۵ راه کار ساده برای افزایش تراز در ازمون ھا فقط در ١ ماه

۵ راه کار ساده برای افزایش تراز در ازمون ھا فقط در ١ ماه
۵ راه کار ساده برای افزایش تراز در ازمون ھا فقط در ١ ماه

●چرا با وجود مطالعه ی بيشتر افزایش تراز ندارم؟
●چرا با اینکه ھفته قبل دوبرابر تست کار کردم درصد ھایم بالا نرفت؟
●چرا افزایش تراز ثابت ندارم و در ھر ازمون تراز ھایم بالا و پایين ميرود؟


شاید برای خيلی از دانش اموزان افزایش تراز در ازمون ها کاردشواری باشد
گاھی در بعضی از ازمون ھا موفق عمل می کنید و در بعضی از ازمون ھا افت تراز دارید ، با اینکه تغییری در شیوه ی مطالعه ی خود ایجاد نکرده اید

برای افزایش تراز در ازمون ھا چه باید کرد؟

در این مقاله به شما فقط با ۴روش یاد مي دهیم که چطور در ازمون ھای پیش رو افزایش تراز داشته باشید

١-راھکار اول برای افزایش تراز: کتاب را بجوید

باید به گونه ایی کتب درسی را بخوانید که انگار کل صفحات کتاب را از بر شده اید.
کتاب درسی را کامل بخوانید،دور تمام استثنا ھا خط بکشید،سعی کنيد حين خواندن کتاب با مطالب هایی که مربوط به ان فصل است ترکيب کنيد
برای مثال در فصل تنفس در هنگام خواندن تنفس ملخ،سریع نگاهی به گوارش ملخ در فصل گوارش بی مهرگان بیاندازید ونکات مھم راکنار فصل تنفس ملخ بنویسید
برای یادگيری نمودار ھا و شکل ھا و جداول به صورت زیر عمل کنيد:

۱- روی یکی از شکل ھای درسی تمرکز کنيد. خوب آن را ببينيد، بعد چشمان خود را ببندید. شکل را در ذھن خود مجسم کنيد و سعی کنيد ھر چه بيش تر جزئيات آن را به خاطر بياورید. در انتھا تصویر ذھنی خود را با کتاب مقایسه کنيد. این کاررا چند بار تکرار کنيد . تا به نتيجه ی دلخواه برسد

.
۲- تجسم رنگ شکل ھا ، جدول ھا و نوشته ھا در افزایش دقت اھميت دارند.
این کار مغز را فعال می کند . با چشمان بسته رنگ آن ھا را در ذھن مجسم کنيد و سپس آن را با کتاب مقایسه کنيد . این تمرین را تا جایی که اشتباھات شما برطرف شود ، ادامه دھيد.

شمارش معکوس کنکور 97 شروع شد !

۳- در شکل ھای ھندسی ابتدا شکل ھای کلی آن را در ذھن تصور کنيد ، سپس به جزئيات داخل شکل توجه کنيد. به عنوان مثال در مورد شکل مقابل بگویيد: دایره هایی داریم که در آن دومثلث بزرگ مشابه وجود دارد.

۴- برای جدول ھا ، ابتدا به اطلاعات سرستون ھا و ردیف ھا توجه کنيد.
ببينيد آن ھا مربوط به چه چيزی ھستند. بعد به سایر داده ھای داخل جدول توجه کنيد. چشمان خود را ببندیدو سعی کنيد آن ھا در ذھن مجسم کنيد. سپس این تصویر ذھنی را با کتاب مقایسه کنيد.

۵- در مورد نمودار ھا ، ابتدا به مشتق ھا و تابع آن ھا توجه کنيد. بعد روند تغييرو وضعيت نمودار را به خاطر بسپارید، سپس به استثنا ھای موجود در نمودارتوجه کنيد. در انتھا تصویر ذھنی خود را با کتاب مقایسه کنيد.

۶- ھنگام مطالعه ، برای کنترل حرکت چشم و تمرکز روی واژه ھا ، از یک راھنمامانند انگشت دست یا یک قلم استفاده کنيد تا از سرگردانی چشم روی کلمات جلو گيری شود. بدین ترتيب تمرکز تان روی کلمات بيش تر می شود. البته این تمرین برای دراز مدت مناسب نيست.

٢-راھکار دوم افزایش تراز: تست بزنید


حل تست بخش مھمی از یادگيری را تشکيل می دهدالبته زمانی مفيد واقع می شود که درست و با قانون به کار گرفته شود

تست زدن را باید به ٣ بخش تقسيم کنيد:

●تست یادگيری:تست یادگيری برای اطمینان یافتن از مطالعه ی دقیق کتاب است
تست یادگیری به شما کمک میکند متوجه بشوید چقدر کتاب را خوب خوانده اید
این تست بعد از مطالعه زده مي شود ؛مثلا مشخص کردید که شيمی از ص١٠تاص١٩رو بخوانید،بعد از اتمام خواندن برای اینکه اطمينان پيدا کنیدکتاب را کامل وبادقت خواندید حدود٢٠ تست حل کنيد،اگه تعداد غلط در تست ھا بيشتر از١٠ تا بود یعنی کتاب رو خوب نخواندید و باید دوباره مطالعه کنيد

فایل صوتی : گام اول برای قبولی پزشکی !

