اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ در باره‌ شركت در آزمون سراسري‌ سال ۱۳۹۳

اطلاعيه ‌سازمان‌ سنجش‌ در باره‌ شركت در آزمون سراسري‌ سال ۱۳۹۳  :

ضمن‌ آرزوي‌ موفقيت‌ براي‌ كليه خواهران‌ و برادراني كه‌ در آزمون‌ سراسري‌ سال ۱۳۹۳ ثبت‌ نام‌ نموده‌­اند، بدين‌ وسيله‌ به اطلاع‌ مي‌رساند آزمون عمومي و اختصاصي داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در صبح پنج شنبه ۵/۴/۹۳، داوطلبان گروه آزمايشي هنر در بعدازظهر پنج شنبه ۵/۴/۹۳، داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي در صبح جمعه ۶/۴/۹۳، داوطلبان گروه آزمايشي زبانهاي خارجي در بعدازظهر جمعه ۶/۴/۹۳ و گروه آزمايشي علوم انساني در صبح شنبه ۷/۴/۹۳ در ۳۶۴ شهرستان و بخش مختلف كشور (به شرح جدول شماره ۱) برگزار خواهد شد. كارتهاي‌ شركت در آزمون براي‌ كليه‌ داوطلبان‌ آزمون‌ سراسري سال ۱۳۹۳ از روز يكشنبه ۱/۴/۹۳ لغايت روز چهارشنبه ۴/۴/۹۳ براساس‌ مندرجات‌ بند « الف‌» اين‌ اطلاعيه‌ بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار مي‌گيرد و داوطلبان پس از پرينت كارت شركت در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالي مي‌بايستي “مطابق بند «ب» اين اطلاعيه” به حوزه هاي رفع نقص كارت مندرج در جدول شماره ۲ مراجعه نمايند.

