان بود یقین گشت/ دانی نتوان داد یقینی به  گمانی

هـ) مفهــوم بیت »….« با همهی ابیات بهاســتثنای بیت…  تناسب دارد.

مفهوم بیت »تو یک ســاعت چو افریدون به میدان باش تا زان  پــس/ به هر جانب که رو آری درفش کاویــان بینی« با همه ی ابیات به استثنای بیت … تناسب دارد. (سراسری زبان- ۹۱)
۱- سرافکندگی کن که زلف نگار / سرافرازیاش در سرافکندگی است
۲- مشــو غافل ز گردیدن که روزی در قدم باشد/ همین آوازه میآید ز  سنگ آسیا بیرون
۳- نشاید بهی یافت بیرنج و بیم/ که بیرنج کس نارد از سنگ سیم
۴- هر آن کس که بگریزد از کارکرد/ از او دور شد نام و ننگ نبرد

 

 

و) مفهوم همهی ابیات بهاستثنای بیت …………… با یکدیگر  تناسب دارد.

مفهوم همهی ابیات بهاستثنای بیت …………… با یکدیگر تناسب دارد.(سراسری انسانی- ۹۰)
۱-درنیابد حال پخته هیچ خام/ پس سخن کوتاه باید والسالم
۲- بسیار سفر باید تا پخته شــود خامی/ صوفی نشود صافی تا درنکشد  جامی
۳- با نیمپختگان نتوان گفت سوز عشق/ خام از عذاب سوختگان بیخبر  بود
۴- پی ُ ر میخانه چه خوش گفت به دردی‌کش خویش/ که مگو حال دل  سوخته با خامی چند

ز) متن زیر با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟

بیت: »بســوزند چوب درختان بیبر/ ســزا خود همین است مر  بی بری را« با کدام بیت قرابت مفهومی دارد؟ (سراسری انسانی- ۹۲)
۱- سرو را بیثمری باعث رعنایی شد / قامت از بار عالیق نکشیدن به بود
۲- خجلت بیثمری عیش مرا دارد تلخ/ نخل بیبار مرا زود بریدن به بود
۳- هــر چه دیدیم در این باغ، ندیدن به بــود / هر گل تازه که چیدیم،  نچیدن به بود
۴- زان ثمرها که گزیدیم در این باغســتان / پشت دست و لب افسوس  گزیدن به بود

 

ح- مفهوم بیت کدام است؟

مفهوم بیت »ور امــروز اندرین منزل تو را جانی زیان آمد/ زهی  ســرمایه و ســودا که فردا زان زیان بینی« کدام است؟ سراسری تجربی- ۹۰
۱- شهادت و پاداش فراوان آن در روز قیامت
۲- از خودگذشتگی برای کسب مال و سرمایه ی دنیوی
۳- پذیرش خسارت و خسران، به منظور سود فراوان
*( تالش زیاد برای کسب سرفرازی و عزت در این جهان
استراتژی برای پاسخگویی: به دنبال یک مضمون مشترک بگردید  که مثل نخ تسبیح آنها را به هم پیوند میزند.
آنچه در مورد سؤالهای قرابت معنایی میتوان گفت این است که  برخالف تصور عمومی، الزم نیست معنی دقیق ابیات دادهشده را بدانید  بلکه کافی است که دریافت کلی درستی از ابیات داشته باشید و بسته  به ســؤال، بین چهار یا پنج بیت مقایســه کنید و بیت متفاوت با سایر  ابیــات را انتخاب کنید. به عبــارت دیگر، چارهای جــز خواندن تمام  گزینه ها ندارید. اگر بین دو گزینه شک داشتید، آنگاه به جای تمرکز  روی مفهوم کلی، بنا را بر مقایسه ی دقیق بین گزینه ها بگذارید.