●تست تسلط:تست تسلط باید ٣ روز بعد از مطالعه مبحث زده بشود این تست ٢ فایده دارد؛
١_باعث مرور دوباره و تسلط روی مطلب مي شود
٢_متوجه مي شوید چقدر از ا ن فصل را به یاد دارید
تعداد این تست بھترھست ۴۰ تا۵۰ تا باشد که درصورت وجود بيش از ۱۵غلط دوباره باید به مرحله ی اول برگردید،یعنی مطالعه کتاب
●تست تثبيت:این تست اخرین مرحله ی تست زنی است که که از فواید ان به یاد ماندن مطالب در ذهنتان در مدت زمان طولانی است

٣-راھکار سوم افزایش تراز :خلاصه نویسی

آشنایی با روش ھای درست مطالعه و یادداشت برداری درموفقيت تحصيلی دانش آموزان و دانشجویان تأثيرگذار است. بسياری از دانش آموزان تلاش می کنند شيوه ی درست خلاصه نویسی از کتاب ھای درسی شان را یاد بگيرند.
خلاصه نویسی از کتاب ھا کار بسيار حساس و مھمی است. روش ھای مؤثری برای خلاصه نویسی کتاب ھا وجود دارد که با استفاده از آنھا می توان به سؤالات امتحانی بھتر پاسخ داد و نمره ھای بھتری گرفت.
با وجود اھميت بالای این عمل ،خلاصه نوسی یا نت برداری کاری است که خيلی از افراد به دليل تنبلی انجام نمی دھند اما این کار از اھميت بالایی برخوردار است اھميت این کار در بازه ی ازمون ھای جامع مشخص مي شود
برای ازمون ھای جامع که زمان کافی برای خواندن کتاب ندارید خلاصه نویسی بزرگ ترین منبع درسی محسوب ميشود

۴_راھکار چھارم افزایش تراز: استفاده ازکاغذ استيکی

قطعا بار ھا کاغذ ھای کوچک زرد رنگ با بسته بندی ھایی جذاب و دوست داشتنی را در کتابفروشی ھا مشاھده کرده اید! بله منظورمان ھمان پست ایت نوت ھا یا استيکی نوت ھا و یا در فارسی کاغذ یادداشت چسبدار است که بيشتر به رنگ زرد والبته در سایر رنگ ھا نيز توليد می شوند.
این اختراع برخلاف ظاھر ساده آن اھميت بسيار بالایی در مبحث برنامه ریزی دروس دارد. آیا تا کنون بخشی از فعاليت ھای حافظه خود را به کاغذ ھای شگفت انگيز واگذار کرده اید؟
ھنگام مطالعه دروس معمولا نکات یا فرمول ھایی وجود دارند که درصد فراموشی انھا بسيار بالاست ؛یعنی با دور اول خواندن کتاب ،ھرچقدر ھم کتاب با دقت خوانده شود به راحتی فراموش می شوند
مثلا در مبحث استوکيومتری فيزیک برای حل کردن سوالات باید واکنش ھایی را حفظ کنيد و مطمعنا با یک دور خواندن در ذھنتان نمی ماند این زمان،زمان استفاده از کاغذ استيکی است
ھميشه ھنگام مطالعه نکات و فرمول ھای حفظی از این قبيل را درکاغذ استيکی بنویسيد

پیشرفت انفجاری در زیست و شیمی

حال برای استفاده از این کاغذ ھا چگونه عمل کنيم؟

این کاغذ ھارا کنار تخت یا ميز مطالعه یا دیوار بچسبانيد و ھر زمان که نگاھتان به این کاغذ ھا خورد یک دور انھا را مرور کنيد
مثلا قبل خواب،ھنگام رفتن به تخت،قبل از شروع درس،ھنگام لباس پوشيدن،ھنگام خروج از اتاق و….
این ۴ نکات شاید در نگاه اول بسیار ساده و روتین به نظر برسند اما سهم مهمی از یادگیری را به خود اختصاص می دهند .
کافیست فقط یک ماه متوالی از این نکات بهره ببرید تا اثار چشمگیر ان را در مطالعه مشاهده کنید

 

دوستان کنکوری
اگه میخواین امسال ترازتون از همه رقبا بیشتر باشه و پیشرفت فوق العاده ای در وضعیتتون ایجاد کنید ؛ درس خوندن با دی وی دی های کنکوری شتاب رو شروع کنید ! برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دی وی دی ها کلمه “شتاب” رو به شماره ۳۰۰۰۷۰۰۴۹۰ پیامک کنید تا راهنماییتون کنیم 
موفق باشید

یک جلسه مشاوره رایگان با دانشجویان پزشکی

ما توی مکتبستان یک تیم بزرگ از دانشجویان پزشکی داریم که میتونیم تا کنکور بهتون برنامه و مشاوره تلفنی بدیم.

برای آشنایی با خدمات ما یک جلسه میتونیم مشاوره رایگان داشته باشیم.

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان، کافیست فرم زیر را پر کنید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت لینک دانلود