الف‌ ـ نحوه‌ و زمان پرينت برگ راهنما و كارت شركت در آزمون
 كارتهاي‌ شركت در‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ گروههاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ تجربي‌، علوم انساني‌، هنر و زبانهاي خارجي‌ به همراه برگ راهنماي شركت در آزمون از روز يكشنبه ۱/۴/۱۳۹۳ لغايت روز چهارشنبه ۴/۴/۹۳ براي مشاهده و پرينت بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شركت‌ در آزمون‌، براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به سايت اينترنتي سازمان مراجعه نموده و با وارد نمودن شماره سريال كارت اعتباري ثبت نام (۱۲ رقمي) و شماره شناسنامه و يا شماره پرونده و كدرهگيري ثبت‌نام (۱۶ رقمي) و نام و نام خانوادگي، كدملي و سريال شماره شناسنامه يك نسخه پرينت از برگ راهنما و كارت شركت در آزمون تهيه نمايند. بديهي است داوطلباني كه در ۲ يا ۳ گروه آزمايشي متقاضي شده‌اند بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون گروه آزمايشي اصلي، برحسب مورد نسبت به پرينت كارت گروه آزمايشي دوم و يا گروههاي آزمايشي دوم و سوم خود اقدام نمايند. بنابراين داوطلبان اين آزمون براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است. لذا كليه داوطلبان بايد براي پرينت كارت شركت در آزمون اقدام نمايند.
تذكر مهم: چنانچه داوطلبي به دليل در اختيار نداشتن اطلاعات كاربري مورد نياز، موفق به پرينت كارت شركت در آزمون خود نمي شود لازم است با همراه داشتن كارت ملي و يا شناسنامه عكسدار شخصاً از روز سه شنبه مورخ ۳/۴/۹۳ لغايت روز چهارشنبه مورخ ۴/۴/۹۳ از ساعت ۸:۰۰ الي ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ الي ۱۸:۰۰ براساس جدول شماره ۲ اين اطلاعيه به باجه رفع‌نقص حوزه ذيربط مراجعه نمايد.
ب‌ ـ محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون
 محل رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون كليه داوطلبان گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني‌، علوم‌ تجربي‌، علوم انساني‌، هنر و زبانهاي ‌خارجي‌ بر مبناي‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت فعلي‌ آنان‌ كه‌ در بند ۲۸ تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌، مشخص‌كرده‌اند به‌ شرح‌ جدول شماره‌ ۱ و آدرس محل رفع نقصبه شرح جدول شماره ۲ اين اطلاعيه مي‌باشد.
ج ـ درخصوص مندرجات كارت شركت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح زير اقدام نمايند.
۱ ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي ۱، ۳، ۴‌، ۷، ۱۲‌، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ ، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۳ (شامل نام­خانوادگي و نام، سال تولد، شماره شناسنامه‌، سال اخذ و نوع ديپلم، شماره ملي، سري و سريال شناسنامه، محل تولد، شماره دانش آموزي، منطقه اخذ ديپلم، سهميه، معدل كتبي نهايي ديپلم، محل اخذ مدرك ماقبل ديپلم ، محل اخذ مدرك ديپلم، سال و محل اخذ مدرك دوره پيش دانشگاهي، استفاده از بورسيه آموزگار، كارمندي، مدرك كارداني، دانشجوي دوره روزانه، دانشجوي انصرافي، اتباع خارجي و مدرك كارشناسي) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور در سايت سازمان و در قسمت ويرايش اطلاعات حداكثر تا تاريخ ۷/۴/۹۳ مراجعه و از آن طريق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند.
تبصره۱ ـ داوطلباني كه سال اخذ مدرك ديپلم آنان سال ۱۳۸۴ به بعد مي­باشد چنانچه خواستار ويرايش اطلاعات مندرج در بندهاي ۱، ۳، ۴، ۷، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۶ و ۱۸ كارت شركت در آزمون خود مي باشند با توجه به اينكه در زمان ثبت نام اوليه نسبت به تأييد بندهاي فوق اقدام و كد سوابق تحصيلي دريافت نموده­ اند در اين مرحله هرگونه ويرايشي درخصوص اطلاعات فوق انجام دهند، اعمال ويرايش اطلاعات منوط به هماهنگي سازمان سنجش و تأييد مركز سنجش وزارت آموزش و پرورش و محل اخذ مدرك ديپلم داوطلبان مي‌باشد.
تبصره۲ ـ داوطلباني كه سال اخذ مدرك ديپلم آنان سال ۱۳۸۳ و قبل از آن مي باشد، چنانچه خواستار ويرايش سال اخذ مدرك ديپلم (بند۷) كارت شركت در آزمون خود به سال ۱۳۸۴ و بعد از آن مي­باشد و در يكي از رشته­ هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، ادبيات و علوم انساني و علوم و معارف اسلامي ديپلم خود را اخذ نموده و يا به يكي از رشته هاي مذكور تغيير مي­دهند مي­بايستي كد پيگيري آموزش و پرورش را از سايت سازمان دريافت و آنرا در محل مربوط در صفحه ويرايش اطلاعات وارد نمايند و سپس نسبت به اصلاح سال اخذ مدرك ديپلم خود اقدام نمايند.
تبصره۳ ـ درصورت مشاهده هرگونه مشكل درخصوص نمرات آموزش وپرورش، اطلاعات سوابق تحصيلي، عدم ارسال آنها به سازمان سنجش، مشمول يا غير مشمول بودن لازم است حداكثر تا تاريخ ۱۰/۴/۹۳ به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ ديپلم خود مراجعه نمايد.
 ـ داوطلبان درصورتي كه مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي ۲، ۶، ۸، ۹ و ۱۰ (جنس، دين، زبان خارجي امتحاني، معلوليت و بهيار) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند ضروري است از روز سه شنبه ۳/۴/۹۳ لغايت روز چهارشنبه ۴/۴/۹۳ از ساعت ۸:۰۰ الي ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ الي ۱۸:۰۰ با به همراه داشتن كارت شناسايي معتبر (كارت ملي و يا شناسنامه عكسدار) شخصاَ به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره ۲ اين اطلاعيه مراجعه نمايند.
۲ ـ چنانچه سهميه درخواستي داوطلبي غير از سهميه مناطق مي‌باشد و در بند ۱۷ كارت شركت در آزمون سهميه مناطق درج گرديده است لازم است به ترتيب ذيل عمل نمايند:
۱ ـ ۲ ـ كليه داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران براي اعلام مغايرت حداكثر تا تاريخ ۷/۴/۹۳ از طريق سايت سازمان سنجش به قسمت ويرايش اطلاعات مراجعه و اطلاعات خواسته شده را تكميل نمايند . اطلاعات دريافتي به بنياد شهيد و امور ايثارگران ارسال مي گردد و در صورت تأييد سهميه توسط ارگان مربوط، سهميه درخواستي داوطلبان اعمال مي­گردد. در غير اينصورت با سهميه مناطق گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قابل قبول نمي‌باشد.
۲ ـ ۲ ـ ساير داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه (بجز داوطلبان مندرج در بند ۱ ـ ۲ فوق) براي روشن شدن وضعيت سهميه خود حداكثر تا تاريخ ۱۰/۴/۹۳ به ارگان مربوط (ستاد مشترك سپاه پاسداران، وزارت جهاد كشاورزي، ستاد نيروهاي مسلح) مراجعه نمايند. بديهي است درصورت تأييد سهميه توسط ارگان مربوط، سهميه در خواستي داوطلبان اعمال مي­گردد در غير اينصورت با سهميه مناطق گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قابل قبول نمي‌باشد.
۳ ـ چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب داراي اشكالاتي از جمله، فاقد مهر بودن عكس، واضح نبودن عكس و . . . مي باشد ضروري است از روز سه شنبه ۳/۴/۹۳ الي روز چهارشنبه مورخ ۴/۴/۹۳ از ساعت ۸:۰۰ الي ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ الي ۱۸:۰۰ با بهمراه داشتن ۲ قطعه عكس ۴´ ۳، كارت ملي يا شناسنامه عكسدار شخصاَ به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه براساس جدول شماره ۲ مراجعه نمايند و موضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد.
۴ ـ چنانچه شماره داوطلب مندرج بر روي كارت شركت در آزمون چه به صورت عددي و يا به صورت حروف ناخوانا مي باشد ضروري است از روز سه شنبه ۳/۴/۹۳ الي روز چهارشنبه مورخ ۴/۴/۹۳ از ساعت ۸:۰۰ الي ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ الي ۱۸:۰۰ شخصاَ به نماينده سازمان سنجش آموزش كشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط براساس جدول شماره ۲ اين اطلاعيه مراجعه نمايند و موضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد.
۵ ـ دفترچه راهنماي شركت در آزمون در قسمت «دسترسي سريع» با عنوان «دريافت فايل» از سايت اين سازمان قابل دريافت مي­باشد. ضمناً رشته‌هاي داراي شرايط خاص كه به روش متمركز دانشجو مي­پذيرند نيز به طور جداگانه از روز يكشنبه مورخ ۱/۴/۹۳ بر روي سايت سازمان قرار داده مي‌شود. تا داوطلبان اينگونه رشته‌ها، در صورت واجد شرايط بودن و علاقه­مند بودن براساس ضوابط مربوط حداكثر تا ۱۰/۴/۹۳نسبت به انتخاب رشته محلهاي گروه آزمايشي مربوط كه گزينش آنها به روش متمركز و يا شرايط خاص صورت مي‌گيرد اقدام و در فرم مربوط مشخص نمايند.
۶ ـ آن دسته از داوطلباني كه در زمان ثبت نام آزمون موفق به اعمال بند موسسات غيرانتفاعي و دانشگاه پيام نور نشده ­اند، با پرداخت مبلغ ۵۸۰۰۰ (پنجاه و هشت هزار) ريال بصورت الكترونيكي به وسيله كارتهاي عضو شبكه بانكي شتاب از طريق سايت سازمان سنجش و در قسمت ويرايش اطلاعات نسبت به علامت‌گذاري بند فوق از تاريخ ۱/۴/۹۳ لغايت ۷/۴/۹۳ اقدام نمايند.
۷- داوطلبان علاقه‌مند به رشته ­هاي تحصيلي داراي شرايط خاص آزمون سراسري مي بايست براساس اطلاعيه‌اي كه در اين خصوص در سايت اين سازمان و همچنين هفته نامه پيك سنجش مورخ ۲/۴/۹۳ درج مي‌گردد از تاريخ ۱/۴/۹۳ لغايت ۱۰/۴/۹۳ به صورت اينترنتي علاقه‌مندي خود را اعلام نمايد.
۸- به اطلاع داوطلبان علاقه مند به رشته هاي تحصيلي مورد نياز وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه هاي تربيت دبير شهيد رجايي و پرديسهاي دانشگاه فرهنگيان مي‌رساند به محض وصول اطلاعات لازم درخصوص پذيرش در رشته‌هاي اين دانشگاهها اطلاع‌رساني لازم از سوي اين سازمان بعمل خواهد آمد. بديهي در صورت تعيين تكليف قطعي درخصوص پذيرش در اين دانشگاهها دريافت علاقمندي از داوطلبان در مرحله انتخاب رشته صورت خواهد گرفت.
۹- آن دسته از داوطلبان علاقه‌مند به انتخاب رشته‌هاي تحصيلي مراكز و واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي كه پذيرش در آنها براساس آزمون صورت مي‌پذيرد، مي‌بايست ضمن شركت در آزمون، پس از اعلام نتيجه اوليه آزمون سراسري و دريافت كارنامه براي انتخاب رشته به سايت مركز آزمون دانشگاه آزاد اسلامي مراجعه نمايند.
د ـ تذكرهاي‌ مهم‌
۱ ـ در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است.
۲ ـ درِ حوزه ­هاي امتحاني صبحها رأس‌ ساعت‌ ۷:۰۰ (هفت) صبح و بعداز ظهرها راس ساعت ۱۴:۳۰(دو و نيم بعدازظهر) بسته خواهد شد و شروع فرآيند برگزاري آزمون صبح ها راس‌ ساعت‌ ۷:۳۰ (هفت و سي دقيقه) و بعد از ظهرها راس ساعت ۱۵:۰۰ (سه بعدازظهر) آغاز مي گردد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ حوزه هاي امتحاني به حوزه امتحاني ممانعت بعمل خواهد آمد.
۳ ـ هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون گروه آزمايشي مربوط‌، لازم است اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار، چند مداد سياه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته‌ باشد.
۴ ـ داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي ، ساك دستي، پيجر، تلفن همراه، تبلت، جزوه، كتاب، ماشين حساب، هرگونه نت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند. بديهي است كه به همراه داشتن هر كدام از وسايل مندرج در اين بند:
۴-۱- به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذيربط براساس قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري كه بخشي از آن در بند «هـ» آمده است، رفتار خواهد شد.
۴-۲- درصورت همراه داشتن وسايل ذكر شده و تحويل آنها به هنگام ورود به محل حوزه در صورت مفقود شدن وسايل، حوزه برگزاري هيچ گونه مسئوليتي در قبال ان نخواهد داشت.
۵ـ براي‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ متقاضي شركت در آزمون گروههاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ تجربي‌، علوم‌ انساني‌ و زبانهاي خارجي‌ كه علاقه‌مندي‌ خود را براي‌ شركت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمايشي‌ هنر با گذاشتن‌ علامت‌ در رديف‌ ۴۵ تقاضانامه‌ اعلام‌ داشته‌اند، كارت‌ شركت در آزمون‌ گروه هنر نيز جداگانه‌ صادر گرديده‌ است‌. اين‌ دسته ‌از داوطلبان‌ لازم‌ است‌ پرينت كارت‌ شركت در آزمون گروه‌ هنر را نيز علاوه‌ بر پرينت كارت‌ شركت در آزمون ‌گروه آزمايشي‌ مربوط‌ از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور دريافت ‌دارند. به عبارت ديگر براي‌ اين‌ قبيل‌ داوطلبان‌ دو كارت‌ شركت در آزمون‌ صادر شده‌ است‌ كه‌ لازم‌ است‌ پرينت هر دو كارت‌ شركت در آزمون را از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور ‌دريافت‌ نمايند.
۶ـ براي‌ آن دسته‌ از داوطلبان‌ متقاضي شركت در آزمون گروههاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ تجربي‌، علوم‌ انساني‌ و هنر كه علاقه‌مندي‌ خود را براي‌ شركت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمايشي‌ زبانهاي‌ خارجي‌ نيز با گذاشتن‌ علامت‌ در رديف‌ ۴۶ تقاضانامه‌ مشخص‌ كرده‌اند، كارت‌ شركت در آزمون گروه زبانهاي‌ خارجي‌ نيز صادر گرديده‌ است‌. اين‌ دسته‌ از داوطلبان‌ لازم‌ است‌ پرينت كارت‌ شركت در آزمون گروه‌ آزمايشي‌ زبانهاي‌ خارجي‌ را نيز علاوه‌ بر كارت‌ گروه‌ آزمايشي‌ مربوط‌ از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور دريافت‌ دارند. به‌ عبارت ديگر براي‌ اين‌ قبيل‌ از داوطلبان‌ دو كارت‌ شركت در آزمون صادر شده‌ است‌ كه‌ لازم است‌ پرينت هر دو كارت‌ شركت در آزمون را از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور دريافت‌ نمايند.
۷ـ براي‌ آندسته‌ از داوطلبان‌ متقاضي شركت در آزمون گروههاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ تجربي‌ و علوم‌ انساني‌ كه علاقه‌مندي‌ خود را براي‌ شركت‌ در گروه‌ هنر و همچنين‌ گروه‌ زبانهاي‌ خارجي‌ با علامتگذاري‌ در رديفهاي‌ ۴۵ و ۴۶ تقاضانامه‌ مشخص‌ كرده‌اند، سه‌ كارت‌ شركت در آزمون (يك‌ كارت‌ مربوط‌ به‌ گروه‌ آزمايشي‌ اصلي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني يا علوم‌ تجربي‌ و يا علوم‌ انساني‌ و دو كارت‌ ديگر به‌ ترتيب‌ براي‌ گروه‌ هنر و زبانهاي‌ خارجي‌) صادر شده‌ است‌. اين‌ قبيل‌ از داوطلبان‌ بايد پرينت هر سه‌ كارت‌ شركت در آزمون را از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور دريافت‌ دارند.
۸ ـ داوطلبان داراي ديپلم كامل بهياري و آن دسته از بهياران شاغل كه در آزمون سراسري سال ۱۳۹۳ در گروه آزمايشي علوم تجربي ثبت نام نموده‌اند علاوه بر پاسخگويي به دروس عمومي و اختصاصي گروه آزمايشي مربوط، بايستي به دروس اختصاصي بهياري نيز كه در دفترچه شماره ۳ درج گرديده، پاسخ دهند. براي بهياران شاغل بر روي كارت شركت در آزمون در قسمت بهياري، كلمه «بلي» مشخص شده است.
۹ـ به‌ داوطلبان‌ نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ انساني‌ كه‌ عنوان‌ گواهينامه‌ دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ نظام جديد آنان‌ علوم‌ و معارف‌ اسلامي‌ (كد ۱۸) مي‌باشد و با توجه‌ به‌ ضوابط‌، لازم‌ است‌ علاوه‌ بر دروس‌ اختصاصي‌ گروه‌ مذكــور، درس ‌اصول، عقايد و فقه‌ را نيز امتحان‌ دهند توصيه‌ اكيد مي‌شود كه‌ به‌ مندرجات‌ دفترچه‌ راهنما كه‌ بهمراه‌ كارت‌ شركت در آزمون از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور قابل دريافت‌ و پرينت مي‌باشد توجه‌ نمايند. وضعيت‌ چنين‌ داوطلباني‌ كه‌ با توجه‌ به‌ ضوابط‌ (از لحاظ‌ نوع‌ گواهينامه‌ دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌)، لازم ‌است‌ درس‌ اصول‌، عقايد و فقه‌ را امتحان‌ دهند دقيقاً در دفترچه‌ راهنماي‌ شركت‌ در آزمون‌ مشخص‌ شده‌ است‌.
۱۰ ـ براي‌ آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ كه‌ يكي‌ از بندهاي‌ ۱يا ۲ يا ۳ يا ۴ و يا ۵ رديف‌ ۲۲ (بند معلوليت) تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ را علامتگذاري‌ نموده‌ و مدرك‌ مورد تاييد از سازمان بهزيستي را نيز در زمان ثبت نام براي سازمان سنجش ارسال نموده اند در مقابل‌ عنوان‌ معلوليت‌ در كارت‌ شركت در آزمون، نوع‌ معلوليت‌ درج‌ شده‌ است‌. چنانچه‌ داوطلبي‌ يكي‌ از بندهاي‌ مذكور را علامتگذاري‌ و مدرك ‌مورد تاييد را نيز ارسال نموده ولي‌ در كارت‌ شركت در آزمون وي عنوان معلوليت مشخص‌ نشده‌، لازم‌ است‌ با به همراه داشتن گواهي معلوليت مراتب‌ را سريعاً به‌ نماينده ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور مستقر در واحد رفع‌ نقص‌ براساس جدول شماره۲ اطلاع‌ دهد تا قبل‌ از برگزاري‌ آزمون‌ وضعيت‌ وي‌ مشخص‌ گردد.
۱۱ ـ داوطلبان‌ مشمول‌ هريك‌ از بندهاي ۳ و ۴ مندرج در بند (ج) و همچنين بند ۱۰ مندرج در بند (د) فوق لازم‌ است‌ قبل‌ از برگزاري‌ آزمون‌ با مراجعه به باجه رفع نقص براساس جدول شماره ۲ اطلاعيه وضعيت‌ خود رامشخص‌كرده ‌باشند، بديهي‌ است‌ در حين‌ اجراي‌ آزمون‌ و بعد از آن‌ اقدامي‌ انجام‌ نخواهد شد.
۱۲ ـ از آنجا كه‌ براساس‌ ضوابط‌ آزمون‌ سراسري‌ سال ۱۳۹۳ منحصراً آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ كه‌ داراي مدرك‌ پيش‌ دانشگاهي‌ بوده‌ و يا دانش‌ آموز دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ مي‌باشند، مجاز به‌ ثبت‌ نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ سراسري ‌بوده‌اند، بنابراين‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ كه‌ به‌ دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ راه‌ نيافته‌اند، مجاز به‌ شركت‌ در آزمون‌ سراسري‌ سال ۱۳۹۳ نمي‌باشند و بديهي‌ است‌ در صورت‌ شركت‌ در آزمون‌ از گزينش‌ نهايي‌ حذف‌ خواهند شد.
۱۳ ـ نكاتي مهم در خصوص دفترچه‌هاي سوال گروههاي آزمايشي پنج‌گانه و شخصي‌سازي آنها:
در آزمون سراسري سال ۱۳۹۳ به هر داوطلب در كليه گروههاي آزمايشي يك پاسخنامه و ۲ دفترچه سوال (آزمون عمومي«دفترچه شماره ۱» و آزمون اختصاصي «دفترچه شماره ۲») داده مي‌شود. داوطلبان داراي ديپلم بهياري و يا شاغل بهيار در گروه آزمايشي علوم تجربي و داوطلبان داراي مدرك پيش‌دانشگاهي علوم و معارف اسلامي در گروه آزمايشي علوم انساني علاوه بر پاسخگويي به سوالات دفترچه‌هاي عمومي(دفترچه شماره ۱) و اختصاصي (دفترچه شماره ۲) مي‌بايست به سوالات دفترچه اختصاصي شماره ۳ نيز پاسخ دهند. داوطلبان در كليه گروههاي آزمايشي مي‌بايست پاسخ سوالات دفترچه‌هاي عمومي و اختصاصي را در همان يك برگ پاسخنامه تحويل شده علامتگذاري نمايند.
 كليه سؤالات آزمون عمومي (دفترچه شماره ۱) و اختصاصي (دفترچه شماره ۲) داوطلبان در هر يك از پنج گروه آزمايشي، شخصي‌سازي شده و شماره داوطلبي، نام خانوادگي و نام هر داوطلب بر روي جلد دفترچه آزمون وي درج گرديده است و اين دفترچه‌ها داراي تنوع مي‌باشند. پاسخنامه و دفترچه آزمون عمومي(دفترچه شماره ۱) داوطلبان كليه گروههاي آزمايشي در يك بسته نايلوني و هر يك از دفترچه‌هاي آزمون اختصاصي (دفترچه‌هاي شماره ۲ و يا ۳) نيز در بسته‌هاي نايلوني جداگانه تحويل داوطلبان خواهد شد. لازم به توضيح است كه دفترچه‌ مربوط به درس معارف غير اسلام (ويژه داوطلبان اقليتهاي ديني) و يا درس زبان غيرانگليسي در كليه گروه‌هاي آزمايشي در دروس عمومي، دفترچه مربوط به زبان تخصصي آلماني و فرانسه در گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي و دفترچه‌هاي شماره ۳ در گروه آزمايشي علوم تجربي (سؤالات درس بهياري) و در گروه آزمايشي علوم انساني (سؤالات درس اصول عقايد و فقه) نيز شخصي‌سازي شده و مشخصات داوطلبان بر روي جلد دفترچه درج گرديده است.
هـ ـ قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري
ماده ۵ ـ تخلفات وجرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:
الف ـ ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه‌دار.
ب ـ ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل :
۱ ـ ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون.
۲ ـ تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سوال براي تخلف در آزمون.
۳ ـ ثبت‌نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.
ج ـ استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه‌دار.
د ـ كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سوالات.
هـ ـ دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غيرمجاز از آنها.
و ـ هرگونه تغيير غيرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.
ز ـ افشاي سوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.
ح ـ خريد يا فروش سوالات آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينكه سوالات يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد.
ماده ۶ ـ هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حكم به مجازاتهاي زير را درباره متخلفان دارند:
الف ـ در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذيربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.
ب ـ در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (۵): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد.
تبصره ـ آراء هيأت‌هاي بدوي جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) اين قانون قابل تجديد نظر خواهي در هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مي‌باشد.
ماده ۷ ـ در مورد مشمولان بندهاي (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (۵) هيأت‌هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريا ل تا يك ميليارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي‌نمايند.
ماده ۸ ـ ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد موجب تشديد مجازات مي‌شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي‌گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب مي‌باشد.
ماده ۹ ـ رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت‌هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي يا كميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم مي‌گردد.
ماده ۱۰ ـ در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازاتهاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد. در اين صورت موسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود و چنانچه گواهي فارغ‌التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي مي‌باشند.
ماده ۱۱ ـ چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرتهاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش‌دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأييد هيأت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت بدوي مي‌باشد.
ماده ۱۲ ـ هر موسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمون‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي‌كند چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشاركت داشته باشد مجوز تاسيس آن لغو مي‌شود و مديران مسوول آنها علاوه بر محروميت دائمي از تاسيس و اداره اين گونه مراكز به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم مي‌شوند و چنانچه موسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مديران مسوول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (۶) مي‌باشد.
تبصره ـ در مورد آموزشگاههايي كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذيربط مدعي‌العلوم نيز مي‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.
 درخاتمه‌ اضافه‌ مي‌ نمايد كه‌ واحد پاسخگويي‌ غيرحضوري‌ آزمون‌ سراسري‌ سال ۱۳۹۳ براي‌ كليه‌ داوطلبان‌ همه‌ روزه‌ بغير از ايام تعطيل و در وقت اداري آماده‌ پاسخگويي‌ به‌ سوالات‌ مي‌ باشد . لذا داوطلبان‌ درصورت‌ نياز مي‌توانند با شماره‌ تلفنهاي‌ ۹۹ ـ ۸۸۹۲۳۵۹۵-۰۲۱ به‌ طور مستقيم‌ (واحد پاسخگويي‌ غيرحضوري‌آزمون‌ سراسري‌ سال‌ ۱۳۹۳ با روابط‌ عمومي‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور) تماس‌ و يا با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org در ميان بگذارند.
جدول شماره ۱ – شهرستان و يا بخش محل اجراي آزمون داوطلبان متقاضي شركت در آزمون سراسري سال ۱۳۹۳ براي داوطلبان گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني ،علوم تجربي ، علوم انساني ، هنر و زبانهاي خارجي براساس شهرستان محل اقامت فعلي آنان در تقاضانامه ثبت‌نام
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و يا بخش محل‌ برگزاري‌ آزمون‌
و همچنين رفع نقص كارت شركت در آزمون
شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌
محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌ در تقاضانامه ثبت‌نام
آذربايجان شرقي (۱۰)
آذرشهر (۱۱)
آذرشهر (۱۱)
اسكو(۱۳)
اسكو(۱۳)
اهر(۱۴)
اهر(۱۴)، ورزقان (۱۲)
بستان‌آباد (۱۵)
بستان‌آباد (۱۵)
بناب (۱۶)
بناب (۱۶)
تبريز(۱۷)
تبريز(۱۷)
جلفا(۱۸)
جلفا(۱۸)
چاراويماق (۱۹)
چاراويماق (۱۹)
سراب (۲۰)
سراب (۲۰)
شبستر(۲۱)
شبستر(۲۱)
عجب شير (۲۲)
عجب شير (۲۲)
كليبر(۲۳)
كليبر(۲۳)، خدا آفرين( ۳۰)
مراغه (۲۴)
مراغه (۲۴)
مرند(۲۵)
مرند(۲۵)
ملكان (۲۶)
ملكان (۲۶)
ميانه (۲۷)
ميانه (۲۷)
هريس(۲۸)
هريس(۲۸)
هشترود (۲۹)
هشترود (۲۹)
آذربايجان غربي (۱۱)
اروميه (۱۱)
اروميه (۱۱)
اشنويه (۱۲)
اشنويه (۱۲)
بوكان (۱۳)
بوكان (۱۳)
پيرانشهر(۱۴)
پيرانشهر(۱۴)
تكاب (۱۵)
تكاب (۱۵)
چايپاره (۲۶)
چايپاره (۲۶)
خوي (۱۷)
خوي (۱۷)
سردشت (۱۸)
سردشت (۱۸)
سلماس (۱۹)
سلماس (۱۹)
شاهين‌دژ (۲۰)
شاهين‌دژ (۲۰)
شوط (۲۷)
شوط (۲۷)
ماكو (۲۱)
ماكو (۲۱)، چالدران (۱۶)، پلدشت (۲۵)
مهاباد (۲۲)
مهاباد (۲۲)
مياندوآب (۲۳)
مياندوآب (۲۳)
نقده (۲۴)
نقده (۲۴)
اردبيل (۱۲)
اردبيل (۱۱)
اردبيل (۱۱)، سرعين(۲۰)، نير (۱۹)، نمين (۱۸)
 بيله‌سوار (۱۲)
 بيله‌سوار (۱۲)
پارس آباد(۱۳)
پارس آباد(۱۳)
خلخال (۱۴)
خلخال (۱۴)، كوثر (۱۵)
گرمي (۱۶)
گرمي (۱۶)
مشكين شهر(۱۷)
مشكين شهر(۱۷)