ط- مفهوم ابیات دوگانه، در کدام بیت یکسان نمیباشد؟

مفهوم ابیات دوگانه، در کدام گزینه یکسان نمیباشد؟ سراسری تجربی- ۹۲
الف–
۱- از تو نپرسند درازی شب/ آن کس داند که نخفته است دوش
۲- محرم این هوش جز بیهوش نیســت/ مرزبان را مشــتری جز گوش
نیست
۳- حلقهی دام گرفتاری دهن واکردن اســت/ ماهی لببســته را قالب
نتواند گرفت
۴- زبان درکش ای مرد بسیاردان/ که فردا قلم نیست بر بیزبان
ب–
۱- شد جنگ و نظر آمد، شد زهر و شکر آمد / شد سنگ و گهر آمد، شد  قفل و کلید آمد
۲- هنر خوار شد جادویی ارجمند/ نهان راستی، آشکارا گزند
۳- گر کشد مهر رخت بر دل من تیغ رواست/ هر بدی کز طرف دوست
رسد جمله نکوست
۴- جام ار ز دســت دوســت بود زهر و می یکی است/ آنجا که وصل  اوست چه محراب و چه کنشت (بتخانه)
استراتژی برای پاسخگویی: رد گزینه ها
در این نوع از ســؤالها، همه ی ابیات دو به دو با هم تناسب دارند ابتدا تمــام گزینه ها را به دقت  مگر دو بیت. پیشــنهاد میکنیم حتما  بخوانید و سپس تصمیم بگیرید.
یادتان باشــد که قرار نیســت همهی ابیات را با هم مقایسه کنید  بلکه کافی است دو بیت هر گزینه با هم مضمون مشترک داشته باشند.

ی- مفاهیم »…، …، … و …« به ترتیب از کدام بیت ها فهمیده  میشود؟

مفاهیم»اختیار، فرسودگی، طالب عنایت، آزادگی« به ترتیب از  کدام ابیات دریافت میشود؟ سراسری ریاضی- ۹۲

الف- آن که برق خرمنم در زندگی هرگز نشد/ بعد مردن چشم دارم بر  مزار آید مرا
ب- مهمان کشــت خویشم اگر نیک اگر بد است/ حاشا که هیچ شکوه  بود از قضا مرا
ج- شد استخوان ز دور فلک توتیا مرا/ باری دگر نماند در این آسیا مرا
ّ د- از چرخ منت پر کاهی نمیکشم/ گر استخوان ز درد شود توتیا مرا
۱( د، الف، ب، ج ۲( د، ج، الف، ب
۳( ب، الف، ج، د ۴( ب، ج، الف، د
استراتژی برای پاسخگویی قرابت معنایی در کنکور سراسری‎ : ابتدا ارتباط را پیدا کنید سپس جواب  را انتخاب کنید. در این گونه ســؤالها، هر گزینه را بخوانید و بالفاصله  از مفاهیم مندرج در صورت ســؤال، مفهوم متناســب بــا آن بیت را  روبه روی آن بنویســید و درنهایت بر اســاس گزینه ها، پاسخ صحیح را  انتخاب کنید.
روش سریعتر پاسخگویی به این گونه سؤال ها این است که پس از  مشخص شــدن مفهوم دو عبارت الف و ب میتوان در گزینه ها تمرکز  کرده و آن گزینه ای که جای دقیق آن دو عبارت را درست نوشته است،  احتمال قریب به یقین جواب است.
به عنوان مثــال، مفهوم عبارت اول، طالب عنایت و مفهوم عبارت  دوم، اختیار اســت. با لحاظ این دو مفهوم، به خاطر مفهوم عبارت اول،  گزینهی ۱ و ۳ حذف میشوند و به خاطر مفهوم عبارت دوم، گزینه ی  ۲ حذف میشود.

آیا سوالی در مورد این مطلب دارین؟

هر سوالی در مورد این پست دارین در بخش کامنت ها بپرسین، مشاورین دانشجوی پزشکی مکتبستان در کوتاهترین زمان پاسخ میدن.مشاوره کنکور
ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

3 نظرات
 1. محمد صالح ذبیحی می گوید

  لطفا کامل پاسخ بدید

 2. تبسم می گوید

  ممنون از سایت خوبتون میشه درباره ی تکنیک های تست زنی و برنامه ریزی هم توضیح بذین

  1. دکتر علی کاویانی می گوید

   سلام. از منوی سایت بخش برنامه ریزی رو ببینین. کامل توضیح دادیم:-)

دریافت لینک دانلود