 

 اصفهان (۱۳)
اردستان (۱۲)
اردستان (۱۲)
 آران و بيدگل (۱۱)
 آران و بيدگل (۱۱)
اصفهان (۱۳)
اصفهان (۱۳) به جز داوطلبان بخش بن رود با كد بخش (۱۳۰۵)
برخوار (۳۲)
برخوار (۳۲)
بوئين و مياندشت (۳۴)
بوئين و مياندشت (۳۴)
ين رود كد بخش (۱۳۰۵)
بن رود كد بخش (۱۳۰۵) از شهرستان اصفهان
تيران و كرون (۱۵)
تيران و كرون (۱۵)
چادگان (۱۶)
چادگان (۱۶)
خميني شهر(۱۷)
خميني شهر(۱۷)
خور و بيابانك (۳۳)
خور و بيابانك (۳۳)
خوانسار (۱۸)
خوانسار (۱۸)
دهاقان (۲۱)
دهاقان (۲۱)
سميرم (۱۹)
سميرم (۱۹)
شاهين شهر و ميمه (۱۴)
شاهين شهر و ميمه (۱۴) به جز داوطلبان بخش ميمه با كد بخش (۱۳۲۳)
شهرضا(۲۰)
شهرضا(۲۰)

 

ادامه جدول شماره ۱ – شهرستان و يا بخش محل اجراي آزمون داوطلبان متقاضي شركت در آزمون سراسري سال ۱۳۹۳ براي داوطلبان گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني ،علوم تجربي ، علوم انساني ، هنر و زبانهاي خارجي براساس شهرستان محل اقامت فعلي آنان در تقاضانامه ثبت‌نام
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و يا بخش محل‌ برگزاري‌ آزمون‌
و همچنين رفع نقص كارت شركت در آزمون
شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌
محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌ در تقاضانامه ثبت‌نام
ادامه 
 اصفهان (۱۳)
فريدن (۲۲)
فريدن (۲۲)
فريدون شهر (۲۳)
فريدون شهر (۲۳)
فلاورجان (۲۴)
فلاورجان (۲۴)
كاشان (۲۵)
كاشان (۲۵)
گلپايگان (۲۶)
گلپايگان (۲۶)
لنجان (۲۷)
لنجان (۲۷)
مباركه (۲۸)
مباركه (۲۸)
ميمه كد بخش (۱۳۲۳)
ميمه كد بخش (۱۳۲۳) از شهرستان شاهين شهر و ميمه
نائين (۲۹)
نائين (۲۹)
نجف آباد(۳۰)
نجف آباد(۳۰)
نطنز(۳۱)
نطنز(۳۱)
البرز (۴۰)
اشتهارد (۱۵)
اشتهارد (۱۵)
كرج (۱۳)
كرج (۱۳)
ساوجبلاغ (۱۱)
ساوجبلاغ (۱۱)، نظرآباد (۱۴)، طالقان (۱۲)
فرديس (۱۶)
فرديس (۱۶)
ايلام (۱۴)
آبدانان (۱۱)
آبدانان (۱۱)
ايلام (۱۲)
ايلام (۱۲)
ايوان (۱۳)
ايوان (۱۳)
دره شهر (۱۴)
دره شهر (۱۴) ، بدره (۲۰)
دهلران (۱۵)
دهلران (۱۵)
چرداول (۱۶)
چرداول (۱۶) ، سيروان(۱۹)
ملكشاهي (۱۸)
ملكشاهي (۱۸)
مهران (۱۷)
مهران (۱۷)
بوشهر(۱۵)
بوشهر(۱۱)
بوشهر(۱۱) بجز داوطلبان بخش خارك با كد بخش(۱۵۰۱)
خارك كد بخش (۱۵۰۱)
خارك كد بخش (۱۵۰۱) از شهرستان بوشهر
جم (۱۳)
جم (۱۳)
تنگستان (۱۲)
تنگستان (۱۲)
دشتستان (۱۴)
دشتستان (۱۴)
دشتي (۱۵)
دشتي (۱۵)
دير (۱۶)
دير (۱۶)
 ديلم (۱۷)
 ديلم (۱۷)
كنگان (۱۸)
كنگان (۱۸) ، عسلويه(۲۰)
گناوه (۱۹)
گناوه (۱۹)
تهران (۱۶)
اسلام شهر(۱۱)
اسلام شهر(۱۱)
بهارستان (۲۶)
بهارستان (۲۶)
پاكدشت (۱۲)
پاكدشت (۱۲)
تهران (۱۳)
تهران (۱۳) ، شميرانات (۱۸) ، پرديس (۲۸)
دماوند(۱۴)
دماوند(۱۴)
رباط كريم (۱۵)
رباط كريم (۱۵)
ري (۱۶)
ري (۱۶)
شهريار(۱۹)
شهريار(۱۹)
فيروزكوه (۲۰)
فيروزكوه (۲۰)
قدس (۲۴)
قدس (۲۴)
ملارد (۲۵)
ملارد (۲۵)
ورامين (۲۳)
ورامين (۲۳) ، پيشوا (۲۷)
قرچك (۲۹)
قرچك (۲۹)
چهارمحال و بختياري (۱۷)
اردل(۱۱)
اردل(۱۱)
بروجن (۱۲)
بروجن (۱۲)
شهركرد(۱۳)
شهركرد(۱۳)، كيار (۱۷) ، بن(۱۸) ، سامان (۱۹)
فارسان (۱۴)
فارسان (۱۴)، كوهرنگ (۱۵)
لردگان (۱۶)
لردگان (۱۶)

 

ادامه جدول شماره ۱ – شهرستان و يا بخش محل اجراي آزمون داوطلبان متقاضي شركت در آزمون سراسري سال ۱۳۹۳ براي داوطلبان گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني ،علوم تجربي ، علوم انساني ، هنر و زبانهاي خارجي براساس شهرستان محل اقامت فعلي آنان در تقاضانامه ثبت‌نام
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و يا بخش محل‌ برگزاري‌ آزمون‌
و همچنين رفع نقص كارت شركت در آزمون
شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌
محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌ در تقاضانامه ثبت‌نام
خراسان جنوبي (۱۸)
بيرجند (۱۱)
بيرجند (۱۱)
بشرويه (۱۸)
بشرويه (۱۸)
خوسف (۱۹)
خوسف (۱۹)
درميان (۱۲)
درميان (۱۲)
زيركوه (۲۰)
زيركوه (۲۰)
سرايان (۱۳)
سرايان (۱۳)
سربيشه (۱۴)
سربيشه (۱۴)
طبس(۲۱)
طبس(۲۱)
فردوس (۱۵)
فردوس (۱۵)
قائنات (۱۶)
قائنات (۱۶)
نهبندان (۱۷)
نهبندان (۱۷)
خراسان رضوي (۱۹)
بجستان (۳۰)
بجستان (۳۰)
بردسكن(۱۱)
بردسكن(۱۱)
تايباد (۱۲)
تايباد (۱۲)، باخزر (۳۶)
تربت جام (۱۳)
تربت جام (۱۳)
تربت حيدريه (۱۵)
تربت حيدريه (۱۵) ، زاوه (۳۵)، رشتخوار (۲۰)
جوين (۳۴)
جوين (۳۴)
جغتاي (۳۳)
جغتاي (۳۳)
چناران (۱۶)
چناران (۱۶)
خواف (۱۸)
خواف (۱۸)
درگز (۱۹)
درگز (۱۹)
سبزوار (۲۱)
سبزوار (۲۱)، خوشاب (۳۷)، داورزن (۳۸)
سرخس (۲۲)
سرخس (۲۲)
فريمان (۲۳)
فريمان (۲۳)
قوچان (۲۴)
قوچان (۲۴)
كاشمر (۲۵)
كاشمر (۲۵)، خليل آباد (۱۷)
كلات (۲۶)
كلات (۲۶)
گناباد (۲۷)
گناباد (۲۷)
مه ولات (۱۴)
مه ولات (۱۴)
مشهد (۲۸)
مشهد (۲۸)، بينالود (۳۱)
نيشابور(۲۹)
نيشابور(۲۹) فيروزه (۳۲)
خراسان شمالي (۲۰)
اسفراين (۱۱)
اسفراين (۱۱)
بجنورد (۱۲)
بجنورد (۱۲)
راز و جرگلان (۱۸)
راز و جرگلان (۱۸)
جاجرم (۱۳)
جاجرم (۱۳)
شيروان (۱۴)
شيروان (۱۴)
فاروج (۱۵)
فاروج (۱۵)
گرمه (۱۷)
گرمه (۱۷)
مانه و سملقان (۱۶)
مانه و سملقان (۱۶)
خوزستان (۲۱)
آبادان (۱۱)
آبادان (۱۱)
اميديه (۱۲)
اميديه (۱۲)
انديمشك(۱۳)
انديمشك(۱۳)
انديكا (۳۱)
انديكا (۳۱)
اهواز(۱۴)
اهواز(۱۴)، باوي (۳۴) ، حميديه (۳۶) ، كارون (۳۷)
ايذه (۱۵)
ايذه (۱۵)
باغ ملك (۱۶)
باغ ملك (۱۶)
بندر ماهشهر(۱۷)
بندر ماهشهر(۱۷)
بهبهان (۱۸)
بهبهان (۱۸)، آغاجاري(۳۵)
خرمشهر(۱۹)
خرمشهر(۱۹)
دزفول (۲۰)
دزفول (۲۰)
دشت آزادگان (۲۱)
دشت آزادگان (۲۱)
رامشير (۲۳)
رامشير (۲۳)
رامهرمز(۲۲)
رامهرمز(۲۲)، هفتگل (۳۲)
شادگان (۲۴)
شادگان (۲۴)
شوش (۲۵)
شوش (۲۵)
شوشتر(۲۶)
شوشتر(۲۶)
گتوند (۲۷)
گتوند (۲۷)
لالي (۲۹)
لالي (۲۹)
مسجد سليمان (۲۸)
مسجد سليمان (۲۸)
هنديجان (۳۰)
هنديجان (۳۰)
هويزه (۳۳)
هويزه (۳۳)

 

ادامه جدول شماره ۱ – شهرستان و يا بخش محل اجراي آزمون داوطلبان متقاضي شركت در آزمون سراسري سال ۱۳۹۳ براي داوطلبان گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني ،علوم تجربي ، علوم انساني ، هنر و زبانهاي خارجي براساس شهرستان محل اقامت فعلي آنان در تقاضانامه ثبت‌نام
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و يا بخش محل‌ برگزاري‌ آزمون‌
و همچنين رفع نقص كارت شركت در آزمون
شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌
محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌ در تقاضانامه ثبت‌نام
زنجان (۲۲)
ابهر(۱۱)
ابهر(۱۱)
خدابنده (۱۳)
خدابنده (۱۳)
خرمدره (۱۴)
خرمدره (۱۴)
زنجان (۱۵)
زنجان (۱۵)، ايجرود (۱۲) ، سلطانيه (۱۸)
طارم (۱۶)
طارم (۱۶)
ماه نشان (۱۷)
ماه نشان (۱۷)
سمنان (۲۳)
دامغان (۱۱)
دامغان (۱۱)
سمنان (۱۲)
سمنان (۱۲)، مهدي‌شهر (۱۵)
شاهرود(۱۳)
شاهرود(۱۳)، ميامي(۱۷)
گرمسار(۱۴)
گرمسار(۱۴)، آرادان(۱۶)
سيستان وبلوچستان(۲۴)
ايرانشهر(۱۱)
ايرانشهر(۱۱) ، سرباز (۱۸)، دلگان (۲۱)
چابهار(۱۲)
چابهار(۱۲)، كنارك (۱۳)
خاش (۱۴)
خاش (۱۴)
زابل (۱۵)
زابل (۱۵)، هيرمند (۲۴) ، نيمروز (۲۸) ، هامون (۲۹)
زاهدان (۱۷)
زاهدان (۱۷) ، ميرجاوه (۲۷)
زهك(۱۶)
زهك(۱۶)
سراوان (۱۹)
سراوان (۱۹)، مهرستان (۲۲)
سيب‌سوران (۲۳)
سيب‌سوران (۲۳)
نيك شهر(۲۰)
نيك شهر(۲۰) ، فنوج (۲۵)
قصر قند (۲۶)
قصر قند (۲۶)
فارس (۲۵)
آباده (۱۱)
آباده (۱۱)
آباده طشك كد بخش(۲۵۷۳)
آباده طشك كد بخش(۲۵۷۳) از شهرستان ني ريز
ارسنجان (۱۲)
ارسنجان (۱۲)
استهبان (۱۳)
استهبان (۱۳)
اقليد(۱۴)
اقليد(۱۴)
اوز كد بخش (۲۵۵۲)
اوز كد بخش (۲۵۵۲) از شهرستان لارستان
بوانات (۱۵)
بوانات (۱۵)
بيرم كد بخش (۲۵۵۴)
بيرم كد بخش (۲۵۵۴) از شهرستان لارستان
جويم كد بخش(۲۵۵۵)
جويم كد بخش(۲۵۵۵) از شهرستان لارستان
پاسارگاد (۳۱)
پاسارگاد (۳۱)
جهرم (۱۶)
جهرم (۱۶)
خرامه (۳۸)
خرامه (۳۸)
خنج (۲۸)
خنج (۲۸)
خرم بيد (۱۷)
خرم بيد (۱۷)
داراب (۱۸)
داراب (۱۸)
رستم (۳۵)
رستم (۳۵)
زرقان كدبخش (۲۵۳۳)
زرقان كدبخش (۲۵۳۳) از شهرستان شيراز
زرين‌دشت (۱۹)
زرين‌دشت (۱۹)
سپيدان (۲۰)
سپيدان (۲۰)
سروستان (۳۶)
سروستان (۳۶)
شيراز (۲۱)
شيراز (۲۱) بجز داوطلبان بخش زرقان با كد بخش(۲۵۳۳)
فراشبند (۲۲)
فراشبند (۲۲)
فسا (۲۳)
فسا (۲۳)
فيروز آباد (۲۴)
فيروزآباد (۲۴) بجز داوطلبان بخش ميمند با كدبخش(۲۵۴۴)
قيروكارزين (۲۵)
قيروكارزين (۲۵)
كوار (۳۹)
كوار (۳۹)
كازرون (۲۶)
كازرون (۲۶)
گراش (۳۷)
گراش(۳۷)
لارستان (۲۷)
لارستان (۲۷) بجز داوطلبان بخش اوز با كد بخش (۲۵۵۲)، بيرم با كد بخش (۲۵۵۴) و جويم با كد بخش (۲۵۵۵)
لامرد (۲۹)
لامرد (۲۹)
مرودشت (۳۰)
مرودشت (۳۰)
ممسني (۳۲)
ممسني (۳۲)
مهر (۳۳)
مهر (۳۳)
ميمندكد بخش (۲۵۴۴)
ميمندكد بخش (۲۵۴۴) از شهرستان فيروزآباد
ني ريز (۳۴)
ني ريز (۳۴) بجز داوطلبان بخش آباده طشك با كد بخش (۲۵۷۳)

 

ادامه جدول شماره ۱ – شهرستان و يا بخش محل اجراي آزمون داوطلبان متقاضي شركت در آزمون سراسري سال ۱۳۹۳ براي داوطلبان گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني ،علوم تجربي ، علوم انساني ، هنر و زبانهاي خارجي براساس شهرستان محل اقامت فعلي آنان در تقاضانامه ثبت‌نام
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و يا بخش محل‌ برگزاري‌ آزمون‌
و همچنين رفع نقص كارت شركت در آزمون
شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌
محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌ در تقاضانامه ثبت‌نام
قزوين (۲۶)
آبيك (۱۱)
آبيك (۱۱)
البرز (۱۵)
البرز (۱۵)
بوئين‌زهرا (۱۲)
بوئين‌زهرا (۱۲)، آوج(۱۶)
تاكستان (۱۳)
تاكستان (۱۳)
قزوين (۱۴)
قزوين (۱۴)
قم (۲۷)
قم (۱۱)
قم (۱۱)
كردستان (۲۸)
بانه (۱۱)
بانه (۱۱)
بيجار (۱۲)
بيجار (۱۲)
ديواندره (۱۳)
ديواندره (۱۳)
دهگلان (۲۰)
دهگلان (۲۰)
سقز (۱۵)
سقز (۱۵)
سنندج (۱۶)
سنندج (۱۶)
سرو آباد (۱۴)
سروآباد(۱۴)
قروه (۱۷)
قروه (۱۷)
كامياران (۱۸)
كامياران (۱۸)
مريوان (۱۹)
مريوان (۱۹)
كرمان(۲۹)
انار (۲۸)
انار (۲۸)
بافت (۱۱)
بافت (۱۱)، ارزوئيه (۳۱)
بم (۱۳)
بم (۱۳)، فهرج(۳۰)
جيرفت (۱۴)
جيرفت (۱۴)
بردسير (۱۲)
بردسير (۱۲)
رابر(۲۹)
رابر (۲۹)
راور (۱۵)
راور (۱۵)
رفسنجان (۱۶)
رفسنجان (۱۶)
ريگان (۲۷)
ريگان (۲۷)
رودبار جنوب(۲۴)
رودبار جنوب (۲۴)
زرند (۱۷)
زرند (۱۷)
سيرجان (۱۹)
سيرجان (۱۹)
شهر بابك (۲۰)
شهربابك (۲۰)
عنبرآباد (۲۱)
عنبرآباد (۲۱)
قلعه گنج (۲۵)
قلعه گنج (۲۵)
كرمان (۲۲)
كرمان (۲۲)
كوهبنان (۱۸)
كوهبنان (۱۸)
كهنوج (۲۳)
كهنوج (۲۳) ، فارياب (۳۲)
منوجان (۲۶)
منوجان (۲۶)
نرماشير(۳۳)
نرماشير(۳۳)
كرمانشاه (۳۰)
اسلام آباد غرب (۱۱)
اسلام آباد غرب (۱۱)
پاوه (۱۳)
پاوه (۱۳)
ثلاث باباجاني (۱۴)
ثلاث باباجاني (۱۴)
روانسر (۱۵)
روانسر (۱۵)
جوانرود (۱۶)
جوانرود (۱۶)
دالاهو (۱۲)
دالاهو (۱۲)
سرپل ذهاب (۱۷)
سرپل ذهاب (۱۷)
سنقر (۱۸)
سنقر (۱۸)
صحنه (۱۹)
صحنه (۱۹)
قصر شيرين (۲۰)
قصر شيرين (۲۰)
كرمانشاه (۲۱)
كرمانشاه (۲۱)
كنگاور (۲۲)
كنگاور (۲۲)
گيلانغرب (۲۳)
گيلانغرب (۲۳)
هرسين (۲۴)
هرسين (۲۴)
كهكيلويه و بويراحمد
(۳۱)
بويراحمد (۱۱)
بويراحمد (۱۱)، دنا (۱۲)
بهمئي (۱۴)
بهمئي (۱۴)
كهكيلويه (۱۳)
كهكيلويه (۱۳)، چرام (۱۷)
گچساران (۱۵)
گچساران (۱۵) ، باشت (۱۶)
لنده (۱۸)
لنده (۱۸)

 

ادامه جدول شماره ۱ – شهرستان و يا بخش محل اجراي آزمون داوطلبان متقاضي شركت در آزمون سراسري سال ۱۳۹۳ براي داوطلبان گروههايآزمايشي علوم رياضي و فني ،علوم تجربي ، علوم انساني ، هنر و زبانهاي خارجي براساس شهرستان محل اقامت فعلي آنان در تقاضانامه ثبت‌نام
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و يا بخش محل‌ برگزاري‌ آزمون‌
و همچنين رفع نقص كارت شركت در آزمون
شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌
محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌ در تقاضانامه ثبت‌نام
گلستان (۳۲)
آزادشهر (۱۱)
آزادشهر (۱۱)
آق قلا (۱۲)
آق قلا (۱۲)
تركمن (۱۴)
تركمن (۱۴)، گميشان (۲۳)
علي‌آباد (۱۶)
علي‌آباد (۱۶)
كردكوي(۱۷)
كردكوي(۱۷)
كلاله (۱۸)
كلاله (۱۸)
گاليكش(۲۴)
گاليكش(۲۴)
گرگان (۱۹)
گرگان (۱۹)، بندرگز(۱۳)
گنبدكاووس (۲۰)
گنبدكاووس (۲۰)، راميان(۱۵)
مراوه تپه (۲۲)
مراوه تپه (۲۲)
مينودشت (۲۱)
مينودشت (۲۱)
گيلان (۳۳)
آستارا (۱۱)
آستارا (۱۱)
آستانه اشرفيه (۱۲)
آستانه اشرفيه (۱۲)
بندرانزلي (۱۴)
بندرانزلي (۱۴)، رضوانشهر (۱۶)
رشت (۱۵)
رشت (۱۵)، شفت (۲۰)
رودبار (۱۷)
رودبار (۱۷)
رودسر (۱۸)
رودسر (۱۸) ، املش (۱۳)
صومعه سرا (۲۱)
صومعه سرا (۲۱)
طوالش (۲۲)
طوالش (۲۲)
فومن (۲۳)
فومن (۲۳)
لاهيجان (۲۴)
لاهيجان (۲۴)، سياهكل (۱۹)
لنگرود (۲۵)
لنگرود (۲۵)
ماسال (۲۶)
ماسال (۲۶)
لرستان (۳۴)
ازنا (۱۱)
ازنا (۱۱)
اليگودرز (۱۲)
اليگودرز (۱۲)
بروجرد (۱۳)
بروجرد (۱۳)
پل دختر (۱۴)
پل دختر (۱۴)
خرم آباد (۱۵)
خرم آباد (۱۵)، دوره (۲۰)
دلفان (۱۶)
دلفان (۱۶)
دورود (۱۷)
دورود (۱۷)
سلسله (۱۸)
سلسله (۱۸)
كوهدشت (۱۹)
كوهدشت (۱۹)
رومشكان (۲۱)
رومشكان (۲۱)
مازندران (۳۵)
آمل (۱۱ )
آمل (۱۱ )
بابل (۱۲)
بابل (۱۲)
بابلسر (۱۳)
بابلسر (۱۳)، فريدونكنار (۲۷)
بهشهر (۱۴)
بهشهر (۱۴)، گلوگاه (۱۵)
تنكابن (۱۶)
تنكابن (۱۶)، عباس آباد (۲۸)
جويبار (۱۷)
جويبار (۱۷)
چالوس (۱۸)
چالوس (۱۸)
رامسر (۱۹)
رامسر (۱۹)
ساري (۲۰)
ساري (۲۰) ، مياندورود (۲۹)
سوادكوه (۲۱)
سوادكوه (۲۱) ، سوادكوه شمالي (۳۰)
قائم شهر (۲۲)
قائم شهر (۲۲) ، سيمرغ (۳۱)
كلاردشت (۳۲)
كلاردشت (۳۲)
محمودآباد(۲۳)
محمودآباد(۲۳)
نكا (۲۴)
نكا (۲۴)
نور (۲۵)
نور (۲۵)
نوشهر (۲۶)
نوشهر (۲۶)
ادامه جدول شماره ۱ – شهرستان و يا بخش محل اجراي آزمون داوطلبان متقاضي شركت در آزمون سراسري سال ۱۳۹۳ براي داوطلبان گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني ،علوم تجربي ، علوم انساني ، هنر و زبانهاي خارجي براساس شهرستان محل اقامت فعلي آنان در تقاضانامه ثبت‌نام
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و يا بخش محل‌ برگزاري‌ آزمون‌
و همچنين رفع نقص كارت شركت در آزمون
شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌
محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌ در تقاضانامه ثبت‌نام
مركزي (۳۶)
اراك (۱۱)
اراك (۱۱)، خنداب (۲۱)
آشتيان (۱۲)
آشتيان (۱۲)
تفرش (۱۳)
تفرش (۱۳)، فراهان (۲۲)
خمين (۱۴)
خمين (۱۴)
دليجان (۱۵)
دليجان (۱۵)
ساوه (۱۷)
ساوه (۱۷)
زرنديه (۱۶)
زرنديه (۱۶)
شازند (۱۸)
شازند (۱۸)
كميجان (۱۹)
كميجان (۱۹)
محلات (۲۰)
محلات (۲۰)
هرمزگان (۳۷)
بستك (۱۲)
بستك (۱۲)
بندرعباس (۱۳)
بندرعباس (۱۳)، ابوموسي (۱۱)
بندر لنگه (۱۴)
بندر لنگه (۱۴) ،بجزداوطلبان جزيره كيش با كد بخش (۳۷۱۱)
پارسيان (۱۵)
پارسيان (۱۵)
جاسك (۱۶)
جاسك (۱۶)، بشاگرد(۲۳)
حاجي آباد(۱۷)
حاجي آباد(۱۷)
خمير (۱۸)
خمير (۱۸)
رودان (۱۹)
رودان (۱۹)
سيريك (۲۲)
سيريك (۲۲)
قشم (۲۰)
قشم (۲۰)
كيش با كد بخش (۳۷۱۱)
كيش با كد بخش (۳۷۱۱) از شهرستان بندر لنگه
ميناب (۲۱)
ميناب (۲۱)
همدان (۳۸)
اسدآباد (۱۱)
اسدآباد (۱۱)
بهار (۱۲)
بهار (۱۲)
تويسركان (۱۳)
تويسركان (۱۳)
رزن (۱۴)
رزن (۱۴)
كبودرآهنگ (۱۵)
كبودرآهنگ (۱۵)
ملاير (۱۶)
ملاير (۱۶)
نهاوند (۱۷)
نهاوند (۱۷)
همدان (۱۸)
همدان (۱۸)، فامنين (۱۹)
يزد (۳۹)
ابركوه (۱۱)
ابركوه (۱۱)
اردكان (۱۲)
اردكان (۱۲)
بافق (۱۳)
بافق (۱۳)، بهاباد(۲۱)
تفت (۱۴)
تفت (۱۴)
خاتم (۱۵)
خاتم (۱۵)
اشكذر (۱۶)
اشكذر (۱۶)
مهريز (۱۸)
مهريز (۱۸)
ميبد (۱۹)
ميبد (۱۹)
يزد (۲۰)
يزد (۲۰)
جدول شماره ۲ـ نشاني محل رفع نقص كارت شركت در آزمون داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبانهاي خارجي آزمون سراسري سال ۱۳۹۳
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و يا بخش محل‌ برگزاري‌ آزمون‌ وهمچنين رفع نقص كارت شركت در آزمون
آدرس محل رفع نقص كارت شركت در آزمون حوزه خواهران و برادران
آذربايجان شرقي
اسكو
اسكو: جنب شهرك وليعصر(عج)- دانشگاه پيام نور مركز اسكو
اهر، آذرشهر، جلفا ، چاراويماق، عجب شير، ملكان، هريس
حوزه خواهران و برادران اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
بستان‌آباد
بستان آباد: انتهاي خيابان آزادي- جنب شهرك فرهنگيان- دانشگاه آزاداسلامي واحد بستان آباد- ساختمان آموزشي استاد شهريار
بناب
بناب: انتهاي بزرگراه ولايت – جنب پليس راه – دانشگاه بناب
تبريز
تبريز: بلوار ۲۹ بهمن – دانشگاه تبريز ـ طبقه هم كف ساختمان مديريت خدمات آموزشي
سراب
سراب: شهرك فرهنگيان – مجتمع دانشگاه آزاداسلامي واحد سراب – محوطه دانشگاه
شبستر
شبستر: ورودي شهر از تبريز- روبروي پمپ بنزين- – دانشگاه پيام نور مركز شبستر
كليبر
كليبر: ۵/ ۱كياومتري جاده( كليبر – اهر ) – دانشگاه آزاداسلامي واحد كليبر
مراغه
مراغه: اتوبان اميركبير – شهرك گلشهر – دانشگاه مراغه
مرند
 مرند: ورودي شهر، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرند، ساختمان آيت­الله كوه كمري­، همكف كارگزيني هيت علمي
ميانه
ميانه: خيابان نيكنامي جنوبي – دانشگاه پيام نور مركز ميانه – ساختمان اداري
هشترود
هشترود: جنب بيمارستان امام حسين (ع)- دانشگاه پيام نور مركز هشترود
آذربايجان غربي
اروميه
اروميه: خيابان شهيد بهشتي – دانشگاه اروميه – ستاد مركزي پرديس دانشگاهي
اشنويه، بوكان، پيرانشهر تكاب، چايپاره، سردشت سلماس، شاهين دژ، ماكو مياندوآب
حوزه خواهران و برادران: اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
خوي
خوی :.بلوار ولایت فقیه – دانشگاه آزاداسلامی واحد خوی – ساختمان اداری
شوط
شوط: خيابان دانشگاه- جنب اداره مخابرات- دانشگاه پيام نور مركز شوط
مهاباد
مهاباد: کوی دانشگاه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد – دانشکده فنی و مهندسی
نقده
نقده: خيابان دانشگاه – دانشگاه پيام نور مركز نقده
اردبيل
اردبيل
اردبيل: خيابان دانشگاه ـ دانشگاه محقق اردبيلي ـ ساختمان اداره كل امور آموزشي دانشگاه
بيله سوار ، خلخال
حوزه خواهران وبرادران: اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
پارس آباد
پارس آباد: خيابان جهاد – دانشگاه پیام نور مركز پارس آباد – ساختمان اداری
گرمي
گرمي: كيلومتر ۳ جاده گرمي – اردبيل – مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرمي – ساختمان آموزشي
مشكين شهر
مشكين شهر: خيابان دانشگاه – مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشگين شهر
اصفهان
اصفهان
اصفهان: ميدان آزادي – خيابان دانشگاه – دانشگاه اصفهان- حوزه معاونت آموزشي
آران و بيدگل
آران و بيدگل: بلوار دانشگاه – دانشگاه پيام نور مركز آران و بيدگل
خميني شهر
خميني شهر: بلوار منظريه – انتهاي بلوار دانشجو- دانشگاه آزاد اسلامي واحد خميني شهر – ساختمان دبيرخانه – طبقه دوم – اطاق ۳۰۶
اردستان
اردستان: ابتداي ورودي شهر ازطرف نائين- ضلع شرقي- دانشگاه پيام نور مركز اردستان – حوزه آموزش- اتاق مسئول آموزش
شاهين شهر و ميمه
شاهين­شهر: اتوبان آزادگان – روبروي گلبافت – دانشگاه آزاد اسلامي واحدشاهين شهروميمه
تيران‌‌‌‌وكرون‌،‌ لنجان، خوانسار، خوربيابانك، ‌سميرم، چادگان، دهاقان، بوئين و مياندشت، فريدن، بن رود، برخوار
حوزه خواهران و برادران: اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
فلاورجان
فلاورجان: بلوار بسيج – بلوار دانشگاه – دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان
شهرضا
شهرضا: بلوارامام حسين(ع) – جنب پارك شهيد بهشتي- دانشگاه پيام نور مركز شهرضا
فريدون شهر
فريدون شهر: خيابان شريعتي- خيابان دانشگاه- دانشگاه پيام نور مركز فريدون شهر
كاشان
كاشان: بلوار قطب راوندي – دانشگاه كاشان
مباركه
مبارکه: بلوار امیر کبیر جنب پایانه باربری دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه
گلپايگان
 گلپايگان: خيابان دانشگاه – دانشگاه پيام نور مركزگلپايگان
ميمه
ميمه: خيابان حافظ، روبروي مهديه صاحب الزمان(عج)،ساختمان اداري،موسسه آموزش عالي غير انتفاعي نوردانش
نائين
نائين: بلوار امام رضا (ع)- جنب اداره هواشناسي- دانشگاه پيام نورمركز نائين
نجف آباد
نجف آباد: بلوار دانشگاه – دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد
نطنز
نطنز: ميدان بسيج – ابتداي جاده قديم كاشان- دانشگاه پيام نور مركز نطنز- ساختمان اداري
جدول شماره ۲ – شهرستان و يا بخش محل رفع نقص كارت داوطلبان متقاضي شركت در آزمون سراسري سال ۱۳۹۳ براي داوطلبان گروههاي آزمايشي علوم رياضي و فني ،علوم تجربي ، علوم انساني ، هنر و زبانهاي خارجي براساس شهرستان محل اقامت فعلي آنان در تقاضانامه ثبت‌نام
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و يا بخش محل‌ برگزاري‌ آزمون‌ و همچنين رفع نقص كارت شركت در آزمون
شهرستان‌ محل‌ اقامت‌ فعلي‌ داوطلبان‌ براساس‌ شهرستان‌
محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌ در تقاضانامه ثبت‌نام
البرز
فرديس ، اشتهارد
 حوزه خواهران و برادران: اداره كل آموزش وپرورش شهرستان ذيربط
كرج
كرج: انتهاي خيابان شهيد بهشتي (حصارك) – ميدان دانشگاه – پرديس خوارزمي دانشگاه كرج – ساختمان مركزي – اداره كل آموزش- طبقه اول – اتاق شماره ۲
هشتگرد(ساوجبلاغ)
هشتگرد: بلوار آیت ا… خامنه ای- خیابان شهید صدوقی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد
ايلام
آبدانان، ايوان، چرداول ملكشاهي، مهران، دره شهر
حوزه خواهران و برادران: اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
ايلام
 ايلام: جاده مهران –روبروي‌سازمان همياري‌شهرداري‌ها- مجتمع فرهنگي‌ ورفاهي‌دانشگاه ايلام
دهلران
دهلران: خيابان معلم – نبش هجرت – ساختمان قديم دانشگاه پيام نور مركز دهلران
بوشهر
بوشهر
بوشهر: خيابان شهيد ماهيني – دانشگاه خليج فارس – سازمان مركزي دانشگاه -اتاق شماره ۱۱۱
جم، خارك، دير، ديلم دشتي
 حوره خواهران وبرادران :اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
تنگستان
تنگستان-اهرم: ميدان پاسداران، جنب سپاه و مقاومت بسيج، دانشگاه پيام­نور مركز اهرم (تنگستان)
دشتستان
دشتستان: روبروی دادگستری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد دشتستان
كنگان
كنگان: بلوار امام خميني (ره)- خيابان دانشگاه – دانشگاه پيام نورمركز كنگان
گناوه
گناوه: بلوار امام علي(ع)- دانشگاه پيام نورمركز گناوه
تهران
اسلام شهر، رباط كريم، ري، ‌بهارستان، شهريار، ملارد، قدس ، پاكدشت ، قرچك
حوزه خواهران و برادران: اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
تهران
داوطلباني كه شهرستان محل برگزاري و رفع نقص كارت آنان براساس جدول شماره ۱ شهرستان تهران تعيين شده است، ضرورت دارد براساس جدول شماره ۳ مندرج دراين اطلاعيه به حوزه رفع نقص كارت مربوط مراجعه نمايند.
حوزه خواهران:
۱- دانشگاه صنعتي امير كبير: خيابان حافظ- مقابل خيابان سميه
۲- دانشگاه خوارزمي تهران (تربيت معلم تهران): خيابان شهيد مفتح ـ نرسيده به خيابان انقلاب ـ شماره ۴۹
حوزه برادران:
۱- دانشگاه علم وصنعت ايران: تهران ـ ميدان رسالت ـ خيابان هنگام ـ خيابان دانشگاه علم و صنعت ايران
۲- دانشكده آمار و انفورماتيك سازمان سنجش آموزش كشور: تهران ـ ضلع غربي ميدان فردوسي به سمت ميدان انقلاب ـ بن بست شاهرود
دماوند
دماوند: شهرك اماميه – نبش ميدان بسيج – دانشگاه پيام نور مركز دماوند
فيروزكوه
فيروزكوه: ابتداي شهرك وليعصر – دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزكوه- ساختمان اداري – اداره ثبت نام و پذيرش
ورامين
ورامين: پيشوا – شهرك نقش جهان – ميدان نقش جهان- دانشگاه آزاد اسلامي واحد ورامين – ساختمان علوم پايه طبقه سوم
چهارمحال و بختياري
اردل
اردل: فلكه سرداران- انتهاي بلوار امام رضا (ع) دانشگاه پيام نور مركز اردل
بروجن
بروجن: بلوار مدرس- دانشگاه پيام نور مركز بروجن
شهركرد
شهركرد: بلوار رهبر ـ دانشگاه شهركرد ـ ساختمان حوزه معاونت آموزشي
فارسان – لردگان
حوزه خواهران وبرادران: اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
خراسان جنوبي
بيرجند
:بيرجند: ميدان شهدا- خيابان دانشگاه – دانشگاه بيرجند – دانشكده هنر (مهندسي سابق)
بشرويه، سربيشه، درميان، طبس، فردوس، زيركوه، خوسف
حوزه خواهران و برادران: اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
سرايان
سرايان: انتهاي بلوار انقلاب اسلامي – دانشگاه پيام نور مركز سرايان
قائنات
قائنات: بلوار دانشگاه – دانشگاه پيام نور مركزقائنات
نهبندان
نهبندان: بلوار دانشگاه – دانشگاه پيام نور مركز نهبندان- درب ورودي دانشگاه
خراسان رضوي
تايباد
تايباد: بلواردانشگاه – روبروي صداوسيما – دانشگاه پيام نورمركز تايباد
تربت حيدريه
 تربت حيدريه: كيلومتر ۷ محور تربت حيدريه به مشهد – بعداز پل هوايي عابر پياده – سمت راست دانشگاه تربت حيدريه
بردسكن، ‌تربت‌جام، جغتاي، خواف، كاشمر، بجستان، مه ولات، درگز، سرخس، كلات ، جوين
حوزه خواهران و برادران: اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
چناران
چناران: خيابان شهيد نيرومند، شهيد نيرومند ۲، دبيرستان عفاف
ادامه جدول شماره ۲ـ نشاني محل رفع نقص كارت شركت در آزمون داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبانهاي خارجي آزمون سراسري سال ۱۳۹۳
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و يا بخش محل‌ برگزاري‌ آزمون‌ وهمچنين رفع نقص كارت شركت در آزمون
آدرس محل رفع نقص كارت شركت در آزمون حوزه خواهران و برادران
ادامه
خراسان رضوي
سبزوار
سبزوار: توحيد شهر- پرديس دانشگاه حكيم سبزواري – طبقه همكف دانشكده علوم پايه
فريمان
فريمان: خيابان شهيد رجايي- خيابان دانشگاه (سد) – بعد از پارك جنگلي – دانشگاه پيام نور مركز فريمان
قوچان
قوچان: كيلومتر۵ جاده (مشهد – قوچان) دانشگاه مهندسي فناوري هاي نوين قوچان
گناباد
گناباد: ميدان غدير – ستاد مركزي دانشگاه علوم پزشكي گناباد
مشهد
مشهد: بلوار وكيل‌آباد ـ روبروي پارك ملت ـ درب شمالي دانشگاه فردوسي ـ دانشكده علوم اداري و اقتصادي
نيشابور
نيشابور: ابتداي شهرك بهداري – ابتداي بلوار ولي عصر – دانشگاه نيشابور – ساختمان دانشكده هنر
خراسان شمالي
اسفراين
اسفراين: بلوار سربداران- جنب اداره برق – دانشگاه پيام نور مركز اسفراين
بجنورد
بجنورد: خيابان ۱۷شهريور – خيابان شهريار– دانشگاه پيام نور مركز بجنورد
جاجرم
جاجرم:‌ خيابان شهيد بهشتي، بهشتي ۷، مركز آموزش علمي – كاربردي جاجرم
رازوجرگلان
شهر راز: انتهاي خيابان شهيد رجايي جنوبي، دانشگاه پيام نور
شيروان
شيروان: خيابان دانشگاه – دانشگاه آزاد اسلامي واحد شيروان
فاروج
فاروج: جاده فاروج به شيروان، جنب پروژه مسكن مهر، دانشگاه پيام نور
گرمه
گرمه: بلوار دولت، بعد از فرمانداري، دانشگاه پيام نور
مانه و سملقان
مانه و سملقان: آشخانه، ابتداي جاده نيروي هوايي، جنب آموزشكده كشاورزي سمنگان، دانشگاه پيام نور
خوزستان
آبادان
آبادان: كوي طالقاني (سيكلين)- جنب اداره پست – دانشگاه پيام نور مركز آبادان
اميديه
اميديه: بلوار دانشگاه – دانشگاه آزاد اسلامي واحد اميديه – دانشكده فني و مهندسي – سايت دانشگاه
اهواز
اهواز: جنب پل پنجم – دانشگاه شهيد چمران اهواز
انديكا، ايذه ، بندرماهشهر، لالي، انديمشك، باغملك، دشت آزادگان، رامهرمز، شوش- گتوند، هنديجان هويزه، شادگان، بهبهان، رامشير، شوشتر، مسجدسليمان
حوزه خواهران و برادران: اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
خرمشهر
خرمشهر: بلوارعلي ابن ابي طالب (ع) – بعد ازكوي بهروز – دانشگاه علوم وفنون دريايي خرمشهر- دانشكده علوم دريايي واقيانوسي
دزفول
دزفول: مقابل پايگاه چهارم شكاري، دانشگاه صنعتي جندي‌شاپور دزفول
زنجان
ابهر
ابهر: جاده ترانزيت تهران زنجان- دانشگاه پيام نور مركز ابهر
خدابنده
خدابنده: ابتداي جاده ابهر- دانشگاه پيام نور مركز خدابنده
زنجان
زنجان: كيلومتر ۶ جاده تبريز- دانشگاه زنجان – ساختمان مركزي – واحد رايانه.
طارم ، ماه نشان ، خرمدره
حوزه خواهران وبرادران: اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
سمنان
دامغان
دامغان: ميدان دانشگاه- دانشگاه دامغان – درب اصلي كتابخانه مركزي دانشگاه
سمنان
سمنان: كيلومتر ۳ جاده دامغان ‌- پرديس شماره ۲ دانشگاه سمنان – اداره كل آموزش
شاهرود
شاهرود: ميدان هفتم تير، بلوار دانشگاه، پرديس اصلي دانشگاه صنعتي شاهرود، سازمان مركزي، اداره كل آموزش
گرمسار
گرمسار: راه آهن- دانشگاه پيام نورمركز گرمسار
سيستان و بلوچستان
چابهار
چابهار: بلواردانشگاه – دانشگاه دريانوردي و علوم دريايي چابهار – دانشكده علوم دريايي
خاش ،سراوان- سيب سوران، نيك شهر، زهك ، ايرانشهر ، قصرقند
حوزه خواهران و برادران: اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
زابل
زابل: ميدان جهاد- خيابان هامون – دانشگاه زابل – سايت قديم دانشگاه زابل
زاهدان
زاهدان: خيابان دانشگاه – روبروي بلوارمعلم – مجتمع ورزشي ۲۲ بهمن – دانشگاه سيستان وبلوچستان
ادامه جدول شماره ۲ـ نشاني محل رفع نقص كارت شركت در آزمون داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبانهاي خارجي آزمون سراسري سال ۱۳۹۳
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و يا بخش محل‌ برگزاري‌ آزمون‌ وهمچنين رفع نقص كارت شركت در آزمون
آدرس محل رفع نقص كارت شركت در آزمون حوزه خواهران و برادران
فارس
آباده
آباده: بلوار جمهوري اسلامي- دانشگاه پيام نور مركزآباده- ساختمان اداري
ارسنجان
ارسنجان: بلوار دانشگاه – دانشگاه آزاد اسلامي واحد ارسنجان
استهبان
استهبان: بلوار سرداران شهید – دانشگاه پیام نور مركز استهبان
داراب
 داراب: ميدان سرداران – دانشگاه آزاد اسلامي واحد داراب
اقليد ، پاسارگاد ، رستم ، سروستان ، كوار ، مرودشت ، خرامه ، جهرم ، زرين دشت ، فراشبند ، فسا- قيروكارزين ، خنج ، گراش ، لارستان ، مهر ، زرقان ، ميمند ، بيرم ، جويم آباده طشك
حوزه خواهران و برادران: اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
خرم بيد
خرم بيد صفاشهر: بلوار وحدت دانشگاه آزاد اسلامي واحد صفاشهر
كارزون
كازرون: كيلومتر۵ جاده (كازرون – بوشهر)- ساختمان شماره ۳دانشگاه آزاد اسلامي واحدكازرون
اوز
اوز-کیلومتر ۳ جاده شیراز-دانشگاه پیام نور مرکز اوز
سپيدان
سپيدان: خيابان دانشگاه -جنب ايستگاه مخابرات- دانشگاه آزاد اسلامي واحد سپيدان- ساختمان اداري
شيراز
شيراز: خيابان ساحلي غربي – مجتمع فرهنگي رفاه دانشگاه شيراز
فيروزآباد
جاده فيروز آباد – شيراز جنب پليس راه – دانشگاه پيام نور مركز فيروزآباد
لامرد
لامرد: ميدان دانشجو – دانشگاه آزاد اسلامي واحد لامرد – ساختمان اداري
ممسني
ممسنی: بلوار ولیعصر – دانشگاه ازاد اسلامی واحد ممسنی
ني ريز
ني­ريز: كيلومتر ۵ جاده ني­ريز-شيراز، دانشگاه آزاد اسلامي واحد ني­ريز، ساختمان اداري، طبقه اول، دايره امتحانات
بوانات
بوانات: بلوار دانشگاه-دانشگاه پیام نور مركز بوانات
قزوين
آبيك
آبيك: ميدان مادر – بلوار نيايش – مؤسسه آموزش عالي غياث‌الدين جمشيد كاشاني
البرز
قزوين: محمديه- جنب اتوبان( كرج-قزوين)-موسسه آموزش عالي البرز محمديه
بوئين‌زهرا
بوئين زهرا: جاده ساوه – بين بيمارستان اميرالمومنين(ع) و شركت صنعتي آراسنج- دانشگاه پيام نور مركز بوئين زهرا
تاكستان
تاکستان: انتهای بلوار امام خمینی (ره)-روبروی میدان شهید لشگری – دانشگاه پيام نور مرکز تاکستان
قزوين
قزوين: انتهاي بلوار دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره) – روبروي صداوسيماي مركز قزوين – دانشگاه بين المللي امام خميني (ره) قزوين- سايت كامپيوتري- دانشكده فني ومهندسي
قم
قم
قم: جاده قديم اصفهان- بعد از شهرك قدس – دانشگاه قم – سارمان مركزي دانشگاه
كردستان
بانه ، ديواندره-، دهگلان، سروآباد، قروه، كامياران ، مريوان
حوزه خواهران و برادران: اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
بيجار
بيجار: شهرك آفتاب– خيابان دكتر عزت الله رياضي – دانشگاه پيام نور مركز بيجار
سقز
سقز: شهرك دانشگاه- خيابان دانشگاه – دانشگاه پيام نور مركز سقز
سنندج
سنندج: خيابان پاسداران،خيابان دانشگاه، درب ورودي اصلي دانشگاه كردستان، بالاتر از واحد انتظامات
كرمان
انار
انار: بلوار جمهوري- روبروي پمپ بنزين – دانشگاه پيام نور مركز انار
جيرفت
 جيرفت :كيلومتر۸ جاده بندرعباس- دانشگاه جيرفت- سايت اينترنت و كامپيوتر
بردسير
بردسير: بلوار امامزاده سيدمحمد- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بردسير- بخش انفورماتيك
رفسنجان
رفسنجان: ابتداي بلوار ولايت، سازمان مركزي دانشگاه وليعصر(عج) رفسنجان، دفتراستعدادهاي درخشان
زرند
زرند: جاده سرباغ- دانشگاه آزاد اسلامي واحد زرند- دفترحراست
سيرجان
سيرجان: بلوار سيداحمد خميني- روبروي راهنمايي و رانندگي – دانشگاه پيام نور مركز سيرجان
شهر بابك
شهربابك: بلوار خليج فارس– دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهربابك
ريگان ،رودبار جنوب، ،رابر، كوهبنان عنبرآباد ‌، قلعه‌گنج ، منوجان ، نرماشير راور ، بافت ، بم
حوزه خواهران و برادران: اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
كرمان
كرمان: بلوار جمهوري اسلامي- دانشكده فني و مهندسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان
كهنوج
كهنوج: ابتداي جاده بندر عباس(نورآباد) – دانشگاه پيام نور مركز كهنوج
كرمانشاه
اسلام آباد غرب ، پاوه‌- روانسر، ‌جوانرود، سرپل ذهاب، ‌سنقر، صحنه، گيلانغرب، هرسين، كنگاور، ‌ثلاث‌باباجاني، دالاهو ، قصرشيرين
حوزه خواهران و برادران: اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
كرمانشاه
كرمانشاه: طاق بستان – باغ ابريشم – پرديس دانشگاه رازي – دانشكده علوم
ادامه جدول شماره ۲ـ نشاني محل رفع نقص كارت شركت در آزمون داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبانهاي خارجي آزمون سراسري سال ۱۳۹۳
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و يا بخش محل‌ برگزاري‌ آزمون‌ وهمچنين رفع نقص كارت شركت در آزمون
آدرس محل رفع نقص كارت شركت در آزمون حوزه خواهران و برادران
كهكيلويه و بويراحمد
بويراحمد (ياسوج)
ياسوج: ميدان معلم- خيابان دانشجو- دانشگاه ياسوج – اداره آموزش
بهمئي، لنده
حوزه خواهران و برادران: اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
كهگيلويه(دهدشت)
دهدشت: خيابان فرهنگ – بعد از آموزش وپرورش – دانشگاه پيام نور مركز دهدشت (ساختمان قديم)
گچساران
گچساران: فلكه فردوسي – شهرك مدرس – مجتمع دانشگاهي (سايت) دانشگاه آزاد اسلامي واحد گچساران-
گلستان
آزادشهر ، آق قلا ، تركمن ، علي آباد، كلاله ، مينودشت ، مراوه تپه ، گاليكش
حوزه خواهران و برادران: اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
كردكوي
كردكوي: خيابان جنگل- بلواردانشگاه – بالاتر ازشهرك فرهنگيان – دانشكده تربيت دبير فني وحرفه اي پسران كردكوي
گرگان
گرگان: خيابان شهيد بهشتي – دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان
گنبدكاووس
گنبدكاووس: خيابان شهيد فلاحي (فرودگاه سابق ) بلوار بصيرت – دانشگاه گنبدكاووس
گيلان
آستارا
آستارا: كمربندي (رشت- آستارا) – مجتمع دو هكتاري- دانشگاه آزاد اسلامي واحد آستارا
آستانه اشرفيه
 آستانه اشرفيه: سه راه لشت نشاء- كوركاء – جنب زمين ورزشي شهيد كروبي – دانشگاه پيام نور مركز آستانه اشرفيه
بندرانزلي، صومعه سرا، طوالش، لنگرود، ماسال ، رودبار، فومن
حوزه خواهران و برادران: اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
رشت
رشت: بلوار حافظ – خيابان ملت – روبروي پارك شهر – پرديس دانشگاهي دانشگاه گيلان
رودسر
رودسر: رامدشت – جنب اداره آب و فاضلاب روستايي – دانشگاه پيام نور مركز رودسر
لاهيجان
لاهيجان: خيابان كاشف شرقي- خيابان شقايق- مجتمع اداري آموزشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد لاهيجان
لرستان
بروجرد
بروجرد: كيلومتر۳ جاده ( بروجرد- خرم آباد)- دانشگاه آيت اله العظمي بروجردي (ره)
ازنا ، اليگودرز ، ‌پل‌دختر ، دلفان، ‌درود ، ‌سلسله، كوهدشت ،رومشكان
حوزه خواهران و برادران: اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
خرم آباد
خرم آباد: كيلومتر۵ جاده (خرم اباد- تهران ) – دانشگاه لرستان

 مازندران
آمل
آمل: خيابان طالب آملي- درياي ۲۹ (كوي تختي)- دانشگاه پيام نور مركز آمل
بابل
بابل: خيابان شريعتي- دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل
بابلسر
بابلسر: خيابان پاسداران ـ سازمان مركزي دانشگاه مازندران – دفتر نظارت و ارزيابي.
بهشهر
بهشهر: كيلومتر ۷ (جاده بهشهر – گرگان)- خليل شهر – دانشگاه پيام نور مركز بهشهر
تنكابن
تنكابن: خيابان جمهوري- جنب ستاد فرماندهي كل نيروي انتظامي تنكابن– دانشگاه آزاد اسلامي واحد تنكابن
جويبار
جويبار – به سمت ساحل – منطقه ساحلي چپكرود – دانشگاه آزاد اسلامي – واحد جويبار
چالوس
چالوس: خيابان۱۷ شهريور-روبروي مسجد امام حسين(ع)- دانشگاه آزاد اسلامي واحد چالوس- ساختمان اداري و آموزشي- طبقه دوم – اداره آموزش
رامسر
رامسر: سادات شهر- خيابان آيت اله كاشاني- جنب مخابرات — دانشگاه پيام نور مركز رامسر
ساري
ساري: بلوار فرح آباد (جاده دريا )- كيلومتر ۵ – موسسه آموزش عالي هدف ساري
 نوشهر، كلاردشت
حوزه خواهران وبرادران: اداره كل آموزش وپرورش شهرستان ذيربط
قائم شهر
قائم شهر: خيابان بابل – جاده نظامي – دانشگاه آزاد اسلامي واحد قائم شهر – دانشكده فني و مهندسي
محمودآباد
محمود آباد: خيابان امام (ره ) – كيلومتر ۵ جاده آمل- گالشپل- دانشگاه پيام نور مركز محمود آباد
نكا
نكا: كيلومتر ۶ جاده نكا- بهشهر – بعد از پايانه حمل و نقل- دانشگاه آزاد اسلامي واحد نكا- واحد آموزش
سوادكوه
سوادکوه: دوراهیآزادمهر -دانشگاهآزاداسلامیواحدسوادکوه
نور
نور: ابتداي جاده نور به چمستان- دانشگاه آزاد اسلامي واحد نور
ادامه جدول شماره ۲ـ نشاني محل رفع نقص كارت شركت در آزمون داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبانهاي خارجي آزمون سراسري سال ۱۳۹۳
نام‌ استان‌
شهرستان‌ و يا بخش محل‌ برگزاري‌ آزمون‌ وهمچنين رفع نقص كارت شركت در آزمون
آدرس محل رفع نقص كارت شركت در آزمون حوزه خواهران و برادران
مركزي
اراك
اراك: ميدان شريعتي – درب جنوب دانشگاه اراك
آشتيان
آشتيان: بلوار امام خميني (ره) – دانشگاه آزاد اسلامي واحد آشتيان
تفرش
تفرش: شهرك امام (ره) – انتهاي بلوارپاسداران – دانشگاه تفرش- ساختمان دانشكده علوم- طبقه سوم اتاق ۵۰۸
خمين
خمين: بلوار شهداي دانشجو – ابتداي جاده اليگودرز – دانشگاه پيام نور مركز خمين
دليجان
دليجان: خيابان دانشگاه –- دانشگاه پيام نور مركز دليجان
ساوه – زرنديه
حوزه خواهران و برادران: اداره آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
شازند
شازند: عباس آباد- دانشگاه پيام نور مركز شازند
كميجان
كميجان: بلوار فخرالدين عراقي- جنب بيمارستان امام علي(ع)‌- دانشگاه پيام نور مركز كميجان
محلات
محلات: بلوار آيت الله خامنه اي – خيابان دانشگاه – دانشگاه آزاد اسلامي واحد محلات – ساختمان اداري طبقه دوم
هرمزگان
بستك ، بندرلنگه ، پارسيان، جاسك، حاجي آباد ، خمير، رودان، سيرك، ميناب
حوزه خواهران و برادران: اداره كل آموزش و پرورش شهرستان ذيربط
بندرعباس
 بندرعباس :آزادشهر- بلوارافروز شهابي پور- مجتمع آموزشي وپژوهشي (گفتگوي تمدنها )
قشم
قشم: بلوار امام قلي خان – مجتمع نخل زرين – يال c- موسسه آموزش عالي قشم – واحد اداري
كيش
كيش: ميدان اميركبير- پرديس بين الملل دانشگاه صنعتي شريف- جزيره كيش
همدان
اسدآباد
اسد آباد: ميدان دانشگاه – شهرك سيداحمد – جنب بيمارستان قائم- دانشگاه پيام نور مركز اسد آباد
بهار
بهار: ميدان شهرداري- انتهاي كوچه شهيد والايي شيري- دانشگاه پيام نور مركز بهار
تويسركان
تويسركان: بلوار حضرت حيقوق نبي(ع)- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تويسركان- ساختمان علوم انساني طبقه دوم –مدير دانشجويي
رزن
رزن: ابتداي جاده تهران – كيلومتر ۱ – دانشگاه پيام نور مركز رزن
كبودرآهنگ
كبودرآهنگ: بلوار ولايت- نرسيده به ميدان لاله روبروي پايگاه نوژه – دانشگاه پيام نور مركز كبودرآهنگ
ملاير
ملاير: كيلومتر ۴ جاده اراك – دانشگاه ملاير
نهاوند
نهاوند: كوي دكتر حسابي- دانشگاه پيام نور مركز نهاوند
همدان
همدان: چهارباغ شهيد مصطفي احمدي روشن – دانشگاه بوعلي سينا- سازمان مركزي – اداره آموزش كل
يزد
ابركوه
ابركوه: بلوار امام خميني (ره) – دانشگاه پيام نور مركز ابركوه
اردكان
اردكان:بلوارآيت الله خاتمي – دانشگاه پيام نور مركز اردكان
بافق
بافق: ابتداي ورودي شهر – بلوار شهيد بهشتي – ساختمان مركزي دانشگاه پيام نور مركز بافق
تفت
تفت: كيلومتر ۵ جاده (تفت- يزد)- ابتداي جاده خليل آباد – دانشگاه پيام نور مركز تفت
خاتم – اشكذر
حوزه خواهران و برادران :اداره آموزش وپرورش شهرستان ذيربط
مهريز
مهريز- شهرك امام خميني (ره) – خيابان يادگار امام – – دانشگاه پيام نور مركز مهريز
ميبد
ميبد :كيلومتر ۳ جاده( ميبد- يزد) – دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميبد
يزد
يزد: صفائيه – چهار راه پژوهش- بلوار دانشگاه – دانشگاه يزد- پرديس اصلي دانشگاه يزد
جدول‌ شماره‌ ۳ ـ نشاني‌ محل رفع نقص كارت شركت در آزمون براي‌ داوطلبان‌ گروههاي‌آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ وفني‌، علوم‌ تجربي‌، علوم‌ انساني‌، هنر و زبانهاي‌ خارجي‌سال ۱۳۹۳ كه‌ شهرستان محل برگزاري آزمون و رفع نقص كارت ورودي آنان براساس جدول شماره ۱ و ۲ شهرستان تهران مي‌باشد
محل رفع نقص كارت
سه شنبه ۳/۴/۱۳۹۳
چهار‌شنبه ۴/۴/۱۳۹۳
صبح‌ ازساعت‌ ۸ تا ۱۲
عصرازساعت‌ ۱۴ تا۱۸
صبح‌ ازساعت‌ ۸ تا ۱۲
عصرازساعت‌ ۱۴ تا۱۸
دانشگاه صنعتي
اميركبير
(حوزه خواهران)
كليه متولدين سال ۱۳۶۲ و سالهاي قبل از آن
كليه متولدين سالهاي ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷ ۱۳۶۸ و ۱۳۶۹
كليه متولدين سالهاي ۱۳۷۰ ، ۱۳۷۱ و ۱۳۷۲
كليه متولدين سال ۱۳۷۳
دانشگاه خوارزمي تهران (تربيت معلم تهران)
(حوزه خواهران)
كليه متولدين سال ۱۳۷۴ با حرف اول نام خانوادگي (الف) تا (س)
كليه متولدين سال ۱۳۷۴ با حرف اول نام خانوادگي (ش) تا (ي)
كليه متولدين سال ۱۳۷۵ و سالهاي بعد از آن با حرف اول نام خانوادگي (الف) تا (س)
كليه متولدين سال ۱۳۷۵ و سالهاي بعد از آن با حرف اول نام خانوادگي (ش) تا (ي)
دانشگاه علم و
صنعت ايران
(حوزه برادران )
كليه متولدين سال ۱۳۶۰ و سالهاي قبل از آن
كليه متولدين سالهاي ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳،۱۳۶۴،۱۳۶۵ و۱۳۶۶
كليه متولدين سالهاي ۱۳۶۷، ۱۳۶۸ ،۱۳۶۹ ۱۳۷۰ و ۱۳۷۱
كليه متولدين سالهاي ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳
دانشكده آمار و انفورماتيك سازمان سنجش آموزش كشور
(حوزه برادران)
كليه متولدين سال ۱۳۷۴ با حرف اول نام خانوادگي (الف) تا (س)
كليه متولدين سال ۱۳۷۴ با حرف اول نام خانوادگي (ش) تا (ي)
كليه متولدين سال ۱۳۷۵ و سالهاي بعد از آن با حرف اول نام خانوادگي (الف) تا (س)
كليه متولدين سال ۱۳۷۵ و سالهاي بعد از آن با حرف اول نام خانوادگي (ش) تا (ي)
الف ـ حوزه خواهران:
۱ ـ دانشگاه صنعتي اميركبير: خيابان حافظ، مقابل خيابان سميه
۲ ـ دانشگاه خوارزمي (تربيت معلم تهران): خيابان شهيدمفتح، نرسيده به خيابان انقلاب، شماره ۴۹
ب ـ حوزه برادران:
۱ ـ دانشگاه علم وصنعت ايران: ميدان رسالت، خيابان هنگام، خيابان دانشگاه علم و صنعت ايران
۲ ـ دانشكده آمار و انفورماتيك سازمان سنجش آموزش كشور: ضلع شمال غربي ميدان فردوسي، به سمت ميدان انقلاب، بن­بست شاهرود

 

یک جلسه مشاوره رایگان با دانشجویان پزشکی

ما توی مکتبستان یک تیم بزرگ از دانشجویان پزشکی داریم که میتونیم تا کنکور بهتون برنامه و مشاوره تلفنی بدیم.

تحلیل دروس عمومی کنکور 1401

برای آشنایی با خدمات ما یک جلسه میتونیم مشاوره رایگان داشته باشیم.

درخواست مشاوره رایگان

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره تلفنی رایگان، کافیست فرم زیر را پر کنید 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دریافت لینک دانلود